Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

26. 7. 2021 16:39

Výsledky jednání vlády 26. července 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, ve znění nařízení vlády č. 184/2018 Sb.
čj. 804/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno

2. Návrh poslance Mariana Jurečky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1263)
čj. 813/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko

3. Návrh poslance Mariana Jurečky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1264)
čj. 815/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko

4. Návrh poslance Mariana Jurečky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1265)
čj. 816/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko

5. Návrh poslance Mariana Jurečky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1266)
čj. 817/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko

6. Návrh poslance Mariana Jurečky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1267)
čj. 818/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko

9. Navýšení základního kapitálu společnosti THERMAL-F, a. s.
čj. 795/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno

10. Pravidla řízení a koordinace Dohody o partnerství v programovém období 2021–2027
čj. 797/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno

11. Územní dimenze v operačních programech 2021+
čj. 798/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno

12. Zajištění výkupu souboru kubistických předmětů a žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů
čj. 781/21
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno

13. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace  (celek č. 82)
čj. 791/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno

24. Návrh na jmenování hlavního hygienika České republiky
čj. 841/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno

25. Vyslovení souhlasu se stanovením dalších finančních prostředků státního rozpočtu na výdaje spojené s činností škol v měsíci září 2021
čj. 842/21
Předkládá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno

26. Možnosti darování očkovacích látek proti covid-19
čj. 843/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno

30. Jmenování člena Energetického regulačního úřadu
čj. 846/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno

31. Informace o přípravách Strategie obnovy části Jihomoravského kraje postižené v červnu 2021 tornádem
čj. 848/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: vláda vzala na vědomí

32. Změna Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení maloobchodu a poskytování služeb
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno

33. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, který se stanovuje povinnost operátorům zasílat tzv. welcome sms
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno

34. Změna Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách provozu škol a školských zařízení
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno

C. K projednání bez rozpravy:

7. Zpráva o stavu kybernetické bezpečnosti České republiky za rok 2020
čj. 734/21
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
Výsledek jednání vlády: schváleno

8. Akční plán k Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2021 až 2025
čj. 683/21
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
Výsledek jednání vlády: schváleno

14. Posouzení zkoušek spolehlivosti Generální inspekcí bezpečnostních sborů
čj. 793/21
Předkládají: předseda vlády a ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů
Výsledek jednání vlády: schváleno

15. Návrh úpravy Statutu Výboru pro kybernetickou bezpečnost
čj. 814/21
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
Výsledek jednání vlády: schváleno

16. Návrh na jmenování 3 členů předsednictva Technologické agentury České republiky
čj. 785/21
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno

17. Rezoluce Mezinárodního měnového fondu o všeobecné alokaci zvláštních práv čerpání
čj. 819/21
Předkládají: místopředsedkyně vlády a ministryně financí a guvernér České národní banky
Výsledek jednání vlády: schváleno

18. Zavedení Pravidel podpory nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících
čj. 783/21
Předkládají: ministryně pro místní rozvoj a místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno

19. I. Akční plán k Národní strategii ochrany práv dětí 2021–2029 na období 2021–2024
čj. 812/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno

20. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc červen 2021
čj. 820/21
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno

21. Zpráva o cestě předsedy vlády ČR na setkání předsedů vlád členských zemí Visegrádské skupiny a Slovinska ve Slovinské republice dne 9. července 2021
čj. 789/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno

22. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí v Egyptské arabské republice ve dnech 31. července až 2. srpna 2021
čj. 801/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno

23. Zpráva o účasti ministra zahraničních věcí na konferenci k Digitálnímu humanismu v Poysdorfu v Rakouské republice dne 30. června 2021
čj. 790/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno

27. Memorandum o porozumění mezi společností ČEZ a.s. a Vládou České republiky
čj. 844/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno

29. Vodíková strategie České republiky
čj. 830/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o činnosti České správy sociálního zabezpečení za rok 2020
čj. 811/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

2. Zpráva o činnosti Českého báňského úřadu a obvodních báňských úřadů za rok 2020
čj. 782/21
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a předseda Českého báňského úřadu

3. Informace pro vládu České republiky o připravovaných zakázkách na posky-tování služeb podpory provozu, obnovy, drobného rozvoje a bezpečnosti systému ROB a RPP, které mají být zadány dle § 29 písm. b) bodu 3. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu ochrany utajovaných informací
čj. 784/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

4. Informace o veřejné zakázce „Zajištění vytápění a dodávky vody pro Auditní orgán v pronajatém objektu“ v návaznosti na usnesení vlády č. 208 ze dne 22. března 2017
čj. 821/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

5. Informace o veřejné zakázce „Lesní štěpka pro vytápění vojenského areálu Prostějov“
čj. 786/21
Předkládá: ministr obrany

6. Informace o veřejné zakázce „Dodávka tepelné energie od Teplárny Liberec, a. s.“
čj. 787/21
Předkládá: ministr obrany
Projednávání tohoto bodu bylo odloženo.

7. Informace o veřejné zakázce „Nákup munice 2020/II - klamné cíle“
čj. 788/21
Předkládá: ministr obrany

8. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Telekomunikační služby – nájem optických vláken rezortu obrany"
čj. 809/21
Předkládá: ministr obrany

9. Informace týkající se tří veřejných zakázek na pořízení ochranných osobních pomůcek v jednacím řízení bez uveřejnění
čj. 808/21
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a předseda Správy státních hmotných rezerv

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie