Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

18. 5. 2022 14:59

Výsledky jednání vlády 18. května 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čj. 512/22
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
čj. 421/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

3. Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
čj. 456/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
čj. 537/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
čj. 540/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Zajištění finančního krytí realizace stavebních projektů komponenty 3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních programů, 3.2.4 Investice do rozvoje vybraných klíčových akademických pracovišť podpořených v rámci Národního plánu obnovy
čj. 489/22
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Koordinace nákupu zemědělsko-potravinářských komodit do státních hmotných rezerv
čj. 532/22
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

8. Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu „Podpora nákupu půdy“
čj. 548/22
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace (celek č. 93)
čj. 534/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Zpráva o stavu přípravy a realizace opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy včetně návrhu na zabezpečení finančních prostředků na pokračování přípravy a realizaci záměru „Opatření na horní Opavě"
čj. 520/22
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Návrh poslanců Marka Bendy, Marka Výborného, Jana Jakoba, Josefa Cogana a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 215)
čj. 565/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko.

15. Obnovení činnosti Národní ekonomické rady vlády
čj. 568/22
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Návrh programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA
čj. 558/22
Předkládají: ministryně pro vědu‚ výzkum a inovace a předseda Technologické agentury České republiky
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Návrh zákona o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
čj. 577/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Návrh na podpis Protokolu o přístupu Finské republiky k Severoatlantické smlouvě s výhradou ratifikace
čj. 578/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Návrh na podpis Protokolu o přístupu Švédského království k Severoatlantické smlouvě s výhradou ratifikace
čj. 579/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Program občanská společnost
čj. 580/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Finanční krytí výdajů na financování mimořádné podpory pro producenty v zemědělských odvětvích v rámci rozpočtu kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství
čj. 562/22
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

10. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 187/2018 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
čj. 502/22
Předkládá: ministryně životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Zpráva o realizaci programu 327 240 Výstavba dálnice D 47 Lipník nad Bečvou – Ostrava – státní hranice Česká republika/Polská republika
čj. 535/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí ve Spojených státech amerických ve dnech 24. až 28. dubna 2022
čj. 529/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu ČR na rok 2022 kapitoly 329 - MZe podle § 24 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
čj. 554/22
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Změna Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, Statutu Rady vlády pro lidská práva, Statutu Rady vlády pro národnostní menšiny, Statutu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, Statutu Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením, Statutu Rady vlády pro rovnost žen a mužů a Statutu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
čj. 567/22
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Stanovisko vlády k účasti sportovců reprezentujících Běloruskou republiku na sportovních akcích v České republice a k účasti sportovců reprezentujících Českou republiku na sportovních akcích pořádaných na území Běloruské republiky
čj. 561/22
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2021 a predikce na další období
čj. 515/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

2. Rozbor právních možností konfiskace majetku zmrazeného na základě mezinárodních nebo vnitrostátních sankcí
čj. 536/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády

3. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Servisní podpora IS Vema pro MZČR a vybrané OSS resortu MZ“
čj. 516/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví

4. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86
čj. 522/22
Předkládá: předseda Českého statistického úřadu

5. Informace o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií u podřízených organizací Ministerstva zdravotnictví
čj. 530/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví

6. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86; Resort Ministerstva dopravy
čj. 533/22
Předkládá: ministr dopravy

7. Úložiště a řešení přístupu k audio nahrávkám z jednání soudu
čj. 538/22
Předkládá: ministr spravedlnosti 

8. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (74)
čj. 539/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

9. Informace o veřejné zakázce „LOKALITA č. 12 – Rekonstrukce budovy č. 3“
čj. 541/22
Předkládá: ministryně obrany

10. Informace o veřejné zakázce „T-72M4 CZ – opravy a udržování“
čj. 542/22
Předkládá: ministryně obrany

11. Informace o záměru výdaje v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86 a o plnění povinnosti podle usnesení vlády ze dne 22. března 2017 č. 208
čj. 544/22
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu

12. Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 1. dubna 2022 do 14. dubna 2022
čj. 549/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví

13. Informace o nadlimitní veřejné zakázce „Zajištění služeb na Letišti Praha pro delegace na vrcholné akce CZ PRES 2022“
čj. 566/22
Předkládá: ministr pro evropské záležitosti

14. Informace o nadlimitní veřejné zakázce "Zajištění pronájmu audiovizuální techniky pro přenos dat a signálu a navazujících služeb souvisejících s prostorem Kongresového centra Praha v souvislosti s CZ PRES 2022"
čj. 581/22
Předkládá: ministr pro evropské záležitosti

15. Informace o nadlimitní veřejné zakázce "Zajištění host-broadcastingových služeb pro akce pořádané v rámci CZ PRES 2022"
čj. 582/22
Předkládá: ministr pro evropské záležitosti

16. Zpráva o zmírnění dopadu inflace na veřejné zakázky a dotace
čj. 583/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie