Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

14. 6. 2023 20:29

Výsledky jednání vlády 14. června 2023

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
čj. 464/23
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu
čj. 309/23
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry
čj. 269/23
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o trhu s nevýkonnými úvěry
čj. 270/23
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Antibyrokratický balíček II
čj. 482/23
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Návrh na optimalizaci fungování Stálého zastoupení ČR při Evropské unii v Bruselu po CZ PRES
čj. 400/23 – bod 5 schůze vlády 24. 5. 2023
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2024 a střednědobého výhledu na léta 2025 a 2026
čj. 484/23
Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání vlády: odloženo.

8. Předchozí souhlas vlády České republiky ke vkladu majetku do obchodní společnosti Státní zkušebna strojů, a. s.
čj. 478/23
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace (celek 109)
čj. 463/23
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

28. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
čj. 425/23
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

29. Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí ČR na léta 2024–2026
čj. 530/23
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

30. Žádost o vydání předchozího souhlasu vlády České republiky k převodu finančních prostředků soustředěných ve fondu zakladatele podniku Budějovický Budvar, n. p., a Lesy České republiky, s. p., do státního rozpočtu podle ustanovení § 19 odst. 4 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, včetně schválení určené částky pro zajištění financování pozemkových úprav, o kterou by mohly být překročeny výdaje kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství
čj. 535/23
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

33. Aktualizace Národního plánu obnovy
čj. 485/23
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a ministr pro evropské záležitosti
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

34. Návrh na zřízení Vládního výboru pro strategické investice a zrušení vybraných pracovních a poradních orgánů vlády
čj. 546/23
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: přerušeno.

35. Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2024 se střednědobým výhledem na léta 2025 a 2026 a dlouhodobým výhledem do roku 2030
Předkládá: ministryně pro vědu, výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: přerušeno.

C. K projednání bez rozpravy:

10. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 500/2021 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen hlasové komunikační služby a služby přístupu k internetu osobám se zvláštními sociálními potřebami
čj. 333/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/2018 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem zahraničních věcí
čj. 448/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Návrh procesního postupu České republiky ve věci kontrolní akce DISCOUNT – případ dovozů podhodnoceného textilu a obuvi z Čínské lidové republiky na celní území Evropské unie proclené na území České republiky
čj. 508/23
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Návrh na sjednání Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Druhého švýcarského příspěvku vybraným členským státům Evropské unie na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci Evropské unie
čj. 491/23
Předkládají: ministři financí a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Návrh na přístup České republiky k Rozšířené parciální dohodě o kulturních stezkách Rady Evropy
čj. 477/23
Předkládají: ministr kultury a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Akční plán pro řešení problematiky prioritních způsobů šíření invazních nepůvodních druhů v České republice
čj. 475/23
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Návrh Statutu vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před mezinárodními orgány ochrany lidských práv
čj. 472/23
Předkládá: ministr spravedlnosti 
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Žádost o rozpočtové opatření podle § 24 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
čj. 486/23
Předkládají: předseda vlády a ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Národní politika kvality České republiky 2023–2030
čj. 496/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2022
čj. 504/23
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Výroční zpráva o elektronizaci a stavu veřejných zakázek za rok 2022
čj. 506/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Návrh změny ve složení Legislativní rady vlády
čj. 499/23
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí v Angolské republice a Zambijské republice ve dnech 12. až 16. června 2023
čj. 489/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Petra Pavla ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska ve dnech 4. až 6. května 2023
čj. 488/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády ve Svobodném státu Sasko dne 16. května 2023
čj. 490/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Zpráva o oficiální návštěvě předsedy vlády Arménské republiky Nikoly Pašinjana v České republice ve dnech 4. a 5. května 2023
čj. 501/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

26. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky Miroslava Wlachovského v České republice dne 19. května 2023
čj. 492/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

27. Informace o průběhu a výsledcích Konference vládních zmocněnců Mezinárodní telekomunikační unie (Bukurešť, Rumunsko, 26. 9. až 14. 10. 2022)
čj. 494/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

31. Přezkum účinnosti regulace (ex post RIA) a s tím související návrh změn Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) a Statutu Legislativní rady vlády
čj. 522/23
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

32. Návrh na obeslání 43. zasedání Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) a zajištění účasti delegace ČR (1.֪–7. 7. 2023, Řím, Itálie)
čj. 532/23
Předkládají: ministři zemědělství a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

36. Informace o zapojení Ukrajiny do spolupráce ČR a SR při pořizování a provozování pásových bojových vozidel pěchoty
čj. 547/23
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Indikátorová soustava Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021–2030
čj. 505/23
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva

2. Aktualizace Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR
čj. 502/23
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

3. Zpráva o čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých bývalou hornickou a hutnickou činností
čj. 493/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

4. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2022
čj. 497/23
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

5. Zpráva o plnění úkolů státní surovinové politiky
čj. 498/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

6. Informace o zakázce „Servisní podpora víceúčelových vrtulníků H-1-zajištění životního cyklu“ v části realizované smlouvou v rámci vertikální spolupráce s LOM PRAHA, s. p.
čj. 500/23
Předkládá: ministryně obrany

7. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít Smlouvu o poskytování služeb „Zajištění provozu a rozvoje aplikace Registru silničních vozidel“
čj. 503/23
Předkládá: ministr dopravy

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie