Aktuálně

24. 4. 2024 16:18

Výsledky jednání vlády 24. dubna 2024

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

344. jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

1. Národní program reforem ČR 2024
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: schváleno.

2. Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2023
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: schváleno.

3. Pozice ČR k přijetí obecného přístupu k návrhu směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientace
Předkládá předseda vlády
Výsledek jednání: schváleno se změnou.

B. K projednání s rozpravou:

19. Návrh na vyslovení souhlasu vlády s odvoláním a jmenováním ředitele Vojenského zpravodajství
čj. 306/24
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1107/23 – bod 1 schůze vlády 20. 3. 2024
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
čj. 182/24
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů
čj. 271/24
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony
čj. 86/24
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
čj. 133/24
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2023
čj. 274/24
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

15. Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí ČR na léta 2025–2027 a Konvergenční program ČR (duben 2024)
čj. 283/24
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Stanovení základního postupu pro vymezování oblastí nezbytných pro příspěvek ČR k celkovému cíli EU v oblasti obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 a oblastí pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie
čj. 299/24
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

21. Návrh na odvolání hlavního hygienika České republiky
čj. 305/24
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

7. Návrh na jmenování do vojenských hodností generálů
čj. 266/24
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Návrh na jmenování do hodnosti brigádního generála
čj. 269/24
Předkládá: ministr spravedlnosti 
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Návrhy na jmenování profesorů za I. pol. 2024
čj. 277/24
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Návrh na ratifikaci změn příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, přijatých v Samarkandu, Uzbekistán, dne 17. února 2024
čj. 267/24
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Pozvání účastnických států Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě k pozorování voleb do Evropského parlamentu v České republice
čj. 273/24
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2024
čj. 272/24
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Zpráva o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady a eurosummitu ve dnech 21. a 22. března 2024 v Bruselu
čj. 265/24
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Polské republiky Donalda Tuska v České republice ve dnech 26. a 27. února 2024
čj. 264/24
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Návrh na jmenování do hodnosti generálmajora
čj. 293/24
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Návrh na jmenování do hodnosti brigádního generála
čj. 294/24
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Žádost o udělení souhlasu kapitole 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí se změnou účelu použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů
čj. 295/24
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Návrh na jmenování do hodnosti generálů
čj. 297/24
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o čerpání fondů EU v rámci politiky soudržnosti, společné zemědělské politiky a společné rybářské politiky v období 2014–2020 a 2021–2027
čj. 268/24
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

2. Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2023
čj. 263/24
Předkládá: ministr financí

3. Zpráva o průběhu a výsledcích XIII. Konference ministrů členů Světové obchodní organizace
čj. 261/24
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

4. Makroekonomická predikce České republiky (duben 2024)
čj. 284/24
Předkládá: ministr financí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie