Aktuálně

7. 12. 2020 18:18

Výsledky jednání vlády 7. prosince 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni:

1. Mandát na zasedání Evropské rady a eurosummitu ve dnech 10. a 11. prosince 2020 v Bruselu
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Věcný záměr energetického zákona
čj. 1120/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1194/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2021
čj. 1469/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou
čj. 1475/20
Předkládají: místopředsedkyně vlády a ministryně financí a guvernér České národní banky
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Žádost o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění nařízení vlády č. 308/2020 Sb.
čj. 1500/20
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Návrh zákona, kterým se mění zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky
čj. 1508/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Krizové opatření o zákazu konání hromadných akcí a omezení maloobchodního prodeje a služeb od 9. prosince
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest a o pravidlech pro vyšetření antigenními testy pro všechny pojištěnce v ČR
(Celá znění nařízení Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest a antigenním testování)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Změna krizového opatření o provádění periodických zdravotních prohlídek
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Strategie očkování proti nemoci COVID-19
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Úprava krizového opatření o změně pracovní povinnosti studentů
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

3. Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
čj. 1448/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Akční plán boje proti korupci na roky 2021 a 2022
čj. 1471/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády 
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2021
čj. 1462/20
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace
čj. 1463/20
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Národní radiační havarijní plán
čj. 1436/20
Předkládají: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra a předsedkyně Státního úřadu
pro jadernou bezpečnost
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Financování Strategie podpory Čechů v institucích EU v letech 2021 - 2023 ze Všeobecné pokladní správy a Pravidla čerpání finančních prostředků
čj. 1446/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Pokračování programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v roce 2021 a střednědobý výhled jeho financování na léta 2022 a 2023
čj. 1461/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Změna usnesení vlády ze dne 3. listopadu 2014 č. 903 k aktualizaci investičních potřeb diplomatické mise České republiky v USA
čj. 1453/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Závěrečná sebehodnotící zpráva Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020
čj. 1472/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády 
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. 5. aktualizace dokumentace programu č. 134 120 - Program péče o národní kulturní poklad
čj. 1444/20
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Kapitálové posílení Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., v důsledku COVID-19 čj. 1382/20 - bod 8 schůze vlády 23. 11. 2020
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Návrh na obeslání 26. Shromáždění Mezinárodní družicové organizace pro pohyblivé služby (IMSO) 
čj. 1484/20 
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb.
čj. 1495/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o stavu uzavírání programového období 2007-2013
čj. 1442/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

2. Zpráva o plnění nástrojů Státní energetické koncepce ČR do roku 2020
čj. 1435/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

3. Informace o nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Nákup datových podkladů z databázové platformy Web of Science nutných pro provedení hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2020“ zadané v jednacím řízení bez
uveřejnění
čj. 1452/20
Předkládá: předseda vlády

4. Obměna zálohovacího řešení - Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
čj. 1439/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

5. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 „Nákup serverů pro ÚP/OP“
čj. 1441/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

6. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít Prováděcí smlouvu na nákup produktů Microsoft
čj. 1440/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí

7. Informace o dosavadním průběhu výběrového řízení na kandidáty na soudce Evropského soudu pro lidská práva za Českou republiku
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády 
 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X