Aktuálně

29. 3. 2021 17:40

Výsledky jednání vlády 29. března 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
čj. 1341/20 - bod 1 schůze vlády 22. 3. 2021
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

3. Urychlení realizace strategické dopravní stavby Pražského okruhu
čj. 294/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

Výsledek jednání vlády: odloženo.

8. Kritický stav infrastruktury Základních registrů a ohrožené poskytování centrální služby celé veřejné správě
čj. 281/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

17. Zvýšení výdajů kapitoly státního rozpočtu 307 – Ministerstvo obrany v roce 2021
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Návrh nařízení vlády ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021
čj. 318/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Změny rámcových podmínek podpory COVID-Ubytování II
čj. 322/21     
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Návrh poslankyň Lucie Šafránkové, Kateřiny Valachové, Hany Aulické Jírovcové, Věry Kovářové, Pavly Golasowské, Olgy Richterové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1185)
čj. 321/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno neutrální stanovisko.

21. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu vycestování do zemí s extrémním rizikem nákazy
(celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Návrh usnesení vlády o odvolání vládního zmocněnce pro jadernou energetiku Ing. Jaroslava Míla, MBA
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

2. Návrh programu Technologická inkubace start-upů
čj. 279/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Aktualizace Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje
čj. 270/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Aktualizace Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2021
čj. 271/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Metodika Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+ (obecná část)
čj. 269/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2030
čj. 280/21
Předkládají: ministři zemědělství a zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Zpráva o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a o monitorování radiační situace na území České republiky za rok 2020
čj. 284/21
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Stanovení výše účasti státního rozpočtu na vybrané operační programy pro období 2014–2020 aktualizace
čj. 287/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu podpory investic za rok 2020
čj. 282/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Zpráva o implementaci "Nové agendy pro města" v České republice
čj. 263/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Odvolání a jmenování členů správní rady státní organizace Správa železnic
čj. 300/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Volba člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu
čj. 285/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc únor 2021
čj. 296/21
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v Srbské republice dne 30. března 2021
čj. 291/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o stavu vyjednávání unijní legislativy k politice soudržnosti pro období 2021–2027
čj. 265/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

2. Zpráva o činnosti Finančního analytického úřadu za rok 2020
čj. 297/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

3. Pravidelná roční informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání privatizačních prostředků Ministerstva financí k řešení ekologických závazků při privatizaci (za období od 1. ledna do 31. prosince 2020 a celkově od počátku privatizace)
čj. 288/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

4. Zpráva o vyhodnocení potenciálních možností účasti ČR v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji v kontextu stárnutí populace
čj. 286/21
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

5. Informace pro členy vlády o vyhodnocení plnění Koncepce památkové péče v České republice na léta 2017–2020
čj. 305/21
Předkládá: ministr kultury

6. Informace vládě o úmyslu realizovat veřejnou zakázku „Rozvoj IS eGonServiceBus – bezpečnostní úpravy – etapa III.“ dle § 29 písm. b) bodu 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 283/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

7. Realizace povinnosti informovat vládu v souvislosti s výdaji v oblasti informačních a komunikačních technologií, dle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, Resort Ministerstva vnitra (40)
čj. 307/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

8. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít dílčí objednávku ze Smlouvy o poskytování služeb „Zajištění provozu a rozvoje informačního systému technických prohlídek“ ev. č. S-346-150/2018, s firmou AUTOCONT a.s. Předmětem objednávky je úprava aplikace Informační systém technických prohlídek (IS TP), týkající se rozšíření rozhraní na SME – měřicí přístroje. Úprava aplikace bude spočívat v úpravě datové struktury rozhraní pro přenos z měřicích přístrojů SME do IS TP a zabezpečení přenosu dat do IS TP a zpět (1. část)
čj. 292/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

9. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít dílčí objednávku ze Smlouvy o poskytování služeb „Zabezpečení provozu a rozvoje aplikace Registru silničních vozidel“, uzavřené s firmou ICZ a.s. Předmětem objednávky je úprava aplikace Registru silničních vozidel (RSV), týkající se výdeje dat o vozidlech prostřednictvím Portálu občana a publikování formulářů pro požadavky na změnu RSV ze strany občana. Výdej dat o vozidlech bude dostupný pro fyzické osoby z registru obyvatel a pro podnikající fyzické osoby z registru osob
čj. 293/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

10. Informace o záměrech MŽP učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení ze dne 27. ledna 2020, č. 86
čj. 306/21
Předkládá: ministr životního prostředí

11. Informace o veřejné zakázce „LETVIS upgrade“
čj. 290/21
Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X