Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

17. 5. 2021 17:42

Výsledky jednání vlády 17. května 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh nařízení vlády o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2020
čj. 461/21
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh poslanců Věry Adámkové, Miloslava Janulíka, Bohuslava Svobody, Davida Kasala, Karly Maříkové a Jiřího Běhounka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1206)
čj. 483/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko.

6. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 19/26 Budování kybernetické bezpečnosti České republiky
čj. 142/21
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/20 „Vysokoškolské vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků ozbrojených sil“
čj. 398/21
Předkládají: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra a ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/25 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit Správa úložišť radioaktivních odpadů“
čj. 230/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/28 Peněžní prostředky vynakládané na vybrané investiční programy v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
čj. 455/21
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Informace Ministerstva zemědělství a Informace Ministerstva životního prostředí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/04 „Podpora protipovodňových opatření“
čj. 332/21
Předkládají: ministři zemědělství a životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/36 „Účetní reforma v oblasti veřejných financí“
čj. 298/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: vláda vzala na vědomí.

12. Informace k realizaci opatření obsažených ve stanovisku Ministerstva vnitra ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/11 Podpora bezpečnostního výzkumu poskytovaná z rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra
čj. 242/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: vláda vzala na vědomí.

13. Informace Ministerstva průmyslu a obchodu o plnění přijatých opatření ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/15 „Podpora rozvoje vysokorychlostního přístupu k internetu poskytovaná z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“
čj. 236/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: vláda vzala na vědomí.

18. Návrh poslanců Věry Procházkové, Heleny Válkové, Aleny Gajdůškové, Dominika Feriho, Pavla Blažka, Jakuba Michálka, Stanislava Grospiče, Lucie Šafránkové, Marka Výborného a Jany Mračkové Vildumetzové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 1214)
čj. 496/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko.

19. Národní program reforem České republiky 2021
čj. 502/21
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Národní plán obnovy
čj. 503/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:

Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Informace o vzdání se funkce předsedy Národní sportovní agentury a návrh na jmenování předsedy Národní sportovní agentury
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

1. Návrh nařízení vlády o určení národního kontaktního místa pro výměnu informací o souladu poplašných a signalizačních zbraní se stanovenými technickými specifikacemi
čj. 438/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod sp. zn. PI. ÚS 24/21 o návrhu na zrušení § 257 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
čj. 480/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Výroční  zpráva o implementaci Dohody o partnerství v programovém období 2014–2020 za rok 2020
čj. 451/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů na profilující investiční výdaje v rámci kapitoly 378 – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
čj. 467/21
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za I. čtvrtletí 2021
čj. 485/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Jmenování soudců
čj. 468/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Zpráva o oficiální návštěvě předsedy vlády Slovenské republiky Eduarda Hegera v České republice dne 15. dubna 2021
čj. 482/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky, ve znění nařízení vlády č. 398/2015 Sb.
čj. 511/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Návrh na obeslání virtuálního 74. zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které se koná ve dnech 24. května – 1. června 2021
čj. 509/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2020
čj. 493/21
Předkládají: předseda vlády a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

2. Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2020
čj. 395/21
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády

3. Informace o stavu programu Nová zelená úsporám za rok 2020, identifikační číslo programu 115 280
čj. 476/21
Předkládá: ministr životního prostředí

4. Vyhodnocení Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020
čj. 484/21
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

5. Zpráva o plnění opatření Strategie sociálního začleňování 2014–2020 za rok 2020
čj. 470/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

6. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (43)
čj. 466/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

7. Informace pro vládu České republiky k připravované zakázce na poskytování služeb podpory provozu, obnovy, rozvoje a bezpečnosti systému ISZR a ISSS, která má být zadána mimo zadávací řízení podle výjimky zákona o zadávání veřejných zakázek (§ 29 písm. b) bod 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) z důvodu ochrany utajovaných informací
čj. 474/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

8. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 – Portál živnostenského podnikání
čj. 472/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

9. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020: Informace o podmínkách zadání nadlimitní veřejné zakázky – Dodávka spotřebního materiálu pro tiskárny pro rok 2021
čj. 492/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

10. Zajištění služby technického dozoru nad realizací projektu eJustice – část eISIR
čj. 469/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

11. Informace o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií u podřízených organizací Ministerstva zdravotnictví
čj. 465/21
Předkládá: ministr zdravotnictví

12. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít Smlouvu o Poskytování služeb technické podpory, softwarové údržby a rozvoje Identity managementu (Další období provozování aplikace IDM)
čj. 486/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X