Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

17. 8. 2020 13:13

Tisková konference po zasedání Rady vlády pro zdravotní rizika, 17. srpna 2020

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, vítejte na tiskové konferenci po jednání Rady vlády pro zdravotní rizika. O úvodní slovo bych chtěla požádat ministra zdravotnictví pana Adama Vojtěcha.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví:  Dámy a pánové, hezký dobrý den. Dnes tedy zasedala Rada vlády pro zdravotní rizika. Probírali jsme některé poměrně zásadní věci týkající se aktuální epidemiologické situace. A zejména opatření v jednotlivých oblastech našeho života, která budou přijata zejména v souvislosti s nadcházejícím školním rokem, ale týká se to bezesporu i dalších oblastí, jako jsou kulturní akce, sportovní utkání apod. Asi to nejzásadnější, co jsme dnes probírali, je otázka protiepidemických opatření, která jsme se rozhodli zavést jako Ministerstvo zdravotnictví od 1. 9. 2020, to znamená od začátku školního roku, kdy bezesporu, stejně jako pokaždé po létě, se zhruba 2 miliony lidí, což samozřejmě jsou studenti, děti, začne migrovat do škol, pohybovat se ve veřejných prostorech, v městské hromadné dopravě, v meziměstských spojích. Začne být mnohem větší sociální kontakt mezi lidmi, a na toto musíme reagovat preventivním opatřením, a to je nošení roušek. Proto tedy jsme se rozhodli, že od 1. 9. 2020 zavádíme povinnost plošného nošení roušek ve všech prostředcích veřejné dopravy v České republice včetně meziměstských spojů.

Stejně tak bude povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorech, jako jsou obchody, obchodní centra, pošty, úřady, a na vnitřních hromadných akcích bez ohledu na počet účastníků. Taktéž to bude platit pro vnitřní prostory škol, teď se bavíme tedy o společných prostorách, tzn. chodby a podobně, nikoli v rámci jednotlivých tříd. To znamená, je to stejné opatření, které platilo na jaře při zavádění těch opatření ve školách. Takže takto jsme se dnes shodli, takto bude to opatření platit od 1.9. Považujeme to za preventivní opatření. Musíme si stále uvědomit, že jsou tady 3 základní preventivní opatření, jednak pravidelná dezinfekce rukou, jednak sociální odstupy a také samozřejmě nošení roušek. Vidíme, že i v zahraničí je to zcela běžná praxe a bereme to skutečně jako preventivní opatření vzhledem k tomu, že nás čeká asi složitý podzim a zejména právě od 1. 9. vysoká sociální interakce v rámci společnosti i v rámci veřejné dopravy atd. Takže proto jsme se rozhodli k tomuto opatření přistoupit.

Nadále budou platit omezení týkající se počtu osob na hromadných akcích, tzn. v rámci venkovních organizovaných akcí maximálně 1 000 osob s tím, že je možné, aby byly rozděleny sektory po pěti, po 1 000 osobách. To je ten základní princip, který držíme. Byť teď diskutujeme nějaké oblasti, pokud jde o sport, ale obecně pro hromadné organizované akce platí tedy toto opatření. Pokud jde o vnitřní akce, tam tedy maximálně 500 osob, rozdělených po 5 sektorech, tedy 2 500 osob. Takže toto obecně platí stále na ty organizované hromadné akce s tím, že jedna úprava, která bude, je ta, že v rámci těch hromadných akcí, kde jsou stacionární sedačky, řekněme v rámci hlediště, tak nebude již nutné, aby byla každá druhá řada volná. Z toho důvodu, že zavádíme v rámci vnitřních hromadných akcí, jak jsem o tom hovořil, povinnost nošení roušek. Takže v tomto směru můžeme udělat určitou úlevu, byla to zejména debata, kterou jsme vedli s panem ministrem kultury, a požadavek tedy např. divadel případně nějakých koncertních síní, tak aby tedy tato podmínka již nebyla, pokud budou tedy zavedeny od 1. 9. plošně roušky. Toto je tedy to základní opatření protiepidemické, které zavádíme od 1. 9.

Samozřejmě jsme diskutovali i další věci týkající se karantény, zkrácení tedy té doby karantény apod., to bych poprosil případně kolegy, pana profesora Prymulu a paní hlavní hygieničku Rážovou. Také jsme se bavili o opatření v rámci sociálních zařízení zejména týkající se sdílení informací, napojení na informační systém infekčních nemocí tak, abychom měli, stejně jako máme v případě nemocnic, informace o tom, kdo je kde nakažený, kde je nějaký pacient, covid pozitivní, tak abychom měli stejnou informaci i pokud jde o ta sociální zařízení. Takže na tom budeme teď ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí pracovat.

Nadále držíme ten semafor, který jsme zavedli. Myslím si, že z hlediska nějakého varování je to dobrá pomůcka a jsou na ni navázána další opatření zejména v té oranžové a červené části. Takže myslím si, že skutečně, a jsme se na tom i shodli i v rámci armády, že je dobře, abychom semafor měli nastaven, on je vlastně spojen i s těmi opatřeními v rámci škol, tak jak jsme se dohodli s Ministerstvem školství. I v tom manuálu právě semafor a na to navázaná možná opatření jsou obsažena, takže semafor nadále zůstává tak, jak jsme ho nastavili. Tolik asi ode mě na úvod, případně jsem připraven na dotazy, děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, ministr školství pan Robert Plaga.

Robert Plaga, ministr školství: Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi, abych dopředstavil ty základní věci, protože dnes jsme na Radě pro zdravotní rizika představili společný materiál Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, který se týká provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020–2021 vzhledem ke covid-19. Samozřejmě, tak jak jsme avizovali ještě v červencovém termínu po společném jednání s Ministerstvem zdravotnictví, tak v tomto týdnu ten manuál odejde na školy. V tuto chvíli je to integrovaný dokument, který, na základě zpětné vazby od ředitelů z jara tohoto roku, obsahuje zcela jednoznačně barevně odlišené části, které jsou závazné, kde to vyplývá z právních předpisů, části doporučující a části informativní. Zároveň to není jenom manuál, který by řešil epidemiologická opatření nebo protiepidemiologická opatření a hygienické standardy, ale je tam i část pedagogická, která pokrývá minimálně principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku, tzn. doporučení ministerstva k organizaci výuky distančním způsobem. A jsou tam i další letáky, které se třeba věnují základním bodům adaptace žáků po návratu do školy, protože skutečně ten doběh minulého školního roku nebyl standardní a je potřeba tomu přizpůsobit i start toho roku letošního.

Samozřejmě je přiložen i současně platný postup krajských hygienických stanic v případech, které mohou v souvislosti s onemocněním covid-19 ve školách nastat, a je doplněn i materiál České školní inspekce, který zase nějakým způsobem dává sumář věcí, které ve vztahu ke školním vzdělávacím programům a dalším věcem mohou nastat a jaká bude optika České školní inspekce v tom dalším roce. Následující postup poté, co dnes projednala tento materiál a vzala na vědomí Rada pro zdravotní rizika, je ten, že materiál bude distribuován do škol. Znovu odpovídám na ty hlasy, které říkají, že to je nedostatečně dopředu, je to avizovaný termín, je 14 dnů před startem letošního školního roku a tak, jak jsme avizovali už v červenci a uklidňovali jsme veřejnost i ředitele škol, tak tam nejsou žádné dramatické změny ohledně toho jarního, nebo ve vztahu k jarnímu působení na těch školách. To, co tady říkal pan ministr zdravotnictví, je nepochybné a bude doprovázet celou společnost, tzn. odstup mezi jednotlivými lidmi, umývání rukou, časté větrání, všechny tyto hygienické standardy budou v platnosti i v podzimním termínu. Ale není to něco, na co by se školy nedokázaly připravit. To znamená tento materiál, který jsme dnes probrali na Radě pro zdravotní rizika, bude nyní distribuován do škol a detailně ho představíme společně zítra na tiskové konferenci v 10 hodin, děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví pan profesor Prymula.

Roman Prymula, vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví: Děkuji, dobrý den. My jsme dnes kromě jiného diskutovali také otázky karantény a izolace. Tak jak tady bylo opakovaně avizováno, jestli 14 dnů nebo 10 dnů. Co se týká vlastní izolace, tzn. osob, které jsou pozitivní a které jsou v této době v podstatě v izolaci, aby nebyly schopny nakazit ty osoby další, tak tady došlo ke shodě a nějaký velký problém nenastal. Je tady dostatek dat ze zahraničí. To znamená, lidé v podstatě od posledního testu jsou v té izolaci 10 dnů, pak jsou propuštěni a není na závěr této doby prováděn test. To platí pro osoby, které jsou bezpříznakové. Pokud to jsou osoby, které mají příznaky, tak je tam doba 3-4 dny, po kterých když už nemají také žádný příznak, mohou být propuštěni. Takže v tomto slova smyslu se obecně zkracuje doba izolace na 10 dnů.

Větší diskuze byla na téma karanténa. Tady existuje nepochybně jisté drobné riziko, které se dá kvantifikovat. My dobře víme, že karanténa v podstatě by měla pokrýt maximální inkubační dobu. Inkubační doba u tohoto onemocnění je deklarována oficiálně jako čtrnáctidenní, nicméně jsou případy, kdy dochází v podstatě i v době delší. Nejdelší inkubační doba byla zaznamenána 27 dnů. Došlo k dohodě takové, že bude karanténa zkrácena na 10 dnů od doby posledního kontaktu s osobou pozitivně testovanou, a to na minimálně 10 dnů, tzn. v případech zřetele hodných, může hygienik tuto dobu prodloužit. A je třeba říci, že to se týká obecné populace. Budou tady výjimky, které se týkají rizikových skupin, kde na závěr této doby bude vyžadován test. Minimálně tam budou skupiny, jako jsou imunokompromitovaní jedinci, tedy jednici, kteří mají oslabený imunitní systém, u nichž je známo, že jsou schopni vylučovat tento virus delší dobu. A totéž budeme vyžadovat u zdravotníků, pracovníků v sociální sféře apod.

Je dobře známo, že infekciozita viru klesá s časem. Taková průměrná inkubační doba se pohybuje někde mezi 4–6 dny, tzn. inkubační doba nad 10 dnů je extrémně zřídkavá, a proto je možné akceptovat toto naprosto zanedbatelné riziko, které se pohybuje někde kolem 2 %. Nad 14 dnů je v podstatě výskyt tohoto onemocnění s takto dlouhou inkubační dobou pouze v 1 %. Takže to je zhruba závěr, který je v podstatě ke karanténě a k izolaci a jejímu zkrácení, děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuju. Hlavní hygienička paní Jarmila Rážová.

Jarmila Rážová, hlavní hygienička ČR: Tak já si dovolím potvrdit slova pana profesora Prymuly. Ten závěr diskuze nad izolacemi a nad karanténou a dobou jejího trvání a určení byla jasně jedním z nejdelších bodů, které jsme na Radě vedli. S tím, že ještě doplním, po karanténě minimálně 10 dnů to epidemiologické riziko jsou skupiny lidí, kteří, nejenom zdravotníci, ale lidé pracující ve zdravotnictví, z epidemiologického hlediska budou mít tedy proveden test. A dále jsou to i pracovníci v sociálních službách. Vzhledem k tomu, že se jedná o ochranu citlivých skupin, rizikových skupin.

V rámci další diskuze jsme tedy přistoupili k tomu, že tato pravidla budou platit od příštího pondělka, tedy od pondělí 24. 8. tak, abychom mohli dobře změnit tedy algoritmus v tomto duchu, platný pro všechny indikující subjekty a hospitalizující subjekty, tzn. jak pro zdravotníky, tak tedy pro orgány ochrany veřejného zdraví, a zavedli ten nově nastavený algoritmus i do informačního systému infekčních nemocí k tomu, aby se daly správně zadávat údaje o nemocných a o ukončení izolací a ukončení karantén. Takže to je úkol, který je teď před Integrovaným centrálním řídicím týmem a zároveň před kolegy z Ministerstva zdravotnictví a přede mnou, jako tím, kdo, pod nějž tedy patří krajské hygienické stanice.

Další opatření, dokázali jsme dát dohromady, ten manuál, pro všechny naše školy a školská zařízení. To, co je společným výstupem, tak je, myslím, dobře ošetřeno a věřím, že to bude jasné, srozumitelné a bude to fungovat v rámci školního roku 20/21. S tím, že i tento matriál po jeho definitivním představení dáme k dispozici samozřejmě i krajským hygienickým stanicím tak, aby byly co nejvíce sjednoceny ve svém postupu.  S tím, že při jeho přípravě jsme vlastně vycházeli z podkladů poradního sboru pro hygienu dětí a dorostu a ze stanoviska epidemiologů. To je za mě všechno.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. A předseda Národní sportovní agentury pan Milan Hnilička.

Milan Hnilička, předseda Národní sportovní agentury: Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za slovo. Co se týká oblasti sportu, tak my už jsme od časného rána měli s panem premiérem schůzku se zástupci fotbalového ligového prostředí, kdy jsme jednali především o těch karanténních opatřeních v rámci ligových soutěží. My když se dneska bavíme o restartu sportu obecně v České republice, tak to se samozřejmě týká i pořádání ligových soutěží, které tady jsou zhruba za měsíc, týká se to nejenom fotbalu, ale také hokeje a dalších odvětví. Bavili jsme se o návštěvnosti, ale to, co bylo asi nejdůležitější, tak bylo to, a ta informace dnes tady zazněla, tak je ta zkrácená doba izolace nakaženého hráče, který by se mohl vyskytnout v týmu, na těch 10 dní. Netýká se to teda plošné karantény pro celé mužstvo, což bylo stěžejní především pro ligové týmy fotbalové, kterých se týkají i ty evropské soutěže, kdy i samotná organizace UEFA nemá plošně nastavenou karanténu nebo izolaci, jestli chcete, tudíž my jsme to měli u nás doma striktnější. Pan profesor Prymula tam toho byl účasten toho jednání taky, paní hlavní hygienička Rážová také, takže probíral se manuál, který by hráči museli dodržovat v ligových soutěžích, i mimo hřiště, tak aby bylo možno opravdu pořádat ligové soutěže a ten restart sportu byl opravdu reálný. Nechceme určitě zničit český fotbal, proto jsme tu schůzku uspořádali a přijali tato opatření, ale samozřejmě bude se to týkat i disciplíny hráčů a všech organizací, ale pevně věřím, že to pomůže k tomu restartování sportovního prostředí. 

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Česká televize, prosím. 

Izabela Niepřejová, Česká televize: Co se týče toho povinného nošení roušek, bude to platit jen pro veřejné budovy, nebo to budou muset nosit i lidi v zaměstnání? A jak to bude například v restauracích a podnicích, jestli tam bude také povinné nošení roušek? A pak se ještě zeptám na jednu věc, děkuju.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: V tuto chvíli to nebude platit pro kanceláře nebo pro provozy, kde jsou zaměstnanci, bude to skutečně platit pro místa, kde se setkává veřejnost, tzn. úřady, pošty, vnitřní hromadné akce, obchody, obchodní centra, takže vlastně tam, kde skutečně je větší styk veřejnosti, kde není nějaká homogenní skupina lidí, jako je to třeba v zaměstnání, takže takto to bude nastaveno. V tuto chvíli nepředpokládáme ani, že by byla povinnost v restauracích, protože tam víme, že většinu času člověk logicky roušku nemá, pokud je u stolu a večeří nebo pije nějaký nápoj. Takže skutečně chceme to dát tam, kde to dává největší smysl, a to je primárně hromadná doprava, naprosto jasně, a pak ta místa, kde se stýká větší počet lidí, nehomogenních skupin lidí.

Izabela Niepřejová, Česká televize: A ještě jedna věc mne zajímá, zavádíte tato preventivní opatření, znamená to, že třeba by se mohlo od září znovu začít také s pravidelným preventivním plošným testováním zaměstnanců domovů seniorů s tím, že tedy přijdou ty podzimní měsíce? A ještě tedy jedna věc mne zajímá, říkal jste, že ta kapacita pro vnitřní i venkovní akce zůstává zachována, přesto ale pan Tvrdík dnes říkal, že s premiérem jednal o tom, že by mohlo chodit více návštěvníků na stadion. Tak možná, jak to vnímáte, jestli je to reálná věc, jestli tedy na fotbal lidé budou moci a na jiné akce ne. Děkuji.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Začnu tou druhou otázkou. Toto je obecné pravidlo pro všechny organizované akce, takto to máme nastaveno. Pokud jde o sportovní utkání, tam ještě o tom povedeme debatu, ta debata není uzavřena v tuto chvíli, takže v tomto směru bude asi záležet i na velikosti toho prostoru, možnosti oddělení těch sektorů a tak dále. Takže v tomto směru ještě ta debata se povede, ale pokud jde o to pravidlo, které platí obecně pro všechny organizované hromadné akce, koncerty a podobně, tak to je jak jsem o něm hovořil v tom úvodním slově.

Pokud jde o otázku plošného testování, v tuto chvíli neplánujeme, že by se a priori plošně testovalo v rámci celé republiky, ale samozřejmě platí to, co je i v současné době a co se aplikovalo třeba v Moravskoslezském kraji, pokud krajská hygienická stanice vzhledem k zhoršené epidemiologické situaci nařídí povinnosti testování jak zaměstnanců, tak i nových klientů nebo pacientů, tak takovéto testování samozřejmě bude prováděno, ale nikoliv plošně testování v celé republice. My, pokud jde o ty roušky, skutečně to bereme jako jedno z preventivních opatření z těch třech, které stále opakujeme od začátku, doporučují je všechny odborné autority, tzn. dezinfekce, sociální distanc a nošení roušek. Pokud toto všichni budeme řádně dodržovat, tak jsme schopni tu epidemii zvládnout, zejména na podzim. My jsme to velmi široce diskutovali, co nás čeká na podzim, a znovu opakuji, jenom když se podíváme skutečně na rizika spojená se začátkem školního roku, kdy zhruba 2 miliony studentů začnou jezdit autobusy, MHD, začnou se pohybovat ve veřejném prostoru a podobně, koncentrovat, proto zavádíme povinnost roušek, protože ta sociální interakce lidí obecně, a nejsou to jenom děti, jsou to lidé, kteří se zkrátka vrací do práce po létě, to tak zkrátka je standardem, že léto je většinou utlumené v tomto směru, ale po té ta sociální interakce lidí je mnohem větší, tak proto zavádíme povinnost roušek, a prosil bych všechny občany, aby tuto povinnost skutečně pečlivě dodržovali, protože jenom tak můžeme tu situaci zvládnout.

My samozřejmě teď nedokážeme úplně přesně říct, co nás čeká na podzim, ale s velkou pravděpodobností to bude velký počet lidí, kteří budou mít různé respirační onemocnění, nachlazení, samozřejmě chřipka, která přijde bezesporu stejně jako každý rok, a je nesporné, dnes už je potvrzené celou řadou vědeckých studií a koneckonců i Světová zdravotnická organizace, která úplně na začátku byla spíše rezervovaná, tak dnes už také jasně prosazuje nošení roušek jako preventivní opatření šíření choroby covid-19 a samozřejmě i dalších respiračních chorob.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Televize Nova měla další dotaz.

Anežka Vrbicová, TV Nova: Dobrý den, já mám otázku ohledně plošného nošení roušek, bude možné z toho vyloučit malé děti, dvouleté, nebo těhotné? Další otázka na pana Plagu, jednali jste už o školách v přírodě? Budou moci děti na podzim na školu v přírodě vyrazit?

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Pokud jde o ty výjimky, tak samozřejmě nějaké výjimky budou, stejně jako byly na jaře, když byla povinnost plošného nošení roušek, teď vám je tady všechny nevyjmenuji, ale určitě je budeme prezentovat včas a nějaké výjimky, stejně jako byly na jaře, určitě plánujeme pro osoby, pro které by ta rouška mohla být komplikací, samozřejmě i často třeba nemohou ani úplně dohlédnout důsledků nošení roušek, jsou to třeba lidé s nějakou duševní chorobu a podobně, které jsme měli vyloučeny. Takže určitě nějaké takovéto výjimky budou, byť si nemyslím, že by měly být nějak obrovsky široké.

Robert Plaga, ministr školství: Tak odpověď na vaši otázku bude jednoduchá. I problematika škol v přírodě je obsažena v tom manuálu a podrobnosti, když dovolíte, si nechám na zítřejší tiskovou konferenci v 10 hodin.

Anežka Vrbicová, TV Nova: Ještě jedna otázka na pana Prymulu. Někteří vědci tvrdí, že dvoumetrový odstup není dostačující, nepřemýšleli jste tedy o tom, že by se měl zrušit nebo naopak rozšířit dál?

Roman Prymula, vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví:  Maximální efektivní vzdálenost, na kterou se virus může šířit, je stanovena víceméně na ty 2 metry. Na druhou stranu teoreticky, pokud přijmeme v potaz to, že virus se šíří kromě kapénkové nákazy také aerogenně, tak se opravdu může šířit na větší vzdálenost, ale ta efektivita nákazy tímto způsobem je výrazně nižší. Nepředpokládám, že by se kdekoliv na světě ten úzus změnil a myslím si, že to zůstane nadále v hodnotě dvou metrů, v některých zemích 1,5 metru.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz.

Natálie Forsterová, CNN Prima News: Můj první dotaz směřuje na paní Rážovou ohledně toho, kdy školy dostanou manuály s hygienickými podmínkami a jestli byste mohla trochu přiblížit, co v nich bude, s čím mají školy počítat a jestli nedostávají ty manuály pozdě?

Jarmila Rážová, hlavní hygienička ČR: Já na to odpovím stejně, jako odpověděl pan ministr Plaga. Toto bude předmětem zítřejší tiskové konference na Ministerstvu školství, které se zúčastníme i my, zástupci Ministerstva zdravotnictví.

Robert Plaga, ministr školství: Tak a já jestli mohu, tak já to doplním, vy jste se ptala, jestli ty manuály nepřicházejí pozdě. Znovu opakuji, již v průběhu července po společném jednání s Ministerstvem zdravotnictví jsme avizovali, že v tomto týdnu manuály půjdou do škol, v týdnu od 17., a teď znovu opakuji, že půjdou ještě dnes, tzn., přímo 17. 8. jdou do škol, když si vezmete, že příští týden je ten přípravný týden na školách, a v těch manuálech, přestože detailní informace prozradíme zítra, tak v těch manuálech, jak už jsem říkal, nejsou žádné věci, které by nebyly zvládnutelné v tom čtrnáctidenním předstihu, ve kterém školy dostanou dnes tento manuál, takže je to včas na to, aby to školy zvládly, a ta pravidla si myslím, jsou velmi dobře zpracována jak po stránce epidemiologické, tak po stránce pedagogické.    

Natálie Forsterová, CNN Prima News: Ještě druhý dotaz, jestli mohu poprosit pana Prymulu, ohledně té lhůty 10 dnů, tak na základě jakých dat jste se rozhodli, že těch 10 dní je dostačujících, protože dosud to bylo 14 a nehovořilo se o tom, že by třeba po deseti dnech někdo nebyl infekční, tak z čeho vycházíte? Děkuju.

Roman Prymula, vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví: Když se podíváme na řadu studií, a skutečně to není jedna studie, ale je jich celá spousta už, zejména ze západního světa, ale i z Číny, tak se ukazuje, že vylučování viru velmi intenzivně klesá. V podstatě nejsilnější je ještě před tím, než se u nás vyskytnou klasické příznaky, tzn. zhruba 2 dny předem, limitní doba jsou 2,5 dne předem, jsou ti lidé maximálně infekční, pak ta infekciozita klesá a někde kolem osmého, devátého dne už je prakticky nulová. Tzn. to je důvod, proč se dá zkrátit doba izolace u pozitivních jedinců na takovou hodnotu, protože je jasné, že po tom desátém dnu už prakticky nemůže dojít k tomu, aby se dotyčný jedinec nakazil při kontaktu.

Další důvod je, že se zjistilo, že sice řada osob vylučuje virus ještě po této době, a s tím jsme měli problémy tady v České republice, kdy řada osob zůstávala v poměrně dlouhém režimu izolace, i řádově několik týdnů, ale zjistilo se, že tyto osoby, které sice vylučují virus, tak tento virus už není možné nějakým způsobem kultivovat, on už není schopen nikoho nakazit, takže tady je zřejmý důkaz o tom, že 10 dnů stačí.

A co se týká té vlastní karantény, tak tady je to otázka procentuálního zastoupení, vlastně inkubační doby, která je maximální v té kratší době spektra čtrnáctidenního, někde mezi čtvrtým, šestým dnem, desátý den už dramaticky klesá, tzn. pravděpodobnost, že ten člověk bude mít inkubační dobu delší, je velmi malá, v podstatě je ji možno kvantifikovat někde dvěma, 2,5 procenty po tom desátém dnu a logicky i ta čtrnáctidenní doba by musela být prodloužena, protože se vyskytlo několik případů, které jsou delší, s inkubační dobou až 27 dnů, ale je jasné, že to by bylo naprosto kontraproduktivní, proto se používá arbitrárně ta hodnota 14 dnů. A pro karanténu jsme zvolili tuto cestu s tím, že v případě rizikových pacientů, nebo rizikových kontaktů, což je otázka osob, které mají imunodeficit, se bude vyžadovat testování, podobně u rizikových skupin, jako jsou zdravotníci, pracovníci v sociálních službách, tak jak tady bylo řečeno, by rovněž byl vyžadován test na závěr.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. iDNES.

Josef Kopecký, iDNES: Dobrý den, já vás budu, pane ministře, citovat, vy jste řekl, že v tuto chvíli nepředpokládáme, že by se to týkalo restaurací, míněno ty roušky. Kdy se lidé, nejenom majitelé restaurací, ale i lidé, kteří třeba chodí občas do restaurace, dozvědí, zda ta výjimka se bude nebo nebude týkat restaurací, co se týče roušek? A máme třeba, nejenom v Praze, ve spoustě míst, jsou velká nákupní centra, je to vnitřní prostor, tam by se roušky měly nosit, ale zároveň v těch nákupních centrech jsou patra, kde jsou restaurace, food courty, jsou tam nějaké sushi bary nebo nějaké, kde si lidé mohou koupit nějaký junk food, tak toho se to bude týkat nebo nebude, když lidé budou se chtít rychle najíst v obchodním centru, tam budou muset mít roušku? A zase, kdy se dozvědí od vás, kdy to přesně bude, jestli se to dozví úplně poslední srpnový den nebo kdy přesně?

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Ne určitě ne, proto už to avizujeme dnes. My jsme to probírali skutečně rámcově na Radě vlády pro zdravotní rizika, my ty detaily dopracujeme velmi brzy, pravděpodobně do zítřka, máme úkol, abychom, vnitřní tedy úkol na Ministerstvu zdravotnictví, abychom si to vydiskutovali do detailů, určitě v tomto týdnu ten detail v rámci toho mimořádného opatření, které zveřejníme, tak budeme prezentovat. Děláme to právě proto, abychom všechny informovali s dostatečným předstihem, aby se na to mohli připravit. Takže určitě nikoliv poslední den srpnový, ale bezesporu v tomto týdnu ta informace, včetně mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, bude zveřejněna.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Pokud už žádné dotazy nejsou, děkujeme a na viděnou na tiskové konferenci po jednání vlády.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po zasedání Rady vlády pro zdravotní rizika, 17. srpna 2020