Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

13. 9. 2021 16:20

Výsledky jednání vlády 13. září 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
čj. 950/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

2. Návrh nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2022 až 2026
čj. 938/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

3. Návrh poslanců Romana Onderky a Kateřiny Valachové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 1325)
čj. 1004/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno neutrální stanovisko.

6. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost CVP Galvanika, s. r. o.
čj. 832/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost STV Technology, s. r. o.
čj. 951/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Strategický rámec přípravy na stárnutí společnosti 2021–2025
čj. 733/19 – bod 10 schůze vlády 17. 2. 2020
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno upravené usnesení.

29. Strategie obnovy části Jihomoravského kraje postižené v červnu 2021 tornádem
čj. 1021/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

4. Hodnocení dopadů regulace zákona o hazardních hrách a souvisejících právních předpisů
čj. 991/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

5. Návrh změny rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2021
čj. 953/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Poskytnutí nouzových zásob z důvodu dočasného přerušení ropovodu v souvislosti s realizací přeložky silnice u Církvice
čj. 995/21
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a předseda Správy státních hmotných rezerv
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Aktualizace Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR a Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu
čj. 985/21
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Zpráva o rozhodnutí předsedů vlád členských zemí Visegrádské skupiny navýšit rozpočet Mezinárodního visegrádského fondu
čj. 963/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Návrh využití druhé tranše prostředků REACT-EU v ČR
čj. 992/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Návrh aktualizovaného znění Statutu Rady pro fondy Evropské unie
čj. 945/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Návrh usnesení vlády o jmenování finančního arbitra
čj. 981/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2021
čj. 982/21
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období leden až červen 2021
čj. 980/21
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2020
čj. 987/21
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Implementační plány programu Digitální Česko
čj. 1000/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Plán moderního zabezpečení české železnice – implementace evropského vlakového zabezpečovacího zařízení ETCS
čj. 996/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Program podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví – EXCELES
čj. 966/21
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2020
čj. 975/21
Předkládají: ministři zemědělství a životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Výstupy investičního záměru Posílení vodních zdrojů v povodí Horní Moravy vodou z povodí Odry – přivaděč
čj. 994/21
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu pro léta 2021 až 2030
čj. 946/21
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Informace o zajišťování letecké záchranné služby a jejích prostředků státními subjekty po roce 2020
čj. 955/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Obeslání 76. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů a pracovní návštěva ministra zahraničních věcí ve Spojených státech amerických
čj. 956/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Návrh na obeslání XV. Konference Organizace spojených národů pro obchod a rozvoj
čj. 998/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Návrh na obeslání 15. Valného shromáždění Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF)
čj. 973/21
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

28. Návrh na obeslání 7. zasedání smluvních stran Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí a 4. zasedání smluvních stran Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (18.–22. října 2021, Ženeva, Švýcarsko)
čj. 986/21
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

30. Zpráva Vládě ČR o činnosti projektu Chytrá karanténa 2.0 - za 2. čtvrtletí 2021
čj. 1029/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

31. Zajištění zvýšených osobních nákladů krajských hygienických stanic a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR v souvislosti s plněním mimořádných úkolů souvisejících s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem s označením SARS-CoV-2
čj. 1025/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

32. Poskytnutí opakovaného peněžního daru Radě Evropy spojeného s Cenou Václava Havla za lidská práva
čj. 1010/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

33. Informace o zřízení zastupitelského úřadu České republiky v Dauha ve Státě Katar a návrh jeho finančního zabezpečení
čj. 1026/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

34. Zmocnění místopředsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy k podpisu dohody o financování a provozního ujednání k Národnímu plánu obnovy
čj. 1023/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

35. Návrh na vyhlášení výběrového řízení na služební místo předsedy Nejvyššího stavebního úřadu a jmenování členů výběrové komise
čj. 1023/21
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Makroekonomická predikce České republiky (srpen 2021)
čj. 952/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

2. Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 1. srpna do 15. srpna 2021
čj. 989/21
Předkládá: ministr zdravotnictví

3. Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 16. srpna do 31. srpna 2021
čj. 993/21
Předkládá: ministr zdravotnictví

4. Zpráva za rok 2020 o rovnosti žen a mužů
čj. 859/21
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Projednávání tohoto bodu bylo odloženo.

5. Zpráva o naplňování Akčního plánu 2.0 k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací
čj. 990/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

6. Informace o průběhu a výsledcích summitu NATO v Bruselu dne 14. června 2021
čj. 997/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí

7. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Softwarová licence“ v souladu s ustanovením § 29 písm. b) bod 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 958/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

8. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (56)
čj. 1001/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

9. Informace o záměru nadlimitní veřejné zakázky „Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění Analytického modulu AISG (Informační systém pro dohled nad hazardními hrami) a souvisejících služeb“
čj. 935/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

10. Informace o veřejné zakázce „Výroba a dodávky bankovkového papíru“
čj. 1003/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

11. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít dílčí objednávku ze Smlouvy o poskytování služeb „Zabezpečení provozu a rozvoje Informačního systému technických prohlídek“ (dále jen „IS TP“), uzavřené s firmou AUTOCONT a.s. Předmětem objednávky je soubor úprav aplikace IS TP týkající se odesílání a přijímání dat z TSK přes rozhraní RSI/EUCARIS, zvýšení uživatelské ergonomie, ověření v Registru obyvatel a zvyšování kvality dat v IS TP, doplnění důvodů storna do prohlídek STK, nahrazení současné evidence subjektů vedených na více místech odděleně do jednoho místa s využitím údajů z Registru osob k předvyplnění hodnot aplikace IS TP, zpřístupnění logů IS TP pro externí vyčítání systémem SIEM (Security Information and Event Management), doplnění funkcionality ověřování pořizovaných subjektů proti Registru osob s validací dat proti ověřenému zdroji a rozšíření počtu zobrazovaných údajů na stránce „kontrola-tachometru.cz“ o podrobnější údaje o vozidle, uvedení druhu technické způsobilosti a zjištěných závad při technické prohlídce vozidla
čj. 948/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

12. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86; Resort Ministerstva dopravy
čj. 949/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

13. Informace pro vládu České republiky o záměru Ředitelství silnic a dálnic ČR učinit výdaj v oblasti informačních a komunikačních technologií s názvem „Diagnostický systém pro pořízení fotopasportu komunikací“
čj. 974/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

14. Informace o veřejné zakázce „Modernizace palubního terminálu LINK-16, JAS 39 Gripen“
čj. 959/21
Předkládá: ministr obrany

15. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Pozáruční servis SVSS – pozemní radiový komunikační systém“
čj. 960/21
Předkládá: ministr obrany

16. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Přenosné radiostanice KV, VKV“
čj. 961/21
Předkládá: ministr obrany

17. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Pozáruční servis systémů zabezpečení C2 VzS – SEKTOR VS“
čj. 962/21
Předkládá: ministr obrany

18. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Technická podpora ostatní aplikace – podpora SW GIS-ELA“
čj. 977/21
Předkládá: ministr obrany

19. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Licence VMware“
čj. 978/21
Předkládá: ministr obrany

20. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Pozáruční servis CRONOS“
čj. 979/21
Předkládá: ministr obrany

21. Informace o veřejné zakázce „Dělo NATO – nákup“
čj. 988/21
Předkládá: ministr obrany

22. Informace k připravovaným veřejným zakázkám centra CzechELib – 2022
čj. 965/21
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

23. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 943/21
Předkládá: ministr zemědělství

24. Nadlimitní veřejná zakázka s názvem „Provedení a poskytnutí činností a služeb na podporu výkonu státní správy v oblasti vodního hospodářství“, zadávaná mimo působnost zákona o zadávání veřejných zakázek
čj. 942/21
Předkládá: ministr životního prostředí

25. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 – Nákup nutných aktivních prvků pro WAN pro rok 2021
čj. 969/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

26. Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií na České správě sociálního zabezpečení
čj. 1002/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

27. Rozdělení rolí při implementaci Národního plánu obnovy ČR
čj. 1018/21
Předkládá: předseda vlády

28. Konsolidované znění Národního plánu obnovy
čj. 1020/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

29. Informace k záměru uzavření dodatku Prováděcí smlouvy č. 2 na Vývoj aplikace ADIS - Legislativní a procesní změny v r. 2020 až 2021, zejména v oblasti evidence tržeb, One-Stop-Shop, mezinárodních daní a dalších změn daňových zákonů Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
čj. 1024/11
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

30. Informace k veřejné zakázce "Zajištění služeb Security Operation Center na MMR" v návaznosti na usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86
čj. 1022/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

31. Informace k veřejné zakázce "Dodávka služeb pro provoz systémové infrastruktury Centra pro regionální rozvoj ČR pro roky 2022-2024" v návaznosti na usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86
čj. 1015/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie