Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

16. 11. 2020 18:20

Výsledky jednání vlády 16. listopadu 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Jednání výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

Ke schválení

Rámcová pozice k Pracovnímu programu Komise na rok 2021
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: schváleno.

Pro informaci

Neformální videokonference hlav států a vlád dne 19. listopadu 2020
Předkládá: předseda vlády

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1362/20
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 1225/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 998/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění nařízení vlády č. 66/2016 Sb.
čj. 1188/20
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu
čj. 1151/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném
čj. 1251/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1339/20
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
čj. 1334/20
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Návrh na poskytnutí bilaterální půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu
čj. 1335/20
Předkládají: místopředsedkyně vlády a ministryně financí a guvernér České národní banky
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Peněžní dar Civilní ochraně Palestinské autonomie ke zvládání mimořádných událostí
čj. 1364/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Podpora sportovních organizací – Restart sportu
čj. 1268/20
Předkládají: předseda vlády a předseda Národní sportovní agentury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Žádost o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
čj. 1384/20
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Soubor opatření v oblasti péče o duševní zdraví pro druhou vlnu epidemie COVID-19
čj. 1385/20
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Dotační titul na podporu ubytovacích zařízení pro školy v přírodě(COVID-Školy v přírodě)
čj. 1386/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Krizové opatření k zajištění kritické infrastruktury
čj. 1387/20
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Posílení výdajů kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2020 a zabezpečení výdajů na jednorázový příspěvek důchodci v roce 2020
čj. 1388/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Žádost o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2020, kapitoly 313 - Ministerstva práce a sociálních věcí
čj. 1389/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Informace o kritické situaci v oblasti nakládání s infekčními zdravotnickými odpady v době koronavirové epidemie
čj. 1390/20
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1381/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

26. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest
(Celé znění nařízení Ministerstva  zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

27. Krizové opatření o omezení volného pohybu osob
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

28. Ochranné opatření o podmínkách vstupu na území České republiky
(Celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

29. Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

30. Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

11. Návrh na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2020
čj. 1361/20
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Návrh na jmenování členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace
čj. 1352/20
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Návrh Statutu Státního fondu podpory investic
čj. 1358/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Návrh na sjednání Smlouvy o vydávání mezi Českou republikou a Austrálií
čj. 1353/20
Předkládají: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Návrh na obeslání 11. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (Ženeva, Švýcarsko, 7.–9. prosince 2020)
čj. 1340/20
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Návrh na obeslání 8. zasedání smluvních stran Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států a 4. zasedání smluvních stran Protokolu o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí (Vilnius, Litva, 8. –11. prosince 2020)
čj. 1347/20
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2019
čj. 1338/20
Předkládá: předseda vlády

2. Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií v souladu s usnesením vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 na Českém báňském úřadu
čj. 1342/20
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a předseda Českého báňského úřadu

3. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít dílčí objednávku ze Smlouvy o poskytování služeb „Zabezpečení provozu a rozvoje aplikace Registru silničních vozidel“, uzavřené s firmou ICZ a.s. Předmětem objednávky je úprava aplikace Registru silničních vozidel (RSV) v oblasti řešení validace dat obsažených v Základních technických popisech (ZTP) poskytovaných z Informačního systému technických prohlídek (IS TP) do RSV
čj. 1343/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

4. Informace pro vládu České republiky o nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Bezpečnostní služby – přechodné období“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1345/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

5. Záměr veřejné zakázky na pronájem nebytových prostor a parkovacích míst pro potřeby dislokace odboru 52 – Auditní orgán na území hl. m. Prahy
čj. 1363/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

6. Realizace povinnosti informovat vládu v souvislosti s výdaji v oblasti informačních a komunikačních technologií, dle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, za resort Ministerstva vnitra (č. 25)
čj. 1360/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

7. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství k předložení informace vládě v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 1344/20
Předkládá: ministr zemědělství

8. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 – Nákup přenosných počítačů a příslušenství pro potřeby resortu MPSV
čj. 1346/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X