Aktuálně

9. 11. 2020 16:17

Výsledky jednání vlády 9. listopadu 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

Příspěvek ČR do přípravy Akčního plánu Evropského pilíře sociálních práv
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čj. 794/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (sněmovní tisk č. 1049)
čj. 1333/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády 
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

3. Návrh rozpočtu Státního fondu kinematografie na rok 2021 a střednědobého výhledu na léta 2022 a 2023
čj. 1323/20
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1348/20
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Návrh usnesení vlády, kterým se mění usnesení vlády č. 679 ze dne 22. června 2020 o vytvoření dotačního titulu pro provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pro rok 2020
čj. 1337/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Posílení výdajů kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2020 – Dávky nemocenského pojištění
čj. 1357/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Plnění usnesení Rady vlády pro duševní zdraví
čj. 1355/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
čj. 1349/20
Předkládá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Pořízení vyšetřovacích (ochranných) rukavic do pohotovostních zásob státních hmotných rezerv
čj. 1356/20
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14.  Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 212/2020 Sb.
čj. 1350/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

4. Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů poradních orgánů za rok 2020 
čj. 1324/20
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh na přijetí změny Dohody o Mezinárodní finanční korporaci 
čj. 1332/20
Předkládají: místopředsedkyně vlády a ministryně financí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Návrh na účast na 12. zasedání konference smluvních stran Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové vrstvy a 32. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, prostřednictvím videokonference (23.–27. listopadu 2020)
čj. 1306/20
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí v Portugalské republice dne 13. listopadu 2020
čj. 1315/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu a vedoucích zaměstnanců státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem"
čj. 1312/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

2. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, Resort Ministerstva vnitra (24)
čj. 1311/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

3. Informace k připravované veřejné zakázce „Vrtulníky Mi-171Š – modernizace“
čj. 1326/20
Předkládá: ministr obrany

4. Informace o veřejné zakázce „Dodávky komponent pro technické zhodnocení tanku T-72M4CZ“
čj. 1327/20
Předkládá: ministr obrany

5. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 – Podpora a rozvoj systému EESSI rezortu MPSV
čj. 1307/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

6. Informace o výsledcích dotazového šetření na označení agend ústředních orgánů státní správy, jejichž výkon lze s ohledem na epidemiologickou situaci dočasně utlumit
čj. 1351/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X