Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

7. 5. 2009 13:47

Závěry Summitu zaměstnanosti

V Praze se dnes sešli vrcholní zástupci zemí současné sociální Trojky (České republiky, Švédska a Španělska), Evropské komise a evropských sociálních partnerů, aby projednali řešení dopadů současné krize na zaměstnanost.

Představitelé států sociální Trojky a Evropské komise podpořili obecné principy, kterými by se měla opatření na podporu zaměstnanosti jednotlivých členských států inspirovat, a doporučili konkrétní kroky k řešení složité situace na pracovních trzích EU. „Milióny lidí v Evropě přicházejí o práci a my musíme udělat vše proto, aby v Evropě vznikala nová pracovní místa, a ty bychom mohli nezaměstnaným nabídnout,“ řekl předseda Evropské rady Mirek Topolánek. „Zároveň musíme mít na paměti nákladnost veškerých opatření, protože, jak jsem již opakovaně řekl, zadlužování není řešení. Shodli jsme se, že je nutná modernizace systému sociální ochrany, který by měl hrát roli jakési trampolíny k rychlému návratu na trh práce.“

“Rozhodnutí Německa a Rakouska ponechat své pracovní trhy zavřené pro pracovníky deseti nových členských zemí se v tomto světle jeví jako krátkozraké,” uvedl ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. “Studie Evropské komise jasně ukazují, že mobilita pracovníků je pro evropskou ekonomiku obrovskou příležitostí. V době ekonomické krize může mobilita významně pomoci řešit potřeby trhu práce a přispívat ke snižování nezaměstnanosti,“ dodal.

Na evropské úrovni by měly být zahájeny konkrétní kroky k provádění iniciativy Nové dovednosti pro nová povolání, zaměřené na předvídání budoucích potřeb trhu práce. Měly by být rovněž rozvíjeny inovativní přístupy k podpoře podnikání a posílena výměna zkušeností mezi Evropskou komisí, členskými státy a sociálními partnery o předvídání a řízení restrukturalizace.

Hlavní poselství summitu mají nezávazný charakter. Mimo jiné i kvůli tomu, že formát summitu zahrnoval pouze státy současné sociální Trojky, nikoli všechny členské státy. Hlavní poselství summitu by měla být následně projednána na červnových zasedáních Rad ministrů pro zaměstnanost (EPSCO) a ministrů pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN). Následně by měla být předložena na červnovém zasedání Evropské rady, do jejíchž závěrů by mohly být hlavní výstupy summitu v určité podobě zakomponovány.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Dohodnuté principy a doporučení:

 - lepší koordinaci mezi hospodářskou politikou, politikou zaměstnanosti a sociální politikou, respektování pravidel jednotného trhu EU a odmítnutí protekcionismu, včetně systematického sledování a vyhodnocování efektivity přijatých kroků 

 -  zohlednění budoucího oživení ekonomiky a přípravu pracovních trhů na jejich budoucí potřeby 

 -  zlepšování prostředí pro podnikání a investice jako cesty k vytváření nových pracovních míst. Nástrojem k tomu je především snižování nemzdových nákladů práce, omezení administrativní náročnosti podnikání, snižování nadbytečných regulací a zvyšování pružnosti trhu práce.

-  udržení stávajících pracovních míst, například cestou dočasné úpravy pracovní doby spojené se vzděláváním zaměstnanců

- pomoc znevýhodněným skupinám na trhu práce, investice do zvyšování kvalifikací a přizpůsobování kvalifikací potřebám trhu práce, zaměření na aktivní politiky zaměstnanosti, rekvalifikace, propojení vzdělávání a pracovní praxe či posilování efektivity veřejných služeb zaměstnanosti 

-  odstraňování překážek pracovní mobility při přechodu mezi profesemi i mezi členskými státy

Fotogalerie

Fotogalerie [F] fotogalerie