Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

22. 2. 2021 22:05

Výsledky jednání vlády 22. února 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh rozdělení alokace pro ČR v programovém období 2021–2027 mezi operační programy
čj. 112/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

Výsledek jednání vlády: přerušeno.

2. K řešení rozporu vzniklého při pořizování Územního plánu Velké Přílepy
čj. 82/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

Výsledek jednání vlády: odloženo.

3. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod sp. zn. Pl. ÚS 6/21 o návrhu skupiny senátorů na zrušení zákona č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (tzv. daňový balíček)
čj. 148/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Zřízení Agentury pro mezivládní obrannou spolupráci na Ministerstvu obrany
čj. 164/21
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 186/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Návrh dalšího postupu proti Polsku ve věci porušení unijního práva při povolování rozšíření a prodloužení těžby v hnědouhelném dolu Turów
čj. 190/21
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Účast ministra zahraničních věcí na schůzce ministrů zahraničních věcí České republiky, Maďarska, Rakouska, Slovenska a Slovinska v Lublani dne 1. března 2021 
čj. 180/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
(Celá znění nařízení Minsiterstva zdravotncitví o nových pravidlech pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest, pravidlech pro nařizování izolace a karantény a změně v pravidlech pro předávání certifikátu o očkování proti covid-19)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Změnu Statutu Rady vlády pro zdravotní rizika
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Distribuce osobních ochranných prostředků v souvislosti s onemocněním COVID-19 v době vyhlášeného nouzového stavu
čj. 192/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Změny Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus
čj. 193/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Poskytnutí a distribuce ochranných pomůcek v souvislosti s onemocněním COVID-19 pedagogickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům zajišťujícím činnost škol, ve kterých bude povolena prezenční výuka od 1. března 2021 a následně dle harmonogramu
čj. 194/21
Předkládá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Návrh řešení zpřístupnění Národní digitální knihovny pro účely vzdělávání, vědy a výzkumu jako náhrady omezení služeb knihoven z důvodu pandemie koronaviru
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: přerušeno.

C. K projednání bez rozpravy:

5. Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za IV. čtvrtletí 2020
čj. 146/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období červenec až prosinec 2020
čj. 139/21
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Změna usnesení vlády ze dne 4. dubna 2018 č. 214 k Metodickému pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech
čj. 145/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc leden 2021
čj. 150/21
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o zřízení úřadovny Velvyslanectví České republiky v Tel Avivu umístěné v Jeruzalémě
čj. 159/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí

2. Informace o průběhu a výsledcích hlavní (podzimní) části 75. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů
čj. 149/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí

3. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (34)
čj. 141/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

4. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, Resort Ministerstva vnitra (35)
čj. 170/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

5. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86; Resort Ministerstva dopravy
čj. 158/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

6. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství k předložení informace vládě v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 157/21
Předkládá: ministr zemědělství

7. "Informace k připravované veřejné zakázce s názvem: Nákup 65 historických železničních kolejových vozidel a 2 ks podvalníků"
čj. 156/21
Předkládá: ministr kultury

8. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86
čj. 152/21
Předkládá: předseda Českého statistického úřadu

9. Informace k připravované veřejné zakázce - Sjednání úvěru pro ČR z nástroje SURE
čj. 187/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X