Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

25. 10. 2021 16:33

Výsledky jednání vlády 25. října 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1142/21
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 1143/21
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek)
čj. 1100/21
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1101/21
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 248/2007 Sb., o ocenění v oblasti zdravotnictví, udělovaných Ministerstvem zdravotnictví
čj. 1079/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Řešení dislokací vybraných obecních úřadů obcí s rozšířenou působností administrativních objektech v majetku státu
čj. 1182/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Žádost o souhlas vlády s bezúplatným převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace (celek 89)
čj. 1169/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Návrh rozpočtu Strategického plánu SZP na období 2023–2027 a postup zajištění dalších kroků při jeho předkládání a schvalování Evropskou komisí
čj. 1191/21
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

9. Dotační programy zemědělství pro rok 2022 poskytované podle §1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1188/21
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 20/13 "Investiční pobídky"
čj. 899/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/20 "Peněžní prostředky operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost poskytované malým a středním podnikatelům na poradenství, marketing a vzdělávání a v souvislosti s nákazou Covid 19"
čj. 919/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/05 „Podpora energetických úspor u veřejných budov“
čj. 829/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Stanovisko Ministerstva vnitra ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/10 „Peněžní prostředky státu vynakládané na plnění vybraných cílů migrační politiky České republiky"
čj. 1045/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu 20/06 "Peněžní prostředky státu poskytované veřejným vysokým školám"
čj. 860/21
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Stanovisko Úřadu vlády České republiky, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/12
čj. 1075/21
Předkládají: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády, ministryně spravedlnosti a ministři školství‚ mládeže a tělovýchovy a zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Informace Ministerstva zemědělství o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/18 „Podpory poskytované Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a. s.“
čj. 944/21
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

17. Informace Ministerstva zemědělství o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/24 "Hospodaření Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského s majetkem státu a s prostředky státního rozpočtu po jeho transformaci"
čj. 967/21
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

18. Informace Ministerstva pro místní rozvoj o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/21 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj za rok 2018, účetní závěrka Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2018 a údaje předkládané Ministerstvem pro místní rozvoj pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2018“‘
čj. 884/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

19. Informace o plnění opatření obsažených ve Stanovisku Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/22 "Peněžní prostředky státu určené na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách"
čj. 893/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

20. Informace o realizaci nápravných opatření vyplývajících z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 19/31 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2019, účetní závěrka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2019 a údaje předkládané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2019
čj. 880/21
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

21. Informace o plnění opatření ze Stanoviska Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/19 „Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynakládané na podporu společného vzdělávání žáků“
čj. 999/21
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

22. Informace o plnění opatření obsažených ve stanovisku České správy sociálního zabezpečení ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/29 „Účetní závěrka České správy sociálního zabezpečení za rok 2019 a údaje, které jsou Českou správou sociálního zabezpečení předkládány jako podklad pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2019“
čj. 810/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

23. Informace o plnění opatření obsažených ve stanoviscích Ministerstva práce a sociálních věcí, Generali České pojišťovny a.s. a Kooperativa pojišťovny, a. s., Vienna Insurance Group ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/12 „Prostředky vybírané na základě zákona na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání“
čj. 877/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

24. Zpráva o plnění opatření ke zjištěním z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 19/23 „Podpora zaměstnanosti osob starších 50 let a politiky pozitivního stárnutí z operačního programu Zaměstnanost“
čj. 1041/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

25. Informace Ministerstva dopravy o plnění opatření k nápravě z kontrolní akce NKÚ č. 19/10 Opravy a údržba silničních mostů
čj. 1031/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

26. Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/12 „Správa daně z přidané hodnoty“
čj. 865/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

27. Materiál pro jednání vlády k úkolům z usnesení vlády ze dne 1. února 2021 č. 87 ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/14 "Zavedení elektronické identifikace a zajištění elektronického přístupu ke službám veřejné správy"
čj. 1083/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

28. Vyhodnocení opatření Ministerstva obrany ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/13 Obrněná technika Armády České republiky
čj. 983/21
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

29. Informace Ministerstva zdravotnictví o plnění nápravných opatření vyplývajících ze stanoviska Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/17 „Peněžní prostředky státu poskytnuté na účelovou podporu zdravotnického výzkumu z rozpočtové kapitoly Ministerstva zdravotnictví“
čj. 824/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

38. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o screeningovém testování ve školách s účinností od 1. listopadu
(celé znění mimořádného opatření)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

39. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest s účinností od 1. listopadu
(celé znění mimořádného opatření)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

40. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky
čj. 1218/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

46. Možnosti využití programu Antivirus a dalších nástrojů MPSV k řešení současné situace na trhu práce
čj. 1222/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno (Antivirus A).

47. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1091/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: přerušeno.

C. K projednání bez rozpravy:

30. Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2021
čj. 1177/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

31. Dokumentace programu č. 135 11 Předfinancování IROP – změna č. 2
čj. 1179/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

32. Informace o plnění aktualizovaného Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech na léta 2018–2023
čj. 1175/21
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

33. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc září 2021
čj. 1183/21
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: staženo.

34. Návrh na účast na 4. zasedání konference smluvních stran Minamatské úmluvy o rtuti prostřednictvím videokonference (1.–5. listopadu 2021)
čj. 1173/21
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

35. Zpráva o účasti předsedy vlády České republiky na 16. Bledském strategickém fóru ve Slovinské republice dne 1. září 2021
čj. 1180/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

36. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí v Emirátu Dubaj a v Království Saúdská Arábie ve dnech 12. až 15. září 2021
čj. 1181/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

37. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí v Ázerbájdžánské republice a Arménské republice ve dnech 29. září až 1. října 2021
čj. 1190/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

41. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod sp. zn. Pl. ÚS 25/21 o návrhu Městského soudu v Praze na zrušení ustanovení § 73 odst. 7 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
čj. 1217/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

42. Obeslání 41. zasedání Generální konference UNESCO (Paříž, 9. až 24. listopadu 2021)
čj. 1207/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

43. Vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničí Bukurešťského formátu (B9) v Tallinnu dne 27. října 2021čj. 1208/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

44. Pracovní návštěva předsedy vlády ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska ve dnech 1. a 2. listopadu 2021 spojená s účastí na konferenci COP - 26 v Glasgow
čj. 1213/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

45. Koncept vládního návrhu dohody Rady hospodářské a sociální dohody ČR ve smyslu § 320a písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2021
čj. 1220/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 16. září do 30. září 2021
čj. 1174/21
Předkládá: ministr zdravotnictví

2. Plán spravedlivé územní transformace
čj. 1170/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

3. Informace pro vládu České republiky o záměru připravit nadlimitní veřejnou zakázku v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií v souladu s usnesením vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 na Ministerstvu průmyslu a obchodu – Jednotný portál evidence kontrol (JePEK)
čj. 1171/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

4. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Centrální nákup IT 2021"
čj. 1178/21
Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie