Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

21. 2. 2024 18:56

Výsledky jednání vlády 21. února 2024

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o lobbování
čj. 410/23 – bod 2 schůze vlády 24. 1. 2024
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: projednávání bylo přerušeno.

2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování
čj. 411/23 – bod 3 schůze vlády 24. 1. 2024
Předkládá: ministr spravedlnosti 
Výsledek jednání vlády: projednávání bylo přerušeno.

3. Návrh věcného záměru zákona o řízení a kontrole veřejných financí
čj. 1175/23
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh nařízení vlády o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech
čj. 102/24
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Národní strategie veřejného zadávání ČR pro období let 2024 až 2028
čj. 93/24
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost Exyte Technology CZ, s. r. o.
čj. 1133/23 – bod 6 schůze vlády 7. 2. 2024
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: neschváleno.

7. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost Semperflex Optimit, s. r. o.
čj. 1132/23 – bod 7 schůze vlády 7. 2. 2024
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: neschváleno.

14. Informace o záměru dalších dodávek tanků Leopard 2A4 Armádě České republiky
čj. 128/24
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Plnění usnesení vlády č. 668 ze dne 27. července 2016 a usnesení vlády č. 106 ze dne 4. února 2019 a usnesení vlády č. 550 ze dne 14. června 2021 k Investiční smlouvě mezi vládou České republiky a společností General Electric International, Inc. podněcující rozvoj leteckého průmyslu a kosmonautiky v ČR
čj. 127/24
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 27. září 2023 č. 703 k návrhu zákona o  státním rozpočtu České republiky na rok 2024 a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2025 a 2026 – indikativní počty míst nepedagogů
čj. 129/24
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

8. Návrh nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem dopravy
čj. 35/24
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, a o změně některých souvisejících nařízení vlády
čj. 46/24
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací, a nařízení vlády č. 70/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat
čj. 47/24
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Pravidla čerpání finančních prostředků z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích Evropské unie
čj. 115/24
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Maltskou republikou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
čj. 120/24
Předkládají: ministři financí a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády ve Vídni dne 4. prosince 2023
čj. 112/24
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí – SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU DO STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY – Severní energetická a SFŽP
čj. 1180/23 – bod 2 Pro informaci schůze vlády 10. 1. 2024
Předkládá: ministr životního prostředí

2. Informace pro vládu České republiky o provedeném vyhodnocení letecké hasičské služby za rok 2023 s výhledem do roku 2032
čj. 116/24
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

3. Informace o průběhu a stavu přezkumu v oblasti poštovních služeb a přípravy výběrového řízení na držitele poštovní licence pro období od 1. ledna 2025
čj. 117/24
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

4. Analýza věkové struktury státních zaměstnanců vzhledem k demografickým změnám
čj. 92/24 – bod 2 Pro informaci schůze vlády 14. 2. 2024
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

5. Informace o čerpání fondů EU v rámci politiky soudržnosti, společné zemědělské politiky a společné rybářské politiky v období 2014-2020 a 2021-2027
čj. 123/24
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

6. Informace o průběhu a výsledcích hlavní (podzimní) části 78. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů
čj. 111/24
Předkládá: ministr zahraničních věcí

7. Informace o veřejné zakázce „Logistická podpora radiolokátorů ELM-2084MMR“
čj. 124/24
Předkládá: ministryně obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie