Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

28. 2. 2023 9:50

10. března 2023: Snídaně s novináři k Analýze stavu VaVaI v roce 2021

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace Helena Langšádlová zve zástupce médií na snídani s novináři, která se uskuteční v Poslanecké sněmovně v pátek 10. března 2023 od 8.00 hodin. Na společné snídani budete moci s paní ministryní hovořit o Analýze výzkumu a vývoje v České republice, komplexní mapě pojednávající o stavu výzkumu u nás.

Analýza přináší každoročně důkladný datový vhled do fungování systému, a to z mnoha perspektiv. Na straně vstupů popisuje finanční zdroje a jejich vývoj, stav výzkumných infrastruktur i trendy v počtech a struktuře zapojených výzkumnic a výzkumníků. Na straně výstupů analyzuje výsledky výzkumu, inovační výkonnost české ekonomiky i trendy v zapojení do mezinárodních projektů výzkumu, vývoje a inovací.

Analýza zpracovala a vyhodnotila data za rok 2021. I v souvislosti s měřením v předchozích letech ukazuje, jak moc je věda v České republice roztříštěná. Tato roztříštěnost je přetrvávající charakteristikou českého vědecko-výzkumného prostředí. Současná vláda vnímá vědu a výzkum jako jednu ze svých prioritních oblastí, i proto vznikl úřad ministryně pro vědu, výzkum a inovace.

“Vnímám jako zásadní potřebu českého systému agendu výzkumu a vývoje lépe koordinovat. Pro rozvoj znalostní ekonomiky, posílení globální konkurenceschopnosti i pro tvorbu politik na základě dat a vědeckých poznatků je to nezbytné,”komentuje ministryně Helena Langšádlová.

Mezi klíčové kroky vedoucí k naplnění jejího cíle patří především revize Národních priorit orientovaného výzkumu a příprava nového zákona, který nahradí více než dvacet let starý a více než dvacetkrát novelizovaný Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Všechny změny se budou vedle dobré praxe ve vyspělých zemích opírat i o data a zjištění vyplývající z této analýzy. Účelem tvorby nového zákona je zjednodušení a zefektivnění systému řízení výzkumu a vývoje, snížení administrativy, lepší využití prostředků a lidských kapacit v systému a schopnost České republiky čelit aktuálním výzvám a flexibilně reagovat na měnící se situaci. Jedním z důležitých dílčích cílů je i posílení institucionální odolnosti vzhledem k rostoucím bezpečnostním hrozbám.

Bez analýzy výzkumu a vývoje bychom cestovali po slepé mapě. Její vypracování nám pomáhá zjistit momentální stav výzkumu a vývoje v České republice a nastavit funkční a efektivní kroky pro zlepšení.

Příloha: Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2021.

Termín

10. března 2023

Místo

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Sněmovní 4/176, 118 00 Praha 1     

Program

08.00 - snídaně s novináři

Pro účast na snídani s novináři je nutná akreditace nejpozději do středy 8. března do 16.00 na e-mail kodetova.vendula@vlada.cz.

Kontakt pro média

Vendula Kodetová, 702 129 834, kodetova.vendula@vlada.cz

 

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
e-mail: tiskove@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2316/2596/2625
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X