Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

14. 9. 2020 18:25

Výsledky jednání vlády 14. září 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/15 „Podpora rozvoje vysokorychlostního přístupu k internetu poskytovaná z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“
čj. 1003/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/08 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2018, účetní závěrka Ministerstva dopravy za rok 2018 a údaje předkládané Ministerstvem dopravy pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2018“
čj. 798/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Stanovisko Ministerstva zemědělství (dále jen „MZe“) a kontrolovaných podniků povodí a Stanovisko Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/04 „Podpora protipovodňových opatření“ (dále jen „kontrolní akce NKÚ č. 19/04“)
čj. 780/20
Předkládají: ministři zemědělství a životního prostředí 
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ č. 19/17 „Peněžní prostředky státu poskytnuté na účelovou podporu zdravotnického výzkumu z rozpočtové kapitoly Ministerstva zdravotnictví“
čj. 999/20
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/05 „Peněžní prostředky státu poskytované mezinárodním organizacím a další související výdaje“
čj. 1013/20
Předkládají: ministři zahraničních věcí a školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Informace Ministerstva průmyslu a obchodu o plnění přijatých opatření ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/29 „Podpora konkurenceschopnosti prostřednictvím projektů na podporu ICT, které jsou financovány z prostředků operačních programů Podnikání a inovace a Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“
čj. 818/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

7. Informace Ministerstva průmyslu a obchodu o plnění přijatých opatření ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/01 „Peněžní prostředky vynaložené na technickou pomoc z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“
čj. 1001/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

8. Informace o plnění opatření obsažených ve stanovisku Úřadu vlády České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra, Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/03 „Peněžní prostředky poskytované nestátním neziskovým organizacím"
čj. 831/20
Předkládají: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra, ministryně pro místní rozvoj, ministři zemědělství a životního prostředí 
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

9. Informace o plnění opatření k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/23 „Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit správy národních parků“
čj. 904/20
Předkládá: ministr životního prostředí 
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

10. Informace o plnění opatření ze stanoviska Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/18 „Podpora rozvoje digitalizace vzdělávání v České republice“
čj. 1037/20
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, a některé další zákony
čj. 822/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Návrh nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti
čj. 1007/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády 
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Návrh poslanců Radima Fialy, Věry Adámkové, Ondřeje Benešíka, Marcely Melkové, Zuzany Ožanové, Jana Řehounka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 974)
čj. 1045/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády 
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

14 Návrh poslankyně Lucie Šafránkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 975)
čj. 1046/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády 
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

15. Východiska pro určení gesce ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1153 ze dne 20. června 2019 o stanovení pravidel usnadňujících používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV 
čj. 1019/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády 
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Návrh na poskytnutí peněžních darů do zahraničí na společný migrační projekt zemí V4 a Spolkové republiky Německo v Marockém království 
čj. 143/20
Předkládají: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Koordinace podpory strategických technologií a produktů
čj. 1033/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Navýšení rozpočtu Nástroje pro mimořádnou podporu s cílem zajištění vakcíny proti COVID-19 
Předkládají: místopředsedkyně vlády a ministryně financí a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

18. Zpráva o stavu kybernetické bezpečnosti České republiky za rok 2019
čj. 1021/20
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Změna statutu Rady vlády pro rovnost žen a mužů
čj. 1024/20
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Pokračování programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2021 až 2025
čj. 1036/20
Předkládají: ministři zahraničních věcí a školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Pákistánské islámské republiky o spolupráci v oblasti obranného průmyslu a logistiky
čj. 1031/20
Předkládají: ministři obrany a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí Řecké republiky Nikolaose Dendiase v České republice dne 18. září 2020
čj. 1051/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.


D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o naplňování Akčního plánu 2.0 k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací
čj. 1032/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

2. Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu ZÚ v Berlíně – investiční příprava“
čj. 1025/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí

3. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (20)
čj. 1044/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

4. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 
čj. 1027/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

5. Informace o záměru uzavření Rámcové smlouvy na poskytování služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti
čj. 1042/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

6. Obměna diskových polí pro úložiště provozních dat rezortu Ministerstva spravedlnosti 
čj. 1026/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády 

7. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Pozáruční servis CRONOS“
čj. 1028/20
Předkládá: ministr obrany

8. Informace k připravované veřejné zakázce „Nákup munice 2019/III 122 KS-RD“
čj. 1029/20
Předkládá: ministr obrany

9. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 1043/20
Předkládá: ministr zemědělství

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X