Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

13. 9. 2006 17:05

Mimořádný tiskový briefing předsedy vlády ČR Mirka Topolánka ve středu 13. září 2006

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítám vás na mimořádném tiskovém briefingu předsedy vlády. Panu premiérovi předávám slovo.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, chtěl bych se vyjádřit k situaci kolem firmy VAE a zodpovědět 10 otázek, které se objevily v tisku. Smlouva o úvěru je z 27. 2. 1998, podotýkám, že od 1. 7. 1996, kdy jsem zahájil kandidátku do Senátu jsem nebyl generálním ředitelem této společnosti. Druhá otázka zněla, jak byl tento úvěr zajištěn. Byl to klasický investiční a projektový úvěr, kdy 100 % hodnoty úvěru bylo jištěno majetkem Tepelného hospodářství Kroměříž, na jehož nákup byl vlastní úvěr pořizován. Byly to kotelny, výměníkové stanice, sítě, které vyhrály soutěže v regulérním tendru a za 67,5 milionu Kč byly nakoupeny. Banka samozřejmě využila další nástroje k zajištění – byla to zástava smlouvy k budoucí pohledávce vůči odběrateli, což byla Správa majetku Kroměříž, byla to směnka akciové společnosti VAE, avalovaná akcionáři společnosti. Při překlopení na dlouhodobý úvěr na refinancování toho záměru ve stejné výši bylo přidáno další zajištění, byla to zástavní smlouva o budoucí pohledávce vůči bytovému družstvu, a bylo to zástavní smlouva k cenným papírům, celkem 210 ks kmenových akcií, což bylo 75 % základního kapitálu tehdejší společnosti. A na základě dodatku potom ještě další zástavu k pohledávce ze společnosti Magneton. Ten úvěr byl fakticky předzajištěn, byl poskytnut na základě tehdejší standardní metodiky, kdy banka nejdříve zajistila pohledávku 100 % hodnotou majetku, který byl za ten úvěr nakupován, a pak ji jistila dalšími pohledávkami aktivy a akciemi společnosti, a nakonec zainteresovala, což bylo tehdy také standardní, majitele a management na výsledku celé té investiční akce, podpisem, nebo-li avalováním směnky společnosti. Za třetí: Je pravda, že VAE ručila na základě zástavní smlouvy vlastními akciemi? Tak to není pravda, VAE nemohla ručit vlastními akciemi. Akcie zastavili jejich vlastníci, tj. akcionáři, tedy nešlo o akcie v majetku společnosti. Za čtvrté: je pravda, že jste jako předseda představenstva ručil za úvěr i směnkou, která byla zajištěna majetkem společnosti a vaším soukromým majetkem? Pokládám to za nepřesně formulovanou otázku. Faktem je, že jsem jako jeden ze čtyř ručil avalem směnky, tedy i svým osobním majetkem za pohledávky společnosti. Nicméně, společnost ručila úvěr jednak tou vlastní směnkou, a jednak klíčovým způsobem, který byl popsán v odpovědi na otázku č. 2, tzn. samozřejmě vlastní investicí, vlastním nákupem, který byl zastaven dokonce v katastru. Jak byla tato směnka nakonec vypořádána? Směnka byla vždy v rukou věřitele, který se v průběhu času měnil, jak byla pohledávka postupována. Já jsem nikdy nebyl k plnění vyzván. Pokud je mi známo, a berme v potaz, že od roku 1996 nejsem ředitelem a od roku 2002 nejsem v orgánech společnosti, že mám informace pouze zprostředkované, tak v rámci vztahu mezi věřitelem a dlužníkem, což je v této chvíli společnost Eltodo, byl dohodnut nový splátkový kalendář. Bylo to v době, kdy, jak jsem uvedl, jsem již nebyl v managementu, ani v orgánech společnosti. Co se v rámci tohoto vypořádání stalo se směnkou nevím, a spekulovat o tom nechci. Odpověď na to hledejte ve společnosti VAE, na kterou je směnka vystavena, a u věřitelů. Pokud byla zničena, což znám samozřejmě jako informaci z tisku, protože se věřitel rozhodl řešit pohledávku jiným způsobem, tak to je znovu otázka na ty, kteří o tom něco mohou vědět. Za páté: Policie tvrdí, že společnost VAE při jednáních s bankou uváděla nesprávné údaje o své finanční situaci. Měla společnost v době, kdy si půjčovala nulový majetek, jak tvrdí policie? Kredibilitu společnosti si zajišťovala banka. Pokud vím, byly jí pravdivě poskytnuty všechny informace, které žádala, a na jejich základě se banka rozhodla poskytnout úvěr. Majetek VAE rozhodně nebyl nulový, banka, ani nikdo další z věřitelů nikdy nezpochybnil pravdivost poskytnutých údajů, a nepodal žádné trestní oznámení. Navíc, jak už jsem uvedl, úvěr byl poskytnut na investiční záměr, a ten byl také základem samotného zajištění. Kdybychom tehdy těch 67,5 základem samotného zajištění. Kdybychom tehdy těch 67,5 milionu Kč měli, tak si nemusíme brát úvěr. Ten úvěr byl jištěn chodem podniku, budoucími zisky, tím investičním záměrem a projektem, a banka stejně jako my - a je na jinou tiskovou konferenci a je to jiná otázka, proč ten projekt nevyšel - tak počítala s tím, že se investičním záměrem cena společnosti zvýší. Pokud jde o můj majetek, tak ten se samozřejmě zmenšil, protože v době poskytování úvěru majetek společnosti byl podstatně vyšší než dnes, a proto je ta otázka také bezpředmětná. Za šesté: Zveřejníte úvěrové smlouvy mezi VAE a První městskou bankou, a VAE a firmou Eltodo? Už z formulace otázek plyne, že to není možné. Zveřejnit smlouvy mohou jen smluvní strany. Co se týká případné smlouvy mezi Eltodo a VAE, nevím, jestli existuje. Své otázky směřujte, prosím, na tyto společnosti. Co se týká smlouvy mezi VAE a První městskou bankou, o té se tady bavíme a z té zveřejňuji ty informace, které jsou pravdivé, relevantní a dají se zjistit buď v První městské bance, nebo v městě Praha. Za sedmé: Když pohledávka přešla z PMB na město Praha, nabízeli jste magistrátu nějaký splátkový kalendář, na jehož základě byste mohli splatit zbytek dluhu? Ano, byla to jedna z možností, fakticky jedna z relevantních možností. Nicméně, tehdy s námi nikdo o této možnosti nejednal. Vedení pražské radnice situaci samo vyhodnotilo tak, že nejvýhodnější bude postoupení pohledávek jinému věřiteli. Byl to zákonný a dodnes standardní postup, viz ČKA, Pompo a další, protože rychlé peníze, i s diskontem, jsou lepší než dlouhodobé vymáhání. Já nemíním postup Prahy hodnotit, ale dlužník nemohl jejich rozhodování nijak ovlivnit. V době, kdy VAE oznámilo bance nemožnost plnit původní investiční záměr, a taky neschopnost zahájit splácení úvěru, jsme to PMB oznámili téměř s půlročním předstihem. A na základě mandátní smlouvy jsme umožnili PMB, aby prodala celý ten majetek, který byl předmětem toho úvěru, přičemž celý zisk 53 milionů byl použit na splátku úvěru. Pokládám to za standardní z hlediska společnosti VAE, za nestandardní v naší české realitě. Podívejme se na jednotlivá čísla – úvěr poskytnutý PMB byl 67 500 000 Kč, zaplacené úroky byly téměř 25 000 000 Kč. Peníze z prodeje Tepelného hospodářství Kroměříž, které realizovala banka, a které šly na vrub banky – 53 000 000 Kč. Celkem tedy VAE zaplatilo necelých 78 000 000,- Kč. Samozřejmě, ta zbytková pohledávka, která přešla na město byla prodána nabyvateli za 5 500 000 Kč, takže městu a PMB se z úvěru 67 500 000 Kč vrátilo více jak 83 000 000 Kč. V době prodeje pohledávky VAE zastával významnou funkci náměstka primátora hlavního města Prahy i náměstek pro ekonomiku Jiří Paroubek, a jsem si jist, že kdyby měl sebemenší podezření, že se děje nekalého, určitě by zasáhl. Takže, kromě peněz zaplacených PMB, by se potom nebonitní úvěry převedly na město Praha. Město získalo 5,5 milionu Kč prodejem zbytkové pohledávky za VAE, prodejem firmě BB cash. Za osmé: Jak jste vypořádali pohledávku za společnost Eltodo, kde nakonec skončila? Tyto informace, jak jsem uvedl, nemám, odešel jsem z orgánu v roce 2002, v té době byl vlastníkem pohledávky BB cash, na kterou město pohledávku převedlo, na základě doporučení firmy CM Credit, která byla městem tehdy vybrána jako realizátor řešení těch nebonitních úvěrů, nebo zbytku nebonitních úvěrů z PMB. Pokud vím z veřejně dostupných zdrojů, mezi VAE a Eltodo je dohoda o splátkovém kalendáři, se mnou věc nikdo neprojednával, a nikdo mě nevyzval k plnění směnky. Za deváté: Policie míní, že jste se dopustil úvěrového podvodu, když jste si pro vlastní potřebu nechal peníze z prodeje svého podílu VAE. Platila v době prodeje ještě zástavní smlouva, která vám znemožňovala nechat si peníze pro sebe? Zástavní smlouva byla zrušena v roce 2003, já jsme akcie prodal až v roce 2005. Peníze jsem investoval do koupě bytu, což znamená, že jsem se majetku nezbavil, naopak ho zhodnotil, a nemůže se tedy jednat o úvěrový podvod. Dodávám k tomu, že peníze nebo akcie jsem prodal v nevýhodné situaci, nemínil jsem je prodávat, a pouze tím, že jsem řešil vlastní bytovou situaci, jsem ji prodal za cenu dohodou tehdejšímu i stávajícímu řediteli VAE Zdeňkovi Hillovi za cenu, která byla v době 2005 cenou reálnou. Za desáté: Říkáte, že případ byl už několikrát vyšetřován policií, kdy přesně, jakým útvarem a proč? Ty informace čerpám pouze z médií, ty útoky se opakují před každými volbami. Policie vždy musela konat na základě podání, případy vždy skončily odložením. Já sám jsem nikdy nebyl v této věci vyslýchán, ani jsem nebyl podávat žádné vysvětlení. Stejně je tomu i tentokrát. Na základě informací, které mohu obtížně doložit, ale vím, že existovalo politické zadání ze strany ČSSD kriminalizovat moji podnikatelskou činnost ve VAE. Kdybych chtěl popsat politické konsekvence toho útoku, řekl bych, že důvody jsou v zásadě dva. Za prvé je to konání voleb do obcí, nebo do zastupitelstev obcí a do Senátu v příštím měsíci. Za druhé – tendence zbavit se Mirka Topolánka, počkat do kongresu ODS a pokusit se o nějaké nové řešení ČSSD – ODS o sestavení nové vlády, což já samozřejmě, jak je známo, odmítám. Chtěl bych celou záležitost shrnout. Za prvé – úvěr byl přezajištěn, banka dostala všechny potřebné informace, všechny peníze jsme použili na investice, a všechny peníze z jejího prodeje na umoření dluhu. Zaplatili jsme více, než jsme dlužili. Žádné peníze jsme nikam nepřevedli, naopak, společnost utrpěla ztrátu, hodnota firmy se snížila. Za druhé – za to, co se dělo s pohledávkou dál odpovídá město, tedy i Paroubek, ne Mirek Topolánek. Mě se nikdo na nic neptal. Nikdo mě nikdy nepožádal o plnění směnky. Za třetí – akcie nebyly v době prodeje zastaveny. Děkuji a čekám na vaše otázky.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Dámy a pánové, prosím, prostor pro vaše dotazy. Česká televize.

Jakub Knězů, ČT: Dobrý den. Přestože tedy město a PMB vydělaly na tom poskytnutí úvěru, mohly vydělat víc. Myslíte si, že vy osobně nesete odpovědnost za to, že PMB nevydělala tolik, kolik by vydělala v případě, kdyby byl úvěr celý splacen?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Za prvé nenesu žádnou osobní odpovědnost, a to je z toho, co jsem tady dnes řekl, zřejmé. Úvěr byl poskytnut společnosti, zajištění poskytovala akciová společnost. Jestli je to ČEZ, KB nebo VAE je v tomto případě lhostejné. Rozhodnutí o převedení těch nebonitních úvěrů na město bylo rozhodnutí, kdy město realizovalo velké ztráty v PMB, kterou tehdy vlastnilo, a o způsobu vedení té banky nechci tady spekulovat. Fakticky z pohledu dalších úvěrů, které v PMB byly, a které v dané chvíli byly nekryté, nebo nebonitní, což byl případ i toho investičního záměru v Kroměříži, ten případ VAE bych řekl, že je ukázkou toho, co lze vydobýt z jedné pohledávky, která je nebonitní, tzn. fakticky, když nepočítám úroky přes 90 % toho původního úvěru. Necítím žádný problém k mé osobě, a dokonce ani ke společnosti VAE, a to nejenom z hlediska zákonnosti, ale i podnikatelské etiky.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Děkuji, další dotaz. Pan Houska, televize Nova.

Kamil Houska, televize Nova: Dvě otázky, jestli dovolíte. Vy jste říkal, že vás nikdy nikdo nevyzval, abyste se třeba podílel na úhradě té směnky. Já se zeptám obráceně, jestli jste třeba vy v době, kdy jste byl v té firmě, jste třeba sám jakožto člen vedení, nebo akcionář, přišel s tím návrhem, že byste se podílel na úhradě části toho dluhu. A druhou otázku, …nesrozumitelné…politický útok proti vám, že si možná pan Paroubek přeje jiné spojení ČSSD – ODS bez vás. Zajímalo by mě, jestli si třeba myslíte, že je někdo i v ODS, kdo má stejný zájem.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Odpovím nejdříve na tu druhou otázku. Já si to nemyslím, myslím, že to je zbožné přání Jiřího Paroubka, nicméně, pokud by se podařilo na základě těchto nebývalých útoků odstranit mě z vedení ODS, tak ta situace je nepřehledná, a já o ní nemíním spekulovat. Nemyslím si, že dnešní ODS je nakloněna spolupráci s Paroubkovou ČSSD. K té první otázce – společnost postupovala naprosto standardně a podle zákona, a navíc na tu záležitost neměla příliš vliv. Myslím, že už nadstandardní bylo to, že ještě před zahájením splácení, kromě toho, že zaplatila těch 25 milionů Kč úroků, přišla do banky ten problém řešit, protože bylo evidentní, že díky průtahům se stavebním povolením v Kroměříži, a díky útokům tehdejšího soupeře na tom tepelném trhu, mimochodem, ten je již dávno z trhu pryč, ta výtopna Kroměříž podle našeho generelu dávno skončila, a ta společnost, která od nás odkoupila tu investici, ji dnes s úspěchem realizuje. I tady je vidět, že to hodnocení banky bylo tehdy správné. My jsme samozřejmě udělali všechno proto, abychom standardním způsobem vyhověli bance. Poté banka ztratila vliv na tu pohledávku, a ta přešla na město, a město rozhodlo tak, jak rozhodlo, a to je odprodejem těch zbytkových pohledávek přes společnost, kterou si vybralo, nabyvatelům, kteří na tom, podotýkám, neprodělali, protože oni realizují samozřejmě původní hodnotu pohledávky, nikoli tu, za kterou to koupili. Jinak by ten byznys nedělali.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Děkuji, další dotaz, prosím.

Redaktorka, Mladá fronta Dnes: Přece jenom, nestálo za to zveřejnit, jakým způsobem se firma VAE vyrovnala s firmou Eltodo, proto, aby se např. zamezilo podezření, že došlo jakoby k obchodování těch akcií, už jste byl vlastně v té době předseda strany, …nesrozumitelné…firma Eltodo mohla mít nějaký zájem.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Už z formulace té otázky vyplývá, když říkáte, že od roku 2002 nejsem v orgánech společnosti, sama si odpovězte, jestli mohu mít vliv na to, co firma VAE v této věci udělá nebo neudělá. Já se přiznám, že nejsem vlastníkem smluv, a ani je neznám, takže vám těžko mohu poskytnout informace o splátkovém kalendáři, a je to opravdu otázka na firmu Eltodo a na firmu VAE. Pokud je mi známo, byla část té pohledávky realizována odprodejem části společnosti, kde měl Eltodo už většinový podíl, kterou ta společnost spoluvlastnila. Dále je to realizovaný splátkový kalendář, a já o tom nic bližšího nevím, a musím říci, že to jde zcela mimo mě, ani na to nemám žádný vliv. To byla jedna část otázky, a ta druhá, tu už jsme zapomněl.

Redaktorka, Mladá fronta Dnes: Já bych tedy měla ještě jednu, kterou bych k tomu přiřadila. Zřejmě se jakoby nejedná o protiprávní jednání atd., ale chtěla jsem se zeptat, jestli vy, jakoby dejme tomu morálně myslíte, že dluh, který byl zastaven akciemi se nakonec celý nesplatil, a přesto vy jste jakoby ty akcie prodal a ty peníze získal.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já se přiznám, že pokud si znovu pustíte tu powerpointovou prezentaci, tak na všechny ty otázky jsem odpověděl. Takže pokládám ty otázky za opakované a musel bych znovu jenom říci to, co jsem k tomu řekl. Já jsem řekl v závěru té své řeči, že nejenom, že to bylo zákonné a že to odpovídalo i podnikatelské etice, a to bych řekl nikoliv podnikatelské etice 90. let, ale standardní etice. Společnost se chovala v celé té věci nadstandardně v tom smyslu, že ta praxe, nechat tu firmu zbankrotovat, nebo najít nějakého bílého koně, nebo to postoupit tu pohledávku někam a dál se o to nestarat, tu společnost nevyužila. Společnost opravdu zaplatila to, co k zaplacení bylo, vyrovnala se s bankou i s městem, a to, jak rozhodlo město s tou zbytkovou pohledávkou, na to neměla společnost žádný vliv. Opakuji, neměla žádný vliv.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Děkuji, další dotaz.

Jakub Knězů, ČT: Jenom upřesnění. Těch 67,5 milionu Kč, ty peníze byly použity ve prospěch toho Tepelného hospodářství Kroměříž?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Ne, já to zopakuji, ale skoro mě mrzí, že jste mě neposlouchali dobře. 67,5 milionu Kč byla vítězná cifra v soutěži o Tepelné hospodářství Kroměříž, kterou jsme řádným způsobem vysoutěžili a vyhráli. Byly to sítě, kotelny, výměníkové stanice. Těch 67,5 milionu Kč bylo striktně použito na nákup těchto technických zařízení v plné hodnotě, a tato hodnota movitého a nemovitého majetku byla v katastru zastavena bance. Investice do tohoto projektu byly právě ztrátou společnosti VAE, protože my jsme samozřejmě řádně investovali do systému řízení, prováděli jsme kogenerační jednotky, a to je ztráta, kterou VAE právě realizovala na tomto projektu tím, že ho nemohla dorealizovat.

Jakub Knězů, ČT: Takže, to Tepelné hospodářství se prodalo za 53 milionů Kč, tak to je ztráta.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Tak samozřejmě, že to byl prodej v nejméně výhodné době, byl to prodej pod tlakem, a společnost, která to koupila, vyhodnotila tu investici v dané chvíli na 53 milionů Kč, a tuto investici odkoupila a nadále ji provozuje a realizuje.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Dámy a pánové, já mám jenom jednu věc, tu prezentaci samozřejmě po skončení tiskové konference dostanete. Prosím, další dotaz. Pan Houska.

Kamil Houska, televize Nova: Já bych se chtěl zeptat, vám nepřijde divné, že firma, ve které jste se vy, jakožto později předseda ODS podílel na vytvoření nějakého dluhu, takže vůči ní je relativně vstřícné město, kde ODS, byť, jak jste zmínil pana Paroubka, že tam nějak figuroval, že vám vlastně nahrává?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já jsem žádnou relativní vstřícnost v té době necítil. Fakticky, město se s námi o tom moc nebavilo, realizovalo své problémy v PMB, a v rámci toho balíku pohledávek rozhodlo o tom, že je odprodá jako pohledávky s diskontem dalším věřitelům. Ti věřitelé dostali veškerá zástavní práva, a vymáhají dále v podstatě ten dluh už ve svůj prospěch. Mně na tom nepřipadá ani nic nezákonného, ani nic nemorálního, je to zcela standardní postup. Město mohlo postupovat jinak, ale postupovalo takto.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Prosím, další dotaz.

Redaktorka, Mladá fronta Dnes: Ještě jeden dotaz. Chtěla jsem se zeptat, pane premiére, jestli máte pocit, že celá záležitost byla nějak mediálně zvládnutá, ta reakce z vaší strany. Napadá mě, proč jste třeba neměl připravené tady ty papíry, a v momentě, kdy se objevily…

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Paní redaktorko, je to hlavně proto, že já jsem ty papíry neměl. Já už jsem uvedl, že už drahnou řádku let nejsem ani v managementu, nebo v orgánech, dokonce ani vlastníkem společnosti, a moje reakce na tuto záležitost v uplynulých letech byly vždycky dostatečné. Kdybyste četla moji knihu, řekl by Václav Klaus, tak byste se podrobnosti o tom dočetla. Já jsem se necítil bez zhodnocení těch materiálů, bez toho, abych dostal dosažitelné materiály, odpovědný za tu svoji reakci, proto jsem udělal mimořádnou tiskovou konferenci dnes. Já jsem předtím ty materiály neměl.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Děkuji, další dotaz, prosím.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já tedy ještě dodám, přece nejde o jenom mediální podání, ale jde o faktické problémy, které by tam případně mohly být, a tady promiňte, ale to si myslím, že není jenom v mediálním obraze, tady jde o nactiutrhačnou kampaň, které já se musím samozřejmě bránit.

Redaktor Šrámek, deník Profit: Pane předsedo, zmínil jste se o tom, že vlastně ztrátu vám…nesrozumitelné…že se prodlužovalo stavební řízení. Nechcete tuto situaci řešit nějakou žalobou o náhradu škody…nesrozumitelné...

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Musím říci, že to je na knihu, kterou jednou napíši, ale řeknu, co byl základní problém. Náš soupeř v tom tendru byl tehdejší americký vlastník výtopny Kroměříž (…nesrozumitelné…), který si nepřál, aby tepelné hospodářství v Kroměříži šlo směrem k nižším cenám. Potřeboval udržet tu výtopnu co nejdéle v činnosti, aby umořil případnou ztrátu. Proto, samozřejmě, jak cenou páry, která se ve výměnících měnila na teplo pro město Kroměříž, určovanou cenovou politikou, tak samozřejmě blokací stavebního řízení způsobil to, že jsme se dostali do problému s cash flow, dostali jsme se do problémů s realizací toho projektu, na kterém byl postaven ten investiční záměr, a fakticky jsme tam vykrváceli. Kdybych nebyl v politice, tak nepochybně bych do toho tehdy šel s celou řadou žalob. Bohužel jsem v politice byl, proto jsem se snažil, a proto jsem tu společnost taky neopustil, realizovat, nebo řešit ty problémy, které z toho vznikly. Máte pravdu, ten postup tehdy byl nebývalý.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Děkuji, další dotaz. Prosím, máte ještě někdo otázku? Pokud bylo odpovězeno vše, tak děkuji.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já vám děkuji a přeji pěkný den. Nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X