Aktuálně

8. 6. 2022 14:55

Výsledky jednání vlády 8. června 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 267/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti zahraničního obchodu s citlivým materiálem v souvislosti s digitalizací veřejné správy
čj. 480/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů
čj. 625/22
Předkládají: ministři spravedlnosti a financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. …/2022 (sněmovní tisk č. 221)
čj. 660/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
čj. 661/22
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Návrh nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 102/2018 Sb., o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny
čj. 641/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Koncept vládního návrhu dohody Rady hospodářské a sociální dohody ČR ve smyslu ustanovení § 320a písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2022
čj. 633/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Dvoustranná zahraniční rozvojová spolupráce v roce 2023 a střednědobý výhled jejího financování do roku 2025
čj. 636/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Rozhodnutí o převodech majetku státu podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 273)
čj. 645/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Návrh na jmenování členů Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a člena Přezkumné komise Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
čj. 658/22
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

23. Návrh, kterým vláda České republiky zrušuje usnesení vlády č. 362 k návrhu, kterým se podle § 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a podle § 119k písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 216/2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie (2020/ST/09159)
čj. 676/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Návrh usnesení vlády České republiky o změně usnesení vlády ze dne 1. června 2022 č. 446 k návrhu zákona o jednorázovém příspěvku na dítě
čj. 677/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Předložení odhadu průměrného navýšení úrovně nákladů na energie mezi roky 2021 a 2022 Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Energetickým regulačním úřadem
čj. 678/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

26. Navýšení alokace subtitutu Záruka cestovním kancelářím
čj. 672/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

10. Zpráva o extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2021
čj. 622/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Informace o stavu plnění Programu eu-INIS za rok 2021 a aktualizovaný Program eu-INIS 2022
čj. 643/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Vyhodnocení působení zástupce České republiky ve správní radě College of Europe v období 2019–2021 a jmenování zástupce České republiky do této správní rady pro období 2022–2024
čj. 651/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Černou Horou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
čj. 626/22
Předkládají: ministři financí a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Návrh na zpětvzetí vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 (sněmovní tisk č. 32) a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2023 a 2024 (sněmovní tisk č. 33)
čj. 662/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Zpráva o realizaci energeticky úsporných opatření v resortu Ministerstva spravedlnosti pro naplnění závazku vyplývajícího z článku 5 směrnice o energetické účinnosti za rok 2021
čj. 635/22
Předkládá: ministr spravedlnosti 
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí v kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu státního rozpočtu na rok 2023 a léta následující
čj. 637/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí Turecké republiky Mevlüta Çavuşoğlu v České republice ve dnech 9. až 11. června 2022
čj. 630/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Pracovní návštěva prezidenta Polské republiky Andrzeje Dudy v České republice dne 27. dubna 2022
čj. 640/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Zpráva o uskutečnění oficiální návštěvy prezidenta Bulharské republiky Rumena Radeva v České republice ve dnech 9. až 11. května 2022
čj. 632/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Zpráva o oficiální návštěvě spolkového kancléře Rakouské republiky Karla Nehammera v České republice dne 17. května 2022
čj. 647/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Zpráva o pracovní návštěvě ministryně zahraničních věcí, školství a sportu Lichtenštejnského knížectví Dominique Hasler v České republice ve dnech 18. a 19. května 2022
čj. 646/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o realizaci zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci České republiky v roce 2021
čj. 629/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí

2. Zpráva za rok 2021 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k mezinárodním orgánům ochrany lidských práv
čj. 628/22
Předkládají: ministr spravedlnosti a vládní zmocněnec

3. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (77)
čj. 648/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

4. Zpráva o čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých bývalou hornickou a hutnickou činností
čj. 634/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

5. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2021
čj. 638/22
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu

6. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „ISL – technické zhodnocení APV“
čj. 623/22
Předkládá: ministryně obrany

7. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Pozáruční servis SVSS – transportní síť II“
čj. 624/22
Předkládá: ministryně obrany

8. Informace o veřejné zakázce „Pláštěnka jednorázová JP-90“
čj. 429/22
Předkládá: ministryně obrany

9. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Podpora SW Microsoft“
čj. 644/22
Předkládá: ministryně obrany

10. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 Rozvoj a technická podpora systému CEPAN
čj. 649/22
Předkládá: ministr financí

11. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
Rámcová dohoda na dodávku spotřebního materiálu pro tiskárny OKI na roky 2022–2024
čj. 650/22
Předkládá: ministr financí

12. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 657/22
Předkládá: ministr zemědělství

13. Informace o nadlimitní veřejné zakázace „Nákup vysílacího času na komunikační kampaň českého předsednictví v Radě EU (CZ PRES)“
čj. 659/22
Předkládá: ministr pro evropské záležitosti

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie