Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

2. 5. 2007 22:26

Tisková konference po jednání vlády dne 2. května 2007

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po večerním jednání vlády ČR. Vítám zde premiéra Mirka Topolánka, vítám zde ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, vítám zde ministra zemědělství Petra Gandaloviče a vítám zde náměstka ministra zdravotnictví Marka Šnajdra. Na úvod má slovo premiér Mirek Topolánek, který vás stručně seznámí s tím, co vláda projednala.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Ještě jednou dobrý večer. My po zkušenostech z minulého týdne, my jsme se dostali domů až ve dvě, jsme celkem úmyslně zařadili těch projednávaných bodů méně, proto jsme skončili podstatně dříve. Jako každý týden se zabýváme v úvodu vysoce aktuální a vysoce potřebnou věcí, a to je aktuálním stavem vyjednávání Národního strategického referenčního rámce. Musím konstatovat, že to zvýšené úsilí se, věřím, že určitě, setká s úspěchem, a že se nám podaří do května ten referenční rámec uzavřít, a v tom smyslu otevřít možnost čerpání jednotlivých operačních programů. S návrhem zákona o léčivech vás později seznámí Marek Šnajdr. My jsme dnes diskutovali poměrně velmi zásadně o jednom poslaneckém návrhu, který se týká finanční kontroly ve veřejné správě, a mimo jiné, právě vytváření auditu nad čerpáním fondu a nakonec jsme ten poslanecký návrh doporučili. Zabývali jsme se bodem, který jsme sice dnes neuzavřeli, ale který je klíčový pro práci vlády. Je to plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2007 a návrh výhledu na léta 2008–2010, což, samozřejmě, odráží za prvé potřebu jednotlivých resortů, ale hlavně programové prohlášení vlády, které se do těch legislativních norem plánovaných na příslušná léta přetavuje, a v tomto smyslu bude ta práce dokončena zřejmě na vládě 16. 5. Jiří Pospíšil vás bude informovat o velkém pokroku a materiálu, který předkládal společně s Ivanem Langerem, a to je materiál týkající se eJustice a provázanosti s eGovernementem. Schválili jsme zřízení hraničního přechodu na neveřejném mezinárodním letišti v Českých Budějovicích a diskutovali jsme, samozřejmě, a také jsme ten materiál dnes neuzavřeli, výdaje na výzkum a vývoj, u kterých se sice shodujeme na zvýšení toho rámce čerpání v následujících letech, ale budeme ještě hovořit o rozdělení do jednotlivých kapitol a subkapitol. Navrhli jsme obměnu Rady pro výzkum a vývoj a dali jsme návrh na jmenování jednoho generála, kterého by mohl prezident republiky jmenovat 8. května. Věc, kvůli které je tady dnes Petr Gandalovič, je poměrně zásadní. Vláda dnes schválila faktický návrh na řešení pohledávky Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu vůči společnosti Setuza, což pokládáme za informaci, kterou si zasloužíte znát.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Já jsem se díval na pana premiéra a viděl jsem, že pan premiér jmenoval body v pořadí, jak byly projednávány, takže, myslím, že bychom dali náměstka ministra zdravotnictví, poté ministra spravedlnosti a poté ministra zemědělství, jestli mohu.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Čte mi to ze rtu.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Prosím, pane náměstku.
Marek Šnajdr, náměstek ministra zdravotnictví: Děkuji. Dámy a pánové, vláda schválila další významný zákon resortu zdravotnictví. Tímto zákonem odstraňujeme jeden z dalších restů minulosti. Jak jistě víte, proti ČR je vedena celá řada žalob ze strany Evropské komise z titulu nedokončení nebo nezačlenění předpisů EU do právního řádu ČR. V oblasti léčiv je to v současné době pět žalob. Vláda přichází s návrhem zákona o léčivech, který plně harmonizuje právo ČR s právem EU v oblasti léčiv. Dovolím si několik zásadních věcí z tohoto zákona. Tento zákon zásadním způsobem zvyšuje kvalitativní požadavky na registrovaná léčiva, především z pohledu jejich bezpečnosti. A současně umožňuje orgánu dohledu, což je Státní ústav pro kontrolu léčiv, zabývat se již existujícími, již registrovanými léčivými přípravky, a vyhodnocovat na základě nových a nových poznatků jejich účinnost, a především bezpečnost. Současně tento zákon standardizuje a zavádí z pohledu zákona takové trendy, jako je legislativní podoba zásilkového, či, chcete-li, internetového prodeje a je to první pilíř zavedení tzv. elektronické proskripce pro občany ČR. Současně tímto zákonem se ČR připojuje k principům ochrany duševního vlastnictví platným v Evropě, kdy poskytuje stejnou dobu ochrany originálním výrobcům léčivých látek a současně umožňuje generickým výrobcům rychlejší proceduru při registraci jejich látek. V neposlední řadě bych řekl, že přijetí tohoto zákona umožňuje snazší přístup českých výrobců léčiv na trhy EU.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Děkuji panu náměstku Šnajdrovi, nyní má slovo ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.
Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti: Dobrý večer, dámy a pánové, vláda dnes schválila materiál, který se týká elektronizace české justice. Je to další z materiálů, který už má konkrétní charakter, konkrétní podobu, a je součástí rozsáhlého projektu vlády, tzv. eGovernmentu. Já zde nechci dopodrobna říkat všechny věci týkající se tohoto materiálu, pouze řeknu, že ten materiál není pouze o obecných tezích, ale o tom, co konkrétně rozjíždíme a připravujeme. Takže, velmi stručně. Počítáme s tím, že v průběhu tohoto jara spustíme další systém elektronických podatelen na českých soudech, že během tohoto roku připravíme českou justici na elektronickou formu insolventního rejstříku, který má běžet od 1. ledna roku 2008 společně s novým úpadkovým zákonem. A vedle toho pracujeme na takových věcech, jako je elektronický soudní spis, elektronická úřední deska, elektronická forma informací účastníků řízení o tom, v jakém stádiu se jejich soudní pře nachází. Jinými slovy, ten projekt se velmi úspěšně rozjíždí, vláda počítá s tím, že celkově do roku 2010 bude stát 570 milionů Kč. Je to opravdu výrazná investice a my počítáme s tím, že bude mít vliv na rychlost soudního řízení v ČR.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Děkuji ministru spravedlnosti a nyní má slovo ministr zemědělství Petr Gandalovič.

Petr Gandalovič, ministr zemědělství: Dámy a pánové, já zopakuji několik faktů. Jak víte, společnost Setuza byla dlouhodobým problémem, se kterým si nevěděly rady předchozí vlády. V létě minulého roku vláda Jiřího Paroubka vyhlásila výběrové řízení na odkoupení pohledávky za tuto společnost. Nejvyšší nabídka v té době byla 815 milionů Kč. Ta soutěž potom byla pro nějaké právní vady následně zrušena. Vláda Mirka Topolánka v polovině listopadu minulého roku rozhodla postupovat cestou exekuce této pohledávky, tzn. požádala krajský soud v Ústí nad Labem o schválení exekuce. Soud tomu následně vyhověl. Exekuce potom byla potvrzena a fakticky probíhá až do dnešních dnů. Ukázalo se, že to bylo velmi správné rozhodnutí, protože umožnilo vládě, jakožto věřiteli, získat alespoň určitou kontrolu nad vlastní pohledávkou v této firmě. Během tohoto exekučního procesu probíhalo rovněž vyjednávání s následně novými vlastníky akciové společnosti Setuza, což je vlastně skupina, která v současné chvíli vlastní i podnik Spolek pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem, ve spojení ještě se skupinou PPF. Výsledkem tohoto vyjednávání byl návrh na narovnání, a ministerstvo zemědělství, respektive PGRLF, nechaly toto narovnání posoudit renomovanou auditorskou firmou KPMG. Závěr tohoto posouzení je takový, že výše navrženého narovnání, spolu se všemi dalšími řešeními jednotlivých dílčích sporů, je pro věřitele, jakožto ČR, výhodnější, než čekat na výsledek exekuce, případně na výsledek konkursu, ke kterému by tato exekuce možná, a velmi pravděpodobně, vedla. Narovnání spočívá ve třech věcech, a to je zaplacení částky 1,01 mld. Kč, jakožto vlastně narovnání za pohledávku, za druhé zaplacení částky 100 milionů Kč, jakožto dorovnání kupní ceny za sporný prodej akcí 38 % této společnosti, a následně ještě garance, že nebude společnost Setuza jakkoliv do budoucna ohrožena dalšími spornými závazky, respektive, pohledávkami z různých třetích stran. To znamená, jinými slovy, že společnost Setuza bude dále moci fungovat jakožto ozdravený podnik, a na jedné straně zachovat v regionu zaměstnanost, na druhé straně odebírat od českých zemědělců produkci řepky, jakožto jednu ze svých hlavních a nezastupitelných činností. Takže, já jsem vládě navrhnul toto narovnání, které, jak jsem řekl, bylo posouzeno auditorskou firmou a renomovanými právními kancelářemi, a vláda se přiklonila k návrhu uzavřít toto narovnání s vlastnickou skupinou, která v současné době vlastní společnost Setuza a.s. Děkuji.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Děkuji i ministru zemědělství a nyní, prosím, o vaše dotazy vhodné pro tento večerní čas. Hlásí se někdo? Jestli se někdo nehlásí, tak můžeme domů. Bohužel, někdo se hlásí. Český rozhlas.
Soňa Vařeková, Český rozhlas: Dobrý den, já bych měla dotaz na pana ministra Pospíšila. Jak vlastně tato možnost elektronické komunikace se soudy ovlivní personální politiku justice? Aby si to posluchači dokázali představit, kdo to na ten internet bude vkládat, budou to vyšší úředníci, nějaké další úřednice apod.? Jak to vlastně v praxi bude vypadat?
Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti: Celý ten proces povede dlouhodobě k tomu, že dojde k poklesu počtu zaměstnanců české justice. Dnes máme 3063 soudců, a to je, alespoň pro naši vládu, maximální počet a počítáme s tím, že během tří let by naopak mělo docházet k poklesu na takových 2500 soudců. To je průměrné číslo na velikost ČR ve vztahu k jiným zemím v EU. Počítáme s tím, že dojde celkově k poklesu i administrativy, protože dnes, podíváte-li se na fungování justice a na to, jak je nakládáno se spisy, jednotlivé úkony, které je nutné učinit ve chvíli, kdy vám přijde písemné podání na soud, tak to jsou opravdu úkony, které jsou zbytečné, a které postupná elektronizace odstraní. Počítáme s tím, že vedle té elektronické fáze bude dál fungovat i ta tradiční justice, v uvozovkách, protože ne každý občan má přístup na internet, ale uvažujeme, že půjdeme cestou, kterou šlo třeba Německo, že v poplatcích bonifikovalo elektronická podání, elektronické úkony. To znamená, pro občana poplatkově bude levnější, když pošle žalobu na soud elektronicky, než když ji podá písemně. Což je i logické, protože pro stát je dražší, když musí mít více úředníků, kteří s tím nakládají. Jinými slovy, ta vaše otázka je hodně obecná a bylo by na ni možné odpovídat hodinu. Elektronizace justice povede k tomu, že dojde postupně k zastavení nárůstu zaměstnanců justice a v horizontu několika let, tří až pěti let, až se ten systém zaběhne, i k určitému poklesu.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Děkuji. Je nějaký další dotaz? Není-li tomu tak, já vám děkuji. Dobrou noc.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty