Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

14. 12. 2022 16:12

Výsledky jednání vlády 14. prosince 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1384/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
čj. 1421/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2022 Sb., o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022
čj. 1430/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1431/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh nařízení vlády o zvýšení úhrady nákladů rodičem za službu péče o dítě v dětské skupině podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1432/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Návrh nařízení vlády o zvýšení státních příspěvků podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1433/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrhy velkých výzkumných infrastruktur ke schválení poskytování účelové podpory v letech 2023-2026
čj. 1422/22 – bod 5 schůze vlády 7. 12. 2022
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Úvěrové financování vybraných výdajů vynakládaných ze státního rozpočtu a systému veřejného zdravotního pojištění v souvislosti s konfliktem na Ukrajině na pomoc uprchlíkům z prostředků Evropské investiční banky
čj. 1449/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2023–2024
čj. 1440/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Podpora návštěvnosti destinace České Švýcarsko
čj. 1454/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

26. Metodika pro řešení růstu cen stavebních materiálů na stavbách dopravní a vodní infrastruktury
čj. 1475/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

27. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění nařízení vlády č. 343/2022 Sb.
čj. 1482/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

28. Návrh postupu realizace opatření pro podporu zákazníků v teplárenství související s vysokou cenou tepelné energie ve vazbě na agresi Ruska proti Ukrajině a pro podporu teplárenství související s dekarbonizací teplárenství
čj. 1486/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

29. Dodatek č. 1 k První prováděcí smlouvě o spolupráci při výstavbě nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany v České republice
čj. 1485/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

30. Zajištění finančních zdrojů z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa pro Národní rozvojovou banku, a.s. účelově na úhradu doplatku plnění za 3. čtvrtletí z Programu COVID III
čj. 1477/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

31. Poskytnutí daru ve formě humanitární pomoci a převedení sad antigenních testů za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19 Ukrajině a Ministerstvu obrany
čj. 1465/22
Předkládá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

11. Souhrnný akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2023–2024
čj. 1438/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a. s., v rámci programu „Finanční podpora pojištění“
čj. 1451/22
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Návrh usnesení vlády k systemizaci Generální inspekce bezpečnostních sborů pro rok 2023
čj. 1439/22
Předkládají: předseda vlády a ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2030
čj. 1424/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu v roce 2023
čj. 1455/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Výroční zpráva o implementaci Strategie podpory MSP v ČR za rok 2021
čj. 1457/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Výroční zpráva o vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem státní služby služebními úřady za rok 2021
čj. 1458/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Návrh na doplnění prohlášení České republiky v souladu s čl. 2 odst. 2 a čl. 3 odst. 1 Evropské charty regionálních či menšinových jazyků
čj. 1443/22
Předkládají: ministr zahraničních věcí a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Poskytnutí peněžního daru Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
čj. 1426/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Poskytnutí peněžního daru na rekonstrukci českého válečného hrobu ve skotském Arisaigu
čj. 1444/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Zpráva o účasti předsedy vlády na summitu zemí Visegrádské skupiny v Košicích dne 24. listopadu 2022
čj. 1429/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Zpráva o pracovní návštěvě prezidentky Slovenské republiky Zuzany Čaputové v České republice dne 16. listopadu 2022
čj. 1428/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Návrh usnesení vlády o projektu Vyvedení tepla z Jaderné elektrárny Dukovany pro město Brno
čj. 1471/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování státního tajemníka v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
čj. 1464/22
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Poskytnutí daru ve formě humanitární pomoci a převedení sad antigenních testů za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19 Ukrajině a Ministerstvu obrany
čj. 1465/22
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o měnové politice – podzim 2022
čj. 1435/22
Předkládá: guvernér České národní banky

2. Informace o stavu uzavírání programového období 2007–2013
čj. 1437/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

3. Zpráva o rizicích implementace programů v roce 2022
čj. 1436/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

4. Informace o kvalitě ovzduší a spojených zdravotních rizicích v roce 2021
čj. 1434/22
Předkládají: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí a ministr životního prostředí a místopředseda vlády a ministr zdravotnictví

5. Vyrozumění veřejného ochránce práv vládě České republiky o nedosažení nápravy pochybení zjištěného při systematické návštěvě zařízení Spolku seniorů Mladé Buky, z. s.
čj. 1442/22
Předkládá: veřejný ochránce práv

6. Informace pro vládu České republiky o směně nepotřebného majetku státu za Integrované výjezdové centrum Třinec
čj. 1427/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

7. Informace o veřejné zakázce „Úvěrové financování vybraných výdajů vynakládaných ze státního rozpočtu a systému veřejného zdravotního pojištění v souvislosti s konfliktem na Ukrajině na pomoc uprchlíkům z prostředků Evropské investiční banky“
čj. 1450/22
Předkládá: ministr financí

8. Informace o veřejné zakázce „Munice 155 mm pro Děla NATO“
čj. 1452/22
Předkládá: ministryně obrany

9. Informace o zakázce „Implementace radiosondážních prostředků na kolovou platformu podvozku“
čj. 1453/22
Předkládá: ministryně obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie