Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

12. 11. 2021 8:32

Výsledky jednání vlády 12. listopadu 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1237/21
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu)
čj. 1255/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1123/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
čj. 1176/21
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2022 a střednědobého výhledu na roky 2023–2024
čj. 1322/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Pravidla řízení fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí v programovém období 2021–2027
čj. 1273/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Žádost o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2021, kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí
čj. 1334/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o screeningovém testování ve školách
(celé znění mimořádného opatření)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

7. Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů poradních orgánů za rok 2021 (Odborných panelů a Odborného orgánu hodnotitelů)
čj. 1279/21
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Návrh na jmenování člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace
čj. 1311/21
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Návrhy na jmenování profesorů za II. pol. 2021
čj. 1314/21
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Návrh Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice po roce 2020
čj. 1313/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Informace o stavu implementace schématu pro naplnění závazku povinných úspor energie podle čl. 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti a revizi predikce dosažených úspor energie z jednotlivých opatření
čj. 1302/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Zrušení pověření řídit Úřad vlády České republiky ke dni jmenování nové vlády
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o činnosti Řídícího výboru Českých drah, a.s.  za I. pololetí roku 2021
čj. 1261/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

2. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít smlouvu (prodloužení současného smluvního vztahu) se STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, s. p., na pokračování zajištění výroby a personalizace karet Digitálního tachografu České republiky včetně podpory uživatelů Informačního systému Digitálního tachografu a procesů souvisejících s kartami Digitálního tachografu včetně technické podpory (maintenance). Uzavření smlouvy s STC na další období garantuje kontinuitu poskytovaných služeb a zachování kvality dokladů, včetně provázanosti na jejich následnou okamžitou distribuci na jednotlivá výdejní místa v ČR, a stejně tak i na zajištění provozu a podpory samotného informačního systému. Veřejná zakázka je vedena mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), a to s využitím výjimky podle § 29 písm. b) bod 3. tohoto zákona, neboť zpřístupněním nebo poskytnutím zadávací dokumentace by došlo k vyzrazení utajované informace a nelze učinit opatření podle § 36 odst. 8 ZZVZ, které by provedení zadávacího řízení umožňovalo
čj. 1304/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

3. Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „Dodávka, implementace a podpora informačního systému Digitální technické mapy ŘSD ČR (IS DTM ŘSD)“ realizované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
čj. 1305/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

4. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86; Resort Ministerstva dopravy
čj. 1306/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

5. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86; Resort Ministerstva dopravy
čj. 1307/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

6. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 
Smlouva na Technickou podporu IS VEMA v letech 2022–2025
čj. 1262/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

7. Informace o záměru veřejné zakázky „Zajištění podpory provozu IS ARES“
čj. 1266/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

8. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
Informace k záměru prováděcí smlouvy "Vývoj aplikace ADIS – Legislativní a procesní změny – ostatní legislativní změny"
čj. 1308/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

9. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
Informace o prodloužení stávajících smluvních ujednání v souvislosti s provozem transakční části EET
čj. 1309/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

10. Informace k veřejné zakázce "Technická podpora produktů využitých v IS NEN na období 2022-2024" v návaznosti na usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86
čj. 1281/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

11. Informace k veřejné zakázce "Dodávka HW a SW včetně technické podpory pro produkční prostředí MS2021+ - proprietární HW a SW ORACLE" v návaznosti na usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86
čj. 1286/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

12. Informace k veřejným zakázkám „Pořízení HW a SW včetně technické podpory pro testovací prostředí a MS2021+ – standardizovaný HW a SW“ a „Technické podpory pro HW a SW MS2014+“ v návaznosti na usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86
čj. 1287/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

13. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Technická podpora provozu ŠIS AČR“
čj. 1289/21
Předkládá: ministr obrany
Bod jednání byl stažen

14. Informace o veřejné zakázce „Nákup munice 2022/I-malorážová-RD“
čj. 1297/21
Předkládá: ministr obrany

15. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (62)
čj. 1265/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

16. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít smlouvu o Zavedení digitálních pečetí na jednotném vzoru víz, jejich podpoře a rozvoji
čj. 1296/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí

17. Informace k připravované veřejné zakázce s názvem: „František Muzika, Oldřich a Božena, 1922 olej, plátno, 110 x 93 cm, signováno v pravém dolním rohu: F. Muzika 1922“
čj. 1283/21
Předkládá: ministr kultury

18. Informace k veřejné zakázce Zajištění služeb podpory provozu, nutného rozvoje a ukončení OKaplikací
čj. 1312/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

19. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství k předložení informace vládě v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 1328/21
Předkládá: ministr zemědělství

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie