Tiskové konference

29. 2. 2012 12:43

Tisková konference po jednání vlády, 29. února 2012

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, přeji vám hezké odpoledne, vítám vás na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády. Vítám zde premiéra Petra Nečase, vicepremiérku Karolínu Peake a ministra vnitra Jana Kubiceho. O úvodní slovo prosím vás, pane premiére.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové. Vláda České republiky se dnes zabývala celou řadou témat. Začali jsme evropskými tématy, potom jsme projednali celou řadu návrhů zákonů včetně návrhu zákona o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie. Zabývali jsme se některými poslaneckými návrhy a také podáním návrhu na pozastavení činnosti Komunistické strany Čech a Moravy. Já bych si dovolil říci několik slov k evropské tematice. Vláda dnes schválila jednomyslně všemi přítomnými ministry ze všech tří koaličních stran mandát pro předsedu vlády Petra Nečase pro jednání Evropské rady 1. a 2. března letošního roku. Vláda mi dnes udělila mandát s pozicemi k těm základním otázkám, které se budou probírat. To znamená k hospodářské politice, v níž by se Evropská rada měla zabývat aktuální hospodářskou situací, dosavadním průběhem tzv. evropského semestru, agendu inovací a vyloučit nelze ani témata aktuální situace v eurozóně s tím, že Česká republika je spolusignatářem dopisu dvanácti premiérů, čili dvanácti členských zemí, které chtějí klást větší důraz na dokončení vnitřního trhu. My chceme vyvinout v této koalici, kde Česká republika patří mezi jakési hnací motory, tlak na Evropskou komisi, aby do června letošního roku se rozběhly práce na dokončení vnitřního trhu, kde chci zdůraznit, že stále, přestože existuje vnitřní trh, 60 % sektoru služeb je mimo liberalizaci v rámci Evropské unie a existují zde bariéry pro skutečně volný trh. V tomto patří Česká republika a vláda pod mým vedením ke skutečně silným pro-integračním prvkům. To znamená dokončení vnitřního trhu. Evropská rada se také bude zabývat zahraniční politikou, to znamená situací na Blízkém a Středním východě, samozřejmě v Sýrii a také tematikou rozšiřování Evropské unie. To znamená udělení kandidátského statutu Srbsku a jako možné téma tady bude možná debata o rozšíření Schengenského prostoru. Já chci zdůraznit, že součástí schváleného mandátu je i to, že Česká republika se nepřipojí ke smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě hospodářské a měnové unie, k tzv. fiskálnímu kompaktu. Já považuji za velmi důležité, že to bylo takto jednoznačně vládou schváleno a vidím v tom základ budování koaličního konsenzu a koaličního kompromisu, který postupně bude, podle mého názoru, jednáním dosažen a vidím toto jako první velice pozitivní zprávu. Považuji také za důležité, že vláda ČR dnes schválila návrh zákona o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie, čili zákon o audiovizi. Důvodem předložení tohoto návrhu je především to, že zákony, které se vztahují ke kinematografii, již plně nereflektují nové technologie výroby a distribuce děl. Trpí pojmovou nepřesností, nesmyslným administrativním zatěžováním podnikatelů. Cílem předloženého návrhu je snaha o vytvoření pouze jednoho zákona se zapracováním současných zkušeností z oblasti audiovizuální a kinematografické tvorby. Zákon současně precizuje postavení a činnost Národního filmového archivu a Státního fondu kinematografie. Dochází zde ke změně v oblasti financování. Například z jedné koruny na vstupenku do kina se stává jedno procento ceny. Další prostředky ve výši zhruba 150 milionů půjdou od komerčních televizí. Dále budou zpoplatněny filmy ve správě fondu, což bude generovat zhruba 20-40 milionů korun, on-line služby a potom samozřejmě i prostředky od provozovatelů satelitních a kabelových televizí. Lze odhadnout, že dohromady ten výnos dosáhne zhruba 250-300 milionů korun. K dalším návrhům, což především bylo podání návrhu na pozastavení činnosti Komunistické strany Čech a Moravy, poprosím pana ministra Kubiceho. K poslaneckým návrhům, ze kterých bych chtěl především vypíchnout návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o léčivech, čili konopný zákon, když to řeknu velmi zjednodušeně, tak ten řekne paní místopředsedkyně vlády paní Karolína Peake. Prosím, pane ministře.

Jan Kubice, ministr vnitra ČR: Dámy a pánové, ministerstvo vnitra dostalo v loňském roce úkol zanalyzovat možnosti pozastavení činnosti Komunistické strany Čech a Moravy. K tomu vznikla expertní právní skupina na ministerstvu vnitra. Tato právní skupina neshledala podklady pro pozastavení natolik silné, abychom obstáli se žalobou u soudu. Následně byli osloveni experti v oblasti extremismu a byly osloveny některé advokátní kanceláře. Ani tyto expertní týmy, ani advokátní kanceláře nenašly dostatečně silné důvody pro to, abychom navrhli pozastavení činnosti Komunistické strany Čech a Moravy. Následně vznikla společná skupina ministerstva vnitra a ministerstva spravedlnosti, avšak ani ona, ani společný postup obou ministerstev nepřinesl v této věci výrazný posun. Stále však platí, že v současné době nemáme dostatek podkladů, na základě kterých by bylo možné vytvořit návrh na pozastavení činnosti KSČM a podložit jej relevantními důkazy. Považuji však za nutné říci, že si plně uvědomuji nebezpečí, které komunistická ideologie může přinést pro náš demokratický systém. Z tohoto důvodu se domnívám, že se vláda nesmí vzdát své zodpovědnosti a musí jednoznačně deklarovat, že je připravena uskutečnit konkrétní kroky a přijmout taková opatření, která mají za cíl na toto nebezpečí upozorňovat a s tímto fenoménem bojovat. S celou řadou opatření, které jsem dnes na vládě navrhl, chci informovat o tom, že budou součástí koncepce boje proti extremismu pro rok 2012 a budou také současně s touto koncepcí vyhodnocována a myslím, že tímto dá vláda jednoznačně najevo, že má vůli bojovat s totalitními ideologiemi, ať už na pravé nebo na levé straně ideologického spektra. Zároveň je to i výraz toho, že vláda postupuje k levicovému extremismu shodným způsobem a s ohledem na nebezpečí, které přináší, staví je na stejnou úroveň. Ty návrhy opatření jsou v šesti bodech a jsou to úkoly pro policejního prezidenta, pro policii, v oblasti vzdělávání, jsou to úkoly pro ministra spravedlnosti, pro ministra vnitra a myslím, že to je v současné době dostatečné opatření, které vláda schválila.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Děkuji a k poslaneckým návrhům paní místopředsedkyně Peake.

Karolína Peake, místopředsedkyně vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové. Vláda dnes projednala celkem čtyři poslanecké návrhy. Jedním z nich, jak už zmínil pan premiér, byla novela zákona o léčivech, tzv. konopný zákon, který předkládá celá řada poslanců napříč politickým spektrem v poslanecké sněmovně a cílem návrhu tohoto zákona je legalizace konopí pro léčebné použití nebo vědecké účely. Vláda si uvědomuje tíživou situaci, ve které je celá řada těžce nemocných, možnost využití konopí pro tyto účely, a proto jsme vyjádřili nikoliv nesouhlas podle původního stanoviska ministra zdravotnictví, ale neutrální stanovisko. Podporujeme další pokračování legislativního procesu v tomto směru. Ministerstvo zdravotnictví již spolupracuje s předkladateli, jednotlivými poslanci. Včera proběhlo jednání na zdravotním výboru a návrh zákona, který připravovalo samo ministerstvo zdravotnictví, spolu s tímto návrhem poslaneckým budou dopracovány tak, aby byl kompatibilní a splnil i účel, tedy možnost využití léčebného konopí pro léčbu a vědecké účely. Mezi dalšími poslaneckými návrhy byl například návrh opoziční na odložení důchodové reformy o tři roky. Zde dala vláda jasné nesouhlasné stanovisko vzhledem k nutnosti a závazku vlády splnit závazek z programového prohlášení a přijmout a naplnit důchodovou reformu v tomto volebním období. Já si dovolím ještě přihřát svou polívčičku a zmínit, že byla také dnes schválena východiska pro tzv. CIA, tedy nikoliv americkou CIA, ale tedy Corruption Impact Assessment, hodnocení korupčních rizik, což by měla být do budoucna součást legislativního procesu hned v počátcích tvorby nových norem, kdy se bude hodnotit korupční riziko připravovaného legislativního návrhu. Do konce června bychom měli provést pilotní projekt hodnotící dopady a její využití a navrhnout metodiku. Vytváříme tuto metodiku zcela nově, byla by to zcela nová součást legislativního procesu v České republice.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji za úvodní vyjádření. Dámy a pánové, nyní je prostor pro vaše doplňující otázky. Prosím.

Česká televize, Olga Málková: Dobrý den. Já bych se možná zastavila u toho eventuelního návrhu na pozastavení činnosti KSČM. Jak jsem pochopila, podávat ho, pane ministře, vláda tedy nebude, nebo ta žaloba nebude sepsána, nicméně mohl byste být konkrétnější ohledně některých těch opatření nebo kroků, které chcete v budoucnu učinit v tomto smyslu?

Jan Kubice, ministr vnitra ČR: Jak jsem řekl, je to šest bodů, návrhů na opatření. Úkol číslo jedna je prověřit činnost občanských sdružení, s nimiž úzce spolupracuje KSČM s ohledem na dodržování zákona číslo 83 z roku 1990 sbírky o právu sdružovacím. Gestorem je ministr vnitra. Úkol číslo dvě, zajistit vzdělávání Policie České republiky v otázce postihů projevů levicového extremismu. Gestor ministr vnitra a policejní prezident. Úkol číslo tři, vytvořit multidisciplinární pracovní skupinu, která zhodnotí současné možnosti postihů levicového extremismu a případně navrhne konkrétní změny. Gestorem je ministr vnitra ve spolupráci s ministrem spravedlnosti. Úkol číslo čtyři, oslovit Ústav pro studium totalitních režimů s žádostí o spolupráci při řešení problematiky levicového extremismu. Gestorem je ministr vnitra. Úkol číslo pět, analyzovat možnost postupu dle zákona číslo 418 z roku 2011 sbírky o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Gestor ministr vnitra ve spolupráci s ministrem spravedlnosti. Úkol číslo šest, zajistit vzdělávání justičních pracovníků v oblasti trestně-právního postihu levicového extremismu včetně specifik postihů levicově-extremistických projevů a symboliky. Gestor ministr spravedlnosti.

ČTK, Tomáš Neřold: Děkuji. Já bych se ještě rád vrátil k té evropské tematice a jenom jsem se chtěl ještě zeptat pana premiéra. Uvedl jste, že to že jedete na summit s tím, že se nepřipojí Česká republika k té smlouvě o fiskální unii je základ koaličního konsenzu a kompromisu, tak v jakém smyslu toto myslíte? A když vlastně TOP 09 se stavěla za podpis té smlouvy a případně za jakých podmínek třeba do budoucna by se dalo o podpisu uvažovat? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tak já musím říci, že my jsme vyšli stále z platné a schválené rámcové pozice, která byla schválena v lednu letošního roku s tím, že vláda se shodla na tom, že výsledkem tohoto summitu, tohoto jednání Evropské rady nebude podpis za Českou republiku, nicméně všechny tři koaliční strany si nadále podržely svůj názor v rámci rámcové pozice. Uznávají, že nebyly schopny zatím dosáhnout konsenzu, a protože v té rámcové pozici je, že když se koaličně nedohodneme, tak není možné podepsat, tak jsme setrvali na tomto stanovisku s tím, že ten podpis tady nebude a budeme dále jednat. Já chci připomenout, že to byla právě Česká republika, která prosadila při vyjednávání návrhu této smlouvy změnu jejího článku 15, na základě kterého je možné kdykoliv v budoucnosti se k této smlouvě připojit. Čili z tohoto pohledu nenastává žádná fatální zlomová situace, kdy buďto my brzdíme ty ostatní státy v kroku, který chtějí udělat, anebo my se nějakým způsobem odněkud vyřazujeme, protože do toho vlaku lze kdykoliv nastoupit, bez jakýchkoliv problémů, není tam žádné přijímací řízení, žádné schvalování. Prostě kterákoliv nečlenská země eurozóny se může kdykoliv v budoucnosti připojit, ale musí tady být dosaženo koaliční shody. Mimo jiné i nad tím základním prvkem, totiž zda dochází k přesunu pravomocí z národní úrovně na nadnárodní úroveň. Tady musím říci, že stále silněji ze zahraničí je evidentní, že pravdou je to, že dochází k přesunu pravomocí. Chci připomenout včerejší rozhodnutí irské vlády provést referendum, což podle jejich Ústavy probíhá tehdy, jestliže dochází k přesunu na nadnárodní instituci, již dříve deklarovanou vůli francouzského prezidenta pana Sarkozyho vypsat referendum k fiskálnímu kompaktu a koneckonců i to, že v sousedním Německu se bude hlasovat kvalifikovanou, čili ústavní většinou právě jako výraz toho, že tato smlouva byla vyhodnocena tak, že dochází k přesunu pravomocí na nadnárodní instituci.

Radiožurnál, Martina Spěváčková: Já bych se chtěla zeptat, co říkáte na ten protest vysokoškoláků? V ulicích jich mělo být zhruba 7 000, jestli jste třeba někdo uvažoval, že se s nimi setkáte? A možná i co říkáte na to, že mezi ně nepřišel ministr školství Josef Dobeš, když tady byli před Úřadem vlády? A to jak budou probíhat ta další jednání ohledně vysokoškolské reformy?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já musím říci, že jsem vždy respektoval, že jsme svobodní lidé ve svobodné zemi a vyjádřit svůj názor na ten nebo onen vládní krok, například i demonstrací, považuji za normální, běžné. Není to nic, nad čím bych měl nějakým způsobem kroutit hlavou. Zvláště u mladých lidí, kde nějaké vyjádření názoru konkrétním krokem považuji za o to pravděpodobnější. S tím, že já jednám s představiteli vysokých škol. Včera jsem měl jednání s šéfem studentské komory Rady vysokých škol. Budu jednat dále s představiteli rektorské konference i s šéfy Rady vysokých škol a jsem přesvědčený, že je tady zájem na pozitivních změnách v českém vysokém školství a vláda bude velice intenzivně jednat. To, že pan ministr Dobeš se nedostavil, nedostavil se, protože byl v práci. Protože jednala zrovna vláda ČR. Kdyby nejednala vláda ČR, tak by zřejmě řada z nás měla možnost tam odejít, ale není možné přerušit jednání vlády, protože se koná nějaká demonstrace. Kdyby se to konalo v jiný časový moment, tak i já bych samozřejmě tam přišel, ale v době, kdy jedná vláda, tak vláda je tím pádem v práci, běží mašiny a od jedoucích strojů se prostě neodchází, obrábí se zkrátka dál.

Karolína Peake, místopředsedkyně vlády ČR: Jestli mohu ještě doplnit, ministr školství se určitě nevyhýbá debatě se zástupci vysokých škol. Když projednávala legislativní rada vlády minulý týden návrh reformy vysokých škol a vrátili jsme jej znovu k přepracování s tím, že bychom jej byli připraveni znova probírat už za 14 dní, protože neočekáváme, že ty změny, které chceme od ministerstva školství, vyžadují příliš dlouhou práci, ministerstvo školství naopak požádalo ještě o prodloužení o další dva týdny právě proto, aby jakoukoliv změnu mohlo nejdříve vydebatovat se zástupci vysokých škol a nepředkládalo na vládu nic, co by nebylo předem projednáno s vysokoškoláky.

Česká televize, Olga Málková: Já bych se vrátila k těm úsporným opatřením, které jste projednávali. Já se omlouvám, ale není nikde jinde prostor se na to zeptat, pane premiére. Jsou to dvě krátké otázky.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já jenom, protože byly dvě tiskové konference ten den. Takže dobře, tak uděláme třetí. Fajn. Prosím.

Česká televize, Olga Málková: Doufám, že to nebude tisková konference, jen dvě otázky. Umíte si představit, že se DPH, nebo respektive pro vás přijatelný koncept, že by se sazby DPH nesjednocovaly, ale mírně vzrostly obě dvě, jak ta standardní, tak ta snížená? A druhá, ODS chce rušit nebo nechce rušit porodné? Protože podle vašeho předsedy poslaneckého klubu to není nezbytné.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tak teď, kdybych byl jízlivý, tak bych řekl, že na první otázku jsem právě odpověděl na té tiskové konferenci po jednání porady ekonomických ministrů. Ale já to rád zopakuji, co bych neudělal pro Českou televizi. To znamená, o těchto věcech se bude jednat. Definitivní varianta bude výsledkem koaličního kompromisu. Já jsem již v minulosti několikrát uvedl, že já bych osobně upřednostnil sjednocení základní sazby daně z přidané hodnoty na 19 % nebo 20 % s tím, že jsem připraven diskutovat o možné výjimce ve výši 10 % nebo 14 % pro některé komodity, jako jsou léčiva nebo knihy. Ale že si dovedu představit i debatu například o tom, že by jak základní, tak snížená sazba byly například zvýšeny na přechodnou dobu, třeba na ty tři roky, například o jeden procentní bod, což z hlediska příjmu státního rozpočtu je zhruba ekvivalentní té variantě 20 % a 14 %, respektive základní sazba 20 % a 14 % jako výjimka pro ty komodity, o kterých jsem mluvil. Ale bylo by to otázkou politického vyjednávání. Zrovna tak ty jednotlivé položky. Porodné je opět otázka vyjednávání. Ano, já si dovedu představit, že ta částka, která se ušetří v řádech několika stovek milionů, nestojí za politické náklady, které to má, Takže budeme o tom všem debatovat a nepochybuji, že bude vůle všech tří koaličních stran se dohodnout.

???, Souček: Já se ještě vrátím k tomu školství, omlouvám se. Vy jste v pondělí měl tu možnost reagovat na tom grémiu vaší strany na tiskovou konferenci pana Dobeše, kde přišel s otázkou možnosti placení jakéhosi penále po prodloužení standardní délky studia, na to jste reagoval. A mezitím se situace změnila a z ministerstva vyšla tisková zpráva, kde se objevuje otázka zápisného. Jestli na to můžete reagovat, děkuji pěkně. Nebo vůbec na chování pana ministra, děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tak já musím říci, že to je velká mystifikace. Pan ministr školství od začátku mluvil o tom, že koncept odloženého školného by byl nahrazen kombinací poplatků v podobě zápisného za studijní semestr a placení školného za ty semestry, které jsou studovány navíc. To znamená nad šestý semestr u bakalářského studia a desátý semestr u magisterského studia. Takto dohromady je to od počátku dáváno jako alternativa tomu dosavadnímu odloženému školnému, kde i z hlediska legislativních lhůt a technického provedení, protože se v létě v podstatě blíží polovina volebního období, tak realizace v tomto volebním období se stává krajně nepravděpodobnou. To je ten důvod tohoto kroku a od počátku to bylo takto podáváno.

MF Dnes, Jan Brož: Já jsem se chtěl jenom zeptat na ten nový loterijní zákon. Jak se k tomu vláda postavila a jestli se podařilo nějak vyřešit rozpor se zahraničními poskytovateli on-line sázek?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Vláda přerušila na několik týdnů projednávání tohoto bodu s tím, že budou zpracovány některé konkrétní analýzy a posudky, které se jednak budou týkat kompatibility s evropským právem, s evropským primárním právem, a které se budou také týkat vyhodnocení rizik, například možnosti různých arbitráží proti České republice a podobně. Teprve s plnou znalostí těchto věcí se vláda k projednávání tohoto návrhu zákona vrátí.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, díky za pozornost. Díky za vaše vyjádření. Na shledanou.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Na shledanou. Hezký den.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X