Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

16. 11. 2009 16:24

Tisková konference po zasedání vlády, 16. listopadu 2009

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové, velice se omlouváme za tak pozdní začátek dnešní tiskové konference. Doufejme, že oč později začínáme, o to dříve skončíme, ale stejně tak doufám, že vás maximálně uspokojíme faktem dnes bohatého obsazení vládní tiskové konference na které vítám pana premiéra Jana Fischera, ministryni spravedlnosti paní Kovářovou, ministryni zdravotnictví, ministra životního prostředí a ministra průmyslu a obchodu. Omlouvám se, snažím se být stručný, nebudu všechny jmenovat, všichni je velmi dobře znáte. O úvodní slovo nyní prosím pana premiéra.

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, díky, že jste vydrželi a máte s námi tuto trpělivost. To že je nás tady víc neznamená, že o to déle budeme mluvit, já bych byl rád, aby se opak stal pravdou. My jsem měli dnes poměrně pestrý sortiment dokumentů, které jsme ve vládě projednávali. Byly to dvě věci z tvůrčí huti pana minstra průmyslu a obchodu. To je novela zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Stručně a lidsky řečeno fotovoltaika a jak dál. Zejména pokud jde o příspěvek, kterýž se potom projevuje v ceně. Z jeho ministerstva je též dokument Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů, k tomu vám řekne něco on sám. Představí velmi stručně, ty materiály budeme postupovat, takže spíše dáme čas na vaše dotazy. Paní ministryně spravedlnosti a současně LRV vám charakterizuje, jaké stanovisko vláda zaujala k jednotlivým poslaneckým návrhům, předloh tam byla celá řada s kterými se vláda musela vyrovnat. Potom ještě ministerstvo průmyslu předkládalo dokument k opatření řešení aktuálních problémů trhu s druhotnými surovinami, to už asi pan ministr pojedná v tom svém exposé a byly tam ještě dva velmi zajímavé a potřebné dokumenty z působnosti pana ministra životního prostředí pana ministra Mika, zákon o ovzduší, respektive novela zákona o ovzduší, z ne nijak fatálních důvodů jsme přerušili debatu o strategii ke změně klimatu v podmínkách ČR, přerušili jsme jí o 14 dnů. Potřebuje nějaké doladění mezi resorty a víte, že já nejsem kamarád těch dotahování připomínkových řízení na schůzi vlády, tak jsme se dohodli, že to přerušíme jen z těchto praktických důvodů a vrátíme se k tomu za 14 dní. Měli jsme před vládou výbor pro evropské záležitosti, tam jsem obecně mluvili o připravované mimořádné Evropské radě, k tomu se výbor sejde mimořádně ještě jednou ve čtvrtek v 9 hodin ráno a tam budeme hovořit o konkrétním mandátu na bruselské zasedání rady, které bude ve čtvrtek večer. Poslední věc a vracím se k začátku schůze vlády, v tom jsme požádal paní ministryni zdravotnictví, aby vládu seznámila se stavem vývoje pandemické chřipky, normální chřipky a tak dále a s prognózou a opatřeními připravovanými na nejbližší období, čili i ona je připravena zodpovědět vaše otázky v této agendě. To je z mé strany vše, pokud jde o představení schůze vlády, já už to teď zamoderuju, takže pan ministr Tošovský a je to vaše.

 

Vladimír Tošovský, ministr průmyslu a obchodu: Děkuji. Ministerstvo předložilo tři návrhy. Tím prvním byl návrh novely zákona 180 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Důvod, proč jsme tento návrh předložili je skutečně silný nepoměr v podpoře jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů. Když si vezmeme rok 2010 či jeho předpoklad, tak na podporu bude vynakládáno či koneční zákazníci zaplatí 7,5 miliardy korun, z čehož biomasa se bude podílet ve výrobě 33 %, nicméně 20 % z těch 7,5 miliardy získá. Malé vodní elektrárny 27 % vyrobí a získají 12 % z té podpory. Bioplynové elektrárny 14 % vyrobí a získají 16 %, větrné zdroje 19 %, získají 12 % a u té fotovoltaiky o kterou celou dobu jde výroba bude 7 %, nicméně dostane 40 % z celkového objemu peněz. Tento nepoměr v jednotlivé podpoře nás nutí k tomu,a bychom změnili ten přístup, ale zase tak, abychom neohrozili projekty, které se již realizují nebo jsou dostatečně rozpracovány. Změna spočívá v tom, že regulační úřad bude mít možnost upravit tu cenu povinného výkupu tak, aby reflektovala náklady a na požadovanou návratnost a to od roku 2011, což je důležité. Pro rok 2010 zůstává podpora dle původního návrhu. Druhým byl soubor různých opatřen pro řešení aktuálních problémů na trhu s druhotnými surovinami. Určitě víte, že s tou krizí, která kolem nác zatím ještě zuří, tak je i problém s odbytem druhotných surovin. My jsme navrhli p projednání ve vládě a s dotčenými resorty 10 různých opatření. Od organizačního až po opatření, která vedou k zrušení či přehodnocení některých zákazů, například povolujeme výstavbu spaloven,. Zároveň tím ale v souvislosti je přijata politika odpadového hospodářství, o tom bude hovořit pan ministr životního prostředí. Přijali jsme deset úkolů, abychom pomohli vyřešit tu situaci na trhu s druhotnými surovinami. A poslední materiál je státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů pro rok 2010. tento státní program v podstatě je složen z více podprogramů. Jeden je u ministra pro místní rozvoj, jde o novelizovaný program panel, jmenuje se Nový panel. Jde o to, že je rozšířen i na nepanelové domy a je hrazen z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení, je na to více než 1 miliarda korun a u ministerstva průmyslu a obchodu je nově vymezen program Efekt, který je zaměřen na konkrétní aktivity osvěty bezplatné poradenství, k přímé podpoře úspor energie. Je na to vyčleněno 40 milionů korun z rozpočtu ministerstva.

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Paní ministryně, balíček, prostě jednotlivé poslanecké návrhy, jak je vláda procházela, prosím.

 

Daniela Kovářová, ministryně spravedlnosti: Děkuji za slovo. Vláda měla na programu 7 poslaneckých návrhů, z nichž první byl návrh na změnu zákona o loteriích a jiných podobných hrách. Pdostatou návrhu byla celá řada opatření k zamezení či zákazu provozování loterií a jiných podobných her. Vláda dospěla k závěru, že nebude přijímat rozhodnutí k tomuto návrhu především z politických důvodů. V praxi to tajemná, že podporu na vládě nedostalo žádné stanovisko. Tato situace se bude opakovat u části dalších návrhů, dalším návrhem zákona byl návrh zákona, který si kladl za cíl obnovit u daně z příjmu fyzických osob princip progresivního zdanění vyšších příjmových skupin. S týchž důvodů vláda nezaujala stanovisko ani k tomuto návrhu zákona. Stejně tak k dalšímu návrhu, kterým měl být poskytnut jednorázový příspěvek poživatelům důchodů z českého důchodového pojištění v roce 2010 a to ve výši 2400 korun jako kompenzaci v souvislosti se změnami ve výši DPH. Opět vláda ani v tomto případě nezaujala stanovisko. Pokud jde o další návrh, tento navrhoval zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví, po jisté diskusi vláda opět nezaujala stanovisko tomuto návrhu. A pak mám ještě tři poslanecké návrhy. Prvním z nich byl návrh zákona na zrušení dočasného opatření přijatého ve vztahu ke státnímu rozpočtu, spočívajícího v přechodném snížení peněžité pomoci v mateřství. Tam vláda s ohledem na dopad, který by tento návrh měl na státní rozpočet, zejména balíček úsporných opatření, tak se rozhodla připojit negativní stanovisko. Předposledním poslaneckým návrhem byl návrh, který se týkal zdravotní péče a kladl si za cíl zajistit poskytování lékařských služeb první pomoci tak, ž eb y uložil krajům prostřednictví obecně závazné vyhlášky přijmout plán k zabezpečení lékařské služby první pomoci pro jím spravované území. V tomto případě vláda dospěla k závěru, že by došlo k neodůvodněné podpoře krajům a také považuje tento návrh za učiněný v rozporu s Ústavou ČR a s LZPS pro znevýhodnění jednoho subjektu vůči druhému a proto dospěla k negativnímu stanovisku. Posledním návrhem byl návrh, který reagoval na události plzeňské PF a řešil tři sporné oblasti. Zaprvé, stanovoval podmínky pro jmenování děkanů a rektorů tak, že takovou osobou se mohou stát pouze fyzická osoba mající profesorský, docentský titul či absolvent doktorského studijního programu nebo držitel vědecké hodnosti doktor věd či kandidát věd. Zadruhé, tento návrh řešil odejmutí diplomu v případě porušení povinností a zatřetí upravoval postup jakým může být někdo jmenován docentem či profesorem a stejně tak postup při odebírání těchto vědeckých hodností. Vláda zejména z toho důvodu, že připravuje vlastní návrh terciárního vzdělávání a proto, že pokud jde o osoby s podmínkou profesorského či docentského titulu, tak by byla situace při přijetí tohoto návrhu zákona návratem před rok 1989, tak se vláda rozhodla připojit i k tomuto návrhu zákona negativní stanovisko. Děkuji.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, další, pokud mohu poprosit, paní ministryni zdravotnictví.

 

Dana Jurásková, ministryně zdravotnictví: Děkuji, jak informoval pan premiér, já jsem byla připravena a byla jsem i vyzvána informovat vládu o dalších krocích ministerstva zdravotnictví v souvislosti s výskytem nového typu chřipky v ČR. Vládu jsme informovala o tom, že ministerstvo intenzivním jednáním s dopravci a s výrobcem pandemické vakcíny se podařilo zajistit dopravu vakcíny do ČR. Jistě víte, že vakcína pro ČR je k dispozici od konce září, ovšem v týdenní kapacitě, kterou si ČR zakoupila, tedy k tomu dovozu je kumulovaně k dispozici 95 000 dávek, ty budou přivezeny do ČR do skladu, kde budou jaksi připravovány k další distribuci. My jsme od pátku nepřetržitě v konkrétní přípravě jak ta distribuce bude vypadat. Pro vaši informaci, 45-50 tisíc dávek dostanou přímo praktičtí lékaři jako první budou očkování chronicky nemocní pacienti, které vytipují ze své databáze, kterou mají k dispozici od pojišťoven přímo praktiční lékaři. Další dávky vakcín dostanou vakcinační centra, která budou také očkovat nemocné pacienty. V tomto případě se bude jednat o osoby dialýzované, případně těhotné ženy. V této první vlně budou také očkování praktičtí lékaři a další zdravotníci, kteří přímo přijdou do kontaktu buď s očkovanými osobami, kde by roznesení infekce bylo velmi nežádoucí, případně s již nemocnými lidmi. Tam by mohlo hrozit onemocnění zdravotníků. Pro vaši informaci, do konce roku přivezeme další dávku vakcín. Nebudu teď říkat, jaký bude objem, protože my každý týden dostáváme od výrobce upřesněná čísla, předpokládám, že to bude zase kolem 100 tisíc dávek, ale přesné číslo budu vědět až se bude termín dovozu blížit. Jinak nechám na vás další dotazy, jistě jich bude celá řada.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Teď bych poprosil novináře o vaše dotazy. Televize Nova.

 

Televize Nova: Já bych měl několik dotazů, začnu asi u pana premiéra. Co říkáte na to, že si cenu česká hlava odmítl převzít pan Grygar? Prosím vá o komentář. Druhý dotaz také na vás, víme, že jste měli uzavřené jednání vlády, mohl byste prozradit o čem jste tak dlouhou dobu jednali?

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Jako obvykle od posledního k prvnímu. Nebyl to formát uzavřeného jednání vlády, ale neformální debata členů vlády o tom, jak postupovat v druhém období, které všichni považujeme za obtížnější, jak se chovat na interfacu vláda-politici, vláda-média podobně. To byla naprosto otevřená debata než formát uzavřeného schůze vlády, kde bychom chtěli monotematicky dospět k nějakému rozhodnutí u kterého bychom neradi, aby u něj byli někteří další. Věřte, bylo to toto. Ta debata většinou zabere dost času a nepochybně není poslední. To je k tomuto. Jiří Grygar. Asi takto. Ve svobodné zemi svobodný občan dospěl ke svobodnému rozhodnutí. Mne to mrzí, já si jeho práce, výsledků a schopnosti popularizovat tak obtížné věci po tak dlouhý čas nesmírně vážím. To byl i důvod, proč se vláda rozhodla tu cenu udělit i když už tehdy jsme měli určité tušení, že to může dopadnout takto. Přesto bych se vždy stavěl za to, aby právě jemu ta cena byla udělena a já doufám, že je to jeho svobodné rozhodnutí. Není povinnost takovou cenu přijmout, opakuji, mrzí mne to a doufám, že najdeme dost času, abychom si našli příležitost o perspektivách české vědy včetně financování, mohli klidně promluvit.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Já snad mohu, s dovolením, pane premiére, dodat, že vláda tuto informaci má a ani na vteřinu nepochybuje, že Jiří Grygar si tu cenu zaslouží i nadále. Máte ještě nějakou otázku?

 

Televize Nova: Ještě bych měl dotaz na ministryni zdravotnictví týkající se chřipky. Včera pan Vít prohlásil, že těch nemocných může výt až 6 000. Můžete toto číslo potvrdit? Protože se prý neprovádí u všech testy a další dotaz, jestli už proběhlo jednání s ministerstvem školství , protože máte jednat o tom, jaks e zachováte v případě pandemie, jestli budou prázdniny, případně kdy budete společně jednat.

 

Dana Jurásková, ministryně zdravotnictví: Ano, počátkem listopadu hlavní hygienik zrušil takové to povinné vyšetřování všech zpětně nemocných pacientů. Režim je teď nastaven tak, že se na pozitivitu nové protilátky proti výskytu té nové chřipky vyšetřují jen pouze pacienti vážně nemocní, kteří mají komplikace. V tuto chvíli nemá smysl diskutovat o tom, jaký počet pacientů je v ČR, my to nevíme a nemá smysl po tom pátrat. Podstatné pro nás je, že ta čísla akutních respiračních onemocnění, která jsou v populaci, s pohybují kolem 1520 pacientů na 100000 obyvatel. Jsme tedy stále pod hranicí epidemie, to je důležité zejména z hlediska celoplošných epidemiologických opatření. Ale existují v ČR kraje, jako Karlovarský, který má 1700 pacientů na 100 000 obyvatel a ta regionální diferenciace se bude objevovat. To je asi důležité k tomuto. Co se týče ministerstva školství, já už jsme v pátek byla v kontaktu s paní ministryní, protože ta doporučení, která pro školy budou důležitá, mají dvojí rozměr. Jedno je to, jak se chová to onemocnění. Tam je důležité, aby uzávěra školy byla nejméně 7 dnů, což je inkubační doba onemocnění a tím pádem opravdu zabráníme šíření a druhá věc je, jaké procento žáků, případně celkového počtu včetně učitelů a zaměstnanců by mělo být nemocné. Jaké procento nemocnosti by ta škola měla mít ve chvíli, kdy se rozhodne zavřít. Pan hlavní hygienik doporučuje něco mezi 15-20 %. My jsme v minulosti byli svědky toho, že se uzavírali školy, kde byli 2-3 nemocní. To je v tuto chvíli na rozhodnutí školy a my jsme v tuto chvíli považovalo za vhodné dát školám nástroj k tomu, aby se mohli opřít o nějaké věcné argumenty a věcné doporučení.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Díky.

 

MfD: Dobrý den, já bych ještě k panu Grygarovi. On zdůvodnil, že si tu cenu nemůže převzít proto, že změny ve financování vědy, které zavedla vládní rada podle něj poškozují vědu. Jestli byste mohl okomentovat to věcné zdůvodnění pana Grygara, proč si tu cenu nechce převzít. Druhá věc, včera pna ministr Kocáb v televizi mluvil o tom, že se vláda bude zabývat podnětem senátorů na pozastavení činnosti komunistické strany. Že snad vy s panem ministrem Kocábem budete jednat se senátory. Jestli byste mohl přiblížit , kdy k takové věci mlže dojít a jestli se na jednání vlády tento bod dostane a zda vy jste nakloněn k tomu, že byste ten podnět NSS ohledně komunistů měl podat?

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Zase napřed to druhé. Ano, ten materiál už do vlády směřoval, ale my jsme vyhověli požadavku senátorů, že o tom chtějí s námi mluvit. Já si myslím, že je to velmi legitimní, sám se té debaty zúčastním spolu nejen s panem ministrem Kocábem, ale i panem ministran vnitra, který je nakonec tím finalistou, který materiály tohoto typu předkládá vládě. To jednání se uskuteční někdy v závěru prvního týdne prosince. Já neřeknu přesně to datum, ale myslím, že to bude někdy tak 5.,6.,7., a potom na základě této debaty s vláda rozhodne, jak s touto záležitostí naložit dál. Pokud jde k vašemu prvnímu dotazu a rozhodnutí pana Grygara. Především počítáme s určitou vyvážeností rady pro vědu a výzkum, ale to je personálně organizační otázka, tím jsme se netajili. To je první věc. Druhá věc, pokud jde o financování, postoj vlády je všeobecně známý. Vzdělávání, věda, výzkum jsou priority, přidávali jsme Akademii o kterou jde především více než půl miliardy na příští rok a dal jsem jasně najevo, že rok 2011 a 2012, byť tam vypadá chmurně v tom rozpočtovém výhledu, tak že jsme připraven o těch všech věcech jednat. Vláda rozhodně není likvidační vládou pokud jde o vědu, ani pokud jde o základní či jiný výzkum. Jde o to, aby s těmi prostředky jsme uměli efektivně zacházet ve prospěch opravdové excelence, aby se dostávaly na podporu těch nejlepších. To platí nejen o základním výzkumu, ale všeobecně. Ještě jednou, to je reakce. Respektuji rozhodnutí pana doktora Grygara a opakuji, že si s ním osobně rád na tuto věc sednu, protože je to osobnost, které já si nesmírně vážím už řadu let, téměř od svého dětství a mládí.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji. Prosím další dotaz.

 

ČTK: Já bych se rád zeptal, vláda měla projednávat návrh novely zákona o boji proti padělkům. Já jsem možná přeslechl, jestli jste tento návrh skutečně projednávali či nikoliv? Bylo to uvedeno v programu vlády pro dnešní den.

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já myslím, že to byl hned ten bod druhý v té agendě. Ono se to vždy tak složitě jmenuje, vy pak řeknete tu správnou zkratku mediální, já jí mám radši skoro, protože ty názvy jsou šílené, je to opatření týkající se dovozu, vývozu, zpětného vývozu zboží porušující, já to snad ani nebudu číst dál. Ano, projednali jsme v tom znění, jak bylo připraveno a s usnesením tak jak bylo připraveno. Vláda tento návrh novely toho zákona schválila.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, Česká televize.

 

ČT: Pane premiére, já jsme se chtěla zeptat, paní ministryně školství Kopicová měla předložit vládě návrh na zlepšení financování velkých sportovních akcí v souvislosti s MS v Liberci, tak jestli jste se s tím nějak zabývali? Druhá věc, vy jste říkal, že jste se bavili o dalším působení vlády. Narazili jste i na spekulace, které se objevili v médiích o to, že by se předčasné volby mohli konat už v únoru.

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: To druhé nejdřív, ne, nebavili jsme se spekulacemi, to bychom se ubavili a spekulovali a ještě bychom multiplikativně ty spekulace zmnožili. Skutečně, tam jediná věta nepadla o spekulacích o předčasných volbách, ani o změně volebního zákona. O volbách jsme prostě nemluvili. První věc, ano. Paní ministryně v informaci, informativní materiál, aniž bychom ho diskutovali. Předložila, ale vrátíme se k tomu, ona to sama slíbila, že předloží materiál k rozpravě a výrazně konkrétnější a specifičtější než byl ten dnešní. To byla rámcová informace.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, prosím, váš dotaz.

 

ČTK: Já bych jen poprosil o upřesnění k agendě. Otázka zní, zda se vláda rozhodla stáhnout ze sněmovny návrh na zákaz jízdy kamionů v pátek na celý rok. To je bod číslo 5. Pak na pana ministra průmyslu, vy jste tady rozvedl ty záležitosti kolem solární energie, ale neřekl jste, zda to vláda schválila nebo ne. Předpokládám, že ano.

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Tak my jsme stáhli ten návrh, pokud jde o ty kamiony, skutečně jsme schválili návrh na to stažení. Důvodem je to, že od jeho odeslání do sněmovny došlo ke změně pohledu vlády na problematiku regulace pátečního provozu. My na to nechceme jít tou administrativní cestou, ale připravujeme cestu ekonomickou. Počítáme s páteční zvýšenou sazbou mýtného až o 50 % podle počtu náprav a emisí třídy. Nechci jít do detailu, ale toto je filosofie, to je přístupový klíč nový a chceme-li ho uplatnit, nemá smysl, abychom tam dál konzervovali ten zákon, který ve sněmovně leží. To je důvod stažení.

 

Vladimír Tošovský, ministr průmyslu a obchodu: To druhé dopovím. Ano, vláda ten návrh novely zákona schválila.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, prosím dotaz.

 

Radiožurnál: Já bych jen chtěla pana premiéra k zítřku, k 17. listopadu, jestli byste se krátce nevyjádřil k tomu odkazu, jak vnímáte odkaz 17. listopadu teď po dvaceti letech a možná takový poddotaz, proč ani u nás nebyly zorganizovány podobné akce jako třeba v Německu to symbolické domino symbolizující pád Berlínské zdi? Nějaká podobně oficiální velká akce.

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Taková akce, aby připomínala německo a za ty prostředky, za které na to tam byly vynaloženy a s tím okruhem pozvaných, to znamená takovou akci připravovat z hloubky alespoň jednoho roku, což není alibi, ale nepochybně by takové rozhodnutí musela přijímat vláda již předchozí, což se nestalo. Oslav či spíše připomenutí, obojí je důvod, já sám vidím to datum jako ohlédnutí za těmi 20 lety, ale také ohlédnutí každého z nás někam ještě hlouběji z vlastní reflexí, vlastními pocity i vyrovnání a dotvářením stanoviska. Jenom bych chtěl říci těm 20 letům. Dnes jsme se toho v nějakém kontextu dotkly. Nevím přesně v jakém, ale my jsme někdy superkritičtí k těm posledním 20 letům. Někdy pro to i máme důvod, někdy nás k tomu vede nějaký akutní problém, akutní i vztek na něco co nefunguje, co se nepovedlo. Je toho strašně moc, ale chcete-li můj názor, tak tato společnost se během 20 let změnila nesmírně co do chodu institucí, ekonomiky, nastolení úplně jiného prostředí. Tak toto berme s pokorou. Já jsem přesvědčen, že ta pozitiva převažují. Jen jsme někdy válcování krátkodobě těmi negativy. Někdy není divu.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, prosím váš dotaz.

 

ČT: Na pana ministra průmyslu, zpátky k solárním panelům. Říkal jste snižování podpor od roku 2011, proč až 2011?

 

Vladimír Tošovský, ministr průmyslu a obchodu: To souvisí s tím, že v současné době jsou některé projekty v procesu a ti investoři už do toho investovali prostředky, případně banky. Pokud bychom toto udělali, tak jsme jim změnili v průběhu té výstavby tohoto procesu podmínky za kterých oni investovali a mohlo by to tu jejich investici ohrozit. Proto až od roku 2011.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, ještě jedna zvedlá ruka. Poslední dotaz, prosím.

 

Aktuálně.cz: Já se chci zeptat k tomu mistrovství libereckému, jestli se dá počítat či vyloučit, že do Liberce už žádné peníze nepůjdou? Na hrazení toho dluhu organizačního výboru.

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Vláda skutečně bude dělat vše pro to, aby tam už žádné peníze jít nemusely, pokud by z ryze právních důvodů to nebylo nutné.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, končím tuto tiskovou konferenci, ještě jednou se omlouvám za zdržení a děkuji vám za pozornost. Děkuji také panu premiérovi a členům jeho kabinetu. Díky.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po zasedání vlády, 16. listopadu 2009