Tiskové zprávy

20. 11. 2018 10:26

Výsledky jednání vlády 20. listopadu 2018

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

Mandát pro předsedu vlády Andreje Babiše na mimořádné zasedání Evropské rady (článek 50) dne 25. listopadu 2018 v Bruselu
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno.

2. Zpráva o realizaci Národního programu reforem 2018
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno.

3. Rámcová pozice k pracovnímu programu Evropské komise 2019
Předkládá: předseda vlády Andrej Babiš
Výsledek jednání: Schváleno.

4. Rámcová pozice ke sdělení Komise Evropské radě, Evropskému parlamentu a Radě: Silnější globální hráč: účinnější rozhodování pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: Schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 913/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čj. 755/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
čj. 983/18
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

4. Návrh poslanců Věry Adámkové, Kamala Farhana, Jiřího Ventruby, Vlastimila Válka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) (sněmovní tisk č. 308)
čj. 969/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno souhlasné stanovisko.

5. Návrh Zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 309)
čj. 968/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno nesouhlasné stanovisko.

6. Zpoplatnění některých silnic I. třídy v České republice od 1. ledna 2020
čj. 901/18 - bod 15 schůze vlády 31. 10. 2018
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

7. Nástroj finanční pomoci uprchlíkům v Turecku
čj. 979/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Aktualizace Rámcového rezortního interního protikorupčního programu
čj. 930/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Zpráva o životním prostředí České republiky 2017
čj. 971/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Návrh Kolektivní dohody vyššího stupně
čj. 966/18
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Výroční zpráva o státní službě za rok 2017
čj. 791/18 - bod 2 Pro informaci schůze vlády 26. 9. 2018
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

17. Projednání investiční pobídky pro strategickou investiční akci společnosti BMW Vertriebs GmbH
čj. 991/18
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Informace o nemožnosti stanovit kompenzační opatření týkající se řešení významného negativního vlivu zlepšení plavebních podmínek v úseku mezi Ústím nad Labem a státní hranicí prostřednictvím vodního díla Plavební stupeň Děčín na předmět ochrany č. 3270 (bahnité říční náplavy) v EVL Labské údolí a předmět ochrany bobr evropský v EVL Labské údolí a EVL Porta Bohemica
čj. 995/18
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Neschváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

13. Návrh na ratifikaci Opčního protokolu k úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením
čj. 976/18
Předkládají: ministryně práce a sociálních věcí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Chilskou republikou o letecké dopravě
čj. 977/18
Předkládají: ministři dopravy a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Účast ministra zahraničních věcí na Ministerské konferenci k Afghánistánu v Ženevě dne 28. 11. 2018
čj. 978/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Miloše Zemana ve Slovenské republice dne 30. října 2018
čj. 973/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Pracovní cesta předsedy vlády do Svobodného státu Bavorsko ve dnech 20. a 21. listopadu 2018
čj. 987/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Pracovní návštěva předsedy vlády v Rakouské republice dne 24. listopadu 2018
čj. 989/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na mimořádném zasedání Evropské rady podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii dne 25. listopadu 2018 v Bruselu
čj. 990/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Pracovní návštěva předsedy vlády Estonska Jüriho Ratase v České republice ve dnech 22. a 23. listopadu 2018
čj. 988/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska 2014–2021
čj. 965/18
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Horizontální spolupráce v oblasti Monitoringu eroze zemědělské půdy
čj. 959/18
Předkládá: ministr zemědělství

2. Veřejná zakázka v oblasti obrany nebo bezpečnosti podle ustanovení § 187 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) „Imitace vzdušných cílů - služba“ realizovaná prostřednictvím vertikální spolupráce podle ustanovení § 189 odst. 1 zákona
čj. 956/18
Předkládá: ministr obrany

3. Veřejná zakázka „Náhrada multifunkčních displejů letounů L-159 (2. část)“ zadávaná v souladu s ustanovením § 63 odst. 3 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů formou jednacího řízení bez uveřejnění
čj. 957/18
Předkládá: ministr obrany

4. Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Nákup přístupu do databáze The Economist Intelligence Unit na období 2019 - 2023“
čj. 974/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie