Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

16. 3. 2009 16:04

Tisková konference po jednání vlády 16. března 2009

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi přivítat vás na tiskové konferenci po zasedání vlády. Vítám zde členy vlády, předsedu vlády pana Mirka Topolánka, ministryni zdravotnictví Danielu Filipiovou a předseda legislativní rady vlády, ministra pana Pavla Svobodu a ještě nás doplní ministr práce a sociálních věcí pan Petr Nečas. Už je tady. Úvodní slovo pan premiér, prosím.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já vás všechny zdravím, dobrý den. K těm bodům které jste mohly přečíst popředu jsme přidali dva body. Jeden, který představí a signalizovali jsme to minulý týden, paní ministryně Daniela Filipiová, a týká se opatření v sektoru zdravotnictví pro řešení dopadu finanční a ekonomické krize. Materiál, který prošel vládou velmi hladce, protože nás čeká ještě vlastní příprava legislativních norem a celý legislativní proces, nicméně, paní ministryně představí obsah těch jednotlivých kroků, které by měly zabezpečit kvalitu zdravotní péče v tom rozsahu, jaká je dnes. Přidali jsme bod Petra Nečase, který se týkal nařízení vlády týkající se platových poměrů zaměstnanců, kdy ve shodě se sociálními partnery realizujeme již dříve signalizované snížení počtu tarifů, zrušení nejnižší tarifní třídy, jestli se nepletu. základní tabulky. Odložili jsme z důvodu nepřítomnosti ministra vnitra, odložili jsme návrh, diskusi o návrhu zákona o generální inspekci na příští týden. Schválili jsme všechny body, které jsme schválit mohli. Body, které se množí v poslední době, které vesměs předznamenávají určitou předvolební kampaň nebo určitou destruktivní politiku opozice, to znamená body poslanecké, předloží pro jejich velké množství předseda LRV a ministr Pavel Svoboda. Petr Nečas se vyjádří k tomu nařízení vlády, protože přece jenom si zaslouží určitý komentář. Odložili jsme jeden závěr Nejvyššího kontrolního úřadu, protože ještě na něm ministerstvo práce a sociálních věcí a Nejvyšší kontrolní úřad pracují. Všechny závěry byly detailně probrány a schváleny. To je zhruba z toho, co bylo předmětem jednání vlády všechno, detaily moji mistři představí a budete moci případn reagovat dotazy.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji předsedovi vlády, nyní má slovo místopředseda vlády pan Petr Nečas.

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Dobrý den, dámy a pánové, vláda rozhodla svým nařízením o tom, že se zjednoduší systém tarifních platů v českém veřejném sektoru, kde jak známo v současné době existují celkem 3 tabulky, základní a dvě tabulky zvýšené. My jsme se rozhodli na základě pečlivé analýzy a na základě dohody se sociálními panely a také dohody s některými odborovými svazy, zjednodušit celou tuto tarifní situaci v rámci veřejné správy tím, že místo tří tabulek budou existovat pouze 2 tarifní tabulky. Jdeme cestou zrušení tzv. základní platové tabulky, protože v té již zůstávali převážně pouze některé profese, dominantní jejich části byly nepedagogičtí pracovníci škol, byli pracovníci z oblasti kultury, zdravotnictví, práce a sociálních věcí a podobě. Znamená to tedy, že těmto lidem se zvýší jejich tarifní plat tím, že vstoupí do těch zvýšených tarifních tabulek, což je krok, který je správný především tím, že zjednodušuje celý systém tarifních platů a také zmenšuje počet tabulek, které byly dnes již pod úrovní minimální mzdy a kdy vlastně na úroveň minimální mzdy museli být tyto mzdy dorovnávány prostřednictvým nadtarifních složek mzdy, čímž ty nadtarifní složky v podstatě postrádaly základnáí smysl, motivovat k většímu výkonu. Vedle tohoto kroku vzala vláda na vědomí informaci ministra práce a sociálních věcí a ministra financí o tom, že odborovému svazu pracovníků sklářství a porcelánového průmyslu bude přidělena jednorázová dotace ve výši 30.000.000,- Kč k řešení sociální situace pracovníků sklářského a porcelánového průmyslu tam, kde tedy tito pracovníci jsou již řádu měsíců bez mezd. Tato částka bude distribuována ještě tento týden odborovém svazu, jehož prostřednictvím bude rozdělena.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji místopředsedovi a nyní poprosím ministryni zdravotnictví paní Danielu Filipiovou.

Daniela Filipiová, ministryně zdravotnictví: Dobrý den, já vás chci seznámit se základními body toho protikrizového opatření, které se týká zdravotnictví. Jak víte, tak v rámci toho protikrizového opatření NERVu zdravotnictví řešeno nebylo, protože se předpokládalo, že zdravotnictví bude řešeno naprosto samostatně. Jen pro vaši informaci, samozřejmě, že vzhledem k ekonomické krizi, která nás je, tak začíná se projevovat pokles balíku peněz určeném na zdravotní péči. Tudíž, můžeme zatím jenom děkovat předchozímu ministru za to, že vytvořen jakýsi rezervní fond, takže v letošním roce by pojišťovny, co se týče hrazení zdravotní péče, neměly být až v tak ve velkých problémech. Jen možná pro informaci, abyste věděli, ještě v půlce loňského roku na účtech zdravotních pojišťoven bylo přes 20 miliard korun, ale již ke konci roku to bylo necelých 13 miliard. Tady je evidentně vidět, že dochází k poklesu. Takže teď k opatřením, které ministerstvo zdravotnictví spolu s ministerstvem financí připravilo. Prvním krokem je zvýšení platby za ty, za které platí zdravotní pojištění stát, čili děti, nezaměstnaní a senioři, ze stávajících 677 korun na 731,- Kč. Dále budou pojišťovny nuceny realokovat prostředky z rezervních fondů a sice ve výši půl procentního bodu právě do balíku určeného na zdravotní péči. Poté budou muset zastropit výdaje z fondu prevencí na 0,3 % a budeme muset přijmout legislativu, která bude regulovat výběr zdravotních pojišťoven a jeho vymáhání a to tím způsobem, že každý měsíc bude probíhat kontrola, jak jednotliví plátci platí do balíku zdravotního pojištění. Pro vaši informaci, na Slovensku toto opatření zvýšilo výběr pojistného je 1,2 % ročně. Dalším opatřením, ale to je samozřejmě trošku dlouhodobější a týká se zákonů, které jsou teď v Poslanecké sněmovně a sice zákonů o zdravotních službách, specifických zdravotních službách a záchranné službě, je stanovení standardů, jejichž zavedení by umožnilo stanovit jasně nadstandardy a tím šedé peníze, které se pohybují ve zdravotnictví dostat legálně do balíku peněz na zdravotní pojištění. Dále bychom chtěli stanovit úhrady zdravotních prostředků tak, jako se stanovují dneska léky, čili transparentní, jednoznačné z tím, že v každé té skupině bude nějaký prostředek plně hrazen. Tento návrh jednoznačně vyplývá z Národního plánu vlády pro podporu se zdravotním postižením. Dále budou nuceny pojišťovny zlepšit hospodaření se zajišťovacími fondy, co se týká léků, tak bychom chtěli připravit zákon, který umožní narušit celistvost balení, to znamená, že když vám lékař předepíše léky, které budete užívat například jenom týden, jednu tabletu denně, tak vám nemusí vydávat balení, kde je 30 tablet, ale vydá vám „jenom“ jedno zlatíčko, eventuální může připravit dávkování několika tablet přímo pacientovi na jeden den. Ministerstvo zdravotnictví by rovněž chtělo zavést kontrolu nad zdravotními pojišťovnami a sice v tom slova smyslu, aby byly zavedeny garance dostupnosti pro potencionální pacienty, aby se zveřejnily transparentní čekací seznamy a aby byly jednoznačně stanoveny indikátory kvality a výkonnosti zdravotních pojišťoven. Tato opatření byla obsažena v zákoně o pojišťovnách, který je více méně uložen stranou, neřešíme ho, víme všichni, kdož tu jsme, jaký problém či emoce tento návrh zákona způsobil. Takže my chceme přijmout jenom novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, které budou tato opatření implementovat. Všechna opatření by měla platit k 1. červnu tohoto roku a budou dočasná k 31. 12. roku 2010.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji paní ministryni, nyní poprosím pana Pavla Svobodu, předsedu legislativní rady vlády:

Pavel Svoboda, předseda legislativní rady vlády: Děkuji, dámy a pánové, prvním z návrhů které dnes vláda projednala byl návrh Moravskoslezského kraje na úplné zrušení zdravotních poplatků. Podobný návrh vláda projednala před týdnem, takže patrně dokážete uhodnout, jak to dopadlo. Vláda vyjádřila s tímto materiálem nesouhlas. Dalším poslaneckým návrhem tentokrát byl návrh na vydání zákona o podpoře hospodářského růstu a sociální stability, což je návrh obsahující dlouhý seznam opatření od milionářské daně, po šrotovné. Vláda konstatovala, že tento soubor opatření má nulový potenciál na zmírnění hospodářského útlumu v české ekonomice. V případě schválení by představoval neproduktivní nárůst rozpočtových výdajů a tento nárůst byl zároveň do své výšky nebezpečný, ostatně vláda ekonomickou krizi řešila vlastním balíčkem a proto i s tímto návrhem vyjádřila nesouhlas. Dalším návrhem byl poslanecký návrh na vydání zákona o krajském referendu, tento návrh je koncipován tak, že se má týkat věcí, otázek spadajících do samostatné působnosti krajů. Nemá se použít na Hlavní město Praha, vychází z principu místního referenda. Vláda je názoru, že tento prvek přímé demokracie je potřeba nechat projít celospolečenskou diskusí například proto, zda případná úprava má obsahovat opravdu jenom odvozeninu místního referenda nebo má také mít prvky celostátního referenda. Tato citlivá poptávka musí projít podle názoru vlády širší celospolečenskou diskusí. Dalším návrhem je poslanecký návrh na změnu trestního zákoníku, pokud jde o věkovou hranici trestní odpovědnosti mládeže, která je v tom novém trestním zákoníku stanovena na 14 let, návrh předpokládá změnu na patnáct let. Vláda k tomuto bodu rozhodla, že předloží vlastní návrh, který narozdíl od tohoto předloženého návrhu projde širší diskusí, projde diskusí i v Senátu, jak to slíbil pan ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Proto i k tomuto návrhu vydala negativní stanovisko. Dalším návrhem byl poslanecký návrh na vydání zákona o vlastnictví Letiště Praha Ruzyně. Tento obsahuje tedy návrh, aby celé letiště, všechny nemovitosti k němu náležející, aby jejich prodej byl zakázán. Návrh dokonce předpokládá, že by Poslanecká sněmovna jej mohla schválit hned v prvním čtení. Jedná se o návrh, který jde proti Programovému prohlášení vlády a i proti konkrétnímu usnesení vlády číslo 666 z roku 2008 a proto vláda rozhodla o svém nesouhlasu i s tímto návrhem. A konečně šestý z této řady návrhů, je poslanecký návrh na řízení Královské univerzity Střední Čechy v Kutné Hoře. Vláda je toho názoru, že na místo zakládání dalších vysokých škol univerzitního typu je zapotřebí zvyšovat kvalitu škol stávajících a kromě toho upozorňuje, že aby nová, nově zřizovaná vysoká škola univerzitního typu, mohla být tedy univerzitní, musí splnit řadu podmínek, poskytovat všechny typy studijních programů včetně programů doktorandských, vybudovat zázemí pro vědeckou a výzkumnou činnost, což v případě školy zřizované „na zelené louce“ je nesplnitelné. Proto vláda rovněž s tímto materiálem vyjádřila nesouhlas. Děkuji pane premiére.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji předsedovi legislativní rady vlády a nyní máte prostor vy, novináři, prosím.

Dotaz: Dotaz na ministra Nečase, NKÚ u ministra práce sociálních věcí jako řídícího orgánu odhalilo při kontrole jednotlivých projektů nedostatky v hodnotě šestisetčtyřicetišesti milionů korun, jak se k tomu postavíte?

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: My budeme mít ještě jednání s panem prezidentem, čili tento bod nebyl projednáván, není k němu v tuto chvíli závěr. Chci zdůraznit, že se jedná o prostředky, kde je rozdílný názor mezi ministerstvem financí a nezávislím NKÚ na tom, v jaké položce účetní osnovy má být zaúčtován,. To nejsou prostředky, které by se někde ztratily, byly řádně užity a vyúčtovány a nyní se dolaďuje nesoulad mezi různými metodickými pokyny ministra financí na straně jedné a postojem NKÚ na straně druhé.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Nebylo projednáváno.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, Česká televize, Zina Plchová,.

Česká televize: Dobré odpoledne, já mám dotaz k ministerstvu zdravotnictví a k ministryni zdravotnictví, jestli se projednával i návrh na sloučení zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra a vojenské zdravotní pojišťovny, případně, s jakým výsledkem?

Daniela Filipiová, ministryně zdravotnictví: Tento návrh nebyl na pořadu dne.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, ještě doplňující dotaz.

Česká televize: Otázka na pana premiéra. Nemůžu se nezeptat na informace, které se objevily v novinách a odvysílá je i Česká televize, tedy na to, jestli měl marek Dalík jaksi vaše pověření jednat s reportérem České televize o neodvysílání reportáže o Petru Wolfovi?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já tedy na bulvární věci neraguji standardně. Tady udělám výjimku, protože ten případ má širší platnost. Musím říct, že na poslance Wolfa je od prezidentské volby vyvíjen poměrně značný nátlak, je mu vyhrožováno, je ostrakizován a dlouhodobě pod velkým tlakem svých kolegů a lidi kolem sociální demokracie. O schůzce s tím člověkem, nemůžu říci novinářem, to zase bych urážel všechny ostatní, jsem neviděl. Já takové věci ani nedělám To, že jsem už Marka Dalíka, aby pomohl poslanci Wolfovi, s tím jaké štvanici, honu na čarodějnice v situaci, kdy jeho případ já pokládám za přestupek, v nejhorším případě, kdy se znovu opakuji praktiky z kauzy Čunek, které nakonec znemožnily, aby celý případ se dostal k soudu, protože byla sposusta pochybení a procesních chyb už v průběhu vyšetřování a dozorování celého případu, aby mu pomohl s určitým mediálním tlakem, aby mu pomohl na tu situaci reagovat, to je pravda. Sociální demokraté vyvíjejí na média poměrně jasný nátlak, vy sami to dobře víte, i když pouze Právo, které nemůže nikdo podezřívat z toho, že by stranilo zrovna mne a mé straně, mělo jediné odvahu ty věci pojmenovat, jak skutečně jsou a probíhají. Ať už nátlak telefonický nebo osobní nebo přes SMS. Musím říct, že já ten obsah reportáže neznám, ani mne nezajímá a dívat se na něj nebudu. Způsob, jakým se rozšířilo šmíráctví, a to nezákonné, v médiích je něco, co nikoho nemůže nechat úplně chladným. Všechny informace, které podle mě, velmi pochybně můžeme zařadit do veřejného zájmu, jsou získávány skrytými kamerami, skrytými diktafony, pomocí nezákonných praktik, pomoci získávání nezákonných materiálů. To je něco s čím já nikdy souhlasit nebudu a proti čemu budu bojovat seč mi síly budou stačit. Proč se nikdo nepozastaví nad tím, že redaktor veřejnoprávního média medializuje obsah soukromé schůzky nezákonným způsobem, aniž by to bylo ve veřejném zájmu. Ta schůzka nic neprokázala, spíše naopak. Možná by bylo zajímavější, kdyby pan redaktor zveřejnil obsah schůzek s lidmi, kteří mu tyto materiály přinášejí, obsah rozhovorů s Policií ČR, kterých absolvoval desítky, například i v kauze Čunek, kdy toto by všechny zajímalo daleko více. Mne osobně tedy určitě. Více se k tomu odmítám vyjádřit. Nebudu se na to dívat, nebudu to číst. Nemám čas se šmíráctvím zabývat a pokud někdo má, tak mu k tomu blahopřeji.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji předsedovi vlády. Prosím.

Česká televize: Ještě otázka k ministerstvu zdravotnictví, můžete prosím říct, kolik ten protikrizový balíček přinese peněz v letošním roce a kolik v příštím?

Daniela Filipiová, ministryně zdravotnictví: Ano, já jsem se na to teď koukala, říkala jsem si, když tato otázka nepadne, tak se ještě přihlásím s tím, abych to řekla. Takže v podstatě zvýšení příjmů systému zdravotního pojištění tím, že dojde k navýšení platby státu, realokují se prostředky z provozního fondu a fondu prevence a eventuální posílení kontrolních pravomocí zdravotních pojišťoven by v letošním roce měl přenést přes 4 miliardy korun a v příštím roce přes 7 miliard korun a další opatření o kterých jsem mluvila, ty by měly přinést přibližně 4 a půl miliardy v každém roce. Samozřejmě, ty dohady jsou předběžné, mohou se samozřejmě měnit, stejně tak jako předběžné, mohou se měnit eventuální ztráty zdravotních pojišťoven. Nikdo dnes netuší, jak se to bude vyvíjet. Odhady pro letošní rok se pohybují od mínus 3,3 miliardy až po více než 10 miliard a na příští rok také kolem 10 miliard. Nicméně, ta opatření, která tady jsou navržena by tyt ztráty měla pokrýt.

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Já bych jenom dodal, že všechny spekulace, které probíhaly v posledním zhruba týdnu v českých médiích, návrh těchto opatření neobsahuje nic, co by se týkalo změny stropů v odvodech na zdravotní a sociální pojištění. Čili, stropy se měnit nebudou.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji za odpovědi, další dotaz. Právo.

Právo: Dobrý den. Já jsem se chtěl pane premiére zeptat k té věci, která dnes v Mladé frontě. Vy považujete za správné, aby pan Dalík intervenoval ve vašem jménu u novinářů?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já si myslím, že to, co říkáte není pravda. Proto se k tomu ani nemám jak vyjádřit.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Pan premiér to v předchozí odpovědi vyloučil, pokud jsem dobře slyšela. Další dotaz.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Jestli máte pocit, že bych měl věřit tomu, co se píše v Mladé frontě dnes, to nemůžete myslet vážně. Ten dotaz jste nemohl vznést zcela v pořádku.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Nova, prosím.

Televize Nova: Já bych se chtěla zeptat pana ministra Nečase, kdy se budete zabývat tím závěrem NKÚ ohledně té kontroly? Kdy se k němu eventuálně vyjádříte?

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Až poté, co se k tomuto závěru usnese vláda.Až to projednáme s prezidentem NKÚ.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já přeci jen, aby tu nevznikl nějaký, stojí to za vysvětlení. Existují metodické pokyny ministerstva financí, které jsou pro jednotlivá ministerstva z hlediska vyúčtování závazné. Existuje šetření NKÚ, které ve stejné věci má jiný právní názor nebo jinou metodikou pro zaúčtování konkrétních věcí. Jestliže dojde k takové věci, samozřejmě, nad tím vším je zákon, nicméně u těch metodických pokynů jsme dohodli, že se jak ministerstvo financí tak i Nejvyšší kontrolní úřad se sejdou a pokusí si ty věci vysvětlit. Nejde přece o to, abychom se školili v metodice, ale aby ty prostředky byly doloženy účelně, správně, nebo chybně. V tomto případě jde spíš o tu metodiku než o chyby z hlediska trestněprávní činnosti nebo něčeho jiného. Já bych chtěl vyloučit, že by tam šlo o jakékoliv manipulace s těmi prostředky, jde spíš o dohodu v metodice a její závaznosti. O nic jiného v tomto případě nejde. Proto jsme o týden, ne, až bude další balík nálezů NKÚ, tak s tímto dalším balíkem bude tento konkrétní případ projednáván a samozřejmě budete informováni.

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Jedná se o vyladění rozdílných názorů, které třeba na konkrétní kroky účetnictví má na jedné straně ministerstvo financí, které je ze zákona metodickým orgánem, metodickým řídícím orgánem pro ústřední orgány státní správy a Nejvyšším kontrolním úřadem a další odchylné názory, kde ve věci čerpání z evropských fondů má odlišný názor NKÚ od názoru, který má třeba EK. O nic jiného se nejedná. Neztratil se ani halíř, ani koruna. Jedná se o to, že určitá věc měla být vyúčtována v položce 328 a NKÚ si myslí, že měla být účtována v položce 156.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, RTA.

RTA: Já mám dotaz na pana premiéra a paní ministryni zdravotnictví, týkající se neschválen toho návrhu Moravskoslezského kraje ohledně zrušení poplatků ve zdravotnictví. Jestli byste mohli říci, tím padl další nějaký návrh sociální demokracie na zrušení poplatků jako celku. Jak bude postupovat vláda dál v tom vymáhání těch poplatků?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já musím upřesnit, nepadl, pokud víte, já myslím, že to víte, tak poslanecké návrhy, i když projdou negativním stanoviskem vlády, tak neznamená, že by se ve sněmovně a následně v Senátu neprojednávaly. Tento návrh nepadl. Vláda k němu pouze zaujala stanovisko, které jste museli očekávat, protože vláda přece nepůjde proti vlastnímu programovému prohlášení a proti tomu, co je dnes zákonné. Vláda určitě nebude porušovat zákon, který byl schválen. Další postup v poplatcích. Co bylo schváleno, ten redukovaný formát, který se netýká dětí, který upravuje celou řadu ustanovení v této chvíli pro nás je formátem konečným. Pokud se Parlament ČR usnese na jiném formátu, případně zrušení, bude to vůle zákonodárců a vláda se bude muset tomuto přizpůsobit. Bude to znamenat i mínus 10 miliard v tom rozpočtu o kterém jsme hovořili. Budeme muset připravit nějaký další zdravotní balíček pro řešení krizové situace. To zřejmě sociální demokracii nezajímá, protože tady platí, je to vidět na celé řadě návrhů, že ta metoda čím hůře tím lépe prostě funguje a platí to, co jsem řekl včera, žádná vláda nemůže dnes realizovat ty kroky, které opozice je schopna vůbec naslibovat v době recese a ekonomických problémů to platí dvojnásob.Pokládám ten přístup za destruktivní, naprosto chybný. Destabilizoval fakticky lékárny, lékárnická řízení a destabilizoval už teď postup jednotlivých krajů celý systém a já v tom vidím úmysl a to úmysl velmi špatný, který konečném důsledku poškozuje celý zdravotní systém a bude činit problémy s udržením té kvality zdravotní péče na kterou jsou občané zvyklí. K tomu nemám víc co dodat, je to natolik účelové, že mne skoro seriózní diskuse uráží v tomto smyslu.

Daniela Filipiová, ministryně zdravotnictví: Na stránkách ministerstva zdravotnictví najdete už přesné údaje, které ministerstvo má od jednotlivých pojišťoven a tam si najdete přesná data, kolik bylo vybráno, kolik bylo uspořeno, jakým způsobem, se snížily návštěvy u lékaře, naopak, jak se zvýšená dispenzární péči, všechny ty údaje jsou na stránkách ministerstva zdravotnictví¨.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji za odpovědi. Další dotaz.

Televize Prima: Já jsem se chtěl zeptat, pane premiére, jestli dnes na vládě přišla na pořad otázka návrhu Strany zelených na odvolání paní Vesecké?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Nevidím jediný důvod, proč by to tak mělo být. Ony ty strany naštěstí vládu neřídí. Vláda je koaliční, takže představa, že by Strana zelených vnášela nějaké své problémy do vlády mi připadá absurdní. Ne. Netuším, proč.

Televize Prima: Stojíte si tedy za tím, že paní Vesecká má zůstat v úřadu?Vy jste totiž naznačoval nějaké změny v justici, jestli nějak…

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já jsem pouze řekl, že to manažerské pochybení vidím jinde a na tom tedy trvám.

Televize Prima: neprozradíte tedy nějaké změny?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Nevidím důvod, proč bych to udělal.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji za odpověď, další dotaz. Radiožurnál.

Radiožurnál: Pane premiére, můžeme vás ještě poprosit o stručný komentář k tomu návrhu sociálních demokratů, k návrhu zákona, který by měl zakázat prodej Ruzyňského letiště?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Je to takový bolševický návrh, který významným způsobem přesouvá pravomoci dané Ústavou exekutivě do pravomoci parlamentu. Řekl bych, že průlomem v tomto směru byla Úrazová nemocnice v Brně. Já pokládám tento typ návrhu za opravdu destrukci toho uspořádání, které tady po listopadu 1989 vzniklo. Vyvážený systém soudní, exekutivní a zákonodárné moci. Pokládám ten návrh za zhoubný, protože pokud bychom chtěli a pokud byste chtěla znát mé argumenty, proč je to špatně, stačí si přečíst návrhy Bohuslava Sobotky a jeho argumenty, které v roce 2003 předkládal vládě proto, aby schválila jeho zájem toto letiště privatizovat. Když si přečtete argumentaci Bohuslava Sobotky z roku 2003, jako bych mluvil já a proto pokládám za zbytečné se k tomu dále vyjadřovat.

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Já bych k tomu jenom dodal, že zrovna stačí najít si výroky předáků sociální demokracie, včetně předsedy Paroubka a včetně pana Bohuslava Sobotky z podzimu roku 2006, kde kritizovali v souvislosti s projednáváním návrhů státního rozpočtu na rok 2007 záměr vlády prodat 7 % akcií ČEZu, aby se získaly prostředky pro Fond dopravní infrastruktury. Tehdy veřejně vyzývali vládu, aby nedostatek prostředků řešila privatizací Letiště Praha.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Jestliže je zájmem opozice zabránit tomu, aby letiště privatizovala právě Topolánkova vláda, pak se musím zeptat, jak by privatizovala ta vláda příští, protože my jsme ochotni ten proces, který je transparentní a poměrně dlouhý, permanentně sledovat i opozici a v tomto smyslu nabídka už padla. Pokud někdo argumentuje tím, že dostaneme nižší cenu, tak musím říci, že fenomén tzv. nižší ceny je velmi neekonomický argument v dané chvíli cena letos může být klidně nižší než cena za 5 let. Tady existuje něco jako inflace a něco podobného. My se domníváme, že právě naopak, to ukáže až cenová nabídka, ta cena být nižší nemusí. Je to jedna z mála příležitostí pro likvidní společnosti, které dnes mají likviditu investovat do projektu, který je bez rizika, který je dlouhodobý a můžeme právě naopak získat větší zájem, protože dnes ty společnosti a ty banky, které mají peníze, tak se bojí je půjčovat právě z důvodů malé důvěry v trh, malé důvěry v projekty, které jsou předkládány. To není případ tohoto projektu. Proto to náhlé prozření sociálních demokratů poté, co samy chtěli letiště prodat a poté, co samy argumentovali s tím že je to třeba udělat rychle, vypadá v tomto světle velmi účelově a znovu bych řekl, že to není na seriozní diskusi a je třeba, ať s všichni zamyslí, proč to socialisté dělají.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Lidové noviny.

Lidové noviny: Dobré odpoledne, chtěla jsem se zeptat paní ministryně zdravotnictví k tomu balíku opatření, protože tam jsou i změny zákonů. Ten termín červen je docela brzký, jestli máte něco předjednané s poslanci, jestli očekáváte ve sněmovně hladký průběh či nějaké potíže?

Daniela Filipiová, ministryně zdravotnictví: Pokud já vím, tak sociální demokraté již minulý týden nějakým způsobem se vyjadřovali k tomuto návrhu prostřednictvím médií, jinak jsem s nimi nehovořila a pokud vím, tak s tím problém neměli. Ale co nebylo, tak se nevylučuje, že bude. Je to samozřejmě na jednání, musíme pracovat rychle, protože máte pravdu, ten čas je neúprosný.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Tady jsou pouze dvě možnosti. Jedna z těch možností je najít prostředky na příjmové i výdajové straně a doplnit ten výpadek vzniklý vlastně jako nějaký efekt ekonomických problémů, recese v ČR. Ta druhá možnost je snížení rozpočtu, což bude složité, protože pojistné plány jsou schváleny pro letošní rok a tím samozřejmě snížení kvality zdravotní péče a to mne připadá natolik nepřijatelné, že ani nepředpokládám, že by Poslanecká sněmovna vetovala z principu tento plán. Můžeme se bavit o detailech a tady jsme na tu diskusi připraveni.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji za odpovědi. Ještě nějaký dotaz? Není. Děkuji, děkujeme za pozornost, nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání vlády 16. března 2009