Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Důležité dokumenty

2. 1. 2023 13:37

Plán legislativních prací vlády na rok 2023

Plán legislativních prací vlády na rok 2023 byl schválen usnesením vlády č. 1075 ze dne 21. prosince 2022.

leden 2023

 • Věcný záměr zákona o správě dat veřejného sektoru
  Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
  Spolupředkladatel: ministryně pro vědu, výzkum a inovace
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 36/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, ve znění zákona č. 263/2021 Sb.
  Předkladatel: ministr financí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
  Překladatel: ministr financí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

únor 2023

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  Předkladatel: ministr financí

březen 2023

 • Návrh zákona o správě dat veřejného sektoru
  Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. …/… Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, a zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
   
 • Návrh zákona o trhu s bankovními úvěry
  Předkladatel: ministr financí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o trhu s bankovními úvěry
  Předkladatel: ministr financí
   
 • Návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
  Předkladatel: ministr financí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
  Předkladatel: ministr financí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  Předkladatel: ministr kultury
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministryně obrany
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministryně obrany
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  Předkladatel: ministr spravedlnosti
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr zemědělství
   
 • Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům
  Předkladatel: ministr zemědělství
   
 • Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům
  Předkladatel: ministr zemědělství
   
 • Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě
  Předkladatel: ministr zemědělství
   
 • Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními
  Předkladatel: ministr zemědělství
   
 • Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agroenvironmentálně-klimatických opatření
  Předkladatel: ministr zemědělství
   
 • Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství
  Předkladatel: ministr zemědělství
   
 • Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro dobré životní podmínky zvířat
  Předkladatel: ministr zemědělství
   
 • Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací
  Předkladatel: ministr zemědělství
   
 • Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy
  Předkladatel: ministr zemědělství
   
 • Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření lesnicko-environmentální platby
  Předkladatel: ministr zemědělství
   
 • Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro agrolesnictví
  Předkladatel: ministr zemědělství
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády provádějících Strategický plán Společné zemědělské politiky
  Předkladatel: ministr zemědělství
   
 • Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína
  Předkladatel: ministr zemědělství
   
 • Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství
  Předkladatel: ministr zemědělství
   
 • Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění společné organizace trhů organizacemi producentů
  Předkladatel: ministr zemědělství
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 187/2018 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu, ve znění nařízení vlády č. 152/2002 Sb.
  Předkladatel: ministr životního prostředí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr životního prostředí
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  Předkladatel: ministr životního prostředí

duben 2023

 • Návrh zákona o vstupu a pobytu cizinců (cizinecký zákon)
  Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úpravou zdravotních a sociálních služeb
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
  Spolupředkladatel: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr financí
 • Návrh nařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů závazných na území státu, databází geodetických a geografických údajů a státních mapových děl vytvářených pro celé území státu a zásadách jejich používání
  Předkladatel: ministr zemědělství
  Spolupředkladatel: předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

květen 2023

 • Návrh zákona o posuzování bezpečnostní spolehlivosti dodavatelů informačních a komunikačních technologií do strategicky významné infrastruktury České republiky
  Předkladatel: předseda vlády
  Spolupředkladatel: ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost 

červen 2023

 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s ochranou před domácím násilím
  Předkladatel: předseda vlády
  Spolupředkladatel: zmocněnkyně vlády pro lidská práva
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 
  Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
   
 • Návrh zákona o vodicích a asistenčních psech
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
  Spolupředkladatelé: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví, ministr dopravy, ministr zemědělství
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
   
 • Návrh zákona o odnětí nebo omezení práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
  Předkladatel: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr dopravy
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr financí
   
 • Návrh zákona o veřejných kulturních institucích
  Předkladatel: ministr kultury
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
  ​Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  Předkladatel: ministr spravedlnosti
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr životního prostředí

červenec 2023

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
   
 • Věcný záměr zákona o povoláních v sociální oblasti
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  Předkladatel: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr financí
   

srpen 2023

 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
   
 • Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024
  Předkladatel: ministr financí
   
 • Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2024
  ​Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
   

září 2023

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
  Spolupředkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
   
 • Návrh nařízení vlády o zvýšení dávek pěstounské péče, státních příspěvků a zaopatřovacího příspěvku podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006, o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
   
 • Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2024, základní výměry důchodu stanovené pro rok 2024 a o zvýšení důchodů v roce 2024
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
   
 • Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2024
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
   
 • Návrh zákona o správě informací o stavbě a informačním modelu stavby a vystavěného prostředí (BIM)
  ​Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
   

říjen 2023

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
   
 • Věcný záměr zákona o podpoře rodin a ochraně dětí
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
   
 • Návrh zákona o podpoře v bydlení
  Předkladatel: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
  Spolupředkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  Předkladatel: ministr financí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr kultury
   
 • Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění společné organizace trhů v oblasti oznámení týkajících se cen, produkce a tržních informací zemědělských výrobků nebo potravin
  Předkladatel: ministr zemědělství
   
 • Návrh zákona o zabezpečení hydrometeorologické služby
  Předkladatel: ministr životního prostředí
   

listopad 2023

 • Návrh nařízení vlády o Katalogu oblastí utajovaných informací
  Předkladatel: předseda vlády
  Spolupředkladatel: ředitel Národního bezpečnostního úřadu 
   
 • Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
  Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
   
 • Návrh nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2024 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
   
 • Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
   
 • Věcný záměr zákona o cestovním ruchu
  Předkladatel: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
   
 • Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky a o změně některých dalších předpisů
  Předkladatel: ministr kultury
   
 • Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
  ​Předkladatel: ministryně obrany

prosinec 2023

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: předseda vlády
  Spolupředkladatel: předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: předseda vlády
  Spolupředkladatel: ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost  
   
 • Návrh nařízení vlády o stupnicích základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
  Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
   
 • Návrh zákona o Úřadu pro zahraniční styky a informace
  Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
  Spolupředkladatel: ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
   
 • Návrh zákona o povoláních v sociální oblasti
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
   
 • Návrh nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na opravy a modernizace domů
  Předkladatel: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr financí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr financí
   
 • Věcný záměr zákona o řízení a kontrole veřejných financí
  Předkladatel: ministr financí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb.
  Předkladatel: ministr kultury
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr kultury
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů
  ​Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  ​Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
   
 • Návrh energetického zákona
  ​Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
   
 • Návrh zákona pro podporu dekarbonizace a energetické bezpečnosti České republiky
  ​Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
  Spolupředkladatelé: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj, ministr životního prostředí, předseda Českého báňského úřadu 
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr spravedlnosti
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
   
 • Věcný záměr zákona o výchovné péči ve školských zařízeních
  Předkladatel: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
  Spolupředkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), ve znění zákona č. 35/2019 Sb.
  Předkladatel: ministr zahraničních věcí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr zemědělství
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 
  Předkladatel: ministr zemědělství
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr zemědělství
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr zemědělství
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr zemědělství
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr životního prostředí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie