Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

9. 8. 2010 10:59

Tisková konference po mimořádném jednání vlády o povodních, 9. srpna 2010

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré dopoledne, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády ČR. Prosím na úvod premiére Petra Nečase.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, vláda ČR se dnes sešla, aby mohla řešit některé urgentní a aktuální záležitosti související s povodněmi, především na severu Čech, ale i dalších oblastech ČR. Já bych úvodem chtěl jménem svými vlády vyslovit poděkování všem složkám a příslušníkům IZS, který pracoval v těchto postižených oblastech s vysokým nasazením, mírou profesionality a kvality práce, odvedli tam velký kus práce. Chtěl bych také poděkovat představitelům místních krajských samospráv, kteří velmi usilovně pracovali při řešení těchto povodňových škod a skutečně to nasazení bylo obrovské a nesmírné. Také jménem vlády bych rád vyjádřil sounáležitost a solidaritu s občany, kteří byly postiženi těmito povodněmi a touto živelnou katastrofou. Kteří přišli o majetek, mají v tuto chvíli obrovské starosti a chci deklarovat, že vláda na ně myslí a bude činit maximum toho, aby jejich situace byla usnadněna, nezbývá také než vyslovit soustrast nad ztracenými lidskými životy. Vláda dnes projevila svou sounáležitost a solidaritu nikoliv pouze slovy, ale my chceme konat a konali jsme. Zde bych chtěl zdůraznit, že od počátku vláda ČR věnovala maximální pozornost, jak jistě víte, již v sobotu koordinovaly práce složek IZS Armády ČR na místě přímo pan ministr obrany a vnitra. Včera jsem osobně navštívil tyto oblasti včetně těch vzdálenějších oblastí typu Frýdlantska. Opět nezbývá než poděkovat za nasazení starostům obcí, představitelům samospráv a také opakovaně všem záchranářům. Také chci zdůraznit, že jsme dnes přijali celou řadu praktických kroků. V prvé řadě, dnes jsme s okamžitou platností rozhodli o uvolnění 40 milionů korun, které již zítra budou na účtech libereckého kraje, poté co upřesníme i požadavky z Ústeckého kraje, pardubického, případně jihočeského kraje bude to řešeno stejným způsobem. To jsou urgentní prostředky, které jsou v tuto chvíli nezbytné především pro obce v tomto kraji, protože je nezbytné zajistit nákup pitné vody, potravin, zaplatit kontejnery, základní desinfekční prostředky, zafinancovat kafilérie, protože bohužel došlo i k poměrně rozsáhlému úhynu domácího zvířectva, obce s tím musí pracovat. Musí být obnoveny nejzákladnější komunikace, včetně mostů a mostovek. Musí být nakoupeny pohonné hmoty, například pro jednotky SDH. Musí být nakoupeny pohonné hmoty pro instituce, které pomáhají v tuto chvíli při odstranění škod, nakoupeny základní komunikační prostředky, v některých obcích není obnovena dodávka energie a jediný způsob sdělování je například prostřednictvím megafonu, čili pro ty obce pořídit megafony. Leckdo má utopené telefony, počítače, je třeba starostům nakoupit i mobilní telefony a základní vybavení, zaplatit ubytování a stravu dobrovolníkům, kteří na tato místa přijíždí. To je otázka finanční pomoci, která je nezbytná v těchto hodinách, tedy i na základě našeho konání by zítra již měla být na účtech ta částka, aby je kraj mohl distribuovat obcím s tím, že potom následky a vyčíslování těch škod budou dělány následně v horizontu následujících dní ze strany obcí i kraje, aby se sumarizovali. My potom o té naléhavé pomoci, toto byla urgentní pomoc, ta naléhaví přijde na řadu ve středu, kdy budeme mít již první čísla ze strany samospráv s tím, že my počítáme s uvolněním rozpočtových zdrojů, které jsou ve státním rozpočtu. Jak jsem řekl, rozhodli jsme o uvolnění 40 milionů korun pro liberecký kraj, další miliony jsou připraveny dalším. Ve středu můžeme rozhodnou o dalších finančních prostředcích v řádu 300-350 milionů korun. A potom o dalších prostředcích podle výše odhadovaných škod. Já bych tu chtěl zdůraznit, že vláda se přiklání nejít cestou vydání dluhopisů, chceme tyto prostředky najít v rámci rozpočtu. Protože povodně musí změnit priority. My považujeme za nesmírně důležité, že vláda schválila návrh nařízení vlády o povolání vojáků Armády ČR k záchranným pracím a likvidaci následků povodní v období do 30. září, což umožňuje, aby v tomto na základě tohoto rozhodnutí vlády použití až 1000 vojáků v činné službě, chtěl bych zdůraznit, že na území vedle příslušníků ženijních jednotek z Rakovníka, protichemické brigády, tak již od rána jsou zde příslušné 2 roty brigády rychlého nasazení z Žatce a Chrudimi. Již odcestovaly na toto území s tím, že o použití vojáků v činné službě rozhodne podle územního rozsahu ministr vnitra, případně hejtmani krajů. Ministr určí vojáky činné ve službě včetně techniky a vybavení. Dále vláda rozhodla, že po dobu povodní správa státních hmotných rezerv poskytne bezplatně pro postižená území pro potřeby složek IZS a Armády ČR při zásazích na území a případnou humanitární pomoc včetně výdeje pohonných hmot prostřednictvím odběrové karty SSHR a dále vláda schválil poskytnutí bezplatné zařízení a prostředků z pohotovostních zásob formou výpůjčky na dobu 3 měsíců či předáním do spotřeby s výjimkou mostních provizorií, která lze použít na dobu nejvýše tří let. Jedná se o problém, že tam desítky mostů byly strženy. SSHR poskytne mostní konstrukce, které má k dispozici a budou moci být využívány po delší dobu než bude zajištěna výstavba náhradních mostů. Vedle toho jsme se zabývali i škodami na vodohospodářském majetku, o kterých nás informoval ministr zemědělství. Co já považuji za důležité je to, že chceme tento problém řešit rychle. Ta urgentní pomoc již proudí. Budou k dispozici desítky milionů od zítřejšího dne. Vojáci budou k dispozici počátkem dnešním ránem a postupně se bude nasunovat více jednotek. O tom bude informovat i pan ministr obrany. Musím říci, že vláda vyjádřila uznání kvalitě fungování IZS. Pan ministr vnitra mne doplní. Co já považuji za důležité vzhledem k tomu, že my řešíme následky již druhých povodní v průběhu letošního roku a že částky, které jsou vynaloženy dosahují řádu miliard, protože ty jarní povodně stály více než 3 miliardy prostřednictvím emise dluhopisů. Zatím předběžné odhady mluví o škodách ve výši několika miliard. Tak my jsme dnes otevřeli diskusi o systémovém řešení těchto problémů, protože jak to vypadá, povodně vždy zasáhnou část území, ty budou přicházet, dosavadní postup vlády, reagujíce ad hoc, tedy ke konkrétní povodni jejího odstranění v podobě dluhopisů nebo uvolnění z rozpočtu. My chceme otevřít diskusi o tom, e by v rámci rozpočtu a i v rámci státních finančních aktiv byla zřízena zvláštní položka, které říkáme rezerva povodňové solidarity, která by byla financována podle zatím předběžné diskuse, kterou vedeme, zčásti slevou na daňového poplatníka, čili odváděním daně z příjmů, máme na mysli částku 100 korun, kterou by daňový poplatník měsíčně odváděl na tento účel s tím, že prostředky zde shromážděné, by byly jednoúčelově vázané. Nesměly by byly projedeny na výdaje státního rozpočtu. Mohli by být použity bud pouze na odstranění povodňových škod, nebo v případě, že by ty škody nebyly a kumuloval by se přebytek, tak by byly použity na protipovodňová opatření, prevenci, u jednotky SDH, obnovu jejich techniky pro použití při záchranných pracích a že konkrétní povodňová opatření, hrázích systémů, suchých poldrů a podobně. Všichni bychom odváděli drobeček svých daní na to, že by jednorázově tyto prostředky nesměly být spotřebovány na nic jiného než na protipovodňové opatření. Byly by kumulovány v čase a použity by byly proti povodním, právě v rámci speciální položky rozpočtu, která by se jmenovala rezerva povodňové solidarity. Dnes jsme otevřeli i diskusi nad tímto širším způsobem systémového financování odstraňování protipovodňových škod, případně protipovodňové, měli jsme k tomuto účelu svolanou K6, kde jsme tu debatu zahájili s tím, že považujeme za svůj úkol ve světle těch zkušeností připravit jisté systémové řešení, změnu a systémové opatření, které nepovede k tomu, že vláda vždy reaguje ad hoc. Tolik mé vyjádření. Jen bych to shrnul na závěr, kde jsem rozhodli o okamžitém uvolnění 40 milionů korun, které budou k dispozici obcím, případně poté i požadavky z jiných krajů. Rozhodli jsme o nasazení prostředků Armády ČR v počtu až 1000 vojáků a rozhodli jsme o bezplatném použití části zdrojů SSHR včetně pohonných hmot a včetně možnosti použité dalších prostředků, jako jsou mostovky a podobně. Tolik bezprostřední reakce vlády na dnešním jednání k problematice povodní, včetně uvolnění dalších prostředků se vrátíme v úvodu středečního jednání vlády ČR. Já bych teď poprosil pana místopředsedu vlády, aby mne doplnil, pak pan ministr obrany a pan minstr financí.

Radek John, místopředseda vlády a ministr vnitra: Já jsem strávil dva dny na Liberecku v těch nejpostiženějších obcích, takže dnes jsem vládu informoval jednak o fungování systému IZS, který zafungoval perfektně. Již od rána začali najíždět protipovodňové odřady z celé republiky na Liberecko, protože se vědělo, že to bude lokální povodeň. Posílili to jednotky z okresů, měli jsme tam 170 jednotek, téměř 1000 hasičů, kteří byli připraveni bojovat s povodní, ale byla to tisíciletá voda, tedy zachraňovali se životy, byl jsem na krizovém centru, kde přicházely požadavky na záchranu různých věcí, pokud šlo o majetek, šlo to stranou. Nezachraňoval se majetek, ale životy a to proto, že bohužel, ti lidé nevěřili tomu, že se jich to dotkne. Například v chrastavě dostali varování, asi 300 lidí, aby přišli pryč od vody a do školy na náměstí jich přišlo 7 ze 300. Proto musela být ta dramatický akce, 7 vrtulníků které zachránili 200 lidí. Stálo to miliony korun, kdyby ti lidé byli bývali šli podle pokynů a věřili odborníkům, bylo by to levnější. Ale zafungovalo to perfektně, odvedli lidé neuvěřitelné množství energie. Jsou tam tragické případ, kdy hasiči zachraňovali lidi a jejich domy byly odplaveny, nemají vůbec nic. Já vím o třech, a myslím si, že jejich situaci musíme také řešit. Další věc, informovanost. Zatím je systém takový, že neposílají meteorologická varování, hromadné SMS, maily starostů, oblasti a je na nich, aby si vyžádali sirény a nebo jen místním rozhlasem informovali lidi. Bleskové povodně nás donutí změnit systém a ty sirény zapneme i bez starostů, to je klíčové. Ono to bylo motivováno tím neděsit lidi, ale když média děsí lidi, včera došlo k tomu, že jedno médium vyslalo signál, že je protržená přehrada, což způsobilo exodus lidé z obce a byl to takový proud aut, kdy lidé utíkali, že hasiči se nedostali k výměníkové stanici, která hořela a shořelo nám toho víc než mohlo. Potom lidé udělali zácpu, mohlo dojít k tragédii. Když média děsí lidi, tak pak my těmi sirénami raději je vyděsíme tehdy, když je to správně, než když nesprávně. Co se médií týče, opravdu pěkně děkuji bulváru, který napsal, že když jsme letěli s panem minstrem vnitra helikoptérou, že by mohla raději ta helikoptéra zachraňovat lidi. To byl patnáctimístný vrtulník, který by redaktor bulváru posla na smrt. Ten by tam nedoletěl, ten by spadl. To nebyl záchranný vrtulník. Jinak, informovanost v pořádku, ostatní funguje, včera se na mne vrhali lidi v jedné obci ze zatopených domů a říkali, vy nám nepomůžete, bude to jako jindy, nebudou žádné peníze. Těmto lidem je třeba vzkázat, ale oni nemají rádio, elektřinu, ale donést jim vzkaz, stačí si zajít na obecní úřad a dostanete pomoc v hmotné nouzi až 46 000 korun, ale oni to nevědí. Jsou tam zoufalí lidé, kteří si myslí, že se na ně všichni vykašlou. Je třeba tam donést tento vzkaz, což je další problém, jak informovat v době povodní. Těm lidem, co se neutopilo, to se vybilo. Jsou bez mobilů, laptopů, nemají nic. Budeme muset řešit systém, jak informovat, protože až se vypne analogové vysílání, ani tranzistory nebudou. To je do budoucna. A jinak, to poslední, solidární rezerva na povodně, my velmi vítáme, že pomůže Dobrovolným hasičům se dovyzbrojit, protože v této chvíli někteří mají stříkačky z roku 1969, jedou s veterány, zachraňují se životy s veterány, Říkal jsem americkému charge d´affaire, když se vyděsil když jsem mu řekl tuto informaci, jak to budeme řešit. Říkal jsem, prodáme to jako veterány do USA a on říkal, ano, to by byly veteráni v USA cenění, tady se s tím zachraňují majetky. Tu rezervu solidarity velmi vítáme, nicméně, protože je to daň solidarity suchých s mokrými a je to rovná daň, my všichni, kteří nemáme ten problém, rovně dáváme těm mokrým, tak na koaličním jednání jsme říkali, ale zohledníme to při jednání o zákonu při daních z příjmu, které nás čeká v příštím roce, kdy výsledkem bude, že ti nejbohatší nebudou mít daňovou degresi jako teď. Ano, všichni máme solidárně platit, ale nicméně, tím, že je to solidární platba při dalších jednáních pro různé vrstvy obyvatelstva, které budou probíhat v příštím roce, je třeba toto zohlednit.

Alexandr Vondra, ministr obrany: Dobrý den, dámy a pánové, já bych chtěl začít tím, že bych chtěl skutečně poděkovat za nasazení záchranářů, včetně Armády ČR, zejména v průběhu soboty. Já si myslím, že odvedli vynikající práci, že ten objem srážek, těch 20 cm během velmi krátké doby, byl extrémní a nebýt tohoto nasazení, tak počet obětí by mohl být vyšší. Nejrizikovější z hlediska lidských životů a zdraví je to v oblasti hor a podhůří, kde voda působí s velkou energií a velice rychle. Ne tak, že se na to lidé mohou připravit. Byl jsem na místě v sobotu, nebyly dobré podmínky, nebyla dobrá meteorologická situace, pršelo, byla mlha a myslím si, že můžeme být rádi, že se nic horšího nestalo. Mohl jsem mluvit s piloty vrtulníku v noci, když končili svou misi v sobotu a sami mi říkali, že pracovali v podmínkách extrémních a srovnatelnou situaci si nepamatují. To je první poznámka. Druhá, k nasazení vojáků, Armáda fungovala v těch záchranných pracích v sobotu i v neděli, jak vrtulníky, tak pozemní technikou při evakuacích, nyní přicházíme k druhé fázi, proto ono usnesení vlády a schválené nařízení, jak říkal premiér, umožňující až do konce září nasazení až 1000 vojáků. Zase je to poměrně vysoké číslo, a ukazuje odhodlání vlády i ministerstva se podílet na těch záchranných pracech maximální měrou. K dnešnímu ránu byla situace taková, že v terénu bylo nasazeno necelých 350 vojáků z povolání, jsou to příslušníci z jednotek v Žatci, Chrudimi, Táboře, Liberci, ty byli na místě nejdříve a také ženisté z Rakovníka. Působí dominantně v oblasti Frýdlantsko, v jednotlivých obcích a dále v Chrastavě a Hrádku nad Nisou u Liberce a menší útvar je v Hřensku. Předpokládáme dvojí typ činnosti, ke kterému je armáda určena, podíl na těch základních úklidových pracech, při odklízení trosek domů, zprůchodňování komunikací a koryt řek, druhá činnost je svázána s ženijní prací, armáda je připravena a bude s podílet na obnově provizorních mostních komunikací, ta situace je taková, že jsou v terénu rekognoskační týmy, SSHR a vláda svým usnesením umožnily, že budou uvolněny ty příslušné konstrukce tak, aby v řádu dnů bylo možné obnovit komunikaci přes ty zničené mosty. Zejména na Frýdlatsku a Liberecku. Předpokládáme, že v průběhu dnešního dne, armáda funguje jen na vyžádání IZS, že se ještě další starostové obrátí s tím, že ty rezervy až do toho počtu 1000 tu jsou a Armáda je připravena doplnit. Děkuji.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, ministr financí Miroslav Kalousek.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Dobrý den, dámy a pánové, za posledních osm let byl můj dům dvakrát řádně vyplaven, včera mne to minulo jen o fous, takže i na základě vlastní zkušenosti bych rád vyjádřil svou účast a sounáležitost se všemi, které to postihlo.Chci potvrdit, že ministerstvo financí dělá vše proto, aby potřebné prostředky, ať už na bezprostřední pomoc či na pomoc následující, zejména na poničenou infrastrukturu, aby mohla odcházet ta pomoc okamžitě bez prodlevy, hned druhý den poté, co tak vláda rozhodne. Jsme zásadně proti tomu, abychom to řešili vydáním dluhopisů, musím říci, že mi to nesmírně vadilo i na jaře, když tento krok učinila Fischerova vláda, protože řešit tento problém vydáním dluhopisů neznamená nic jiného než naprostou neochotu neřešit to jinak, než si půjčit a zvýšit státní dluh. My musíme tu situaci řešit na úkor své aktuální spotřeby, tím, že přeskupíme priority v rámci státního rozpočtu. Vůbec to neznamená, že ta pomoc bude tím nějak limitována, pomoc budeme muset být efektivní a včasná a o to více budeme muset šetřit jinde, protože následky povodňových škod teď jsou prostě priorita číslo 1. Současně s tím chci potvrdit také to co říkal pan premiér. Já jsem už expedoval do připomínkového řízení návrh zákona o dani z příjmu, který jednak naplňuje koaliční dohodu tím, ež jsou tam zdaňovány paušální náhrady poslanců, senátorů, výluhové příspěvky. Je tam aplikována ona srážková daň pro stavební spoření a také nad rámec koaliční dohody je tam navrženo snížení slevy na dani na poplatníka o 100 korun měsíčně. Diskusi, kterou jsme měli nad nezbytností mít systémový nástroj k řešení následků povodní naléhavě vede k tomu, abychom tento návrh schválili. Abychom tyto prostředky rozpočtovali pravidelně v návrhu zákona ostatním rozpočtu pro případ, že přijdou bleskové povodně, abychom nemuseli dělat obtížná harakiri v rámci priorit a měli prostředky, které můžeme použít na pomoc postiženým. V případě, že příroda pro ten rok bude milosrdná, tak ty peníze nebudou moci být použity na nic jiného, ale na protipovodňovou prevenci či zlepšení technického vybavení HZS a cokoliv jiného souvisejícího s povodněmi. Je to rezerva povodňové solidarity, to bych si velmi přál, kdyby to tak veřejnost vnímala za cenu jedné krabičky cigaret a jednoho až dvou piv měsíčně, protože to je tak to 100 Kč, tedy za cenu této spotřeby krabičky cigaret a dvou piv bude společnost schopna vytvořit velmi významnou rezervu, která bude používána na pomoc těm nejpotřebnějším a troufnu si říci i nejzoufalejším. To jsou ti, kteří byli zasaženi přírodní katastrofou. Myslím si, že za tuto solidaritu toto nepatrné zvýšení daně z příjmu stojí. Proto je to zapracováno v návrhu zákona o dani z příjmu a já bych si velmi přál, kdyby to sněmovna schválila. S vědomím, že to je opravdu jen na účely pomoci zasaženým povodní či prevenci.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prostor pro několik vašich dotazů.

HN: Já bych se chtěl doptat na tu slevu na dani, jestli by to mělo platit od příštího roku? Aby ta rezerva platila od začátku roku 2011. Druhá otázky, vy všichni jste vyzdvihli práci IZS, chtěl jsem se zeptat, jestli nepřehodnotíte plán snížit objem mezd i těmto skupinám lidí, jestli vás nepřesvědčili, že je to skupina, která se má z úspor vyjmout?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: J8 začnu tou první otázkou. My jsem teď otevřeli diskusi na téma vytvoření rezervy povodňové solidarity jako systémového nástroje a jeho využití na odstranění škod či prevenci. Aby se to neřešilo ad hoc a vůbec ne prostřednictvím dluhopisových programů a pokud se na tom koaličně shodneme a vypadá to, že máme nakročeno, tak bychom byli rádi, kdyby to platilo od příštího roku, tedy, aby tu byl systémový nástroj pro řešení nejen následků povodní, ale i pro posílení protipovodňové prevence. Co se týče té sugestivní otázky, kterou jste položil, vláda s vědomím toho, co se stalo na jaře, ten rozsah jarních povodní není možné označit za menší, ale s vědomím toho dělala své korky na rozpočet příštího roku a i u těch jarních povodní pracovali jak měli a byla to kvalitně odvedená práce, čili teď nenastala nová situace, jako že teď by si vláda měla všimnout, že kvalitně rozduje IZS. On kvalitně pracoval na jaře, v létě loňského roku. S tímto vědomím, a znalostí, myslím si, že je zjednodušující říkat že teď nastala nová situace a vláda si měla všimnout. Ano, IZS pracuje dobře, kvalitně, my jsme přesvědčeni, že je otázkou manažerských rozhodnutí z hlediska zacházení s tím rozpočtem, kde a jak se mají tyto prostředky nějak přesunovat a definovat priority. Z tohoto pohledu vláda nemá důvod měnit svůj postoj.

Radek John, místopředseda vlády a ministr vnitra: Vláda si nesporně všimla, že ti lidé fungovali skvěle, ať už profesionální hasiči, dobrovolní, vojáci, piloti létali v těžké mlze a bylo nasazeno až 7 vrtulníků a vůbec to zkoordinovat, aby nedošlo k havárii, kdy občas viděli jen lano toho před ním, občas koncová světla, to bylo fascinující. To je jedna věc. Druhá, ty škrty o kterých jednáme, řekli jsme, že do 30.9. ministři VV jednají s koaličními partnery, celé ty škrty se nebudou dotýkat, či jen minimálně, lidí v přímém výkonu služby a toto nedorozumění vzniklo naprosto kuriózně, já řekl v rozhovoru pro Právo, že ti nejužitečnější budou dostávat takové odměny, že se jich škrty nedotknou a budeme se snažit zbavit těch nejméně užitečných. K tomu přidal editor práva titulek „Budou propuštěni řadový policisté“, pokud si editor Práva myslí, že řadový policisté jsou nejméně užiteční lidé na světě, tak jsem rád, že nedělá reformu ministerstva vnitra, protože bychom vyhlásili na Vánoce měsíc kradení. Mimochodem, policisté hlídají bedlivě, aby se nerabovalo. To lidé jsou v takovém stavu, že kdyby se tam ještě kradlo, tak to už by nevydrželi a zloděje by zlynčovali, tím je varuji. Vnitro zavedlo dnes psychologickou linku pomoci pro oběti i záchranáře, protože pro ně je to psychicky těžké. Nikdo nikdy neřekl, že lidé v přímém výkonu služby budou mít dramatické snížení peněz, my hledáme rezervy jinde, tam, kde dva lidé dělají práci, kterou by mohl dělat jeden a podobně.

LN: Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, zda chystáte i radikální opatření, jak navrhoval prezident Klaus, že by stát neměl posílat peníze na opravu domů, které jsou často zaplavovány a jsou v záplavových oblastech a naopak by měl prostředky směrovat tak, aby lidé ty domy přestěhovali dál do bezpečí? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: O těch dalších koncepčních opatřeních z hlediska protipovodňové ochrany vláda povede diskusi, bude k tomu připravena celá řada materiálů, protože se ukazuje, že to vyžaduje systémovější řešení z hlediska stavebního řádu, nakolik povolovat novou výstavbu v těch záplavových územích podobně. Na druhou stranu financování škod u soukromých objektů musí jít standardními soukromoprávními nástroji, jako pojištění. To nemůže garantovat stát a nést následky za ztráty na soukromém majetku. Musí to hlídat obce v rámci stavebního řízení. Ano, je to otázka, nakolik povolovat výstavbu v těchto pásmech. Je to otázka i dalších diskusí, které musíme otevřít. Například obnova retenční schopnosti krajiny, zadržet vodu, protože jedna z příčin povodní je, že krajina není schopná vodu zadržet, ta rychle stéká do malých potoků a potom do větších toků a během trvalejších srážet během desítek minut se malý potok rozvodní v běsnící živel ohrožující majetek i životy lidí. Zda by náhodou primárním úkolem ministerstva zemědělství a životního prostředí neměla být již pouhá produkční vlastnost zemědělství v produkování potravin, ale spíše udržení krajiny a zvýšení její retenční schopnosti. Ano, bude si to vyžadovat tyto koncepčnější debaty a přístupy a změny v legislativě, ale i exekutivních krocích. Zda teď říkat, že nebudou poskytnuty žádná odškodnění, kde je to v záplavovém pásmu, to je předčasné, ale tato koncepční úvaha o změně stavebního řízení a změna koncepce výstavby v těch oblastech, povzbuzování či obnovení retenčních schopností krajiny, to nás čeká, protože tyto povodně se stávají fenoménem na který se musíme zaměřit a neřešit jen následky v případě, že povodně přijdou, ale zamyslet se nad tím co udělat preventivně.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, poslední dvě otázky, ČTK.

ČTK: Já jsem se chtěl zeptat na tu středu, hovořil jste o 300-350 milionech, to jsou peníze, které by šly krajům, nebo jde o nějaký dlouhodobější plán a něco dalšího?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já jsem to říkal i včera představitelům obecních a krajských samospráv. Dnes jsme vyřešili ty urgentní požadavky, které vyžadují řešení v řádech hodin, já to jmenoval, je nezbytné doručit pitnou vodu, potraviny, kafilérie, základní komunikace, pohonné hmoty pro jednotky SDH a tak dále, to se musí zafionancovat teď hned. Ve středu budeme řešit ty naléhavé požadavky v časovém rámci několika dnů a ve finančním rámci cca 350 milionů korun již na některé odstraňovací korky, které se v rámci odstranění následků povodní budou dít v těchto dnech a pak ve chvíli, kdy obce, města a kraje budou specifikovat ty škody, budeme se zabývat řešením při odstraňování těchto škod, kde se ale už musí použít kombinovaný nástroj, protože bezesporu řada škody byla způsobena na majetku, který je pojištěný. Na hrazení části těchto škod se budou muset podílet i obecní a krajské rozpočty, není možné řici, že vše financuje stát. To kombinované financování potom tu nastane i tímto způsobem a budeme ho řešit v následujících dnech a týdnech.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Poslední otázka, Česká televize.

ČT: Já bych měla dvě, první by byla na pna minstra financí, kolik by ta speciální daň do rezervy ročně vynesla? Co si pod tím máme představit?

Miroslav Kalousek, ministr financí: Je 5 milionů ekonomicky aktivních lidí, určitá část z nich v rámci poměrně vysoké míry progrese, kterou máme, máme progresivní daň, ti nízkopříjmoví, byť mají daňovou povinnost, tak díky slevě žádnou daň neplatí, takže to není čistých 5 miliard, ale říkejme podle toho, jak e budou vyvíjet mzdy, ale určit to není méně než 4 miliardy ročně, což je významná částka, vezmete-li si, že na odstranění následků povodní z jara stát vynakládá 3,2 miliardy a pokládal za nezbytné vynaložit dluhopisy, tedy půjčit si od všech, tedy i od důchodců a studentů. My tu o vytvoření toho fondu prosíme ty ekonomicky aktivní, kteří mají svůj příjem a platí daně.

ČT: A je tedy v rámci koalice na tom základní shoda? Já slyšela výhrady pana Johna, ale shodnete se?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Shodli jsem se na tom, že půjdeme tímto směrem, tedy nalezení systémového nástroje, tedy neřešení problémů ad hoc na základě jedněch povodní, ale systémový nástroj v rámci rozpočtu bez dluhopisů, financovaný z daňového systému, protože my tu říkáme, je to solidarita vytopených s nevytopenými ve výši jedné krabičky cigaret a dvou piv měsíčně, což každý z nás ekonomicky aktivních může dát, je to solidarita ekonomicky aktivních, nikoliv důchodci a děti a podobně a je to vytvoření systému jednoúčelově vázaných peněz pro odstranění škod a prevenci. Tímto směrem chceme jít, detaily doladíme.

Radek John, místopředseda vlády a ministr vnitra: Já bych k tomu řekl, že každý, kdo projel ta místa by dal víc než krabičku cigaret a dvě piva, takže ta shoda je, ale až budeme jednat o zdanění těch nejbohatších, přihlédneme k tomu, že tu dává každý suchý těm mokrým, protože to poděkování, že se to každému z nás nestalo a dokonce jsou i protipovodňová opatření, která tomu zabránila, tak to je vyjádřeno tou stovkou měsíčně.

ČT: A jenom jednu kratinkou, upřesňující a možná je to moje neznalost krizového fungování státu, ale vy jste říkal, že o nasazení vojáků bude rozhodovat ministr vnitra?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Nenene, ministr obrany, případně hejtmani. Ti budou dávat požadavky, kam by měli jít a ministr obrany nemůže tušit, zda v té či oné obci je potřeba tolik vojáků. Rozhodovat bude ministr obrany, nikoliv vnitra.

Radek John, místopředseda vlády a ministr vnitra: Jinak vám ale řeknu, že to funguje tak, že hejtman, který je šífem krizového štábu se ptá starostů co potřebují, oni dají informaci, ta informace jde k ministrovi obrany. Protože pozor, kdyby tam včera najelo 500 vojáků, neměli by se kde ubytovat, nebylo by pro ně jídlo a zvýšili by chaos, který byl vysoký, díky zprávě o protržení přehrady, která způsobila kolaps. Postupně starosta musí říci, já umím se postarat o 20, jde to od zezdola nahoru a potom dolů.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, děkujeme vám za pozornost a přejeme hezký den.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po mimořádném jednání vlády o povodních, 9. srpna 2010

Související zprávy