Tiskové konference

28. 5. 2020 14:11

Tisková konference k výsledkům šetření o užívání tabákových výrobků, 28. května 2020

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, vítejte na tiskové konferenci ke Světovému dni bez tabáku. O úvodní bych chtěla požádat ministra zdravotnictví pana Adama Vojtěcha.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Dámy a pánové, dobrý den. Dnes po dlouhé době tisková konference na jiné téma než koronavirus a myslím si, že je to správně, protože bezesporu agend ve zdravotnictví je celá řada a kouření patří ke stálicím. A my bychom vás rádi seznámili dnes na této tiskové konferenci s pravidelným každoročním průzkumem, který organizuje naše přímo řízená organizace Státní zdravotní ústav.

A nyní tedy máme aktuální data za rok 2019 – výsledky průzkumu mezi Čechy ohledně prevalence kouření. Ten průzkum se koná i z důvodu toho, že 31. květnem byl vyhlášen Světový den bez tabáku Světové zdravotnické organizace, a proto tedy i v tomto termínu pravidelně publikujeme daná data.

Pokud se podíváme na ty výsledky průzkumu, tak nás mohou těšit, protože v České republice podle všeho počty kuřáků klesají. Když se podíváme na absolutní číslo, tak celkem v roce 2019 mezi Čechy bylo 24,9 procenta kuřáků starších 15 let, což představuje meziroční pokles o 3,6 procenta, což je bezesporu pozitivní zpráva.

Průzkum potvrdil i trend snižování kouření u nejnižší věkové skupiny 15 až 24 let, což je pro nás velmi zásadní, protože to je ta skupina, kam zaměřujeme jak v oblasti kouření, tak třeba i v oblasti alkoholu své síly, protože tam se tvoří ty návyky pro budoucí život. Těžce se odnaučí kuřák kouřit, který kouří 40 let, ale samozřejmě pokud zacílíme právě na tu skupinu nejmladších, tak je velká šance, že se nám sníží celkově do budoucna počet kuřáků v populaci.  

I tam tedy dochází k určitému poklesu. Když se podíváme na rok 2018, tak bylo v této věkové kategorii 26,9 procenta kuřáků, v roce 2019 23 procent. Pro připomenutí v roce 2017, ještě před dalším rokem, před dvěma lety, třemi dnes už, tak to bylo 35 procent mezi 15 a 24 lety. Takže vidíme, že zkrátka každým rokem klesá nejenom v celé populaci, ale i v té populaci nejnižší věkové skupiny počet kuřáků.

Na druhou stranu je třeba věnovat větší pozornost trendu užívání takzvaných alternativ tabákových výrobků mezi mladými lidmi. To víme, že je trend, který se objevuje v té poslední době, a bezesporu tomu přispívá i reklama a propagace těchto nových výrobků. A nejen taková ta prvoplánová reklama někde v médiích a podobně, ale bohužel i ta „reklama“ nebo propagace například na kanálech Youtube a podobně, od různých vlivových youtuberů, kteří používají tyto alternativní formy konzumace tabáku, elektronické cigarety a podobně. A to je něco, co nás bezesporu trápí, a myslíme si, že to není úplně správně, že to zkrátka nedává úplně dobrý příklad této nejmladší generaci.

Jak jsem o tom hovořil na začátku, tak 31. květen je Světovým dnem bez tabáku. To znamená, teď to přichází na neděli, a proto i konáme tuto tiskovou konferenci dnes. Jeho hlavním tématem je v tomto roce hledání cest, jak ochránit před sofistikovanými strategiemi tabákových firem především děti a mladistvé. Takže to je to, o čem hovoříme, že často to nejsou ty prvoplánové reklamy, ale skutečně nějaké podvědomé podbízení těchto různých forem konzumace tabáku cílící právě na tu nejmladší generaci, což je velmi rizikové.

Závislost na nikotinu se u dětí a mladistvých lidí až do 25 let věku podle vědců vytváří až sedmkrát rychleji než u dospělých. To znamená, právě pokud ti mladiství začnou konzumovat tabák, nikotin, v takto mladém věku, tak ten potenciál vytvoření závislosti je výrazně vyšší.

Denně kouří v České republice, pokud se podíváme na rozdělení podle pohlaví, tak 21,1 Čechů – mužů a 15,2 procent Češek. Z hlediska typu užívání tabákových výrobků, tak stále valná většina konzumuje klasické cigarety, klasický tabák, který vlastně, pokud se bavíme o počtu cigaret, tak je mezi 10 až 14 cigaretami denně. Tento počet se v čase zásadně nemění, ale jak jsem o tom hovořil, roste užívání oněch alternativ, které se tváří jako možná trošku více zdravé, méně škodlivé.

Bohužel tomu tak úplně není, ale pravdou je, že v roce 2019 užívalo elektronické cigarety 4,9 procenta osob, ve srovnání s rokem 2018 to bylo 4,6. Takže došlo k určitému nárůstu, zejména u žen, ale i u mužů, a ve věkové kategorii 15 až 24 let. To je, jak jsem o tom hovořil taktéž, tak tam je ten nárůst poměrně markantní mezi roky 2018 a 2019. V roce 2018 to bylo 7,5 procenta a v roce 2019 10,7 procenta uživatelů mezi 15 a 24 lety těchto alternativních forem, zejména elektronických cigaret.

Téměř polovina uživatelů elektronických cigaret pak kouří současně i klasické cigarety a bohužel 17,3 procenta uživatelů jsou noví uživatelé, kteří před užíváním elektronických cigaret nikdy nekouřili. To znamená, není to pro ně alternativa, ale vlastně na těchto elektronických cigaretách začínají konzumovat nikotin, a vytvářejí si tedy danou závislost.

Takže tolik jenom k těm úplně základním datům. Určitě to kolegové rozvedou do větších podrobností.

To, co je pro nás trošku problematické, je, že poměrně vysoké procento lidí je stále vystaveno tabákovému kouři na pracovišti, přesto že došlo, jak víte, před třemi lety takzvaným protikuřáckým zákonem k poměrně výrazné restrikci kouření ve veřejných prostorách včetně pracovních prostor. Tak podle průzkumu, který byl proveden za rok 2019, tak se to celkem týká 16,2 procenta zaměstnanců, kteří jsou vystaveni tabákovému kouři na pracovišti. Mezi nekuřáky je to 13,5 procenta.

Necelá třetina současných kuřáků se v průběhu posledního roku pokusila přestat kouřit. K tomuto samozřejmě slouží i různé adiktologické služby – poradny pro odvykání kouření, často hrazeny i z veřejného zdravotního pojištění.

Pozitivní je, že se zvyšuje – a tím bych už asi pomalu skončil – informovanost o zdravotních rizicích, které způsobuje kouření. Takže tady nám roste to procento lidí, kteří vnímají, že kouření má svá rizika na lidské zdraví. Více než polovina dotázaných toto uvedla – 58,5 procenta, která si tedy všimla informací o zdravotních rizicích kouření, a vnímají tedy, že to je problém.

Takže to je určitě velmi důležité, abychom stále osvětu prováděli i skrze tuto tiskovou konferenci, ale nejenom, že kouření je stále příčinou celé řady onemocnění včetně závažných onkologických chorob. A skutečně na něm není nic pozitivního. Naopak je to nemoc – závislost na kouření tabáku, nikotinu, která může mít poměrně výrazné dopady celospolečenské, ale zejména tedy dopady na zdraví.

Takže tolik za mě. Máme zhruba tři roky nyní od platnosti a účinnosti protikuřáckého zákona. Jak vidíme na těch datech, tak časem se skutečně ta procenta kuřáků, prevalence kouření v české populaci snižuje. Takže můžeme označit protikuřácký zákon za pozitivní v tomto směru a účinný, byť bychom si samozřejmě všichni přáli, aby ta data byla ještě lepší. Ale ten trend je pozitivní, takže můžeme být aspoň v tomto směru mírně spokojeni, ale musíme na tom všichni stále pracovat, abychom vysvětlovali rizika kouření a snažili se cílit právě hlavně na tu nejmladší generaci.

Děkuji za pozornost.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Na aktuální situaci v oblasti užívání tabákových výrobků mezi mladistvými se podíváme s národní protidrogovou koordinátorkou paní Jarmilou Vedralovou.

Jarmila Vedralová, národní protidrogová koordinátorka: Děkuji, dobrý den, dámy a pánové. Já bych si pro vás připravila prezentaci, a začnu, respektive budu pokračovat v těch pozitivních zprávách ve vztahu k tomu protikuřáckému zákonu. Myslím si, že tady je krásně vidět, jak nám narůstá spokojenost v čase se zavedením právě zákazu kouření v restauracích, kdy celkově až 75,6 procenta populace za rok 2019 je spokojeno, dospělé populace 15+, je spokojeno, že se povedl tento zákon uplatnit.

A největší podíl spokojenosti je právě mezi mladistvými 15 až 24, kde vlastně máme, že až 79 procent vítá tento zákon. Takže tady je krásně vidět, jak nám ta spokojená většina mlčí a je slyšet někdy možná ta nespokojená menšina. Ale je vidět, že tento zákon skutečně, a já jsem za něj velmi ráda a ještě takto i dodatečně i po těchto letech bych chtěla poděkovat, že se ho podařilo přijmout.

Tak, další pozitivní trendy, které máme v populaci 15 až 16 let. To je velmi malá ochutnávka studie ESPAD. My budeme potom prezentovat za Odbor protidrogové politiky a Národní monitorovací středisko celkově pohled na užívání návykových látek v populaci právě školské. Nicméně malá ochutnávka teď. Trendy v kouření cigaret právě mezi 15 až 16letými dětmi, vidíte jak to krásně klesá. Od roku 2011, teď máme rok 2019, silní kuřáci, za což jsou považované děti, které kouří 11+ cigaret denně, máme výskyt 3 procenta rámcově 3 – 2,8. Denně kouří 10,3 procenta 15 až 16 letých a v posledních třiceti dnech 23,6 procenta kouřilo cigarety, ovšem v životě 54 procent.

Takže ty trendy, které začaly, ten klesající trend, v roce 2011, tak nám pěkně takto se i potvrdily i v tomto roce, respektive v minulém roce se sbírala data, teď je máme vyhodnocované. Co ale už není tolik pozitivní a právě o čem budou i další příspěvky, je přechod, nebo změna v užívání elektronických cigaret, kdy nám to narůstá. Vidíte ty křivky, které máme. Takto jsou klasické cigarety a oproti tomu sloupec užívání elektronických cigaret.

To bohužel narůstá. Nárůst zkušenosti v životě je až vlastně tak, že máme 60 procent e-cigaret v životě užilo 15 až 16letých, téměř 50 procent v posledních 12 měsících. Tam narážíme právě i vlastně na ten marketing, kdy jsou i různé příchutě i u těchto elektronických cigaret.

Já jsem si dělala v minulých dnech velmi krátký a jenom pro sebe, takový trošku, trošku přehled, kdy jsem navštívila i tabákové prodejny, a ptala jsem se, jaké příchutě jsou nejoblíbenější, tak mi bylo řečeno, že nejvíc chutnalo lesní ovoce nebo je nejvíc na prodej lesní ovoce. Čili tam je ta atraktivita potom podmíněna nebo ještě vlastně znásobena těmi různými příchutěmi.

Tak. Kouření ve školní populaci 17 až 18 let. Tady na tomto grafu krásně vidíte, jak vlastně dochází zhruba v 15 letech k nárůstu užívání tabákových výrobků. Když se podíváme na věkovou strukturu: Tady toto znázorňuje skupinu 15 až 16letých, za dva roky ta samá skupina 17 a 18letí, máme tam ten nárůst. Takže vlastně, když my se snažíme navrhovat opatření, cílit ta opatření, sledujeme vlastně, i kde dochází k tomu posunu. Co je to rozhodující, která ta věková skupina, a potvrzuje nám to právě i studie Univerzity Palackého v Olomouci, kdy tady vidíte křivku, přesně ten předěl 15letí. A pozor, tam hraje ale rozdíl jedna věc. Ještě když jsou na základní škole 15letí, a na střední škole. Tam u toho přechodu ze základní na střední školu dochází k nárůstu užívání tabákových výrobků.

Já vám moc děkuji za pozornost a přenechám slovo dál. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, ano. Dalším, kdo je mezi námi, a kdo nás seznámí se zajímavými informacemi ohledně tabákových výrobků a užívání, je paní Marie Nejedlá z Centra podpory veřejného zdraví ze Státního zdravotního ústavu.

Marie Nejedlá, vedoucí Centra podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu: Dobrý den, vážené dámy a pánové. Dovolte mi, abych vám představila výsledky studie užívání tabáku, kterou prováděl Státní zdravotní ústav v roce 2019. Tato studie je realizována v podstatě v té podobě, v jaké bude představena od roku 2012, podle metodiky Světové zdravotnické organizace a Centra pro kontrolu nemocí.

V letošním roce, nebo v roce 2019, bylo osloveno celkem 2 041 osob, přičemž 235 odmítlo účastnit se toho průzkumu, to znamená, že celkem respondentů, kteří odpovídali, bylo 1 806. Tito respondenti byli vybírání náhodným výběrem podle pohlaví, věku, bydliště, vzdělání bylo vlastně zjišťováno až při tom dotazníkovém šetření. Probíhalo to formou proškolených tazatelů.

Tady vidíte první výsledky, které byly vlastně v tom roce 2019, kdy je tam vidět meziroční pokles o 3,6 procentního bodu. Velice důležité je ale sledovat ten trend, kdy právě podle stejné metodiky vidíme, že od roku 2012 došlo k poklesu o 6,4 procentního bodu, což je už významný pokles.

Když se tato statistika rozdělí na muže a ženy, tak je vidět, že za poslední rok v tom meziročním poklesu došlo u žen k poklesu o 2 procentní body, u mužů je ten pokles výraznější, což i v podstatě podporuje ty výsledky, že ženy vlastně kouří relativně více, respektive nepřestávají, i když u těch vyšších hodnot jsou ty poklesy vždycky snazší. Vidíte, že v tom poklesu vlastně od roku 2012 už jsou ty údaje velice významné, jedná se tam v podstatě o poklesy okolo 5,5 až 7 procentních bodů. Co se týká denních kuřáků, tak toto je graf, který se týká jenom denních kuřáků.

Pokud mluvíme vlastně o tom kuřáctví, tak se to týká komerčně prodávaných cigaret, ručně balených cigaret, dýmek, včetně vodních dýmek, a doutníků. Tam je vidět zase ten pokles od roku 2012, docela výrazný, vlastně ten trend o 5 procentních bodů a je tam pokles vlastně i meziroční mezi roky 2018 a 2019. Zase vlastně když se ta předešlá statistika rozdělí na muže a ženy, tak je vidět, že dochází k poklesu. U mužů je výraznější pokles, ale je tam pokles i u žen, zase od roku 2012 ten trend. Ve statistice má vždycky největší význam sledování těch trendů.

Na základě těch předchozích výsledků je možné konstatovat, že tři čtvrtiny české populace jsou nekuřáci, přičemž denních kuřáků je pouze 18,1 procenta.

Tady to je velice významná statistika, která je opět sledovaná od roku 2012. Když se zaměříme na tu horní, modrou linku, která dokumentuje nejmladší věkovou kategorii, u které je prováděný průzkum, to znamená 15 až 24 let, tak v roce 2012 byl výskyt, vlastně prevalence, kouření v této věkové kategorii 45 procent. V roce 2019 došlo k výraznému poklesu na 23 procent, to znamená pokles o 17 procentních bodů od roku 2012. I ty předchozí roky tam mají vlastně vidět několik těch předchozích posledních let je tam výrazný pokles.

V této věkové kategorii uvádí vlastně v současné době, uvádějí ti 15 až 24letí, že začali, z 90 procent jich začalo kouřit do 19 let. Zatímco z dotazníku vyplývá, že ta věková kategorie 65 plus začala do 19 kouřit pouze v 50 procentech. Svědčí to vlastně o tom, že ty začátky kouření se posouvají do té nižší věkové kategorie, o čemž tady vlastně mluvili i předřečníci.

Ty věkové kategorie mezi 25 až 44, 44 až 64 se dostávají v současné době na 27 procent prevalence a víceméně tam ten trend u té mladší věkové kategorie je lehce sestupný. U těch kuřáků té střední generace zůstává setrvalý, což svědčí vlastně, protože v jejich případě už je to odvykání obtížnější.

Počet kusů vykouřených cigaret za den odpovídá, je tam také lehce klesající trend v současné době. U denních kuřáků je to okolo 11 cigaret, celkem u kuřáků je tam také pokles mírný, necelých 9 cigaret denně vykouřených. Nejvíce, právě největší skupinu tvoří ty odpovědi zařazené do kategorie 10 až 14 cigaret.

Co se týká vlastně rozdělení té předchozí statistiky podle pohlaví, tak tady je jedna zajímavá informace, že u žen k poklesu nedochází, že vlastně na tom poklesu se podílejí muži. Což vlastně potvrzuje ten trend, že ženy v podstatě kouří stále zhruba stejně, nebo ten pokles je tam mnohem mírnější.

Co se týká uživatelů elektronických cigaret, tak je tady vidět v celé populaci lehký nárůst, je to od 15 let výše. Pokud bychom se zaměřili pouze na tu nejmladší věkovou kategorii 15 až 24, která bude potom dokumentovaná v celé Zprávě o tabáku, která bude zveřejněna zítra na stránkách Státního zdravotního ústavu, tak byste tam viděli, že u té nejmladší generace 15 až 24 v roce 2013 začínaly elektronické cigarety na 1,2 procentech a v roce 2019 se dostávají na 10,7 procenta. To znamená je tam velký, značný nárůst, v podstatě o 9 procentních bodů od roku 2013, kdy je vlastně zjišťováno, jsou zjišťovány tyto otázky.

Co se týká důvodů užívání elektronických cigaret, tak celkovou populaci vidíte tady na té statistice. Zase ta nejmladší věková kategorie 15 až 24 má jako nejčastější důvod, kolem 40 procent to uvádí, experimentování, na druhém místě je potom větší tolerance k okolí těch elektronických cigaret a až na třetím místě až menší škodlivost pro zdraví, což zase odpovídá tomu známému faktu, že mladé lidi nezajímá vlastně argument zdraví nebo poškozování zdraví.

Co se týká vlastně současného užívání elektronických cigaret a kouření klasických, téměř polovina populace kouří klasické cigarety a současné užívá elektronické. Více než třetina jsou bývalí kuřáci klasických cigaret a 17,3 procenta populace nikdy klasické cigarety nekouřilo, užívají jenom ty elektronické.

Co se týká vystavení tabákovému kouři v domácím prostředí, tak zase u celkové populace 15+ všech věkových kategorií je to v roce 2019 uváděno 14,1 procenta prevalence, pro tu nejmladší věkovou kategorii 15 až 24 to je kolem 17 procent. To znamená, oni jsou vlastně vystaveni tomu tabákovému kouři více, než vychází ten průměr populace. Nicméně v roce 2012 byli vystaveni, to vystavení odpovídalo 30 procentům, takže i tam dochází k výraznému poklesu.

Co se týká vystavení tabákovému kouři na pracovišti, tak stále vlastně část respondentů odpovídá, že jsou vystaveni tabákovému kouři, ač to vlastně odporuje platné legislativě. Je to 16,2 procenta a zase ta nejmladší věková kategorie má tuto hodnotu o několik procentních bodů vyšší.

Kuřáci, kterým bylo doporučeno přestat kouřit – vidíte, že jich je kolem jedné třetiny v té populaci a to doporučení měli slyšet od svého praktického lékaře, bohužel jich to slyší pouze jedna třetina zhruba populace. Když navštíví za poslední rok svého praktického lékaře, tak pouze jedna třetina jim doporučí odvykání kouření a pouze v 1,2 procentu slyší, že by měli navštívit nějakou odbornou poradnu.

Tady vlastně to podporuje předchozí předřečníky, že souhlasí většina populace s protikuřáckým zákonem, nekuřáků souhlasí přes 80 procent. Výslovně nesouhlasí pouze 5 procent. A kuřáků souhlasí téměř polovina, přičemž kdybychom započítali i ty, kteří neví, tak jsou to dvě třetiny. Pouze třetina kuřáků nesouhlasí s protikuřáckým zákonem.

A poslední, s čím se s vámi rozloučím, jsou snímky, které se týkají vnímání reklamy. Tady vidíte, že z té celkové populace zhruba 50 procent populace nezaznamenalo žádnou reklamu za posledních 30 dní, která by se týkala elektronických cigaret nebo zahřívaného tabáku. Zajímavé je to ve srovnání s tou nejmladší věkovou kategorií 15 až 24 let, kde uvádí pouze jedna třetina, že nezaznamenala žádnou reklamu. Vyplývá z toho, že vlastně ta mladší nebo nejmladší věková kategorie je vnímavější vůči reklamě, než ta celková populace, to znamená než ty starší věkové kategorie.

A tím bych se s vámi rozloučila. Děkuji za pozornost.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády:  Děkuji. Slovo má vedoucí Katedry marketingové komunikace a public relations na Fakultě sociálních věd paní Denisa Hejlová.

Denisa Hejlová, vedoucí Katedry marketingové komunikace a public relations na Fakultě sociálních věd: Dobrý den, já tady navážu na to, co přede mnou říkala paní Nejedlá, a vysvětlím, proč mladí lidé se setkávají s tou reklamou častěji. Není to jenom to, že by vůči reklamě byli vnímavější, ale je to především to, že mladí lidé jako svůj primární zdroj zábavy vnímají sociální média, někdy také říkáme sociální sítě, a na nich se přirozeně ta reklama nebo skrytá propagace na nejrůznější typy tabákových výrobků objevuje častěji.

Já vám nyní ukážu, jak tato reklama vypadá. Toto je typický ukázek reklamy na tabákový výrobek. Zde můžete vidět, že je dokonce oficiálně označený i profil tabákové firmy, který tento produkt vyrábí. Ovšem pro spotřebitele je vlastně zavádějící to, že tuto reklamu vidí na soukromém profilu celebrity, kterou sledují. Proto když tuto reklamu vidí dospělý člověk, ani si častokrát neuvědomí, že to reklama je, kdežto mladší populace už bývá poučenější a dokáže si rozklíčovat, že jim někdo tento produkt skrytě nabízí. To ovšem, jak jsme viděli na těch datech, stále platí pouze pro určitou část těch mladistvých. Vidíte na tom, že tam je zobrazený ten výrobek, tato modelka nebo celebrita může působit mladší než 25 let, což odporuje vlastně etickým kodexům i vnitřním kodexům tabákových firem.

Toto je typicky klasická reklama tak, jak my ji známe. A ta na sociálních médiích téměř nefunguje. Můžete si toho všimnout podle toho nízkého počtu interakcí, takzvaných lajků. Opravdu tato reklama se mladým lidem nelíbí. Pro mladé lidi ta reklama musí být autentická, musí být pěkná, musí jim prezentovat životní styl, který oni také chtějí žít. Proto je vhodnější využívat takzvané influencery nebo youtubery, o kterých hovořil pan ministr, kteří prezentují nějaký žádoucí životní styl a s tím se mladí lidé chtějí spojovat.

Ten princip nápodoby a princip přesvědčování v marketingové komunikaci nám proto tady jdou ruku v ruce a velmi sofistikovaně jsou komunikovány tabákovými společnostmi, takže nejde příliš snadno rozeznat častokrát, že se o propagaci jedná.

Zde vidíte, že naopak co funguje, je osobní doporučení na sociálních sítích. Pokud vám osoba, kterou máte rádi, kterou považujete za přítele nebo za nějakého vzdáleného přítele, doporučí, jakým stylem se máte chovat, mladí lidé to rádi následují. Zde vidíte, že celebrity začínají to sdělení nějakým osobním doporučením, ale potom už následuje text zjevně připravený komunikační agenturou.

Tady vidíte velmi zajímavý příklad, kdy celebrity se snaží dostat klasický reklamní formát na sociální média. Letáček už v dnešní době mladé lidi příliš nezaujme, ale když ho přefotíte na sociální média, opět může zaujmout jinou cílovou skupinu. Na sociálních médiích, zejména na těch nejnovějších, na Instagramu a TikToku, je převážná většina uživatelů těch sociálních médií mladí lidé. Je to generace Z a mileniálové.

Navíc tabákové společnosti využívají formu toho doporučení i přímo na svých webových stránkách. Nabízejí za to odměny. Dokonce vidíte, že když doporučíte svým známým, jak tabákové firmy říkají „dospělým kuřákům“, ale to samozřejmě nemusí vždycky platit, tabákový výrobek, dostanete za to tabákový produkt zdarma.

A zde je další příklad flagrantního porušení etiky. Reklamní etika stanoví, že modelky a modelové použití nebo zobrazovaní na reklamách by měli vždycky vypadat starší 25 let. Ptala jsem se sama své dvanáctileté dcery, kolik je této modelce, a odpověděla mi, že sedmnáct. Takže tady vidíte, že toto je reklama, která je přirozeně nafocená tak, aby zaujala mladé lidi. Je tam to sdělení, které opakují influenceři v dnešní době, a je to reklama na sociální síti Facebook. Mimo jiné tato reklama odporuje opět i vnitřní regulaci této sociální sítě.

Zde jsem si pro vás připravila dva slidy, na kterých vám ukážu, že ta reklama za posledních sto let využívá stejné motivy, využívá celebrity před sto lety i dnes. A podobné příklady najdeme i jinde. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. A vedoucí Centra pro výzkum a prevenci užívání tabáku Kliniky adiktologie První lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice pan Adam Kulhánek.

Adam Kulhánek, vedoucí Centra pro výzkum a prevenci užívání tabáku Kliniky adiktologie První lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice: Dobrý den. Já si to téma dovolím zarámovat a budu se věnovat tomu, jaký je vliv reklamy a propagace na chování kuřáků, jaký je naopak efekt regulace v oblasti propagace reklamy a sponzorování v oblasti tabáku a na závěr si dovolím představit, jaké jsou ty konkrétní strategie a ty konkrétní nové marketingové triky, které tabákový průmysl aktuálně využívá.

Pokud se podíváme na vliv reklamy jako takové na chování kuřáků, tak ta dostupná reklama, dostupná propagace v oblasti tabáku zvyšuje atraktivitu tabákových produktů. Na základě četných studií jak v Evropě, tak ve Spojených státech bylo prokázáno, že visibilní, dostupná reklama a propagace na tabákové výrobky dokonce zvyšuje pravděpodobnost, že děti a dospívající začnou kouřit. Ten efekt je také na úrovni celé populace a to znamená, pokud reklama na tabákové výrobky je viditelná, je dostupná, tak v očích veřejnosti činí užívání tabáku a nikotinu více akceptovatelnější, více přijatelnější.

Tady to schéma nám odpovídá na to, proč právě děti a proč právě dospívající jsou tak citlivou cílovou skupinou. Na tom schématu máme možnost vidět, jak zraje lidský mozek. On zraje zezadu dopředu, přičemž ty tmavé oblasti nám ukazují už ta dozrálá centra, kůru mozkovou, a jako poslední zraje ta čelní oblast, frontální laloky, které jsou jednak zodpovědné za kritické myšlení, plánování a rozhodování a také se významně podílí na rozvoji závislosti.

A dítě, které má méně než 20, případně 25 let, tak je samozřejmě z důvodu tady tohoto, mnohem, mnohem více citlivější v uvozovkách, zranitelnější jak vůči rozvoji závislosti, tak vůči tomu, zda dokáže identifikovat a jaksi kriticky rozpoznat, zda ta daná strategie používá nějakou manipulativní techniku, nebo ne.

Když se podíváme na formy tabákové reklamy jako takové, tak v případě těchto klasických forem přímé reklamy, tak tam v České republice je regulace nastavena velmi dobře. V podstatě v žádném z těchto kanálů už se dnes s tou klasickou formou tabákové reklamy nesetkáme. To, kde se můžeme setkat s jakousi nepřímou formou propagace, tak je internet, jako tady třeba kolegové představovali na sociálních sítích.

Další takovou oblastí je nepřímá reklama, nepřímá propagace a to je třeba využívání různých slev, slevových akcí, jak tady bylo zmíněno, a například také takzvané CSR aktivity, aktivity společenské odpovědnosti firem, kdy se tabákový průmysl snaží prostřednictvím tady těchto aktivit zvyšovat kredibilitu v očích veřejnosti. Možná jste zaznamenali v nedávné době kampaň Tablet od srdce, kdy tabáková společnost se podílela na distribuci tabletů a elektronických zařízení seniorům. Takže to je právě jedna z ukázek těch aktivit společenské odpovědnosti firem.

Když se naopak podíváme, jaký je princip regulace v oblasti reklamy a propagace tabákových výrobků, tak tam máme jednoznačné důkazy o tom, že regulování a komplexní zákazy reklamy a propagace tabákových výrobků naopak snižují atraktivitu tady těchto produktů, a je to také jedno z opatření, které přispívá ke snižování míry užívání tabáku v populaci.

Dovolil jsem si tady ukázat několik takových klasických opatření, které známe. To znamená ta přímá reklama, nebo respektive to přímé zobrazování značky na krabičkách cigaret, tak tam už jsme se dneska posunuli do buď do kombinovaných zdravotních varování, nebo do tady těchto takzvaných jednotných balení tabáku. Podobně se dá zacházet také s přímým prodejem tabáku, ať už to jsou přímo trafiky, přímá místa prodeje, nebo ať už jsou to supermarkety a tak dále. Tady to jsou obrázky třeba z Velké Británie, ze Skandinávie. To znamená, snažíme se neexponovat zákazníky, včetně dětí, těmi tabákovými značkami, těmi obaly, různými hesly, slogany a tak dále. Tam dokážeme legislativně tu reklamu a propagaci efektivně regulovat.

Ale to, co tady už padlo, tak tabákový průmysl přichází s novými strategiemi, novými kanály a novými technikami, jak ta legislativní opatření obcházet a co využívat tak, aby tu reklamu uplatňovat mohli. Jednak je to nepřímá propagace na internetu. Viděli jsme tady využívání sociálních sítí, ten tzv. influencer marketing, kde je velmi obtížné rozpoznat, zda se jedná o placenou reklamu, nebo osobní názor toho daného influencera. Slevové akce na internetu, také tady bylo zmíněno. Member get member marketing, kdy sám spotřebitel, pokud ten tabákový výrobek někomu doporučí, dostává následně nějakou odměnu. Atraktivní příchutě produktů, nedávno velmi diskutované v souvislosti se zákazem mentolových příchutí. Prezentování nižší škodlivosti produktů, což vede k tomu, že ti koncoví uživatelé vlastně nemají adekvátní informaci o tom, do jaké míry je ten produkt škodlivý.

Atraktivní design výrobků, který dneska směřuje stále více k jakýmsi technologickým zařízením, takže elektronické cigarety, zahřívaný tabák, které vypadají jako technologické novinky. A v neposlední řadě marketing v místě prodeje na veřejnosti dostupných místech, pokud se bavíme o různých promo stáncích, velmi atraktivních například v nákupních centrech.

Takovým druhým trikem nebo strategií tabákového průmyslu je uvádění nových a nových typů produktů, které je možné jenom obtížně kategorizovat a obtížně regulovat. Takže jak už tady zaznívalo: zahřívaný tabák, elektronické cigarety, nikotinové sáčky, vitaminové inhalátory a další a další typy zařízení, které obsahují nikotin, případně tabák, a jednotlivé země je velmi obtížně mohou legislativně regulovat.

Světová zdravotnická organizace v souvislosti se Světovým dnem bez tabáku říká, aby vlastně všichni aktéři, kteří mohou mít vliv na děti a dospívající, ať už jsou to rodiče, pedagogové, zdravotníci, preventivní pracovníci, ale také sami influenceři, společnosti velké a podobně, aby se právě snažili odhalovat tady tyto manipulativní strategie a podíleli se na tom, abychom předcházeli užívání tabáku, nikotinu a kouření, zejména u té cílové skupiny děti a dospívajících.

Tolik ve stručnosti za mě. Děkuju.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, dotazy, prosím, pokud nějaké jsou. Ano, prosím ČTK.

Anna Králová, ČTK: Já bych se chtěla zeptat na dvě věci, jednak jak hodnotíte ten avizovaný pravidelný nárůst spotřební daně na tabák, to je první věc. A druhá, jestli už jsou nějaké studie nebo informace o tom, o zdravotních dopadech toho zahřívaného tabáku, elektronických cigaret, pokud teda oddělíme tu závislost na nikotinu, která je asi nesporná, děkuju.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Já začnu s dovolením tou spotřební daní. Tak bezesporu to hodnotíme, nebo já osobně tedy, dobře. I jako Ministerstvo zdravotnictví. Víte, že jsme o tom debatovali s Ministerstvem financí, pro tento rok v rámci toho navýšení, které bylo výrazné nejenom u cigaret, ale i u alkoholu, to bych také připomněl, a bylo to velmi dobře, že se to podařilo zvládnout, prosadit.

A teď ten avizovaný nárůst, myslím, že je také správný. Že zkrátka ta cenová zátěž je jedním z doporučení, které uvádí i mezinárodní organizace, jako je Světová zdravotnická organizace, jako jeden z těch faktorů, jak snížit konzumaci těchto škodlivých komodit, škodlivých výrobků. Takže bezesporu si myslím, že to je správná cesta, a doufám, že se to podaří prosadit. Pokud jde o ty studie zahřívaného tabáku, tam poprosím asi kolegy, možná pan kolega z kliniky adiktologie.

Adam Kulhánek, vedoucí Centra pro výzkum a prevence užívání tabáku Kliniky adiktologie První lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice: Co se týče studií o zahřívaném tabáku, tak těch doposud není tak velké množství, abychom mohli říct ten výsledek zcela jednoznačně. Nicméně ukazuje se, že aerosol ze zahřívaného tabáku obsahuje relativně méně množství toxických látek ve srovnání s klasickými cigaretami, ale současně obsahuje zase jiné toxické látky, které vznikají v důsledku zahřívání a v důsledku toho jiného jaksi mechanismu.

Takže o těchto zařízením v žádném případě nemůžeme říct, že by byly bezpečné, a do jaké míry jsou méně rizikové, je velmi obtížné v tuto chvíli konstatovat. Ty studie, které to tvrdí v zásadě jednoznačně, tak ty pochází od tabákového průmyslu, takže tam samozřejmě potřebujeme mnohem více nezávislých studií a nezávislých zdrojů a dlouhodobého sledování toho efektu.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak, další dotaz? Pokud už další dotaz není, tak děkujeme, tímto tisková konference končí. Hezky zbytek dne.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X