Aktuálně

27. 4. 2022 22:54

Výsledky jednání vlády 27. dubna 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro EU na vládní úrovni

1. Národní program reforem České republiky 2022
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: schváleno.

2. Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2021
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: schváleno.

3. Komunikace a spolupráce vlády ČR se členy Evropského parlamentu: vyhodnocení a opatření na zefektivnění
Předkládá: ministr pro evropské záležitosti
Výsledek jednání: schváleno.

4. Koncepce přípravy Čechů na výběrová řízení do institucí Evropské unie na roky 2023–2025
Předkládá: ministr pro evropské záležitosti
Výsledek jednání: schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
čj. 421/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: přerušeno.

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
čj. 370/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
čj. 235/22
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2022 a návrh Výhledu legislativních prací vlády na léta 2023 až 2025
čj. 412/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

5. Zřízení Národní koordinační skupiny pro podporu průmyslového výzkumu
čj. 424/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Zapojení České republiky do Fóra regulátorů malých modulárních reaktorů (SMR Regulator’s Forum) při Mezinárodní agentuře pro atomovou energii
čj. 420/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace – celek 98 - prodej regionální dráhy Královec–Žacléř
čj. 425/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí ČR na léta 2023–2025 a Konvergenční program České republiky (duben 2022)
čj. 442/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: přerušeno.

12. Informace o plánovaném přistoupení ke smlouvě s výrobcem vakcíny proti Covid-19 Moderna
čj. 454/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

13. Žádost Ministerstva zdravotnictví o souhlas vlády ČR s obstaráním léčivého přípravku PAXLOVID a převedení finančních prostředků
čj. 455/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

15. Usnesení vlády k opatřením plynoucím ze stanovení strategických priorit vlády ČR ke zvládání uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu
čj. 472/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Návrh změny krizového opatření vyhlášeného pod č. 70/2022 Sb.
čj. 471/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Změna Programu pomoci zvlášť zranitelným osobám a skupinám osob z důvodu odlišného sociokulturního prostředí vstoupivším na území České republiky v souvislosti s bezpečnostní situací na Ukrajině
čj. 470/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Zřízení mimořádného dotačního titulu v oblasti sociálních služeb v roce 2022 v souvislosti s řešením humanitární krize v důsledku války na Ukrajině
čj. 468/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s ukončením stavu pandemické pohotovosti
čj. 473/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

8. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2021
čj. 433/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2022
čj. 434/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Zpráva o společné pracovní cestě ministrů zahraničních věcí zemí Slavkovského formátu do Moldavské republiky dne 1. dubna 2022
čj. 417/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Žádost o udělení souhlasu kapitole 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí se změnou účelu použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů
čj. 457/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2021
čj. 438/22
Předkládá: ministr financí

2. Zpráva o posuzování projektů Útvarem Hlavního architekta eGovernmentu za rok 2021
čj. 415/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

3. Informace o veřejné zakázce "Veřejná zakázka na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu s panem Asaelem Halevim"
čj. 416/22
Předkládá: ministr financí

4. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 – Úpravy informačního systému Registr živnostenského podnikání
čj. 419/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

5. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (73)
čj. 422/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

6. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít dílčí objednávku ze Smlouvy o poskytování služeb „Zabezpečení provozu a rozvoje aplikace Registru silničních vozidel“, uzavřené s firmou ICZ, a. s.
čj. 427/22
Předkládá: ministr dopravy

7. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít dílčí objednávku na vybudování Portálu dopravy
čj. 428/22
Předkládá: ministr dopravy

8. Informace o veřejné zakázce „Pláštěnka jednorázová JP-90“
čj. 429/22
Předkládá: ministryně obrany
Tento bod jednání byl stažen.

9. Informace o veřejné zakázce „Technologické vybavení dílen – nákup – 1. část“
čj. 430/22
Předkládá: ministryně obrany

10. Informace pro vládu ČR o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií - Úpravy SJT o řešení prokazování nároku na slevy pro invalidní důchodce
čj. 432/22
Předkládá: ministr dopravy

11. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86 – „Nový eSSL“
čj. 435/22
Předkládá: ministr financí

12. Informace o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií na Ministerstvu práce a sociálních věcí podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
čj. 436/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

13. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 Technická podpora systému ARCLP
čj. 437/22
Předkládá: ministr financí

14. Informace ve věci žádosti Ukrajiny o pomoc při ubytování vnitřních uprchlíků.
čj. 475/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie