Aktuálně

8. 7. 2013 13:35

Tři roky vlády Petra Nečase

Vláda Petra Nečase od 13. července 2010 prosadila řadu systémových změn zahájených již v roce 2008. Prosadila dva úsporné státní rozpočty, snížila tempo zadlužování a výdaje ve státní správě. Nečasova vláda také upravila penzijní systém a zavedla doplňkové spoření, zároveň začala narovnávat vztah státu s církvemi a náboženskými společnostmi. Viditelně se změnil přístup v boji proti korupci. Nečasův kabinet také všechny předložené návrh prosadil v parlamentu.

Snižování výdajů státu

S úsporami začal stát sám u sebe. Proto například poklesl počet zaměstnanců v organizačních složkách státu o více než 10 tisíc. Vláda stabilizovala státní rozpočet, a dokonce jsme si tak společně s Estonskem vysloužili jako jediné dvě země Unie zvýšení ratingu, neboli vnímání státu pohledem finančních trhů. Investoři tak považují Českou republiku za „bezpečný přístav“ a to v době po největší globální hospodářské krizi od 2. světové války.

V květnu měla Česká republika osmé nejnižší úroky na světě a třetí nejnižší v EU, hned za Německem a Dánskem. Firmy díky tomu získávají levnější úvěry, neboť úročení komerčních půjček se odvíjí právě od úroků, které platí stát. Stát navíc ušetřil na úrocích od začátku vlády již přes 50 miliard korun. Díky tomu dnes penze, i když pomaleji, rostou. A díky tomu také nemusíme například zvyšovat DPH tak výrazně jako jiné státy.

Sociální dávky jsou pod větší kontrolou

Řada kroků se také povedla v sociální oblasti. Sociální systém je nyní více adresný. Peněžní prostředky tak dostávají skutečně potřební. Ti, kteří je zneužívají například hraním v automatech nebo nákupem alkoholu, je zkrátka již nedostanou. Vláda umožnila také rodičům, aby si mohli rozvrhnout rodičovskou na období dva až čtyři roky, aniž by je to finančně poškodilo.

Díky změnám sociálního systému dnes stát neplýtvá penězi daňových poplatníků a zároveň má nejnižší míru ohrožení chudobou v Evropské unii. Sociální dávky by ale v drtivé většině případů měly být pouze dočasnou pomocí, nikoliv trvalým řešením tíživé situace. Tím by naopak mělo být sehnání pracovního místa, díky kterému je možné získat příjem k obživě rodiny. Proto vláda provedla některé zásadní kroky, které vedly ke zpružnění trhu práce.

Novela zákoníku práce tak umožnila například pružnější konta pracovní doby, zvýšila limit pro dohodu o provedení práce na 300 hodin nebo stanovila odstupné podle počtu odpracovaných let u zaměstnavatele. Tyto a mnohé další kroky vedly k tomu, že dnes máme nejvyšší zaměstnanost lidí od roku 1998.

Důchodová reforma chrání budoucí penzisty

Stěžejním krokem pro veřejné finance ale i pro sociální oblast bylo přijetí důchodové reformy. Až tato vláda tedy po 15 letech dohadů přistoupila k činům. Reforma penzí přitom není jen o vzniku II. pilíře, ale i o parametrických změnách státního pilíře a úpravě penzijního připojištění (III. pilíř). Všechny tyto změny na desítky let stabilizují penzijní systém a umožní i budoucím generacím prožít klidné stáří.

Samozřejmě, že ne vše se povedlo. Například reforma školství a zdravotnictví se rozbíhala pomaleji, než by si vláda přála. Navíc se vládě příliš nedařilo pozitivní kroky vysvětlovat veřejnosti pro to, aby na těchto změnách panoval celospolečenský konsensus.

Kroky, které vláda činila, byly nicméně nutné a potřebné, i když o tom budou někteří přesvědčeni až za několik let. Všechny změny, které vláda provedla, mají stabilizovat ekonomické podmínky tak, aby se občané nebáli činit dlouhodobá rozhodnutí. Ať už se jedná o úspory na penzi nebo třeba investice do nového bydlení.

Výběr prosazených programových bodů vlády

 • Předložení návrhu státního rozpočtu se schodkem maximálně 3 %HDPv roce 2013.
 • Snížení provozních výdajů veřejného sektoru o 10 % (v programu o 5 %) a kapitálových výdajů o 5 % (v programu o 4 %).
 • Důchodová reforma na základě závěrů Bezděkovy druhé komise, obsahuje parametrické změny průběžného státního pilíře a zřízení druhého pilíře s možností vyvázání části soukromých prostředků do penzijních fondů.
 • Penzijní spoření rozšiřuje možnosti zvýšit příjmy ve stáří, dobrovolně bude možné vyvést 3 % z důchodového pojištění + dodat 2 % do penzijních fondů.
 • Adresnější vyplácení sociálních dávek (zrušení sociálního příplatku, snížení příspěvku na péči v I. stupni).
 • Jednodušší sociální systém (jedno výplatní místo sociálních dávek, snížení počtu dávek pro zdravotně postižené z osmi na dvě).
 • Zpřísnění postoje k neplatičům nájemného a pořádkových pokut, pokud pobírají sociální dávky, bude jim z nich přímo strháván dluh.
 • Dávky na zajištění školní docházky, pokud rodiče nezajistí řádnou docházku dětí do školy, budou jim strhávány sociální dávky.
 • Motivace k zahájení podnikání, pokud nezaměstnaný, který začne podnikat jako živnostník, bude moci zároveň pobírat plnou výši podpory v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu.
 • Pružné čerpání třírychlostní rodičovské s možností měnit délku pobírání rodičovského příspěvku podle aktuální potřeby do výše 220 tisíc korun.
 • Změna systému péče o ohrožené děti, který bude směřovat k větší motivaci ke zvyšování počtu pěstounských rodin, například jejich profesionalizací.
 • Podpora rozvoje péče o seniory v domácím prostředí daňovým zvýhodněním členů rodiny, kteří doma pečují o seniory s vyšším stupněm závislosti na jejich péči.
 • Pružnější pracovní doba spočívající v zavedení pružnějšího konta pracovní doby a umožnění jejího flexibilnějšího nerovnoměrného rozložení.
 • Výše odstupného vázána na počet odpracovaných let u zaměstnavatele (do jednoho roku práce jedno měsíční odstupné, do dvou let práce dvě měsíční odstupné, nad dva roky práce tři měsíční odstupné).
 • Možnost půjčování zaměstnanců mezi firmami (se souhlasem zaměstnance), což zaměstnavatelům pomůže překonat výkyvy v poptávce a udržet zaměstnanost.
 • Posílení práv pacienta, který musí mít přístup ke všem potřebným informacím a garanci práva vybrat si zdravotnické zařízení, zdravotní pojišťovnu i pojistný produkt, bude moci podat stížnost na kvalitu a zajištění péče i pojištění.
 • Zavedení standardu zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění (definice nároku), vytvoření podmínek pro čerpání nadstandardu, částečně hrazené nebo nehrazené lékařské péče.
 • Podpora prevence celonárodních screeningových programů, spočívající v umožnění zdravotním pojišťovnám pozitivně motivovat pojištěnce, kteří se účastní preventivní péče.
 • Jednodušší ukončení živnosti, v případě ukončení živnosti nebude muset živnostník platit daň z příjmu z faktur, které jsou více než 4 roky po splatnosti.
 • Splatnost faktur státu do 30 dnů, kdy veřejný sektor (stát, kraje a obce) půjde při splácení závazků příkladem.
 • Podpora jaderné energetiky, výstavby nových bloků jaderné elektrárny Temelín a modernizace jaderné elektrárny Dukovany v rámci vyváženého energetického mixu.
 • Přehodnocení podpory obnovitelných zdrojů energie ve prospěch ekologicky i ekonomicky udržitelných forem.
 • Radikální snížení počtu operačních programů pro příští programovací období, zefektivnění čerpání peněz ze strukturálních fondů EU.
 • Vytvoření konkurenčního prostředí na železnici, vpuštění soukromých dopravců, dokončení transformace Českých drah.
 • Pokračování v elektronizaci justice zejména v oblasti datových schránek a na ně navazujících aplikací a systémů, zavedení elektronického trestního řízení a zavedení elektronického soudního spisu.
 • Nový občanský zákoník sjednotí několik dosud samostatných zákonů, vychází z principů přirozeného práva a smluvní volnosti.
 • Zákon o bezplatné právní pomoci stanoví jasná pravidla pro poskytování bezplatné právní pomoci pro všechny, kteří ji potřebují.
 • Zpřísnění trestů za korupci u úředních osob vedoucí až k trestu zákazu činnosti a propadnutí majetku.
 • Narovnání vztahu státu s církvemi a náboženskými společnostmi, aby mohly být napraveny některé historické křivdy, a církve a náboženské společnosti mohly plnit své funkce nezávisle na státu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie