Aktuálně

24. 5. 2023 16:14

Výsledky jednání vlády 24. května 2023

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

Pro informaci

1. Přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí
Předkládá: ministr spravedlnosti

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 204/23
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

2. Návrh zákona o munici
čj. 5/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh zákona o zbraních a střelivu
čj. 6/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, a zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
čj. 266/23
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh na optimalizaci fungování Stálého zastoupení ČR při Evropské unii v Bruselu po CZ PRES
čj. 400/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí

Výsledek jednání vlády: přerušeno.

6. Rozpor při pořizování Změny č. 1 Územního plánu Blatná – sportovní hala
čj. 254/23 – bod 5 schůze vlády 3. 5. 2023
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schválena varianta 1.

21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
čj. 443/23
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcVýsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

7. Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví a o změně některých souvisejících nařízení vlády
čj. 306/23
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů
čj. 324/23
Předkládá: ministr spravedlnosti 
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za I. čtvrtletí 2023
čj. 429/23
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Mechanismus zapojení České republiky do Inovačního fondu NATO
čj. 433/23
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky v roce 2022
čj. 434/23
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2023 kapitoly 307 – Ministerstvo obrany
čj. 432/23
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Spojená 14. a 15. periodická zpráva o plnění závazků plynoucích z Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace
čj. 422/23
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Sedmá periodická zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení a trestání
čj. 423/23
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Změna Statutu Rady vlády pro informační společnost
čj. 436/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Poskytnutí dobrovolného finančního příspěvku Evropskému lesnickému institutu
čj. 435/23
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Gambijskou republikou o letecké dopravě
čj. 419/23
Předkládají: ministři dopravy a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Návrh na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických o změně Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států mexických o letecké dopravě, podepsané v Mexiku D. F. 14. srpna 1990
čj. 420/23
Předkládají: ministři dopravy a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Návrh na obeslání 111. zasedání Mezinárodní konference práce (Ženeva, 5.–16. června 2023)
čj. 437/23
Předkládají: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Zpráva o oficiální návštěvě předsedy vlády ve Filipínské republice, Indonéské republice, Singapurské republice, Vietnamské socialistické republice, Republice Kazachstán a Republice Uzbekistán ve dnech 15. až 25. dubna 2023
čj. 421/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. 2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2023
čj. 444/23
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2022
čj. 424/23
Předkládají: předseda vlády a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

2. Informace o závěrech výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití v roce 2022
čj. 428/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie