Aktuálně

8. 2. 2023 16:42

Výsledky jednání vlády 8. února 2023

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

1. Mandát na mimořádné zasedání Evropské rady ve dnech 9. a 10. února 2023 v Bruselu
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 1336/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí
čj. 84/23
Předkládají: místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí a ministr životního prostředí a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh podpory vlády pro Český svaz biatlonu, z. s., na pořádání Mistrovství světa v biatlonu v roce 2024
čj. 72/23
Předkládají: předseda vlády a předseda Národní sportovní agentury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Okamžitá pomoc České republiky v souvislosti se zemětřesením v Turecku a Sýrii
čj. 109/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: vláda vzala na vědomí.

C. K projednání bez rozpravy:

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
čj. 64/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh na přijetí změn Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
čj. 88/23
Předkládají: předseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Návrh na schválení změnových rezolucí k Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků 1978, ve znění změn z roku 2010 (Úmluva STCW)
čj. 85/23
Předkládají: ministři dopravy a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období červenec až prosinec 2022
čj. 74/23
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 14. ledna 2004 č. 47 o souhlasu s použitím finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů v Kolíně
čj. 75/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání vlády: staženo.

9. Návrh na zpracování aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky z důvodu naléhavého veřejného zájmu za účelem zrušení územní ochrany formou územní rezervy pro celé průplavní spojení Dunaj–Odra–Labe
čj. 38/23
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Návrh na jmenování rektora Západočeské univerzity v Plzni pro období
2023–2027
čj. 79/23
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Návrh na odvolání místopředsedy a jmenování místopředsedy a člena výboru, zástupce územně samosprávných celků, Státního fondu podpory investic
čj. 59/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Návrh na jmenování členů Výboru pro rozpočtové prognózy
čj. 76/23
Předkládá: předseda Národní rozpočtové rady
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Zpráva o průběhu a výsledcích pracovní návštěvy předsedy vlády ve Francouzské republice, Lucemburském velkovévodství a Belgickém království ve dnech 13. až 16. prosince 2022
čj. 77/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Vyhodnocení Akčního plánu Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025 pro rok 2022
čj. 81/23
Předkládá: ministr spravedlnosti 

2. Vyhodnocení Akčního plánu Koncepce vězeňství do roku 2025 pro rok 2022
čj. 92/23
Předkládá: ministr spravedlnosti 

3. Zpráva o prováděcích smluvních dokumentech ke smlouvám z oblasti kultury, školství, vědy, mládeže, tělovýchovy a sportu, sjednaných v roce 2022 podle článku 14 Směrnice vlády ČR pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv, schválené jejím usnesením ze dne 11. února 2004 č. 131
čj. 89/23
Předkládá: ministr kultury

4. Informace o veřejné zakázce „Nákup munice 2023/II – Ruční útočné granáty – RD“
čj. 3/23 - bod 5 Pro informaci schůze vlády 11. 1. 2023
Předkládá: ministryně obrany

5. Informace o veřejné zakázce „Modernizace polních dílenských prostředků PDZ-2A T-815 4x4“
čj. 95/23
Předkládá: ministryně obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie