Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

7. 5. 2009 11:36

Tisková konference po summitu EU - Kanada, 6. května 2009

Jiří František Potužník, tiskový mluvčí předsedy vlády pro předsednictví ČR v Radě EU: Dámy pánové, dobrý den, vítám vás na podpisovém aktu a tiskové konferenci, která uzavírá summit EU-Kanada. Dovolte mi, abych přivítal předsedu Evropské rady a českého premiéra Mirka Topolánka, předsedu Evropské komise José Manuela Barroso a předsedu vlády Kanady pana Stephena Josepha Harpera. Nejvyšší zástupci těchto tří subjektů, českého předsednictví, Evropské unie a Kanady nyní podepíší tři dohody, které jsou reálným výsledkem dlouhodobých kontaktů a spolupráce i dnešního jednání. V první řadě se bude jednat o deklaraci o komplexní dohodě a hospodářském partnerství mezi Kanadou a EU. Bezprostředně poté se bude jednat o podpis společné deklarace o dohodě o letecké dopravě mezi Kanadou a EU a třetím dokumentem je dohoda mezi EU a Kanadou o bezpečnosti civilního letectví. Poprosím všechny zástupce, aby připojili k dohodám své podpisy. Tento okamžik je spíše pro kamery a fotoaparáty než pro píšící novináře. Nyní poprosím všechny představitele, aby mne následovali na pódium. Pardon, jsem to uspěchal. Teď už snad nic neuspěchám, dámy a pánové, podpisový ceremoniál už skončil. Poprosím představitele Kanady a EU a českého předsednictví. Požádám českého premiéra, předsedu Evropské rady Mirka Topolánka o úvodní slovo. Poté požádám předsedu Evropské komise a kanadského premiéra. Pane premiére, máte slovo.

Mirek Topolánek, předseda Evropské rady a předseda vlády ČR: Vážený pane premiére, vážený pane prezidente, chtěl bych na úvod poděkovat kancléři Úřadu vlády České republiky, že tuto místnost pro tiskové konference českého předsednictví nechal zastřešit. Vlastně poprvé jsme měli možnost vyzkoušet, že to nebyl tak špatný nápad. My jsme dnes měli poměrně rozsáhlou agendu v rámci druhého z velkých summitů, které české předsednictví pořádá, po Japonsku, Kanada, následuje Čína, Korea, Ruská federace. Bavili jsme se o ekonomických otázkách, o dopadech finanční krize, i o vzájemných obchodních vztazích mezi Evropskou unií a Kanadou. Bavili jsme se o zahraničně-politických otázkách. Především Afghánistán, Pákistán, blízkovýchodní region včetně Íránu, Sýrie, Východní partnerství jako nová dimenze spolupráce se zeměmi na východ od Evropské unie. Bavili jsme se o třetím velkém tématu, a to je klima a energetika. To, co vyústilo těmi podpisy, čím ten summit můžeme pokládat za velmi úspěšný je podpis, dnešní podpis o zahájení jednání o prohloubení hospodářského partnerství mezi Evropskou unií a Kanadou. Ta deklarace dává jasnou roadmap a doufám, že ta doba bude kratší než ty 2 roky, abychom dosáhli vyšší úrovně ekonomické spolupráce, odstranili i poslední bariéry, které brání obchodníkům jak evropským, tak kanadským, abychom tím ukázali celému světu, že právě liberalizace obchodu je jedním z řešení současných globálních ekonomických problémů. Ta druhá dohoda, kterou jsme dnes uzavřeli, je dohoda o bezpečnosti civilního letectví. Přijetím této dohody bude zaručeno vzájemné uznávání bezpečnostních standardů v oblasti osvědčování letadel a letecké techniky a tím dojde k volnému pohybu zboží v tomto segmentu právě mezi Evropskou unií a Kanadou. Třetí dohoda je deklarace, která potvrzuje zájem jak Evropské unie, tak Kanady podepsat dohodu o leteckých službách. Tato dohoda by zásadním způsobem liberalizoval trh leteckých služeb mezi Evropskou unií a Kanadou. Řekl bych, že hlavním poselstvím, které z tohoto summitu v Praze mezi Evropskou unií a Kanadou můžeme vyslat směrem do světa, je boj proti protekcionismu a liberalizace vzájemného obchodu. Děkuji.

Jiří František Potužník, tiskový mluvčí předsedy vlády pro předsednictví ČR v Radě EU: Děkuji za úvodní slovo, nyní poprosím o doplnění předsedu Evropské komise pana José Manuela Barroso.

José Manuel Barroso, předseda Evropské komise: Mnohokrát děkuji, nebudu přehánět, když řeknu, že tento summit skutečně posunul kooperaci a spolupráci mezi Kanadou a Evropskou unií na vyšší úroveň. Smlouva o našem ekonomickém partnerství bude znamenat, že se dostaneme v rámci této komplexní dohody na vyšší úroveň našich obchodních vztahů mezi Evropskou unií a Kanadou, je to veliký pokrok. Minulý rok jsme se setkali v Quebecku a pamatuji si velice dobře v té době pan premiér jasně řekl, že očekává konkrétní výsledky tohoto jednání mezi Evropskou unií a Kanadou a myslím si, že nyní fungujeme právě v tomto duchu a podařilo se nám skutečně nastolit takový proces, že vidíme konkrétní výsledky naší práce, kterou máme za sebou. Myslím si, že tato dohoda přinese značné výhody pro obě dvě strany. V současné době se těšíme velice dobrým obchodním vztahům, v roce 2007 jsme měli celkovou bilanci 70 miliard EUR jako obchodní výměny mezi oběma subjekty a co se týče společné studie Kanady a Evropské unie. Zde uvidíme další přínos 20 miliard EUR v rámci dalšího období, které posílí spolupráci v mnoha ekonomických a obchodních oblastech ať je to životní prostředí, ať je to technologická spolupráce, věda a výzkum a podobně. Myslím si, že dnes jsem se setkali nejenom mezi sebou, představiteli obchodní komunity, tedy podnikateli, představiteli průmyslu a myslím si, že v rámci toho jsme si vyměnili i mnoho cenných informací o budoucí spolupráci. Co se týče této důležité události, Kanada a Evropská unie se rozhodli udělat důležitý krok směrem do budoucnosti za účelem posílení vzájemných vztahů, nejenom obchodních, ale i dalších, a myslím si, že je to strašně důležitý krok zejména ve světle této velmi vleklé ekonomické krize. Zatím Evropská unie a Kanada vysílá velice silný signál směrem k otevřenosti trhu, liberalizaci trhu a proti protekcionismu. Myslím si, že se také jasně ukazuje, že i Kanada i Evropská unie se drží závazků, které byly učiněny v rámci setkání G20 v Londýně, co se týče globálního finančního systému, snahy rozhýbat ekonomiku a hledat nástroje pro řešení ekonomické krize. Kanada a EU se zavázali spolupracovat ruku v ruce v tomto společném formátu G20. Dále jsme diskutovali o již zmíněných tématech jako je klimatické změny, Evropská unie a Kanada musí být vůdčím subjekty, ale zároveň musíme do tohoto procesu zapojit i rozvíjející se ekonomiky, proto voláme po komplexním přístupu a samozřejmě všichni hráči se musí zavázet k tomu, že v rámci svých možností se budou snažit o snížení neblahých dopadů průmyslu a výroby na životní prostředí. Rovněž co se týče dohody o letecké dopravě, je to otázka, která je nesmírně důležitá, protože tento krok může skutečně znamenat značný rozvoj vzájemných vztahů, služeb, ale i ekonomických a obchodních vazeb mezi oběma dvěma subjekty a může znamenat skutečně veliké otevření se v rámci ekonomické liberalizace a i Evropská unie i Kanada jsou připraveny bourat tyto různé obchodní a ekonomické bariéry. Bavili jsme se i o zahraničních záležitostech, jako Afghánistán, snaha zavést stabilitu a bezpečnost nejen v Afghánistánu, ale celém regionu jako takovém. Myslím si, že jsme se velice silně shodli na tom, že je třeba pomoci vládě v Afghánistánu s budováním svých institucí, uspořádání voleb a rovněž poskytnutí všemožné podpory a u této příležitosti jsme ocenili vklad Kanady v rámci naší mise v Afghánistánu a skutečně silně obdivujeme onen přínos, který Kanada vnáší do řešení Afghánistánu a celého regionu. To byla asi ta nejdůležitější témata o kterých jsme se bavili a myslím si, že to byl velice produktivní summit a ještě jednou bych chtěl poděkovat panu Harperovi a českému předsednictví za jejich vklad a přínos.

Jiří František Potužník, tiskový mluvčí předsedy vlády pro předsednictví ČR v Radě EU: O shrnutí summitu poprosím i kanadského premiéra.

Stephen Joseph Harper, premiér Kanady: Já začnu tím, že poděkuji hostitelům, panu předsedovi Topolánkovi a také českým občanům. Tento summit byl velice krátký, ale produktivní. Nejdříve musíme říci, že vztahy mezi Kanadou a Evropskou unií jsou velice důležité pro nás, protože Evropská unie je naším druhým největším obchodním partnerem a my jsme tak zahájili jednání s cílem uzavřít hospodářské partnerství mezi Evropskou unií a Kanadou. To je velice důležitý a historický okamžik, protože Kanada chce dosáhnout této dohody už někdy od sedmdesátých let a nyní tato jednání jsou takovým jakými paprskem slunečního svitu v té velké bouři ekonomické krize. Je to tedy velice důležitý signál, který vysíláme. Signál proti hrozbě protekcionismu v době ekonomické recese. Že se toto jednání konalo v Praze je historickou událostí, protože se tu nacházíme ve svobodné České republice v době, kdy se oslavuje dvacáté výročí Sametové revoluce. Ještě jednou chci tedy poděkovat panu premiérovi Topolánkovi, předsedovi Evropské komise a také i paní komisařce Ashtonové ale i našemu ministrovi mezinárodního obchodu za to, že se zasloužil o zahájení tohoto jednání. Je to vlastně první jednání, o které se snaží mnoho zemí, ale žádná země ještě nedosáhla tohoto okamžiku. Podepsali jsme řadu dohod asi se sedmi zeměmi a jednání pokračují s dalšími dvaceti. Hovořili jsme během tohoto jednání také o klimatických změnách, o situaci v nejrůznějších regionech světa. Podepsali jsme dohodu mezi Kanadou a Evropskou unií o bezpečnosti letecké přepravy. Podepsali jsme komplexní dohodu o letecké dopravě a také jsme podepsali dohodu s Českou republikou o modernizaci zahraničních investic. Toto setkání bylo velice krátké, ale produktivní. Evropská unie je pro Kanadu druhým největším ekonomickým partnerem a proto je důležité, že se začalo jednat o komplexní dohodě o hospodářském partnerství. Pro Kanadu je to velice důležité, protože jsme o dohodu usilovali a o jednání usilovali už od sedmdesátých let. Je to paprsek světla v temnotě globální reces e a důležitý signál po celém světě. Zároveň je opravdu historickou událostí, že s e tento summit konal v Praze ve svobodné České republice ve dvacáté výročí Sametové revoluce. Zároveň bych rád poděkoval panu premiéru Topolánkovi, předsedovi Barrosovi komisařce Ashtonové stejně tak i našemu ministru průmyslu. Je to poprvé, kdy Evropská unie rozvinula takovéto jednání s rozvinutou zemí. Mnoho zemí na toto aspirovalo, ale nikomu se zatím nepodařilo to co Kanadě. Nedávno Kanada uzavřela jednání se sedmi zeměmi o obchodních dohodách, s dalšími 20 jednáme. Pár témat, kterým jsme se během summitu věnovali byly klimatické změny, mezinárodní bezpečnost, udržení míru. Uzavřeli jsme dohodu mezi Evropským společenstvím a Kanadou o bezpečnosti civilního letectví a podepsali společnou deklarace o dohodě o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a o modernizaci investic.

Jiří František Potužník, tiskový mluvčí předsedy vlády pro předsednictví ČR v Radě EU: Děkuji pánům za úvodní slova. Nyní prosím tak tři až čtyři otázky.

Dotaz: Mám dvě otázky. První pro pana Harpera. Máme tady dva kanadské diplomaty, kteří byly vyhoštěni z Ruska. Jaká je vaše reakce na toto? Druhá otázka je pro vás i pro zástupce EU, hovořil jste také o tuleních? Protože ministr obchodu kanady řekl, že se obrátí na mezinárodní obchodní organizaci. Máte k tomu nějakou reakci, pane Barroso, pane Topolánka? Možná by bylo možné lehce pozměnit legislativu, kterou schválil Evropský parlament, aby bylo možno uspokojit požadavky Kanady?

Stephen Joseph Harper, premiér Kanady: Za prvé, už jste vlastně odpověděla na svou vlastní otázku, co se týče vyhoštění těch dvou diplomatů z Ruska. Jedná se o diplomaty, kteří pracují pro NATO a Rusko sáhlo k těmto odvetným opatřením, zareagovalo tak na vyhoštění několika ruských diplomatů z NATO a tito diplomaté pouze vykonávali svou práci. Já se k tomu nechci dále vyjadřovat. Dále, co se týče tuleňů, to je velký nesoulad mezi Kanadou a Evropskou unií, už poměrně dlouhou dobu a mohu pouze říci, že Kanada bude bránit své stanovisko, to rozhodně. Budeme bránit náš průmysl a budeme se obracet na mezinárodní soudní instance. Také se budeme dále snažit chránit ty komunity, pro které lov těchto živočichů je velice důležitý a jedná se o komunity velmi chudé. Zároveň si ale myslím, že je velice důležité říci, že tato neshoda sice existuje, ale že jsme pokročili v našich vzájemných obchodních vtazích a to ukazuje, jaké jsou rozvinuté vztahy mezi námi. Můžeme v něčem nesouhlasit, ale zároveň dosáhnout pokroku v jiných oblastech.

Mirek Topolánek, předseda Evropské rady a předseda vlády ČR: My jsme vnitrozemská země a měli jsme problém ten problém uchopit a pochopit. My respektujeme evropské právo v tomto směru a i jako Česká republika implementujeme tu restrikci. Na druhé straně plně respektuji názor a postup mého kanadského kolegy v této věci. Chtěl bych říci, že marně bychom hledali něco, kde existují problémy mezi Evropskou unií a Kanadou. Tento problém tady je, tak se na něj můžeme soustředit.

José Manuel Barroso, předseda Evropské komise: Legislativa, kterou chválil Evropský parlament je reakce na velké obavy, které existují. Týká se to ochrany živočichů a jejich blaha. Není to nějaká obchodní politika, je to opatření, které se týká jenom určitých produktů. Podobně bychom postupovali i kdyby se to jednalo přímo členských zemí. Myslíme si že tato legislativa je plně kompatibilní s pravidly WTO. Jsme si vědomi obav, které vyjádřila Kanada. Tyto obavy vyjádřili už dávno a my jsme o tom už dávno diskutovali a budeme se snažit dosáhnout nějaké dohody, i když to nebude úplně jednoduché, ale chce v našich vztazích zdůraznit to, co je důležité a to je to, že máme velice dobré hospodářské vztahy mezi Kanadou a Evropskou unií. Ať se to týče obchodu nebo investic. Teď jsme tady zahájili vyjednávání o velice důležitých dohodách, takže je pravda, že tady se neshodneme, ale myslím si, že alespoň na naší straně všichni dobře chápeme to, že tady nejde o žádnou ochranu obchodu, ale jedná se pouze o určité obavy, které existují třeba ve veřejném mínění a týkají se ochrany zvířat.

Dotaz: Chci se vrátit k otázce těch vyhoštěných diplomatů z Ruska. Není to první neshoda mez Kanadou a Ruskem za posledních několik měsíců. Neobáváte se, že to znamená návrat Studené války? Co to říká o těch pokusem o sblížení mezi Ruskem a jinými zeměmi. Můžete odpovědět anglicky či Francouzsky, jak si budete přát.

Stephen Joseph Harper, premiér Kanady: Jak víte, už jsme několikrát řekl, že máme trochu obavy obecně, co se týče chování Ruska. Hovoří se například o summitu NATO a o usmiřování, ale skutečně tady jsou určité obavy a nás znepokojuje některé chování Ruska a rozhodně nemůžeme ignorovat tento vývoj. Samozřejmě, že si děláme obavy, ale zároveň budeme a budeme se snažit zapojit Rusko, ale budeme chtít se jasně vyjádřit k několika otázkám, jako třeba k otázce demokracie či špionáže. Musíme se snažit překlenout tyto potíže, tady ale není ideální vztah. Rusové se někdy chovají nepřijatelným způsobem a musíme reagovat. Je to pravda, v NATO jsme se bavili o postoji, ale znepokojuje nás chování Ruska v několika oblastech. Není to studená válka, ale rozhodně to není ideální situace. Budeme chtít angažovat Rusko, ale ve chvíli, kdy se bavíme o demokracii, lidských právech a špionáži, tak ihned vyšleme patřičné signály a uděláme opatření. Rusko má právo se bránit a jednat, ale tito diplomaté nedělali nic nelegálního.

Mirek Topolánek, předseda Evropské rady a předseda vlády ČR: V této souvislosti jednu velmi pozitivní, speciálně pro občany této země. Protože všichni už tak trochu zapomínají, tak jim podobné incidenty připomenou 30. červen 1991, kdy tuto zemi opustil poslední ruský okupant.

Jiří František Potužník, tiskový mluvčí předsedy vlády pro předsednictví ČR v Radě EU: ČTK.

ČTK: Já jsme se chtěl zeptat především pana premiéra Harpera, jestli Kanada se už definitivně rozhodla ohledně toho sporu o případný zákaz dovozu tuleních výrobků v EU, že se obrátí na Světovou obchodní organizaci a o co přesně bude ta případná stížnost opřena? To se zatím neobjevuje. Objevuje se jen, že EU porušila pravidla Světové obchodní organizace, ale není jasné proč. Mohl byste říci, proč?

Stephen Joseph Harper, premiér Kanady: Řeknu to velice stručně, řekl jsme to před chvílí ve francouzštině. Kanada Evropská unie se zásadně neshodnou na této věci. Ta neshoda trvá už dlouho, víme o ní, netěší nás to. Netěší nás poslední aktivity Evropské unie a Kanada bude bránit svá práva na mezinárodních tribunálech. Nebudu k tomu uvádět podrobnosti, ale budeme bránit i náš průmysl v oblasti lovu tuleňů. Je to tradiční věc, které se věnují inuité, původní obyvatelé Kanady. Tito lidé mají právo na své živobytí a stejně tak jako kdokoliv jiný, kdo se věnuje jiné oblasti živočišné výroby. Je důležité vědět, že jsme dosáhli pokroku na důležitém hospodářském partnerství, které komplexní je mezi Kanadou a Evropskou unií a je známkou vyspělého vztahu. Ale i ty neshody nezabrání tomu, že ve spoustě jiných věcí se dokážete shodnout.

José Manuel Barroso, předseda Evropské komise: Já jsme jen chtěl říci k té evropské právní stránce, Rada i Komise se podívali na ty legislativní implikace a zároveň sledujeme i jaká je pozice našeho partnera a opravdu ta legislativa byla vytvořena s cílem respektovat všechny naše mezinárodní závazky a zároveň vzít v úvahu i obavy a sentimenty, které má evropské obyvatelstvo. Není to rozhodně žádné protekcionální opatření. Bude se týkat všech produktů vyrobených z tuleňů, ať už je to z trhů, které jsou vyrobené v EU či třetích zemích. Jak řekl pan premiér Harper, máme toho tolik společného a tak dobrý vztah i hospodářský, náš společný zájem na boji proti protekcionismu, že tato jedna drobnost tato maličkost opravdu nebude mít vliv na tu celkovou ekonomickou spolupráci.

Dotaz: pane premiére, chci se zeptat na stejnou otázku, zeptám se možná ale trochu jinak. Váš ministr pro obchod nazval ten hlas EU proti lovu tuleňů za totální katastrofu pro určité komunity a rodiny v Kanadě. Jste schopen a obětovat ty, kteří loví tuleně jako svou obživu za to, abyste měli silnější a hlubší vztahy s EU v oblasti ekonomiky?

Stephen Joseph Harper, premiér Kanady: Jak jsem řekl, Kanada bude jak na domácí scéně i na mezinárodních tribunálech bránit tento průmysl a nikdo nemůže pochybovat o tom, že uděláme vše, co je v našich silách. Věřím, že naše veřejnost bude stát na naší straně a bude nás podporovat. Věřím, že ve vztahu, který je tak důležitý, jako je vztah s EU, aby tento vztah nebyl jen o jedné záležitosti, kdybychom měli naše obchodní vztahy s EU měly být jen o tuleních, tak by se žádný obchodí vztah ani nezrodil, protože víme, že tato neshoda trvá a možná je to věc, kterou ani nevyřešíme a která bude muset projít několika mezinárodními tribunály. To nevyřešíme tváří tvář bilaterálním jednání. Nicméně, v takto komplexním vztahu je důležité, aby rozpor a spor v jedné věci nekontaminoval celý ten vztah zvlášť, když jsme dnes podnikli tak historický krok jako je dnes. Kanada se desetiletí snaží o jednání o ekonomické dohodě. Konečně se k ní dostáváme. Určitě nám na druhé straně nezabraňuje vykonávat a aplikovat naše práva i na mezinárodních fórech, chránit naše občany a pomáhat komunitám, které by byly touto legislativou zasaženy. Tyto dvě pozice si držíme velice silně a stojíme si za nimi.

Česká televize: V posledních měsících narůstá žádostí o azyl ze strany občanů ČR. Mne by zajímal odpověď od obou premiérů. Mluvili jste o tomto problému? Druhá otázka, jak byste tento problém řešili? Jaké máte návrhy řešení? Pana premiéra Harpera poprosím vyjádření, jestli Kanada zvažuje opětovné zavedení víz jako to udělal v devadesátých letech.

Mirek Topolánek, předseda Evropské rady a předseda vlády ČR: Mne by překvapilo, jako mne nepřekvapila diskuse o tuleních, kdybyste se na tu otázku nezeptal. My jsme to neřešil v rámci summitu EU-Kanada. To je snad jasné, nicméně ráno, kdy jsme měli bilaterální schůzku, tak to bylo jedno z témat, které jsme řešili. Na jedné straně je to uvolněná vízová povinnost. Tedy bezvízový styk s Kanadou, který má nějaké podmínky, které díky většímu počtu žádostí o azyl v Kanadě začínáme porušovat. Na druhé straně jsou to důvody o kterých si myslíme, že jsou relevantní. Jsou to spíše ekonomické důvody odchodu těchto lidí. Třetí problém který diskutujeme je to, čím je Kanada pověstná a pyšní se tím desítky let a to je poměrně velmi měkký migrační a azylový systém, který umožňuje, aby lidé o azyl v Kanadě žádali a měli šanci tento azyl dostat. Řešení je jak na straně ČR, tak na straně Kanady. Naše řešení souvisí s nalezením pracovních příležitostí pro ty lidi, kteří hledají práci případně jinde. To řešení na straně Kanady je zařazení ČR mezi země bezpečného původu, což by z ekonomických důvodů těmto žadatelům o azyl toto neumožňovalo. My to velice pozorně sledujeme, nás to nějak netěší. Nechci hovořit o tom, že po cestě k tomu problému jsou ještě zprostředkovatelé, právníci, kteří se na tom živí, ale top je problém sui genesis a úplně do toho řešení nepatří.

Stephen Joseph Harper, premiér Kanady: Já bych nejprve rád řekl, že naše vláda odstranila vízovou povinnost téměř se všemi zeměmi EU, kromě dvou nejnovějších členů, to byl důležitý krok, který učinila moje vláda s tím, že jsme věděli, že je zde určité riziko. Víceméně to mělo dobré výsledky a bohužel ten příliv žadatelů o azyl z ČR nás trápí. Je fakt, že se s tím potýkáme, a že to řešíme. Ministr imigrace naznačil, že se tedy hledá řešení, jak se s tím vypořádat. Doufáme, že rozšíříme spolupráci s českými úřady, ale pokud nenastane zlepšení, tak kanadská vláda bude muset reagovat.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po summitu EU - Kanada, 6. května 2009