Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

16. 7. 2009 13:25

Zásluhy v archivnictví

Zásluhy v archivnictví
Zásluhy v archivnictví
Ve středu 15. července udělil ministr vnitra Martin Pecina v budově Národního archivu na Chodovci medaile Za zásluhy o české archivnictví.

Tyto ceny byly uděleny potřetí v historii a ministr je předal celkem 20 význačným osobnostem archivnictví převážně za celoživotní zásluhy v této oblasti.

„Já bych si dovolil pane ministře jménem nás všech poděkovat za uznání naší práce, které jste projevil. Těší nás to ještě o to více, že tuto práci jsme nedělali s perspektivou uznání a to zejména v počátcích. Bylo to proto, že bohatství archivů jsme považovali za věc, kterou je třeba zorganizovat a uchovat toto nejen kulturní bohatství. Ať už šlo o jakýkoliv režim, byla tato práce pro nás - použiji toto slovo - posláním, koníčkem, ne obtížnou pracovní povinností.“, uvedl zástupce oceněných Vladimír Bystrický. Martin Pecina následně vyjevil svůj pozitivní vztah k archivům, který vznikl již během jeho první pracovní zkušenosti, kde poznal, že úspěch podniku tvoří dvě věci: lidé a právě archivy.

Ředitelka Národního archivu Eva Drašarová provedla následně ministra po budově, kde viděl například badatelnu Státního oblastního archivu, desinfekční komoru, u které byly připraveny k desinfekci dokumenty ze sčítání lidu z roku 1930, a další zajímavá pracovní místa archivu.


Ministr vnitra Ing. Martin Pecina, MBA udělil medaili Za zásluhy o české archivnictví

1. PhDr. Ladislavu Baletkovi, emeritnímu řediteli Státního okresního archivu Vsetín, za celoživotní zásluhy o české archivnictví

2. Karolu Bílkovi, prom. hist., vedoucímu pracoviště Literárního archivu Památníku národního písemnictví ve Starých Hradech, za celoživotní zásluhy o české archivnictví

3. Prof. PhDr. Marii Bláhové, DrSc., vedoucí katedry pomocných věd historických a archivního studia filozofické fakulty Univerzity Karlovy, za celoživotní zásluhy o výchovu nových generací archivářů

4. PhDr. Vladimíru Bystrickému, CSc., emeritnímu řediteli Státního oblastního archivu v Plzni, za celoživotní zásluhy o české archivnictví

5. PhDr. Jaroslavu Doušovi, řediteli Archivu města Plzně, za celoživotní zásluhy o české archivnictví

6. PhDr. Vojtěchu Fejlkovi, emeritnímu náčelníkovi Vojenského historického archivu, za celoživotní zásluhy o české archivnictví

7. PhDr. Květoslavě Haubertové, emeritní vedoucí pobočky Státního oblastního archivu v Plzni se sídlem ve Žluticích, za celoživotní zásluhy o české archivnictví

8. PhDr. Karlu Chobotovi, řediteli Státního okresního archivu Nový Jičín, za celoživotní zásluhy o české archivnictví

9. Mgr. Zdence Kociánové, emeritní vedoucí oddělení Státního oblastního archivu v Třeboni, za celoživotní zásluhy o české archivnictví

10. Vladimíru Petroviči Kozlovovi, vedoucímu Federální archivní agentury Ruské federace, za zásluhy o spolupráci mezi ruskými a českými archivy

11. PhDr. Aleně Noskové, vedoucí oddělení Národního archivu v Praze, za celoživotní zásluhy o české archivnictví

12. Mgr. Danuši Perutkové, emeritní zástupkyni ředitele Státního oblastního archivu v Praze, za celoživotní zásluhy o české archivnictví

13. vrchnímu medicinálnímu radovi MUDr. Janu Petříkovi, emeritnímu předsedovi Menšinové rady české a slovenské větve v Rakousku, za celoživotní zásluhy o krajanské archivy v Rakousku a za spolupráci s Národním archivem v Praze

14. Mgr. Zuzaně Pivcové, archivářce Vojenského historického archivu, za celoživotní zásluhy o české archivnictví

15. PhDr. Václavu Podanému, emeritnímu řediteli Státního oblastního archivu v Praze, za celoživotní zásluhy o české archivnictví

16. plk. Ing. Mojmíru Sklenovskému, řediteli správního archivu Armády České republiky v Olomouci, za celoživotní zásluhy o české archivnictví

17. PhDr. Milanu Skřivánkovi, emeritnímu řediteli Státního okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli

18. Václavu Slukovi, prom. hist., vedoucímu oddělení Vojenského historického archivu, za celoživotní zásluhy o české archivnictví

19. doc. PhDr. Bohumíru Smutnému, vedoucímu oddělení Moravského zemského archivu v Brně, za celoživotní zásluhy o české archivnictví

20. PhDr. Josefu Žabkovi, emeritnímu vedoucímu oddělení Národního archivu v Praze, za celoživotní zásluhy o české archivnictví

Vladimíru Petroviči Kozlovovi bude medaile předána při jiné příležitosti v Moskvě.

Udělují se žijícím státním občanům České republiky i cizím státním příslušníkům, kteří se zasloužili o české archivnictví tím, že: dosáhli vynikajících výsledků v řízení českých archivů; výrazně přispěli svou vědeckou, odbornou a publikační činností ke zvýšení úrovně českého archivnictví; svou pedagogickou činností výrazně přispěli k výchově českých archivářů; podstatným způsobem přispěli k mezinárodní spolupráci v archivnictví a k vybudování pozitivního obrazu českého archivnictví v zahraničí nebo projevili osobní odvahu a iniciativu při záchraně vzácných archiválií při živelní pohromě.

Medaile je zhotovena z patinovaného bronzu a má kruhový tvar v průměru 70 mm.

Zdroj: Ministerstvo vnitra

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie