Aktuálně

13. 4. 2022 15:54

Výsledky jednání vlády 13. dubna 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Zpráva o naplňování úkolů spojených s předsednictvím ČR v Radě EU
čj. 382/22
Předkládá: ministr pro evropské záležitosti
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
čj. 947/21
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 1435/21
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
čj. 199/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
čj. 200/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších přepisů
čj. 243/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
čj. 350/22
Předkládá: ministr kultury

Výsledek jednání vlády: přerušeno.

8. Návrh poslanců Ivana Adamce, Radima Fialy, Romana Kubíčka, Michala Kučery, Ondřeje Lochmana, a Antonína Tesaříka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 186)
čj. 381/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko.

9. Návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 185)
čj. 380/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

10. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace (celek č. 88)
čj. 357/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Návrh usnesení vlády k zajištění infrastruktury pro sdílení údajů potřebných pro realizaci humanitární pomoci a dalších opatření v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
čj. 399/22
Předkládají: ministryně obrany a 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Stanovení strategických priorit vlády ČR ke zvládání uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu
(celé znění materiálu)
čj. 410/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Zajištění vysílání policistů do zahraničí v reakci na uprchlickou vlnu z Ukrajiny a na posílení migračních toků podél západobalkánské trasy
čj. 411/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
čj. 401/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Návrh na jmenování do hodností generálů
čj. 409/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Návrh usnesení vlády o přijetí krizového opatření k zajištění poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
čj. 402/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Žádost Ministerstva zdravotnictví o souhlas s vydáním mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností ode dne 14. dubna 2022
(celé znění mimořádného opatření)
čj. 405/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

11. Jmenování soudců
čj. 371/22
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády v Polské republice a na Ukrajině ve dnech 15. a 16. března 2022
čj. 360/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Přehled investorské přípravy dopravních staveb, jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč a jejichž předpoklad zahájení je v následujících 3 letech
čj. 389/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí Gruzie Ilii Darčiašviliho dne 14. dubna 2022
čj. 393/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o stavu zavádění řízení kvality ve služebních úřadech za rok 2021
čj. 359/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

2. Využití nevyčerpaných finančních prostředků přidělených na pořízení a servis elektronického monitorovacího systému pro Probační a mediační službu
čj. 363/22
Předkládá: ministr spravedlnosti 

3. Zpráva o činnosti a hospodaření Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře za rok 2021
čj. 355/22
Předkládá: ministr dopravy

4. Pravidelná informace o stavu přípravy Rychlých spojení k 31. 3. 2022
čj. 364/22
Předkládá: ministr dopravy

5. Informace o nadlimitní veřejné zakázce zadávané na základě výjimky podle § 29 písm. i) bod 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup vysílacího času pro TV vysílání preventivních spotů BESIP“
čj. 356/22
Předkládá: ministr dopravy

6. Informace o veřejné zakázce „TACSAT – pronájem pásma UHF“
čj. 369/22
Předkládá: ministryně obrany

7. Informace o záměru Všeobecné fakultní nemocnice v Praze učinit výdaje v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií
čj. 362/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví

8. Informace o záměrech MŽP učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesená vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86
čj. 367/22
Předkládá: ministryně životního prostředí

9. Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti - za období od 1. března 2022 do 15. března 2022
čj. 391/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie