Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

30. 11. 2020 17:35

Výsledky jednání vlády 30. listopadu 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách
čj. 1228/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny
čj. 1092/20
Předkládají: ministr životního prostředí a místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1065)
čj. 1416/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

7. Návrh poslanců Tomáše Martínka, Věry Kovářové, Martina Jiránka, Mikuláše Ferjenčíka a dalších na vydání zákona o úpravě minimálního vyměřovacího základu v roce 2021 (sněmovní tisk č. 1070)
čj. 1418/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

8. Návrh poslanců Víta Rakušana, Jana Farského, Ivana Bartoše, Olgy Richterové, Věry Kovářové, Mikuláše Ferjenčíka a dalších na vydání zákona o pracovní pomoci ve zdravotnických zařízeních k zabezpečení poskytování zdravotních služeb při epidemii koronaviru SARS CoV-2 (sněmovní tisk č. 1072)
čj. 1415/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

9. Návrh poslanců Jana Farského, Lukáše Černohorského, Víta Rakušana a dalších na vydání zákona o změně sídel některých státních úřadů (sněmovní tisk č. 1074)
čj. 1417/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

12. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost Sklopísek Střeleč, a. s.
čj. 1411/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

Výsledek jednání vlády: staženo.

20. Podpora sportovní infrastruktury - Restart sportu
čj. 1437/20
Předkládají: předseda vlády a předseda Národní sportovní agentury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2021
čj. 1434/20
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Zajištění rozpočtových prostředků na podporu vodního hospodářství a na pozemkové úpravy
čj. 1438/20
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

27. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1459/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

28. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1460/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

29. Návrh ke změně usnesení vlády ze dne 9. dubna 2020 č. 408 o některých opatřeních k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na sektor kultury a využití nevyčerpaných prostředků v roce 2021
čj. 1458/20
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

30. Přistoupení ke smlouvám s výrobci kandidátních vakcín proti onemocnění COVID-19 společnostmi Janssen Pharmaceutica a Pfizer / BioNTech
čj. 1466/20
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

31. Návrh zákona o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1454/20
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

32. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
čj. 1455/20
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

33. Změna ve složení členů řídícího výboru akciové společnosti České dráhy
čj. 1451/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

34. Dofinancování programu podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 „OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ a programů podpory Czech Rise Up a Smart Parks for the Future
čj. 1467/20
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

35. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
čj. 1456/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

36. Krizové opatření o zákazu konání hromadných akcí a omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

37. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest
(Celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

38. Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 7. prosince 2020
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

39. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování pedagogů
(Celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

40. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení vstupu na území České republiky od 3. prosince
(Celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

41. Krizové opatření o omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb od 5. prosince
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1325/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
čj. 1414/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
čj. 1398/20
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou sp. zn. Pl. ÚS 98/20 o návrhu Okresního soudu v Chrudimi na zrušení § 284 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve slovech „větším než malém“, § 285 odst. 1 a 3 trestního zákoníku ve slovech „větším než malém“ a „ve větším rozsahu“ a § 289 odst. 3 trestního zákoníku ve slovech „a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu § 285“
čj. 1400/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 104/20 o návrhu Nejvyššího soudu na zrušení § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
čj. 1401/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Národní strategie kybernetické bezpečnosti České republiky
čj. 1404/20
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví
čj. 1423/20
Předkládají: ministři zdravotnictví a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc říjen 2020
čj. 1419/20
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Návrh na obeslání 40. zasedání stálého výboru Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Štrasburk, Francie / videokonference, 30. listopadu – 4. prosince 2020)
čj. 1422/20
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Zpráva o konání konference Prague European Summit 2020 za účasti ministrů zahraničí Slovenska a Slovinska
čj. 1399/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Návrh na jmenování 2 členů vědecké rady Grantové agentury České republiky
čj. 1431/20
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 19. října 2020 č. 1065 o jmenování členů předsednictva a předsedy Grantové agentury České republiky
čj. 1432/20
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Žádost o zabezpečení letecké dopravy české gymnastické reprezentace na Mistrovství Evropy ve sportovní gymnastice 2020
čj. 1443/20
Předkládají: předseda vlády a předseda Národní sportovní agentury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Zajištění komunikační kampaně Ministerstva vnitra k digitalizaci státní správy České republiky
čj. 1464/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Zajištění komunikační kampaně Ministerstva průmyslu a obchodu v souvislosti s dopady pandemie nemoci COVID-19 na ekonomiku s důrazem na postižené sektory podnikání, jejich podporu a propagaci
čj. 1465/20
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

26. Žádost o navýšení výdajů kapitoly 317-MMR na nové výzvy u národních dotačních programů
čj. 1457/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Plán kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 2021
čj. 1397/20
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády

2. Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce na poskytování služeb provozu záložního informačního centra GŘC
čj. 1421/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

3. Záměr nadlimitní veřejné zakázky „Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro resort MF“
čj. 1429/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

4. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (27)
čj. 1406/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

5. Informace o veřejné zakázce „ARTHUR – Logistická podpora dělostřeleckého radiolokátoru 2021-2022“
čj. 1403/20
Předkládá: ministr obrany

6. Informace k veřejné zakázce "Obnova infrastruktury Národního elektronického nástroje" v návaznosti na usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86
čj. 1405/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

7. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství k předložení informace vládě v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 1413/20
Předkládá: ministr zemědělství

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X