Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

27. 7. 2022 15:51

Výsledky jednání vlády 27. července 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022
čj. 902/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů
čj. 664/22
Předkládají: předseda vlády a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 652/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

4. Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2023
čj. 863/22 – bod 3 schůze vlády 20. 7. 2022
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

5. Návrh poslanců Heleny Válkové, Davida Kasala, Karla Raise, Aleny Schillerové a dalších, na vydání zákona o ochránci práv dětí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o ochránci práv dětí) (sněmovní tisk č. 262)
čj. 879/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno neutrální stanovisko.

6. Návrh Zastupitelstva Zlínského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 265)
čj. 880/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno nesouhlasné stanovisko.

7. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 266)
čj. 881/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno nesouhlasné stanovisko.

8. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích do roku 2024 s výhledem na rok 2025 a na pobyt ozbrojených sil států Organizace Severoatlantické smlouvy na území České republiky v letech 2023 a 2024
čj. 897/22
Předkládají: ministryně obrany a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Informace o zajišťování ochrany vzdušného prostoru Slovenské republiky stíhacími letouny Vzdušných sil Armády České republiky
čj. 812/22 – bod 7 schůze vlády 14. 7. 2022
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Návrh aktualizace Statutu Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR
čj. 735/22 – bod 9 schůze vlády 29. 6. 2022
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

11. Usnesení vlády „Revitalizace brownfieldu a příprava a výstavba strategického podnikatelského parku Plzeň-Líně“
čj. 890/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou usnesení.

23. Zajištění finančních prostředků na posílení rozpočtu výdajů kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí pro účely zajištění organizace akcí v zahraničí v rámci výkonu předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022
čj. 921/22
Předkládá: ministr pro evropské záležitosti
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Informace vládě ČR o stavu realizace útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v ostravsko-karvinském revíru a činnostech souvisejících se zahlazováním následků hornické činnosti
čj. 895/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

C. K projednání bez rozpravy:

12. Priority a oblasti dotačního titulu Protidrogová politika na r. 2023 v rámci rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR
čj. 747/22 – bod 10 schůze vlády 29. 6. 2022
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Návrh úpravy Statutu Výboru pro vnitřní bezpečnost
čj. 870/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Návrh na jmenování člena výboru Státního fondu podpory investic
čj. 883/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Jmenování členů správních rad zdravotních pojišťoven
čj. 904/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc červen 2022
čj. 903/22
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Andorrským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
čj. 871/22
Předkládají: ministři financí a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Doplnění delegace České republiky v Evropském výboru regionů (European Committee of the Regions) pro funkční období 2020-2025 – nominace Asociace krajů ČR
čj. 892/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Svobodného státu Sasko Michaela Kretschmera v České republice dne 27. června 2022
čj. 873/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Pracovní návštěva místopředsedkyně Rady ministrů a ministryně zahraničních věcí Bosny a Hercegoviny Bisery Turković v České republice dne 27. června 2022
čj. 874/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Zpráva o účasti ministra zahraničních věcí na setkání ministrů zahraničních věcí zemí skupiny Central 5 v Maďarsku dne 13. července 2022 a o jeho vystoupení ve Výboru pro zahraniční věci Evropského parlamentu a na plenárním zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru v Bruselu dne 13. července 2022
čj. 875/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí v Polské republice dne 5. května 2022
čj. 882/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2022, kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí
čj. 925/22
Předkládá: místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2021
čj. 889/22
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva

2. Informace o vydání materiálu „Výroční zpráva o prověřování zahraničních investic v České republice za období 1. 5. 2021 až 30. 4. 2022“ a jeho anglické verze
čj. 896/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

3. Informace o stavu v zásobování pitnou vodou a o jakosti dodávané vody
čj. 884/22
Předkládají: ministr zemědělství a místopředseda vlády a ministr zdravotnictví

4. Zpráva o činnosti Českého báňského úřadu a obvodních báňských úřadů za rok 2021
čj. 868/22
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu, a předseda Českého báňského úřadu

5. Informace o veřejné zakázce „Vrtulníky Mi-17 SYSTÉM – modernizace“
čj. 835/22 – bod 23 Pro Informaci schůze vlády 14. 7. 2022
Předkládá: ministryně obrany

6. Informace pro vládu České republiky o připravované vertikální spolupráci s názvem „Zajištění provozu Informačního systému registru smluv“ podle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 865/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

7. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství k předložení informace vládě v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 869/22
Předkládá: ministr zemědělství

8. Informace pro vládu České republiky o sjednání Dodatku č. 16 ke Smlouvě o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu Systému elektronického mýta
čj. 885/22
Předkládá: ministr dopravy

9. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Technické zhodnocení SVZ ARMS“
čj. 886/22
Předkládá: ministryně obrany

10. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Pořízení krypto prostředků ELCRODAT“
čj. 887/22
Předkládá: ministryně obrany

11. Dodávky radiosondážního materiálu pro Český hydrometeorologický ústav v letech 2022–2027
čj. 888/22
Předkládá: ministryně životního prostředí

12. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „ŠIS AČR – SW v návaznosti na migraci do DC – nákup“
čj. 893/22
Předkládá: ministryně obrany

13. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86; Resort Ministerstva dopravy
čj. 898/22
Předkládá: ministr dopravy

14. Informace k veřejné zakázce „Nákup 80 ks počítačových sestav a 120 ks notebooků“ v návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 27. ledna 2020 č. 86
čj. 901/22
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

15. Záměr centralizované veřejné zakázky „Poskytování mobilních telekomunikačních služeb 2022+“
čj. 907/22
Předkládá: ministr financí

16. Informace o zakázce „Podpora služeb spojených s dopravou zboží pořizovaného cestou FMS LOA EZ-P-SBF“
čj. 919/22
Předkládá: ministryně obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie