Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

6. 4. 2022 20:45

Výsledky jednání vlády 6. dubna 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 156/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
čj. 152/22
Předkládá: ministryně životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 164)
čj. 351/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno neutrální stanovisko.

4. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 165)
čj. 352/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko.

5. Návrh poslanců Aleny Schillerové, Andreje Babiše, Karla Havlíčka a Jany Mračkové Vildumetzové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 184)
čj. 353/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

17. Návrh na převedení finančních prostředků Jihomoravskému kraji za účelem poskytnutí kompenzací fyzickým osobám postiženým tornádem v červnu 2021
čj. 366/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Aktualizace č. 1 dokumentace programu 133 340 Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí
čj. 365/22
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

Výsledek jednání vlády: přerušeno.

20. Mimořádné finanční ohodnocení příslušníků Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR v souvislosti se zvládáním migrační krize velkého rozsahu a změna systemizace bezpečnostních sborů v kapitole 314 - Ministerstvo vnitra v roce 2022
čj. 372/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

21. Poskytnutí pomoci zvlášť zranitelným osobám a skupinám osob z důvodu odlišného sociokulturního prostředí vstoupivším na území České republiky v souvislosti s bezpečnostní situací na Ukrajině
čj. 376/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Stanovení strategických priorit vlády ČR ke zvládnutí dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu
čj. 377/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

23. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
čj. 344/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Poskytnutí bezprostřední pomoci při ochraně ohroženého ukrajinského kulturního dědictví
čj. 373/22
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Mimořádné finanční ohodnocení příslušníků Vězeňské služby České republiky v souvislosti s činnostmi, které směřují k zajištění bezpečnosti ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech zabezpečovací detence, vyvolanými ozbrojeným konfliktem na Ukrajině a změna systemizace bezpečnostních sborů v kapitole 336 – Ministerstvo spravedlnosti v roce 2022
čj. 374/22
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

26. Projekt Transformace koordinace a řízení digitalizace
čj. 375/22
Předkládá: Úřad vlády České republiky
Výsledek jednání vlády: schváleno.

27. Návrh úprav legislativy v reakci na ozbrojený konflikt na Ukrajině
čj. 378/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

28. Urgentní pořízení vojenského materiálu a zabezpečení urychlení modernizačních projektů pro zvýšení schopností ozbrojených sil České republiky a zabezpečení jejich financování ze státního rozpočtu kapitoly 307 - Ministerstvo obrany v letech 2022 až 2024
čj. 379/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

6. Zpráva o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a o monitorování radiační situace na území České republiky za rok 2021
čj. 315/22
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrh usnesení vlády k systemizaci Generální inspekce bezpečnostních sborů pro rok 2022
čj. 319/22
Předkládají: předseda vlády a ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Návrh na změnu systemizace příslušníků Vězeňské služby České republiky na rok 2022
čj. 337/22
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Návrh na zrušení druhého kola výběrového řízení na služební místo předsedy Nejvyššího stavebního úřadu
čj. 338/22
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Jmenování inspektora pro kybernetickou obranu
čj. 328/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Návrh na zpětvzetí Návrhu rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2022 a střednědobého výhledu na roky 2023-2024 (sněmovní tisk č. 62)
čj. 354/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2022–2027 a změna Statutu Republikového výboru pro prevenci kriminality
čj. 332/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje proti korupci na roky 2021 a 2022
čj. 336/22
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Setkání ministrů zahraničních věcí zemí skupiny Central 5 ve Štiříně dne 12. dubna 2022
čj. 321/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Pracovní návštěva předsedy vlády Polské republiky Mateusze Morawieckého v České republice dne 3. února 2022
čj. 323/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce Rwandské republiky Vincenta Biruty v Praze ve dnech 8. až 10. 3. 2022
čj. 322/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničí zemí NATO v Bruselu ve dnech 6. a 7. dubna 2022
čj. 358/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

29. Informace o realizaci dodávky potravinové humanitární pomoci Ukrajině ze zdrojů SSHR na základě usnesení vlády č. 203 ze dne 16. 3. 2022
čj. 368/22
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 15. února 2022 do 28. února 2022
čj. 324/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví

2. Souhrnná zpráva o plnění Akčního plánu realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2021
čj. 348/22
Předkládá: předseda vlády

3. Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2021
čj. 349/22
Předkládá: předseda vlády

4. Zpráva o výsledcích sektorového šetření určeného ke zjištění výše vnitřního výnosového procenta investic (IRR) v souvislosti s procesem prověření přiměřenosti poskytované provozní podpory elektřiny pro zdroje elektřiny uvedené do provozu v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2010
čj. 331/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

5. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (70)
čj. 316/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

6. Informace k veřejné zakázce „Centrální IS stavebního řízení“ v návaznosti na usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86
čj. 329/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

7. Veřejná zakázka „Implementace nového řešení elektronického systému spisové služby SFDI“ realizovaná Státní fondem dopravní infrastruktury
čj. 317/22
Předkládá: ministr dopravy

8. Informace o veřejné zakázce „Automatická letecká meteostanice – stacionární“
čj. 335/22
Předkládá: ministryně obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie