Tiskové konference

4. 7. 2012 13:39

Tisková konference po jednání vlády, 4. července 2012

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové, začíná tisková konference po jednání vlády, na které vítám předsedu vlády Petra Nečase a ministra průmyslu a obchodu Martina Kubu. Pane premiére, poprosím vás o úvodní vyjádření.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové. Vláda České republiky dnes projednala několik návrhů zákonů a také některých dalších důležitých bodů. Já bych chtěl zmínit dva z nich. Prvním bodem je to, že jsme se opakovaně, jako na každé vládě zabývali problematikou operačních programů z fondů Evropské unie. Jak jistě víte, do konce června měla vláda ČR naplnit akční plán, který jsme zaslali Evropské komisi a na kterém jsme se s Evropskou komisí také dohodli. My na druhé straně jsme si vědomi toho, že problémy některých operačních programů jsou tak hluboké, že je nereálné počítat s tím, že by z nich byly vyčerpány finanční prostředky, které do nich byly alokovány. To znamená, v rámci národní obálky jsme připraveni provádět relokace mezi jednotlivými operačními programy a k tomuto kroku přistoupila vláda ČR již dnes. To znamená, my jsme dnes schválili to, že jedna miliarda korun z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost bude realokována ve prospěch operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s tím, že se jedná o prostředky ze stejného fondu, to znamená z evropského sociálního fondu. S tím, že ale současně, protože se ukazuje právě tento operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost jako velmi problematický, tak vláda se znovu k tomuto tématu vrátí v září. Poté co bude předložena zpráva ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o možnostech plnění tohoto operačního programu, tak vláda současně nevylučuje, že provede ještě vlastně v září, nejpozději v říjnu další realokaci, která by mohla být i ve výši klidně půl, jedné, nebo jeden a půl miliardy korun. Ale na druhou stranu, pokud ministerstvo školství ukáže schopnost efektivně čerpat, tak samozřejmě nemusí k té další realokaci dojít. Dále vláda schválila nebo projednala informaci Českého telekomunikačního úřadu a ministerstva průmyslu a obchodu o aukcích kmitočtů, které se budou týkat mobilních operátorů. Musím říci, podrobnosti k tomu samozřejmě řekne pan ministr průmyslu a obchodu Kuba, že vláda má velký zájem na tom, aby v České republice bylo skutečně plnohodnotné konkurenční prostředí. My se stavem regulace v této oblasti nejsme spokojeni. Chci připomenout, že podle zprávy OECD ze září roku 2010 výše poplatků v České republice a vůbec služeb je v rámci Evropské unie druhá nejvyšší. Čili tady povzbuzení konkurenčního prostředí, ale také účinné regulace v této oblasti, která povede ke skutečně konkurenčnímu prostředí a nikoliv k oligopolu, je klíčovým krokem, který vláda podporuje. To znamená, vláda jednoznačně je toho názoru, že Český telekomunikační úřad je nezávislý, vláda mu nemůže poroučet nebo nařizovat, tak má dělat kroky, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti na tomto trhu. Podrobnosti k tomu řekne pan ministr Kuba. Vedle toho jsme projednali některé kontrolní závěry Nejvyššího kontrolního úřadu. Zmíním dva z nich. První, který se týkal daně z přidané hodnoty u zboží, které je dováženo z třetích zemí do České republiky, kde podle odborného a kvalifikovaného názoru ministerstva financí se jedná skutečně o hodně přehnaný údaj, který dává Nejvyšší kontrolní úřad, kde zřejmě dochází k určitým nedorozuměním a zkreslením. Nicméně vláda bere toto téma velmi vážně. Samozřejmě podniká kroky pro to, aby daň z přidané hodnoty byla účinně vybírána. Víme, že je tady celá řada problematických oblastí, počínaje palivy a konče právě tím dováženým zbožím ze třetích zemí. Takže byla učiněna i dohoda mezi viceprezidentem NKÚ a vládou, respektive ministerstvem financí, že se v nejbližší době sejde také zvláštní seminář, nebo odborná konference odborníků z NKÚ a z ministerstva financí, především z celní a finanční správy, aby si probrali celou tuto problematiku a aby případně byly identifikovány i slabé body v tomto systému a stát je mohl účinně odstranit, protože tady není žádný zájem na prestižní bitvě mezi NKÚ a ministerstvem financí, kdo z nich má pravdu a která čísla jsou věrohodnější a pravdivější. Oběma institucím bezesporu jde o to, zacpat díry, kterými případně odtéká daň z přidané hodnoty ze státního rozpočtu někam jinam. Druhý kontrolní závěr, který považuji za velmi důležitý z hlediska projednávání, byl kontrolní závěr, který se týkal hospodaření Lesů České republiky, státního podniku. Tomuto vláda věnovala maximální pozornost. My to považujeme za velmi důležitý a zásadní závěr. Opět ne všechno ministerstvo zemědělství a Lesy České republiky přijímají z názorů Nejvyššího kontrolního úřadu. Na druhou stranu my to považujeme za velmi závažné. Takže dnes jsme poměrně podrobně k tomuto tématu diskutovali s tím, že jsme se dohodli s viceprezidentem NKÚ panem Kalou na tom, že NKÚ zpracuje své námitky vůči závěrům ministerstva zemědělství a Lesů České republiky k tomuto kontrolnímu závěru s tím, že je předloží písemně a my jsme přerušili tento bod, to znamená, vláda tomu věnuje velmi detailní pozornost. Vrátíme se k tomuto bodu velmi podrobně poté, co jednak ministerstvo zemědělství, vedení Lesů České republiky a dozorčí rada Lesů České republiky se vyjádří k tomuto písemnému stanovisku NKÚ. Všechno toto proběhne do konce srpna tak, abychom posléze mohli opět pokračovat v projednávání tohoto bodu za přítomnosti nejenom viceprezidenta NKÚ a generálního ředitele Lesů České republiky, ale také předsedy dozorčí rady. Protože my považujeme za velmi klíčové, aby tady byla zvýrazněna pozice dozorčí rady Lesů České republiky. Čili se tomu věnujeme detailně, v podstatě jako málokterému závěru Nejvyššího kontrolního úřadu. Já si příliš nepamatuji, že by byl třeba některý kontrolní závěr projednáván několikrát a my skutečně toto projednáváme velmi podrobně, protože o hospodaření Lesů České republiky byly v minulosti pochybnosti. Na druhé straně by nemělo být zapomenuto, že se hospodářský výsledek Lesů ČR výrazným způsobem zlepšil. Já připomenu, že ještě v roce 2008 byl hrubý zisk tohoto podniku všehovšudy 600 milionů korun a v loňském roce 2011 byl hrubý zisk 5,6 miliardy korun. Čili to je poměrně raketový nárůst z hospodářského výsledku během několika let. Čili zase není možné přijmout tu paušální kritiku, že všechno co se týká Lesů České republiky, je špatně. Na jedné straně jsou tu pozitivní hospodářské výsledky, na druhé straně bezesporu snaha ještě zlepšit a odstranit všechny nedostatky. Tolik tedy k těmto bodům, které jsem si dovolil nějakým způsobem vyzdvihnout a teď poprosím pana ministra Kubu, aby nás informoval o aukci kmitočtů.

Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu ČR: Tak dobrý den, dámy a pánové. Vláda vzala na vědomí předložení vypořádání připomínek, které proběhly ve veřejném projednávání a byly podány na Český telekomunikační úřad, který je zodpovědný za přípravu aukce těchto kmitočtů ve třech pásmech a to je 800, 1800 a 2600 megaherz. Musím říci, že v této chvíli má pan premiér pravdu v tom, že vláda není tím, kdo stanovuje podmínky té aukce, je to Český telekomunikační úřad jako nezávislý regulátor. Přesto vláda je tím, kdo určuje strategii v tomto oboru a opakovaně říkám jak já, tak pan premiér, že naší základní prioritou je, aby se trh v telekomunikacích v České republice rozvolnil, aby ten oligopol, který dnes přináší českým občanům a českým domácnostem příliš drahé volání se rozvolnil a to vstupem čtvrtého operátora. Ta chvíle možnosti vstupu čtvrtého operátora je právě tato aukce a hlavním politickým zadáním, které od nás pan předseda Českého telekomunikačního úřadu slyšel, bylo připravit ty podmínky tak, aby maximálně, tak jak to legislativa umožňuje, otevřeli vstup pro čtvrtého operátora, ale zároveň splnili tu podmínku, aby nebyly diskriminační a aby nemohly být napadeny u antimonopolního úřadu nebo u Evropského soudu, což by pro tu aukci těchto národních kmitočtů bylo velmi špatné. Vláda vzala tu zprávu na vědomí. Ono to má své technické parametry, které ČTÚ bude představovat po tomto jednání vlády. Já vás jimi nebudu úplně zatěžovat. Vláda ještě doporučila Českému telekomunikačnímu úřadu částečně zatraktivnit ten vstup pro toho nového operátora tím, že by považovala za racionální navýšit právě v tom pásmu 1800 ten počet těch kmitočtů, který by byl přidělen pouze tomu novému operátorovi, o které by se nemohli ucházet ti stávající. Tedy otevíráme maximálně dveře pro nového a stávajícího operátora. Toto je strategie, kterou dnes vláda sdělila panu předsedovi, a předpokládáme, že takto jsou ty podmínky vypořádány tak, aby ten vstup byl připraven, nebo podmínky pro vstup byly maximálně připraveny tak, jak to legislativa České republiky a Evropské unie v této oblasti umožňuje.

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji za úvodní vyjádření. Dámy a pánové, nyní je prostor pro vaše dotazy.

ČTK, Jakub Dospiva: Já bych se pro začátek zeptal na body z jednání vlády, které se týkají ambasád, německé v Praze a naší ve Washingtonu, zda jste to tedy prodiskutovali a případně jestli to má nějaké závěry? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Ne, ambasádami jsme se nezabývali v diskuzi.

ČT, Jana Čermáková: Pane premiére, já bych měla na vás také dotaz k jednání vlády. Jak dopadla novela trestního zákoníku o ochraně učitelů z dílny ČSSD? A pokud se jí vláda rozhodla ve sněmovně nepodpořit, jak se předpokládalo podle původních vyjádření, zdali byste řekl proč a zdali na tom nevidíte alespoň něco pozitivního? Nebo jestli je ten návrh prostě celý špatně? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Vláda nikoliv překvapivě zaujala k tomuto návrhu záporný postoj, protože tato navrhovaná úprava by byla v rozporu se základními principy trestního práva, které by mělo být ovládáno zásadou tzv. subsidiarity trestné represe a mělo by být pojímáno jako krajní prostředek. To znamená, používání trestně-právních sankcí je krajní prostředek. Podmínky postihu těchto pachatelů jsou speciálně upraveny v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže a vláda je přesvědčena, že řešení popsaného negativního společenského jevu je třeba hledat v jiných než trestně-právních opatřeních, zejména v preventivních opatřeních a sociální práci na školách, ale i s příslušnými žáky, případně jejich rodinami. Odůvodnění, že pedagogičtí pracovníci nejsou před fyzickými útoky či jejich hrozbou nijak trestně-právně chráněni, je zcela nepodložené, není zcela pravdivé, jako kdyby ten základní důvod, proč byl tento návrh podán, neboť těm osobám poskytuje trestní zákoník stejnou úroveň ochrany, jako všem ostatním osobám, které přicházejí při výkonu svého povolání do styku s veřejností nebo s klienty. Přijetí navrhované úpravy by navíc logicky mohlo vyvolat požadavky dalších profesních skupin, osob vykonávajících činnosti, které jsou z hlediska možných útoků potencionálně rizikové, jako například pracovníků v sociálních službách, poštovních doručovatelů nebo zaměstnanců drah či dopravních podniků a v konečném důsledku vést k nežádoucímu a neopodstatněnému rozšiřování mezi-trestní represe. Znovu opakuji tu klíčovou tezi, která je v ústavních systémech založena, že trestně právní represe je ten poslední prostředek, tzv. ultimoratio. Čili podle toho by mělo být poskytováno.

ČT, Jan Černý: Dobrý den. K čerpání evropských peněz. Hovořil jste o tom, že není reálné, aby všechny prostředky byly vyčerpány.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

ČT, Jan Černý: Ano. Tři otázky. Za prvé, o jaké množství peněz se jedná? Za druhé, kdo je za to zodpovědný? A s tou zodpovědností souvisí i třetí otázka. Už loni se hovořilo o tom, byly tady námitky a návrhy, aby se právě z tohoto operačního programu peníze přesunuly jinam. Nestalo se tak. Mě by zajímalo, jestli teďka nelitujete toho rozhodnutí?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Pane redaktore, já teď nechci být jízlivý, ale podstatou toho, co jsem tady oznámil, bylo, že se ty prostředky přesunuly jinam. To znamená z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost do operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Takže došlo k tomu přesunu, takže není čeho litovat. Tyto prostředky byly přesunuty a je dokonce možné, že dojde k přesunu většího množství prostředků. Proto jsem mluvil o tom, že v září bude předložena zpráva ministerstva školství o možnostech plnění tohoto operačního program a poté vláda případně přikročí ještě k další realokaci. O jaké množství se jedná? V tuto chvíli o jednu miliardu korun s tím, že potencionálně se může jednat až o další 1,5 miliardy korun. O tom bude předložena zpráva v září a vláda posléze rozhodne. A kdo je odpovědný? Tak jsou odpovědny předchozí ministři školství, ale chci připomenout, až do roku 2004 a 2005, kdy vlastně základní obrysy toho programu byly nějakým způsobem formovány. Rozhodně za to nenese zodpovědnost stávající ministr školství a dokonce se musím zastat i předcházejícího ministra školství Josefa Dobeše, jakkoliv je to v současné době nepopulární mezi vámi novináři, že i on v mnoha ohledech zdědil operační program, který šlo spravovat už jen velmi obtížně a velmi komplikovaně.

ČT, Jan Černý: Můžu reagovat? Jestli jsem to dobře pochopil, ty peníze se přesouvají až dnešním rozhodnutím vlády?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Ano.

ČT, Jan Černý: A moje otázka zněla, proč se tak nestalo už dříve, jestliže už dříve byly ty problémy?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Protože jsme chtěli dát šanci ministerstvu školství, protože jsme přesvědčeni, že ta částka jedné miliardy korun je adekvátní, že bude účelně využita především v operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Není pozdě, teď je ten pravý okamžik.

ČT, Jan Černý: Děkuji, dovolím si ještě jednu otázku. Právě teď ve Štrasburku vrcholí jednání o dohodě ACTA. Jaké rozhodnutí byste přivítali? Možná i na pana ministra s dopadem na český legislativní rámec.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Není to překvapivé. Takže ČTK informuje Českou televizi, že to bylo odmítnuto. Takže nám nezbývá než konstatovat, že to musíme respektovat.

Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu ČR: Pouze k tomu poznámku, že to nemá jakýkoliv dopad do českého právního řádu, protože my jsme od začátku říkali, já jsem v tom byl velmi zdrženlivý. Říkal jsem, vyčkejme, jaký ten vývoj bude. Myslím, že se ukázalo, že jsme v tom byli zdrženliví velmi rozumně, že ten vývoj v Evropské unii dospěl do toho, co nám tady hlásí kolegové z ČTK. Ale pro český právní rámec se nic nemění. To je to, co jsme říkali od začátku. Myslím si, že pro Evropskou unii v této chvíli je důležité hledat nějaký nový model. Pro nás ta ACTA měla smysl pouze momentu ochrany českého vývozu mimo Evropskou unii. Tam samozřejmě jde o to hledat ten model ochrany těch duševních práv právě v oblasti internetu.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Čili když to řeknu zjednodušeně, například krteček by hlasoval pro ACTA.

ČTK, Jakub Dospiva: Pane premiére, já si dovolím jenom k věci, která byla asi na okraj dnešního jednání vlády. Zda jste si s panem ministrem Kalouskem vyříkali ten jeho nešťastný telefonát panu vyšetřovateli Mazánkovi? A druhá věc, která je ještě političtější, zda pojedete v neděli na regionální sněm nebo radu ODS v Plzni, kam vás pozvali, abyste jim vysvětlil důvody odchodu pana ministra Pospíšila? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já začnu od zadu. Já jsem zatím žádné pozvání neobdržel a samozřejmě mám dlouhodobě dopředu stanovený program a podle toho se bude odvíjet, zda v případě, že to pozvání dostanu, se zúčastním nebo nezúčastním. Za druhé, není úplně zvykem předvolávat si předsedu strany na to, aby něco vysvětloval. Já jsem připraven relevantním orgánům to vysvětlit a relevantním členům ODS to vysvětlit. Koneckonců to moje vysvětlení nebude překvapivé, zaznělo veřejně. Za další co se týče toho telefonátu. S panem ministrem financí jsem mluvil v pondělí na toto téma, jeho postup jsem mu vytknul. Řekl jsem, že je nepřijatelný. Současně jsem dnes informoval všechny členy vlády ČR, že považuji za důležité, aby se již podobná kauza v případě kohokoliv ani náznakem neopakovala. To znamená, důrazně jsem jim doporučil, aby komunikovali v daných případech s orgány činnými v trestním řízení, to znamená s vyšetřovatelem a státním zástupcem, pouze naprosto oficiálně. To znamená buďto cestou podání vysvětlení, anebo v případě, že mají pocit, že mají sdělit něco dodatečně, aby tak činili písemně, to znamená dopisem nebo mailem. V případě, že by se podobný případ opakoval u kteréhokoliv člena vlády a vzbudil by důvodné pochybnosti, a tam není možné soudit, tam je slovo proti slovu, že snad mohlo dojít k nějakému ovlivnění toho vyšetřování, tak bych postupoval tak, že nemohu vyloučit, že bych takového člena vlády navrhl odvolat. V tuto chvíli, já jsem to již avizoval, to beru jako kauzu, která vede právě k tomuto řešení, to znamená, členové vlády, když to řeknu zjednodušeně, mají premiérem důrazně doporučeno komunikovat buďto cestou oficiálního podání vysvětlení, mají-li pocit, že mají komunikovat něco dodatečně, tak ať tak činí písemnou formou, dopisem nebo mailem. V případě, že tak nebudou postupovat a vzniknou důvody domnívat se, že by teoreticky mohli něco ovlivňovat, tak to může mít pro ně velmi závažné konsekvence, včetně odvolání.

ČTK, Jakub Dospiva: Tímto pro vás s panem ministrem Kalouskem tato kauza končí nebo si myslíte, že to bude mít ještě nějakou dohru?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tato kauza z mého pohledu končí tím, že jsem důrazně panu ministrovi sdělil, že toto chování je nepřijatelné a důrazně jsem mu sdělil, jaké by to mělo konsekvence v případě, že by se to opakovalo. Současně jsem dopředu preventivně varoval ostatní členy vlády, aby se tímto doporučením řídili.

iDnes, Hana Válková: Šířeji k DPH, možná jsou to propojené nádoby. Zabývali jste se, prosím, ještě tím nepoměrem mezi navýšenou sazbou DPH a tím, že aktuálně ty informace jsou takové, že za letošní rok se výběr DPH snížil? Šířeji k tomuto, co s tím lze dělat.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tak v prvé řadě jsme teprve v průběhu rozpočtového roku. Je docela běžné, že dochází k výkyvům výběru jednotlivých daní. Také je třeba porovnávat srovnatelná období. To znamená, kdy jsou například vraceny některé zálohy, jako se tomu stalo v některých měsících letošního roku, kdy naopak byl výjimečný nadvýběr třeba v porovnání se stejným měsícem minulého roku. Takže v tuto chvíli na nějaké dalekosáhlé závěry je rozhodně předčasně. Máme za sebou teprve půl rok.

Mediafax, Miroslav Kynčl: Pane premiére, já bych měl jenom dotaz. Součástí dnešního programu byl i návrh změn ve složení akreditační komise. Chci se zeptat, jestli byl schválen a kdo tedy rozšíří nově tuto komisi.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tento návrh byl schválen v části bez rozpravy a nebyly k tomu žádné připomínky. Čili ten obsah byl schválen bez jakéhokoliv komentáře a bez jakékoliv diskuze. Dámy a pánové, děkujeme a přejeme hezký den. Na shledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání vlády, 4. července 2012

Související zprávy