Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

12. 3. 2020 15:36

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 12. března 2020

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, vítejte na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády. Slovo má pan premiér Andrej Babiš.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové. Přijali jsme velice důležité rozhodnutí. Chtěl bych nejdříve poprosit všechny, aby čekali na oznámení vlády a oznámení našich ministrů. Protože jsme zjistili, že na sociálních sítích jsou různé návrhy, které doznaly změn. Jde o to, abychom v mediálním prostoru neměli nějaké věci, které byly změněny v průběhu jednání naší vlády.

My jsme tady včera večer téměř do pozdních nočních hodin projednávali situaci a jsme přesvědčeni o tom, že rozhodnutí, které přijala dnes vláda, to znamená, že vyhlašuje nouzový stav, je správné. Děláme všechno pro to, abychom zabránili šíření koronaviru v České republice a abychom ochránili zdraví našich občanů. V této chvíli máme 96 pozitivních nálezů. Třináct laboratoří v této chvíli analyzuje dalších 143 vzorků.

Vláda České republiky dnes, 12. března 2020, v souladu s články 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky nouzový stav, a to od 14 hodin dne 12. března 2020, to je právě teď, na dobu 30 dnů.

Vláda nařizuje ve smyslu § 5a až 5e a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, tzv. krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů pro řešení vzniklé krizové situace krizová opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády.

My jsme se jasně domluvili, že tento nouzový stav řídí vláda. Byl bych velmi rád, kdyby ustaly spekulace o tom, jak se to má řídit a jestli se to má řídit. My jsme jasně uložili na vládě členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášením nouzového stavu, která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svých pravomocí, a to ještě před uplatněním

To znamená, že každý člen vlády, protože členové vlády mají podle zákona své kompetence, mohou rozhodovat samostatně, ale v této chvíli jsme se domluvili, že v rámci nouzového stavu je potřeba, aby ministři přišli na vládu a aby to projednali s vládou, a vláda to schválí. Takže to se stalo.

Dosavadní vydaná a platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou vyhlášením nouzového stavu dotčena. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti, jak už jsem řekl, 12. března ve 14 hodin a jeho platnost končí uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti.

Na zasedání vlády byl přítomen předseda Sněmovny pan Vondráček a já mám za úkol a budu informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyhlášení nouzového stavu podle bodu 1 tohoto usnesení.

My jsme následně dlouho diskutovali o jednotlivých krizových opatřeních. O těch nejdrastičtějších bude mluvit pan ministr vnitra. To je hlavně o tom, že zakážeme vstup pro všechny cizince pocházející z rizikových oblastí s výjimkou cizinců s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky. Jedná se o rizikové oblasti, kterých jsme definovali třináct. Kromě Číny, Koreje a Íránu se jedná o země Evropské unie, a to o Itálii, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Nizozemsko, Belgii, Velkou Británii, ta už není v Evropské unii, Dánsko, Francii. To znamená, že to opatření je zákaz vstupu nejen těch lidí, kteří žijí v těch zemích, ale pro veškeré cestující, kteří přijíždějí do České republiky.

Zároveň jsme zakázali občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem vstup do těchto rizikových oblastí.

Zároveň jsme přijali významné opatření v dopravě. Zakázali jsme všem dopravcům v mezinárodní silniční osobní dopravě zajišťovat vozidly s obsaditelností nad devět osob s účinností od 14. března 2020 od 0.00 přepravu cestujících přes hranice České republiky.

Dále jsme přijali další opatření v rámci rezortu zdravotnictví, a to že s účinností od 13. března 2020, to je zítra, od 6:00 hodin ráno se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, dále sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a nevztahuje se na pohřby.

S účinností od 13. března 2020 od 20:00 hodin se zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 hodin a 6:00 hodin ráno v provozovnách stravovacích služeb. Dále se zakazuje s účinností od 13. března 2020 od 6:00 ráno činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2.

A dále se zakazuje s účinností od 13. března 2020 od 6:00 ráno přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb – posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, welness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.

A dále se ruší ke 13. březnu 2020 od 6:00 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března 2020, čj. 10666/2020. Dále v rámci školství jsme přijali usnesení vlády, že se zakazuje s účinností od 13. března 2020, a já to nebudu celé číst, v podstatě se zakazuje hlavně osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání.

A další věci, ty nejzásadnější, řekne místopředseda vlády a ministr vnitra.

Jan Hamáček, místopředseda vlády a ministr vnitra: Děkuji. Dámy a pánové, vláda, jak již řekl pan premiér, vyhlásila nouzový stav, což je režim podle zákona o bezpečnosti České republiky a krizového zákona, který umožňuje vládě pružněji reagovat na aktuální bezpečnostní výzvu, kterou představuje koronavirus. Pan premiér okomentoval ta opatření. Dovolte mi, abych rozvedl informace o těch dvou asi nejzásadnějších, chcete-li nejdrastičtějších.

To první opatření znamená, že Česká republika s účinností od půlnoci z pátku na sobotu zavádí ochranu hranic s Německem a Rakouskem. To znamená, od půlnoci z pátku na sobotu bude možné tyto hranice překročit pouze na stanovených hraničních přechodech. Nikde jinde to možné nebude. Seznam hraničních přechodů bude samozřejmě k dispozici. Budou ve dvou režimech. Budou to vyjmenované hraniční přechody – čtyři na rakouských hranicích a sedm na německých, kde tedy bude probíhat ten klasický přechod, kde budou probíhat hraniční kontroly.

A dále jsme vytipovali ještě sedm hraničních přechodů – tři s Rakouskem a čtyři s Německem, kde umožníme pohyb osob v rámci, chcete-li, „malého příhraničního styku“. Je to možnost pro naše občany, kteří pracují v Německu do jisté vzdálenosti od českých hranic, aby neztratili práci a podrobněji to bude upraveno výjimkou ministra vnitra.

To znamená, vláda mi uložila toto opatření provést. Současně podle zákona já do pěti dnů tento materiál předložím ke schválení vládě a současně do pěti dnů předložím vládě ke schválení usnesení, které umožní povolat příslušníky Armády České republiky k posílení našich bezpečnostních sborů na hranicích.

To znamená, od půlnoci z pátku na sobotu není možné překračovat česko-rakouské a česko-německé hranice mimo stanovené přechody.

Druhé opatření se týká režimu našich občanů a cizinců a jejich pohybu. Vláda nařizuje s účinností od 14. března zákaz vstupu všem cizincům, kteří pocházejí a přijíždějí z rizikových oblastí. Když to zjednoduším, vzhledem k tomu, že Německo a Rakousko jsou na seznamu, které vede Ministerstvo vnitra jako země rizikové, nebude možné pro cizince překračovat česko-rakouské a česko-německé hranice. To znamená vstupovat do České republiky z Rakouska a z Německa. Netýká se to samozřejmě občanů České republiky. Netýká se to cizinců, kteří mají na území České republiky trvalý nebo přechodný pobyt nad devadesát dní.

Současně jsme zastavili příjem jakýchkoli víz a žádostí o přechodné a trvalé pobyty. Zastavili jsme řízení a žádosti o krátkodobá víza. Přerušili jsme všechna řízení o žádostech oa oprávněních k pobytu nad devadesát dnů.

To druhé opatření se týká občanů České republiky. Vláda rovněž s účinností od 14. března zakazuje našim občanům cestovat do zemí, které jsou značeny jako rizikové. Pan premiér je zde vyjmenoval. Chci řícit, že je samozřejmě možné z tohoto zákazu udělit výjimku. Já rovnou říkám, že v zájmu zajištění zásobování bude udělena výjimka řidičům nákladní kamionové dopravy. Bude udělena výjimka vlakovým četám nákladní vlakové dopravy. Bude udělena výjimka pilotům letadel. Bude udělena výjimka příslušníkům integrovaného záchranného systému sousedních zemí.

Tolik z mojí strany. Z vašeho pohledu se může zdát, že jsou to opravdu velmi drakonická opatření. Já chci ujistit, že jsme vedeni tím nejlepším zájmem. Jde nám o to, abychom co nejvíce srazili ty mezi denní nárůsty našich infikovaných občanů. A pokud se podíváme na země Evropské unie, tak postupně k takovýmto opatřením přistupují i další země v Evropě.

Já věřím, že tato opatření zaberou a že se v dlouhé době ukáže, že to zafungovalo a že to uvidíme na té křivce nárůstu. Tolik z mojí strany. Veškeré informace budou k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra, na stránkách Ministerstva zahraničních věcí a na stránkách Ministerstva zdravotnictví. My ještě pro naše občany v příhraničních oblastech využijeme komunikace v rámci systému KOPIS Hasičského záchranného sboru, aby se ty informace dostaly ke všem starostům příslušných obcí tak, aby mohly informovat svoje občany. Tolik z mojí strany.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Prostor pro dotazy.

Karolína Jelínková, ČT: Dobrý den, je to jen několik málo okamžiků, co začaly proudit i informace taky ze sousedního Slovenska ohledně zpřísnění opatření. Zdá se, podle toho, co jste i vy říkali, že Slovensko v tom jde ještě dál. Dá se říct, že ta opatření jsou zřejmě o něco přísnější, tak jak to vnímáte? Navíc tam se také mluvilo ještě navíc o distribuci roušek mezi lidi, tak jestli se něco ještě takového chystá? A potom, co se týče nově potvrzených nákaz, tak jsou ti lidé nebo jsou mezi těmi lidmi takoví, kteří byli klienty toho pražského taxikáře? Máte třeba takovou informaci? A případně jestli máte od pana ministra zdravotnictví informaci ohledně těch, kteří jsou v horším zdravotním stavu? Mělo by se jednat o jednoho pacienta na Bulovce, jednoho v Prostějově. Děkuji.

Jan Hamáček, místopředseda vlády a ministr vnitra: Jestli mohu Znovu k těm slovenským opatřením. Já jsem byl v průběžném kontaktu s paní ministryní Sakovou, takže jsme spolu konzultovali přijímaná opatření. Slovenská strana měla informace o tom, jak postupuje diskuze na české vládě. Já jsem měl informace o tom, jak se rozhoduje slovenská vláda. Nejsem přesvědčen, minimálně v tom mém rezortu, že by ta opatření byla zásadně odlišná. Myslím, že Slovensko přistoupilo k podobným opatřením jako Česká republika. To znamená, zavádí kontroly na hranicích a neumožňuje cizincům ze zemí, které jsou rizikové, cestovat na Slovensko. A platí tam také, že se mohou vracet občané Slovenska plus cizinci s trvalým a dlouhodobým pobytem. Takže nechci říct, že jsme to úplně konzultovali, ale průběžně jsme si vyměňovali informace se slovenskou ministryní vnitra.

Andrej Babiš, předseda vlády: Určitě. Já jsem včera mluvil se slovenským premiérem a spíš Slovensko následuje nás, protože oni uzavřeli školy jenom v Bratislavě. Ta reakce lidí byla taková, že se přestěhovali do Tater nebo do jiných částí Slovenska. Takže samozřejmě každý chráníme svou hranici. Samozřejmě spolupracujeme. A taky řeší návrat svých občanů z Itálie, takže já si myslím, že naopak my v té Evropě postupujeme asi nejdrastičtějším způsobem. Ale koordinujeme se samozřejmě. Koordinujeme se a zatím ty ostatní země nedělají taková opatření.

My samozřejmě vidíme, co se děje ve Švédsku. Tam de facto přestali testovat všechny, kteří mají nějaké příznaky. Testují už jen starší lidi, ale k nějakým opatřením nepřistoupili. A my už nemůžeme čekat na ostatní země v Evropské unii. Tak proto jsme se rozhodli, jak jsme se rozhodli, protože ty nárůsty nakažených lidí v těchto zemích, které jsem vyjmenoval, jsou skutečně obrovské.

Co se týká toho zdravotního stavu, tak je pravda, že stav toho taxikáře na Bulovce je vážný. Stav paní v Brně je dobrý nebo uspokojivý. Myslím si, že ještě dnes pan ministr zdravotnictví určitě bude mít velice podrobnou tiskovou konferenci. My skutečně potřebujeme hlavně ochránit ty starší lidi. A tady se stalo, že ta paní, které je osmdesát šest let, se nakazila od vnučky, která byla v Itálii na lyžích. Takže je potřeba, my jsme měli podobný případ v Děčíně, kde ta skupina je asi deset nakažených. Tam se zase nakazil dědeček. To jsou věci, o kterých určitě bude ještě mluvit ministr zdravotnictví.

A co se týká těch dalších pozitivních nálezů, ty dva lidi, u kterých bylo podezření na koronavir a kteří jsou ze zahraničí, tam se to nepotvrdilo.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz. Novinky.

Barbora Zpěváčková, Novinky: Dobrý den. Vy jste říkali, že to opatření ohledně scházení se lidí se týká počtu třicet. Jde mi o to, jak to mají třeba dělat firmy, ve kterých pracuje víc jak třicet lidí, jestli pro ně máte nějakou radu nebo doporučení čií zákaz? Děkuji.

Jan Hamáček, místopředseda vlády a ministr vnitra: Jestli mohu, tak my tu definici odvozujeme od zákona o právu shromažďovacím, což se samozřejmě na výkon práce nebo zaměstnání nevztahuje, takže nikdo nebude zakazovat pracovníkům například ve firmě Škoda Auto, aby pracovali, ba naopak. My jsme přesvědčenií, že je potřeba udržet ekonomiku v chodu. Je potřeba udržet náš průmysl v chodu, což je mimochodem také důvod, proč dáváme výjimku na nákladní, kamionovou a železniční dopravu, protože pokud bychom zastavili pohyb zboží, tak bychom zásadním způsobem ovlivnili naši ekonomiku. Takže veškerá ta opatření, která jsou tady uvedena, tak se odvozují od práva shromažďovacího a na zaměstnání, na práci lidí by to nemělo mít žádný vliv.

Andrej Babiš, předseda vlády: Určitě, my chceme, aby lidi chodili do práce, aby naše ekonomika – samozřejmě ne všechny sektory, ale hlavně výroba, průmysl a další odvětví – fungovala, abychom exportovali, importovali. My budeme mít setkání se zástupci maloobchodních řetězců. A k takovým opatřením, jako například přikročila Čína – oni v rámci nějakého místa, kde byly kanceláře, na patře, nevím, dvě stě lidí, tak naordinovali maximálně pět lidí, že může chodit do práce – to my neřešíme.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Další dotaz, prosím.

Nikola Forejtová, Blesk: Dobrý den, pane premiére, pane ministře. Já mám dotaz. Co mají dělat lidé, kteří dojíždějí do Německa nebo do Rakouska za prací?

Jan Hamáček, místopředseda vlády a ministr vnitra: Já jsem o tom hovořil, možná jste to v té záplavě faktů nepostřehla. Já jako ministr vnitra mám možnost udělit výjimku z tohoto zákazu. A přesně to budeme cílit na naše občany, kteří dojíždějí do toho nejbližšího příhraničí za prací, takže já v řádu hodin tu výjimku vydám. Budou k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra. V praxi to bude znamenat to, že ten občan, který pracuje v zahraničí, tak se bude muset prokázat policistům nebo těm, kteří budou strážit hranici na tom daném hraničním přechodě,. pPotvrzením od zaměstnavatele, že je zaměstnán na druhé straně hranice, a samozřejmě po předložení dokladu o totožnosti bude přes hranici propuštěn.

To je i důvod, proč jsme kromě těch jedenácti přechodů, kde by měla probíhat ta standardní doprava, identifikovali ještě dalších sedm, které budou určeny právě a pouze pro naše občany, kteří pracují v zahraničí.

Andrej Babiš, předseda vlády: Já bych ještě doplnil, že v podstatě tu výjimku, kterou má pan ministr vnitra, má i ministr dopravy pan Havlíček. Co se týká toho zákazu dopravců – mezinárodní silniční a osobní dopravy, on taky má možnost udělit výjimku.

Nikola Forejtová, Blesk: Ještě bych měla dotaz. Co se týče Čechů, kteří jsou nyní v zahraničí, řada z nich třeba cestuje přes Vídeň nebo vrací se přes Vídeň nebo přes Německo, jakou byste jim doporučili nejlepší dopravu? Jak se mají dostat zpátky do Čech? Děkuji.

Jan Hamáček, místopředseda vlády a ministr vnitra: Vzhledem k tomu, že od půlnoci z pátku na sobotu zastavujeme autobusovou a vlakovou dopravu, tak do té doby je samozřejmě možné využít autobus nebo vlak. Od této chvíle, od chvíle z pátku na sobotu bude možné využít pouze osobní automobily nebo letecké spojení za předpokladu, že letecké spojení bude fungovat. Každopádně chci ještě jednou jasně říct, že všem občanům České republiky, kteří jsou v zahraničí, bude umožněn návrat do České republiky. To znamená, všichni, kteří jsou v zahraničí, se budou moci do České republiky vrátit. Samozřejmě v případě, že se budou vracet z rizikových oblastí, tak budou muset strpět karanténní opatření.

Andrej Babiš, předseda vlády: Já bych doplnil ještě, na zasedání vlády byl přítomen ředitel letiště. My jsme řešili to letecké spojení. Princip je takový, že my samozřejmě zakazujeme de facto občanům těch zemí, kde je ten výskyt koronaviru, aby přiletěli k nám. Ale pokud letí letadlo pro jejich občany do České republiky, kteří se vracejí domů, tak samozřejmě na té palubě můžou být naši a můžou se takovým způsobem vrátit, protože i ta letadla vozí kargo, takže tam jsme se domluvili na tomto principu. Naši se můžou vrátit, protože některá letadla zkrátka letí sem, aby dopravily své občany domů.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Český rozhlas.

Zdeňka Trachtová, Český rozhlas: Dobrý den, některé ty opatření platí ode dneška, některé od zítřka, a pokud se nepletu některé až od soboty, tak proč je to takto odstupňované? A druhý dotaz – objevila se zpráva, že ve funkci končí hlavní hygienička paní Gottvaldová. Kdo ji nahradí? Děkuji.

Jan Hamáček, místopředseda vlády a ministr vnitra: K mým opatřením – ta začínají právě až sobotou. To znamená tou půlnocí z pátku na sobotu a ten důvod je jednoduchý. Stejně tak jako opatření pana ministra dopravy, které ruší autobusové spoje a vlakové spoje, tak i ta zásadní omezení na česko-německých a česko-rakouských hranicích přicházejí s takovým odstupem, abyže by bylo ještě možné – zaprvé umožnit našim občanům se vrátit. Zadruhé, aby bylo možné nachystat Policii České republiky a další bezpečnostní sbory k ostraze hranic, protože to je samozřejmě proces, který nějakou chvilku bude trvat. A současně nám to také umožňuje zprocesovat ty příslušné výjimky pro naše občany pracující v zahraničí. Přišlo nám, že je rozumné nechat alespoň jeden den na to, aby se ta opatření zavedla, a potom fungovala na sto procent. Přišlo nám fér dát prostor našim občanům a dalším, kteří mají právo návratu, aby se do České republiky vrátili.

Andrej Babiš, předseda vlády: Ta opatření pana ministra zdravotnictví začínají od zítra od šesti hodin ráno a ta opatření ministra vnitra a ministra dopravy začínají zítra o půlnoci. Co se týká paní hlavní hygieničky, ano, vláda rozhodla o odvolání paní hlavní hygieničky a nahradila ji, je pověřena vedením paní ředitelka středočeské krajské hygienické stanice paní Rážová, která kdysi dávno dokonce i ten konkurz vyhrála.

Zdeňka Trachtová, Český rozhlas: A jaké jsou důvody té výměny?

Andrej Babiš, předseda vlády: Důvody jsou, že podle našeho názoru paní hlavní hygienička nezvládala svoji práci a svoji pozici.

Jan Hamáček, místopředseda vlády a ministr vnitra: Já chci říct jenom, že to hlasování vlády v této věci bylo jednomyslné.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz. Prosím.

Simona Šimková, TV Nova: Policie by měla kontrolovat lidi, jak dodržují karanténu, takže já bych se zeptala, jak bude v praxi toto probíhat? Budou ti policisté nějak speciálně vybaveni a kolik lidí momentálně v karanténě vůbec je?

Jan Hamáček, místopředseda vlády a ministr vnitra: Tak ano, Policie České republiky ve spolupráci s orgány Ministerstva práce a sociálních věcí bude provádět dodržování karantény. My máme seznam všech osob, kterým byla nařízena karanténa, a bude probíhat namátková kontrola toho, zda tu karanténu dodržují. V případě, že se ukáže, že karanténu nedodržují, vystavují se sankci, která jim bude udělena ze strany orgánů ochrany veřejného zdraví. A jak všichni víte, ty sankce jsou až do výše tří milionů korun.

Takže já bych chtěl všem těm, kteří mají karanténu, kteří možná teď si mysleli, že mohou chodit nakupovat do nákupních center, já chci říct velmi otevřeně, že já jsem dostal několik desítek zpráv od prodavaček, které si stěžovaly na to, že slyší v té řadě úkazy, jak se ti lidé baví o tom, že se vrátili z Itálie, jak tam bylo hezky, že mají sice karanténu, ale že to vlastně vůbec nevadí, že jdou nakupovat, tak toto by mělo skončit.

Z mého pohledu končí legrace. Přijímáme velmi drakonická opatření proto, abychom ochránili naše obyvatele. A pokud má někdo uloženou karanténu, tak ji bude muset dodržovat. Policie České republiky bude pro tyto účely vybavena samozřejmě osobními ochrannými pomůckami.

Simona Šimková, TV Nova: Kolik lidí tedy je v karanténě?

Jan Hamáček, místopředseda vlády a ministr vnitra: To číslo teď u sebe nemám, ale máme seznam.

Andrej Babiš, předseda vlády: Bylo teďka, myslím, že předevčírem, asi tisíc sto padesát, takže může to být kolem tisíc dvě stě v karanténě. Protože my samozřejmě, pokud je pozitivní nález, jsme rádi, že zůstávají doma v karanténě.

Simona Šimková, TV Nova: Ještě mám dotaz ohledně zákazu cestování Evropa – Amerika. Co to pro Českou republiku a české občany znamená? A jak by se řešilo, pokud by lidé z České republiky v Americe uvízli? Na koho se na místě mají obrátit? Obzvlášť, pokud jde třeba o turisty, kteří nemají ani dostatek peněz?

Jan Hamáček, místopředseda vlády a ministr vnitra: To je rozhodnutí americké strany. Pokud si vzpomenete na tiskové konference, které jsme měli před několika dny a týdny, tak my jsme, respektive Mministerstvo zahraničí vydávalo varování pro naše občany, kdy jsme říkali, ať nejezdí do oblastí, kde se vyskytuje koronavirus a současně ministerstvo varovalo naše občany obecně, aby zvážili cestování. A právě jsme upozorňovali na to, že nemůžeme předjímat rozhodnutí cizích států – například ve věci karantény nebo nějakých dalších omezení. Přesně to se stalo ve Spojených státech. Americké úřady rozhodly v rámci svojí jurisdikce o tom, že neumožní cestu nebo cestování mezi Evropou a Spojenými státy.

My jako Česká republika nemáme na toto rozhodnutí žádný vliv a není způsob, jak naše občany ze Spojených států dostat. To znamená, po dobu těch mimořádných opatření uvalených americkými orgány budou muset zůstat ve Spojených státech a my jim samozřejmě doporučujeme, aby se obrátili na zastupitelský úřad, respektive na konzulární pracoviště, to je tedy ZÚ Washington, popřípadě generální konzuláty nebo naši honorární konzulové. Seznam všech našich konzulárních pracovišť je na webu Ministerstva zahraničních věcí. Ale lepší zprávu pro naše občany ve Spojených státech nemám, protože toto rozhodnutí je mimo kompetenci a jurisdikci českých orgánů.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz. Prosím.

Adéla Jelínková, TV Prima: Dobrý den, já bych se ráda zeptala, navázala na pana ministra, jestli i přes ta všechnay opatření neuvažujete o uzavření mateřských škol, a pokud ne, tak proč?

Andrej Babiš, předseda vlády: My jsme to diskutovali. Proč? Protože si myslíme, že bychom způsobili ještě větší problémy matkám, protože hlídání u těch menších dětí je více problematické. Dopadá to už na zdravotní sestry. Samozřejmě někteří ti zřizovatelé a provozovatelé se rozhodli to takhle řešit. My ještě budeme pokračovat ve vládě a budeme dělat asi nějaká rozhodnutí ohledně pomoci vysokoškoláků na pedagogických fakultách a na lékařských fakultách a pomoci pro nemocnice. Konkrétně například v Motole, kde mají takové zařízení pro děti. Takže to budeme ještě diskutovat, ale to rozhodnutí bylo, samozřejmě někdo může argumentovat, že to nemá úplně logiku. My jsme se rozhodli hlavně proto, abychom ještě neztížili tu situaci matkám, protože my chceme, aby chodily do práce. A samozřejmě sestřičky – to je velký problém.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Další dotaz. Prosím.

Petr Švihel, Seznam Zprávy: Dobrý den, já mám vlastně dvě otázky. První, jestli nezvažujete nějaký plošnější způsob testování lidí v současném stavu, a druhou otázku, vím, že už jste dementovali tu informaci, že by se uvažovalo o zavírání měst do karantény. V jaké situaci byste k tomu ale přistoupili?

Andrej Babiš, předseda vlády: My nebudeme spekulovat. Určitě není důvod, abychom uzavírali nějaká města. Samozřejmě my se stále snažíme minimalizovat ten nárůst. Máme devadesát šest, takže uvidíme, jak se to vyvine. A plošné testování – my budeme pokračovat ve vládě, kde bychom příští týden měli obdržet kity na rychlé testování hlavně pro naše policisty na hranicích, ale samozřejmě pro kohokoliv ten test za dvacet pět minut má nějaký výsledek. My jsme se na to ale ptali a ty různé názory, že údajně máme malý výskyt nakažených lidí, protože málo testujeme, tak my to odmítáme. Já jsem znovu vyzval i hygienu, aby testovala každého, který má nějaké ty příznaky choroby nebo toho nakažení koronavirem, nejenom ty, kteří přišli z Itálie. Tak oni mi skutečně potvrdili, že to dělají. A na vládu jsem pozval ty hlavní krajské hygieničky. Praha čtyřicet osm, potom Ústí, myslím, že tam bylo šestnáct a Středočeský kraj jedenáct.

Takže ostatní kraje mělyi ještě dneska ráno jenom jeden nález, takže se soustředíme tady a byl jsem ubezpečen, byl tam i ředitel Státního zdravotního ústavu pan Březovský. Nabídli jsme rozšíření kapacity telefonních linek, takže pro nás dneska krajská hygiena, hygienici jsou absolutní priorita a samozřejmě děláme všechno pro to, abychom jim ulehčili jejich náročnou práci.

Jan Hamáček, místopředseda vlády a ministr vnitra: Jestli mohu doplnit, my máme objednáno sto tisíc těch „rychlých testů“ a jednáme o dodávkách dalších, takže v horizontu dnů by se tady měla objevit první dodávka.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Prosím.

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Dobrý den, ještě k tomu testování se chci zeptat, jak vnímá vláda jako problém rychlost, s jakou se podaří lidi s podezřením na koronavirus otestovat? Sice přibyly laboratoře, které toto testování mohou provádět, ale zároveň se silně rozšířil nebo zvětšil počet nakažených lidí. Jaké dělá vláda konkrétní kroky teda pro to, aby se počet nakažených nešířil rychleji, než jak se třeba daří rozšiřovat počet laboratoří nebo možnostií státu otestovat podezřelé, nakažené?

Andrej Babiš, předseda vlády: Teď té otázce úplně nerozumím. My máme dostatečnou testovací kapacitu. My jsme začínali s jedním – Státním zdravotním ústavem, postupně jsme rozšířili na osm, na deset, na třináct, můžeme ještě další, takže ty kapacity tu jsou. Je tam zkrátka nějaký proces, nějaké standardy. Trvá to šest hodin. Tu informaci dostáváme. Předtím jsme to měli dvakrát denně, teď to máme okamžitě a samozřejmě krajští hygienici to hned komunikují s nemocnicemi.

My jsme organizovali setkání, čtrnáct fakultních a krajských nemocnic, klíčové nemocnice, tu spolupráci s krajskou hygienou, takže já myslím, že to zvládáme a zatím není žádný problém.

Jan Hamáček, místopředseda vlády a ministr vnitra: Jenom to doplním. My jsme na to teďka odpovídali, co děláme. Zařizujeme rychlé testy. Ve chvíli, kdy budeme mít sto tisíc testovacích sad, která ukazuje výsledek do půl hodiny, na rozdíl od těch šesti hodin, a současně není nutné ten vzorek zavážet někam do laboratoře a ten výsledek je vidět přímo na místě, tak to je dost podstatné zrychlení. No a co děláme proto, aby ten nárůst nebyl tak rychlý? Tak to je všechno tady na těch papírech. Přijali jsme nouzový stav a zavádíme velmi drastická opatření, protože i z těch zkušeností ze zemí, které tu epidemii zvládají, jako Čína, do jisté míry Jižní Korea, tak se ukazuje, že to, co funguje nejlépe, je prostě zamezit a omezit kontakt lidí mezi sebou, protože prostě ten virus se přenáší vzduchem.

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Tomu rozumím, ale k deseti laboratořím akreditovaným přibyly, tuším, tři nebo čtyři, ale ten nárůst nakažených lidí je daleko větší, daleko rychlejší. Jaké je tedy podle vás možné konečné číslo akreditovaných laboratoří, které by se měly podílet na testování?

Andrej Babiš, předseda vlády: Jak to myslíte, že rychlejší? Já tomu nerozumím. My rozšiřujeme laboratoře podle potřeby, znovu opakuji. Začali jsme jednou, potom jsme navýšili – osm, deset, třináct – a když bude potřeba, tak dneska zavedeme dvacet. Takže já nechápu tu vaši úvahu, protože my testujeme včas. Je to online, řeší se to, trasuje se, my stále trasujeme na rozdíl od ostatních zemí, které to dávno vzdaly. A samozřejmě pokud by to Itálie byla dělala, tak se nestane to, co se stalo v celé Evropě. Takže není tam vůbec žádný problém. Ty kapacity jsou a včera večer jsme tady jednali s velkým výrobcem roušek. Měli jsme velice konkrétní jednání o možnosti nakupovat respirátory, mluvíme s výrobci ventilátorů, toto je samozřejmě nejdůležitější ta kapacita. Tři a půl tisíce ventilátorů je v současnosti obsazeno na šedesát procent, takže se připravujeme na veškeré alternativy.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Ještě Blesk.

Forejtová, Blesk: Mohl byste, prosím, ještě zopakovat ty země, kam nemůžeme vycestovat? Množí se nám tady dotazy, které to tedy jsou, ať už tedy jenom Evropská unie a další. Děkuji.

Jan Hamáček, místopředseda vlády a ministr vnitra: Je to Čína, Itálie, Jižní Korea, Francie, Španělsko, Německo, Švýcarsko, Norsko, Dánsko, Nizozemí, Švédsko, Velká Británie, Belgie a Rakousko.

Nicméně já bych chtěl všechny občany požádat, aby sledovali stránky Ministerstva zdravotnictví, protože to je ten klíčový referenční bod, kde se budou zveřejňovat případné další země, které „spadnou“ do kategorie zemí s vysokým rizikem. Takže vždy je dobré si zkontrolovat, jak na tom ta daná země je, ale stoprocentně platí, že nejlepší je lepší necestovat.

Andrej Babiš, předseda vlády: A ještě Írán.

Jan Hamáček, místopředseda vlády a ministr vnitra: A Írán, ano. Děkuji.

Barbora Zpěváčková, Novinky: Mě by zajímalo, jak budete postihovat občany, kteří do těchto zemí vycestují, jestli se to vůbec nějak postihovat dá? A jestli se to dá nějak ohlídat? Děkuji.

Jan Hamáček, místopředseda vlády a ministr vnitra: Já bych chtěl všechny občany upozornit, že porušení zákona v tom krizovém režimu je trestný čin.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Prosím.

Adéla Jelínková, TV Prima: Pan premiér mluvil o tom trasování. V médiích se objevila informace, že to trasování přestane česká vláda dělat ve chvíli, kdy těch pozitivních nálezů na koronavirus bude nad sto, tak jestli to můžete nějakým způsobem okomentovat. A potom ještě druhá otázka – vláda tedy dnes ten krizový plán vydala na třicet dní. Ve chvíli, kdy by se ukázalo, že to například nefunguje nebo nějakým způsobem bude potřeba to prodloužit, kdy by se o tom vlastně rozhodlo – jestli už v průběhu trvání těch třiceti dní, nebo až po uplynutí? Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: Nás předseda Poslanecké sněmovny, pan Vondráček, informoval o jednání se všemi parlamentními stranami, které jsou připraveny samozřejmě řešit stav legislativní nouze, takže tam vidíme součinnost i opozice. Myslím si, že tam jsme na jedné lodi. A to trasování, to byla informace, kdy jsme měli tu informaci z Německa. My určitě uděláme všechno pro to. My jsme všech těch devadesát šest zákazníků toho řidiče, který toho času není v dobrém zdravotním stavu na Bulovce, dosledovali. Byli jsme informováni hygienou, že jsou v karanténě. Takže i ten lékař, který ordinoval a bylo u něj asi šedesát pět pacientů, to taky jsme vytrasovali. Takže stále to děláme. Ale objevují se nám samozřejmě případy, které nepřicházejí z těch patnácti klastrů, ale jsou to lidi, kteří de facto jsou nově nakažení, ale snažíme se to v každém případě ještě stále řešit.

Jan Hamáček, místopředseda vlády a ministr vnitra: Ještě k tomu stavu nouze. Vláda nemá možnost vyhlásit stav nouze na déle než třicet dnů. Pokud by bylo potřeba ten stav nouze prodloužit, tak to může udělat pouze Poslanecká sněmovna. To by znamenalo, že pan předseda Vondráček – a on řekl, že je k tomu připraven – by musel svolat jednání Sněmovny a Sněmovna by svým usnesením prodloužila trvání nouzového stavu za těch třicet dní.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Prosím.

Jan Martinek, Právo: Dobrý den, já bych chtěl upřesnit ještě jednu věc k tomu omezení té otevírací doby stravovacích služeb. To se, předpokládám, týká všech hospod a barů a tak, protože některé z nich nespadají pod stravovací služby. Děkuji.

Jan Hamáček, místopředseda vlády a ministr vnitra: Podle definice ze zákona, pokud tam probíhá prodej čehokoliv, ať je to jídlo nebo pití a jeho konzumace, tak to spadá do definice stravovacích služeb, takže není nutné, aby tam bylo jídlo., to zaprvé. A zadruhé, já využiji té otázky a odpovím na dotaz, který mi teď přišel. To, že jsme omezili akce nad třicet osob samozřejmě neznamená, že v restauraci může být maximálně třicet osob. Já jsem teď hovořil v odpovědi na jednu otázku, že to je definováno ohledně práva shromažďovacího, ale samozřejmě restaurace s kapacitou nad třicet osob, samozřejmě ty stravovací služby mohou poskytovat s tou výjimkou, která je zakázaná. To znamená, to jsou stravovací služby v nákupních centrech a samozřejmě mimo ty hodiny, kdyteré jsou ty stravovací provozy uzavřeny.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Prosím. Další dotaz.

Karolína Jelínková, ČT: Já se krátce vrátím k tomu Slovensku. Podle těch informací, které jsou, to vypadá, že se Slovensko neuzavírá jen některým zemím, ale celkově. A že tam budou mít příistup pouze lidé s trvalým nebo přechodným pobytem. Navíc se tam mluvilo o distribuci roušek mezi občany, tak zda se toto chystá i u nás? Zároveň co se týče těch omezení – vztahuje se to i na lyžařské areály? Patří mezi ta sportoviště? A ještě jedna záležitost. Pan guvernér České národní banky včera vlastně řekl, že počítá s tím, že schodek státního rozpočtu, který se plánuje, už považuje za určité teoretické číslo vzhledem k té situaci, tak jestli to vnímáte stejně? A možná ještě, jestli nemáte nějaké doporučení pro seniory? Přece jenom je to jedna z těch nejrizikovějších skupin, tak jestli se plánují nějaká další opatření nebo doporučení? Děkuji. 

Andrej Babiš, předseda vlády: Ale my už jsme doporučili pro seniory. My jsme vlastně zakázali návštěvy domovů seniorů, kde to paní ministryně Maláčová aktivně řeší. Vyzvali jsme rodiny, aby dávaly pozor v rámci rodin, aby se neopakovalo to, co se stalo teď s tou paní, která je v nemocnici v Brně. Myslím, že jsme to řekli jasně.

A ohledně Slovenska, tak samozřejmě jsme o tom přemýšleli včera téměř do půlnoci, co uděláme. Já jsem vyzval všechny ministry, aby byli v Praze, aby byli online. A vláda, pokud bude potřeba, zasedne dneska v noci, ráno, v sobotu, v neděli, to je jedno. Pošlu sms a za půl hodiny jsme všichni na místě a můžeme přijímat rozhodnutí.

Jak se rozhodla italská vláda, ta karanténa, no tak pravděpodobně, možná to takhle dopadne, protože Evropa to neřešila centrálně. Směřuje to k tomu, že každý stát tím, že vlastně nemáme na to nějakoužádnou dohodu, nakonec rozhodne, aby všichni jeho občané zůstali doma, aby se všichni vrátili domů. A zkrátka musíme nějaký čas vydržet a zabránit viru, aby se rozšířil, aby nevzniklo to, co se stalo v Itálii. Dneska vidíme, že i ve Španělsku dramaticky ty počty rostou. I v dalších zemích, takže my neznáme přesně. Já jsem mluvil se slovenským premiérem včera. Oni samozřejmě řeší různé věci, jako že se jiím vrací tisíce zaměstnanců z Itálie, kteří se vrací domů, ale někteří se tváří, že jsou z Rakouska a tak dále. Já to nechci rozvádět.

Je důležité, aby to lidé brali vážně. To není, že si tady něco vymýšlíme. Skutečně tady jde o zdraví našich lidí a já doufám, že už to všichni pochopí, že je potřeba být odpovědný a rozumný a musíme společně zkrátka tenhle problém zvládnout. A pokud uvidíme, že ty naše opatření nemají ještě dostatečný efekt, tak uděláme další opatření. To určitě není problém.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Prosím.

Simona Šimková, TV Nova: Já mám dotaz, jak se tvoří takové predikce vývoje nemoci? Jak vznikají vůbec rozhodnutí o opatřeních? Máte kolem sebe tým odborníků nebo jde hlavně o čerpání zkušeností hlavně ze zahraničí?  Jak jste vůbec dospěli přímo k těmhle rozhodnutím?

Andrej Babiš, předseda vlády: Tak samozřejmě je tady nějaká historie. A co na to odborníci? Já jsem na té videokonferenci všech premiérů a prezidentů ukazoval rozhovor německého epidemiologa, který mluví, že až šedesát procent obyvatel by mohlo být nakaženo, ale pokud se neudělají opatření. Paní kancléřka to takhle interpretovala. Existují nějaké matematické modely, nějaké statistické modely, nějaké zkušenosti. Známe lidií, kteří byli u všech těch epidemií – SARS, ptačí chřipka, prasečí mor a tak dále.

Vidíme, co se stalo v Číně, paradoxně to tam tedy už kvazi zvládli, protože ten nárůst u nich je minimální. No a v Evropě to roste. Já jsem to včera počítal a myslím, že v Evropě jsme byli někde na dvacet tři tisíc nakažených a asi tisíc mrtvých, ale ta Čína se stabilizovala.

Podle těch informací, které mi včera dal pan guvernér, tak se očekává, že Čína se znovu nějak dá do kondice a jejich ekonomika začne znovu fungovat.

Co se týká deficitu, prosím vás, deficit nechceme fakt řešit. To není téma. To, že to bude mít ekonomické dopady, je jasné. To, že chceme pomoct maximálně našim občanům, podnikatelům, živnostníkům – jasně, ale teď jde o to, abychom udělali všechno pro to, aby se ten vir nešířil, aby se nám zkrátka nestalo to, že ho tady budeme mít úplně nekontrolovatelně. Bude to složité, ale stále děláme všechno pro to, aby se to nestalo.

Jan Hamáček, místopředseda vlády a ministr vnitra: Já ještě k tomu plánování.  Samozřejmě to klíčové slovo má hygiena a odborníci z hygieny. Nicméně jsou i další oblasti krizového plánování, takže za Ministerstvo vnitra v našem krizovém štábu jsou experti jak z Hasičského záchranného sboru, tak dalších složek. Máme vlastní krizové experty. Spolupracujeme také s experty z mezinárodních nebo nadnárodních poradenských společností.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Ještě Novinky.

Barbora Zpěváčková, Novinky: Mám ještě prosím dvě otázky. Jak to bude s obchodními centry, protože pokud vím, zmiňovali jste restaurace v obchodních centrech, takže obchodní centra budou otevřená? A ještě, jak to bude s přestupy na letištích, když třeba lidé cestují někam, kde je to bezpečnější, ale třeba mají přestup na letišti v Paříži, v Holandsku? Jestli je to vlastně také porušení zákona – jenom ten samotný přestup? Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: Ano, já jsem to tady četl. To znamená, že v účinnosti od 13. března, zítra ráno od 6:00, zakazujeme činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahujících 5 000 m2. To znamená, pokud znáte Chodov, tam je celé patro. Jsou tam kina, tam sedí stovky lidí, kteří tam jí v tom food court, a to je velký problém. Proto jsme dlouho hledali definici. Je to definice od ministra zemědělství pana Tomana, který to takhle definoval. Samozřejmě můžeme argumentovat, že v Chodově je ta malá pekárna Paul nalevo, je tam dvacet, deset míst a je tam ještě malé café. Bylo by to velice složité. My jsme takhle rozhodli, protože tady vidíme obrovské riziko. Samozřejmě může někdo argumentovat, proč jsme vlastně to udělali vlastně jenom tady, proč ne jinde, ale tady je obrovská koncentrace. Ty různé pokusy, že bude kino do devadesáti devíti návštěvníků a tak dále, takže takhle jsme to rozhodli.

Jan Hamáček, místopředseda vlády a ministr vnitra: K těm přestupům na letišti. Letištní území není de facto nebo se nepokládá vstup na letištní území toho transitu za vstup do dané země. Za to, že někdo přestoupí v Paříži do letadla někam jinam, postihován nebude. Ale znovu říkám, nepokládáme to úplně za šťastný nápad cestovat nyní, protože se může samozřejmě stát to, na co se ptala kolegyně, že jakkoliv je to bezpečnější země teď, může vyhlásit nějaké drastické opatření a ti lidé tam zůstanou. Upozorňujeme pouze na to, že pokud k něčemu takovému dojde a oni tam jsou s cestovní kanceláří, tak ta cestovní kancelář to plnění má omezené a ty komplikace prostě přijít můžou. Opravdu v této situaci není rozumné cestovat.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Ještě Český rozhlas.

Zdeňka Trachtová, Český rozhlas: Chci se zeptat, neuvažovali jste o uzavření všech obchodů kromě potravin a lékáren tak, jak to platí v Itálii? Omlouvám se, jestli už to tady padlo, když jsem tady nebyla. A neobáváte se toho, že se teď lidé začnou hromadit v obchodech, v těch nákupních centrech, v obchodech s oblečením, kosmetikou, a tak dále? Protože nikam jinam nebudou moct jít. A ještě jedna věc. Bude svolán ústřední krizový štáb? Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: Krizový štáb zasedal od devíti ráno. Vláda rovná se krizový štáb. To vím, že někteří to neumí pochopit, ale tak to je, tak jsme to rozhodli. Takže krizový štáb je vláda. Jsou jednotliví ministři, kteří podle zákona přijímají rozhodnutí a vláda to schvaluje. Tak jsme se domluvili, protože není možné v rámci takové situace, aby došlo k nějaké nekoordinaci.

Ano, my máme informace, že samozřejmě – i jedna z našich kolegyň říká, že dcera, že si studenti dopisovali, že se potkají v těch nákupních centrech – tak samozřejmě proto jsme i rozhodli o zákazu těch provozoven stravovacích služeb. Má to obrovské dopady na ekonomiku, proto v těch obchodech jiných byly takové úvahy, že zkrátka rozhodneme jenom o potravinách, lékárny, jak je to v Itálii, ale zatím jsme to vyhodnotili, že to není potřeba, ale samozřejmě může se to stát, že se k tomu vrátíme a že k tomu rozhodnutí dospějeme, pokud se nám zkrátka nepodaří nějak minimalizovat ten nárůst těch případů pozitivních toho viru.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Pan Kopecký, prosím. 

Josef Kopecký, iDnes.cz: Já bych měl otázku na pana ministra vnitra. Jaké hraniční přechody budou otevřené, protože na stránkách Ministerstva vnitra, byl jsem upozorněn, to není. Čili kdy bude ten seznam k dispozici? Které přechody budou otevřeny?

Jan Hamáček, místopředseda vlády a ministr vnitra: Já musím poprosit o pochopení. My jsme to odhlasovali ve dvě hodiny a šli jsme vás informovat, takže tam během deseti patnácti minut, ale co se týká Rakouska, tak je to Dolní Dvořiště / Wullowitz, České Velenice / Gmünd, Hatě / Kleinhaugsdorf, Mikulov / Drasenhofen.

Co se týká Německa: Strážný / Phillippsreut, Pomezí nad Ohří / Schirnding, Rozvadov–dálnice / Waidhaus, Folmava / Furth im Wald-Schafberg, Železná Ruda / Bayerisch Eisenstein, Krásný Les / Breitenau, Hora sv. Šebestiána / Reitzenhain. To jsou ty klasické přechody, kam by se měli koncentrovat lidé, kteří chtějí standardním způsobem překračovat hranice.   

A ty určené pro naše občany, kteří pracují v zahraničí, jsou pro Rakousko: Vratěnín / Oberthürnau, Valtice / Schrattenberg, Nová Bystřice / Grametten a Německo: Všeruby / Eschlkam, Jiříkov / Neugersdorf, Vojtanov / Schönberg a Cínovec / Altenberg. Ale znova říkám, toto jsou pouze pro lidi na speciální povolení, kteří pracují v zahraničí. A samozřejmě ještě jsou určeny pro překračování hranic Letiště Praha a letiště ve Kbelích, což je vojenské letiště.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Česká televize ještě.

Karolína Jelínková, ČT: Já se vrátím jenom k těm předchozím dotazům. Platí ten zákaz nebo ta omezení taky na lyžařské areály, jako tomu je například na Slovensku? Tam chce tedy omezit. Dále na tu distribuci roušek mezi občany – jestli se nějakým způsobem plánuje? Jestli se počítá s vyšším schodkem státního rozpočtu vzhledem k situaci? A jenom pro upřesnění – těch třicet dní se bude tedy týkat i těch základních škol, toho omezení? Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: Na ten deficit jsem vám odpověděl, že teď chceme zastavit ten vir a deficit budeme určitě řešit až potom, když skončí. A že to bude náročné, ty dopady budou obrovské a že jsme exportní země a že ty ostatní země v Evropské unii budou mít velké problémy. A samozřejmě Evropa nabízí peníze, ale dneska zkrátka, i když máte peníze, tak vám to ani nemůže pomoci. Není to dneska o penězích. Je to o zastavení šíření toho viru, o těchto opatřeních, a co se týká roušek, my budeme pokračovat teď v jednání vlády.

My máme zcentralizované nákupy, to znamená dezinfekční prostředky řeší pan ministr Havlíček, to jsme vlastně o tom diskutovali. Máme na to usnesení. Paní ministryně Dostálová nás informovala, že samozřejmě co se týká zakázek, že je tam jiný režim, že je to flexibilnější. A co se týká roušky, respirátory, ano, my objednáváme všude po světě. Mluvili jsme s našimi výrobci, ti vyrábějí jenom pro nás. V pondělí na vládě má ministr zdravotnictví předložit status quo, a potom ten plán distribuce těchto zdravotnických potřeb pro nemocnice. V první řadě včera tady byl majitel firmy Batist. Zubaři si údajně koupili i nějak v koordinaci sto tisíc roušek a tak dále. Evidujeme požadavky některých svazů, pro domovy seniorů a tak dále. Takže se to koordinuje a v této chvíli je potřebujeme hlavně pro zdravotníky, pro nemocnice.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Blesk.

Nikola Forejtová, Blesk: Já bych měla dva dotazy. První na pana Hamáčka. Co se týče té dopravy z Rakouska nebo třeba z Německa, ještě se vrátím k tomu cestování. Pokud by třeba neměli cestovatelé peníze na to, vzít si letadlo do Čech či neměli auto, je možné, aby pro ně někdo z příbuzných třeba dojel? S nějakým potvrzením? A potom ještě na pana premiéra – vy jste taedy zmínil dceru, tak se chci zeptat, zdali budete Vivien stahovat ze Španělska nebo zdali plánujete ji dostat zpátky do České republiky. Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dceru jsem zmínil? To si nepamatuji.

Jan Hamáček, místopředseda vlády a ministr vnitra: Tak samozřejmě platí to, že pokud by někdo byl na území Rakouska, a poté, co začnou platit tato nařízení, tak pro něji nikdo z České republiky dojet nemůže, protože by se vystavil postihu, protože je to prostě cestování na území, které je vyjmenováno v takovémto nařízení. Já předpokládám, že lidé, kteří jedou do zahraničí, tak jsou vybaveni finančními prostředky, případně mají nějaké platební karty. Samozřejmě v situaci, kdy by došlo k naprosto výjimečné události, stala se nějaká věc, tak bych doporučil, aby se ten člověk obrátil na náš zastupitelský úřad, který sídlí ve Vídni. A asi bychom bylio schopni to ad hoc vyřešit, protože jak jsem říkal, tak máme v tom nzařízení příslušné výjimky právě na nějaké nepředvídatelné situace. Ale já pevně věřím, a proto jsme tam dávali i ten prostor, na který se ptala redaktorka z Českého rozhlasu, aby si lidé uvědomili, že je potřeba se vrátit domů a mají pak na to celý zítřek.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak ještě televize Prima.

Adéla Jelínková, TV Prima: Pane premiére, vy jste tady několikrát zmiňoval, že to trasování, pokud by probíhalo i v té Itálii, tak že by tam vlastně to šíření nebylo takovou rychlostí. Dá se říct, nebo je možné takto do budoucna se zeptat na to, zda třeba v rámci Evropské unie, která se potom třeba sejde, bude nějakým způsobem řešit, že se třeba pro země, které nezavedly dostatečná opatření, zavede nějaká sankce, ? Nnějakým způsobem se o tom s nimi bude debatovat, ? Nnebo zda to vůbec není na místě?. Další otázka je možná spíše na pana ministra Vojtěcha, ale určitě jste to s ním řešili, zda má Česko v tuto chvíli dostatečný počet lékařů a sester.

Andrej Babiš, předseda vlády: Určitě, určitě. My máme dostatečný počet lékařů a sester. My teď budeme pokračovat v jednání, my vyzveme lékařské fakulty prostřednictvím ministra Plagy, aby nám vysokoškoláci, doufám, že budou ochotni, nějakým způsobem pomoct v  nemocnicích, t. Těch vyšších ročníků. S stejně u pedagogů, pokud by byla potřeba samozřejmě pro mateřské školky nebo pro ta zařízení, co mají nemocnice.

Co se týká Evropy, já myslím, teďka už nechci o tom mluvit, mě to strašně mrzí. Já samozřejmě Itálii mám rád, ale ta situace u nich je dramatická. A faktem je, že bohužel devadesát procent našich nakažených je buď přímo nebo nepřímo z Itálie. Evropa nepostupovala jednotně. Teď vlastně byla ta videokonference, ale bohužel je to pozdě. Já jsem včera posílal požadavky předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyen, protože byla deklarována vůle nějakým způsobem to koordinovat. Byla deklarována výzva. My jsme zkrátka nezakazovali vývoz roušek a respirátorů naší výroby. My jsme to už samozřejmě udělali předtím a některé země říkají, že to nezakázaly, ale že mají licence, ale když ty licence nedávali, tak to je stejné.

Bohužel ten obchod s těmi respirátory kvete. Neuvěřitelné ceny, i ty roušky. Máme regulaci, ale jenom na tu trojku, to taky budeme řešit, ale v této chvíli zkrátka si to musíme zabezpečit. Takže ta Evropa se sice snaží dělat plno věcí jednotně, ale ano, byly tam nabídky. Mluvila tam Christine Lagarde, že tedy určitě se pomůže finančně. My to finančně samozřejmě zvládneme, ale teďka zkrátka ten vir se nedá koupit. Musíme ho zastavit. Já jsem byl překvapen, že i ta Evropa, že tam vlastně byla jen Evropská unie, že tam nebyla Velká Británie, Srbsko, západní Balkán, to je všechno Evropa. Ten vir zkrátka nezná Schengen ani brexit. A to je můj názor, ale já nechci nikoho kritizovat. My se staráme o naše lidi. Myslím, že to na vládě funguje dobře. Všichni jsme jeden tým, a to je podstatné.

Jan Hamáček, místopředseda vlády a ministr vnitra: Jenom jestli mohu, dlužíme odpověď na lyžařské areály. Už mě na to upozorňují i lidé smskami. Já se přiznám, že když koukám na ten text, tam se přesně o těch areálech nemluví. Takže úplně otevřeně, nejférovější odpověď je, že požádáme pana ministra Vojtěcha, aby to vysvětlil. Buď to ještě upravíme v rámci vlády nebo pan ministr nějakým komunikačním kanálem, třeba na tiskové konferenci nebo na Twitteru, to už je na něm, uvede, jak to tedy je. To znamená, tu odpověď vám dlužíme, nepředstírám, že to víme a v horizontu minut byste se měli dozvědět, jak to skutečně je s lyžařskými areály.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Ještě doplňující dotaz tam byl na Primě.

Adéla Jelínková, TV Prima: Na pana ministra Hamáčka. Hovořili jsme tady o Češích, kteří vlastně jezdí za hranice za tou prací. Jestli byste mohl definovat pravidla ohledně nějakých doložení, že ten Čech jezdí do zahraničí za tou prací. Kde ho sežene, dokdy ho má, komu ho má předat? Vlastně popsat nějakým způsobem ten systém co nejpodrobněji, prosím. Děkuji.

Jan Hamáček, místopředseda vlády a ministr vnitra: Já jsem to říkal, tak já to zopakuji ještě jednou a určitě ta informace půjde všemi možnými komunikačními kanály k lidem prostřednictvím starostů a tak dále, aby ty informace měliy. Měliy by mít potvrzení od zaměstnavatele, které jim vystaví. A to potvrzení by měli předložit společně s dokladem totožnosti těm, kteří budou vykonávat službu na tom hraničním přechodu. 

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak ještě Česká televize měla dotaz, prosím.

Nikola Reindlová, ČT: Já bych se ještě vrátila k některým otázkám, které nebyly zodpovězené. Jednak jestli to dnešní nařízení se nějak týká i škol, jestli to tedy chápu správně, že bude prodloužen ten zákaz chození do škol pro děti, nebo jak to ovlivní.  A druhá věc ten taxikář, který má tedy nákazu koronaviru, jestli někdo z těch jeho klientů, kteří jsou v karanténě, jestli se u nich potvrdila pozitivně ta nákaza koronavirem. Děkuji.

Jan Hamáček, místopředseda vlády a ministr vnitra: Škol se to týká, samozřejmě. A platí to do odvolání.

Andrej Babiš, předseda vlády: Já už jsem to komentoval. Ty dva nové případy dneska nejsou, ty dva případy, které jsou podezřelé od toho taxikáře, se nepotvrdily. A ty dva nové nejsou v té skupině od toho taxikáře.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak ještě Seznam.

Petr Švihel, Seznam Zprávy: Možná mám ještě jednu otázku ohledně starostů. Ti si v poslední době stěžovali, že nejsou příliš zapojení do té komunikace, tak jestli s nimi plánujete nějakou užší komunikaci? Právě například ohledně těch nakažených, kteří spadají do jejich obcí.

Jan Hamáček, místopředseda vlády a ministr vnitra: Já za rezort vnitra chci říct, že my budeme používat pro distribuci informací systém KOPIS, což je komunikační systém Hasičského záchranného sboru, na který je napojena každá jednotka Hasičského záchranného sboru. Tímto prostřednictvím jsme schopni ty informace doručit tam, kam je třeba. Současně samozřejmě budeme komunikovat standardně s řediteli krajských úřadů a s tajemníky pověřených obcí třetího stupně a jejich úkolem je potom ty informace distribuovat dále na obce v té jejich dané spádovém okruhu. Takže využijeme všechny kanály. Budeme samozřejmě hledat i nové způsoby komunikace, ať jsou to nějaké hromadné maily či komunikace sms. Prostě jde nám o to, aby se ty informace co nejrychleji dostaly k občanům, zejména v těch situacích, které „hoří“, což jsou zejména ti naši občané, kteří jezdí za prací do zahraničí. Tam chci, aby měli dneska večer jasno, jak to bude, aby si zítra mohli případně to potvrzení vyzvednout. A samozřejmě také budeme okamžitě aktualizovat veškerá ta doporučení na stránkách jak Ministerstva vnitra, tak zahraničí, tak zdravotnictví.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Ještě dotazy?

Jan Hamáček, místopředseda vlády a ministr vnitra: Paní tisková mluvčí mi tady napovídá, že lyžařské areály –

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Ne, sportoviště.

Jan Hamáček, místopředseda vlády a ministr vnitra: ...venkovní sportoviště zůstávají otevřená.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak pokud je to z dotazů vše, tak děkujeme a na viděnou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X