Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

25. 5. 2022 15:50

Výsledky jednání vlády 25. května 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro Evropskou Unii na vládní úrovni

1. Mandát na mimořádné zasedání Evropské rady ve dnech 30. až 31. května 2022 v Bruselu
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
čj. 492/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 11/22 o návrhu Okresního soudu v Ústí nad Labem na zrušení § 454 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění účinném od 1. 1. 2022.
čj. 553/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Vyrozumění veřejného ochránce práv o nedosažení nápravy zjištěného pochybení Ministerstva vnitra, a doporučení veřejného ochránce práv vládě České republiky ke změně zákona o pobytu cizinců
čj. 439/22
Předkládá: veřejný ochránce práv
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

4. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace (celek č. 92)
čj. 585/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace (celek č. 95)
čj. 586/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace (celek č. 96)
čj. 587/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace (celek 97)
čj. 588/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za I. čtvrtletí 2022
čj. 592/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
čj. 599/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

18. Návrh nařízení vlády o třetím zvýšení důchodů v roce 2022
Návrh nařízení vlády o třetím zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022
čj. 597/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Návrh zákona o jednorázovém příspěvku na dítě
čj. 612/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: přerušeno.

23. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čj. 611/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: přerušeno.

24. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
čj. 609/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: přerušeno.

25.  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 610/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: přerušeno.

26. Informace o stavu výstavby logistického centra Armády České republiky na letišti v Ostravě-Mošnově
čj. 614/2022
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

C. K projednání bez rozpravy:

8. Návrh nařízení vlády o stanovení vybraných nepůvodních druhů ryb, k jejichž vysazování v rybářském revíru se nevyžaduje povolení k záměrnému rozšíření nepůvodního druhu do krajiny
čj. 519/22
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Koordinační mechanismy předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022
čj. 563/22
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Aktualizace Statutu Výboru pro Evropskou unii
čj. 564/22
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Návrh na jmenování rektora Vysoké školy polytechnické Jihlava pro období 2022–2026
čj. 560/22
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o výslovném ukončení platnosti Dohody o vývozu morfia a podobných drog ze Spojeného království do Československé republiky, sjednané výměnou nót ze dne 21. března 1921 a 4. srpna 1921
čj. 559/22
Předkládají: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Návrh na obeslání výročního zasedání „Stockholm+50: zdravá planeta pro prosperitu všech – naše odpovědnost, naše příležitost“ (2.–3. června 2022, Stockholm, Švédsko)
čj. 574/22
Předkládá: ministryně životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Návrh na obeslání 15. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování a dalších souvisejících zasedání (6.–17. června 2022, Ženeva, Švýcarsko)
čj. 576/22
Předkládá: ministryně životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Pracovní návštěva místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí a evropské integrace Moldavské republiky Nicolae Popesca v České republice dne 26. května 2022
čj. 550/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Další prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu na území České republiky
čj. 601/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Povolení výjimky z podmínky trvalé nepotřebnosti movitého majetku státu určeného k podpoře pro zachování ohrožených a cenných archiválií Ukrajiny a zajištění této pomoci Hasičským záchranným sborem České republiky a poskytnutí finančního daru za účelem pomoci Národní policii Ukrajiny z Programu bezpečnostní rozvojové spolupráce Ministerstva vnitra
čj. 600/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí Italské republiky Luigiho Di Maia v České republice dne 31. května 2022
čj. 594/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o měnové politice – jaro 2022
čj. 590/22
Předkládá: guvernér České národní banky

2. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2021
čj. 584/22
Předkládají: předseda vlády a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

3. Zpráva o hospodaření Státního fondu životního prostředí ČR za rok 2021
čj. 575/22
Předkládá: ministryně životního prostředí

4. Zpráva o plnění Koncepce rodinné politiky za rok 2021
čj. 552/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

5. Informace o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií na Ministerstvu práce a sociálních věcí podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 – Upgrade a generační obměna externí firewallové soustavy
čj. 551/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

6. Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií v souladu s usnesením vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 na Ministerstvu průmyslu a obchodu – nákup pracovních stanic pro koncové uživatele (PC + LCD)
čj. 569/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

7. Informace o zakázce „Dílenské polní prostředky kontejnerového typu – nákup“
čj. 573/22
Předkládá: ministryně obrany

8. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (76)
čj. 589/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

9. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády  ze dne 27. 1. 2020 č. 86, a o povinnosti v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na základě spolupráce zadavatelů podle usnesení vlády č. 208 ze dne 22. 3. 2017 Služba poskytování FW soustavy v datových centrech
čj. 591/22
Předkládá: ministr financí

10. Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 15. dubna 2022 do 4. května 2022
čj. 593/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie