Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

12. 7. 2021 16:20

Výsledky jednání vlády 12. července 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh poslanců Jana Chvojky, Olgy Richterové a Hany Aulické Jírovcové na vydání zákona o integračním sociálním podniku a o změně souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 1236)
čj. 736/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno neutrální stanovisko.

3. Návrh poslanců Jana Hamáčka, Jana Chvojky, Romana Onderky, Romana Sklenáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1239)
čj. 737/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády 
Výsledek jednání vlády: schváleno neutrální stanovisko.

4. Návrh poslanců Jana Hamáčka, Jana Chvojky, Romana Onderky, Romana Sklenáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1240)
čj. 739/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno neutrální stanovisko.

5. Návrh poslanců Jana Hamáčka, Jana Chvojky, Romana Onderky, Romana Sklenáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 1241)
čj. 738/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno neutrální stanovisko.

6. Návrh poslanců Jana Hamáčka, Radka Vondráčka, Petra Gazdíka, Marka Nováka, Aleny Gajdůškové, Stanislava Blahy, Jana Jakoba, Kateřiny Valachové, Marie Pěnčíkové, Jany Černochové, Pavla Žáčka, Bohuslava Svobody, Vojtěcha Munzara, Jana Bauera, Petra Bendla, Františka Elfmarka,
Jana Chvojky, Margity Balaštíkové, Pavla Pustějovského a Miloslava Janulíka na vydání zákona o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 1250)
čj. 741/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko.

13. Rozhodnutí o převodech majetku státu podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 272)
čj. 655/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Návrh na jmenování nejvyššího státního zástupce
čj. 693/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se určuje termín pro podání druhé dávky léčivého přípravku – očkovací látky proti onemocnění COVID-19
(celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

26. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví povinnost pořadatele hromadné akce s účastí větší než 1000 osob tuto akci ohlásit předem místně příslušné krajské hygienické stanici
(celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

1. Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu Evropské unie přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky
čj. 684/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod sp. zn. Pl. ÚS 18/21 o návrhu skupiny senátorů na zrušení některých ustanovení zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, a zrušení některých ustanovení zákonů č. 128/2000 Sb., o obcích, a č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění zákona č. 36/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
čj. 745/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Kandidátní listina s kandidáty na soudce Evropského soudu pro lidská práva za Českou republiku
čj. 606/21 - bod 5 schůze vlády 14.6.2021
Předkládají: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Zpráva o druhém kole procesu národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu
čj. 728/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Zajištění realizační fáze implementace programu Vnitřní věci Ministerstva vnitra v rámci implementační struktury Finančního mechanismu Norska na období 2014-2021
čj. 679/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Návrh Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky
čj. 723/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. O změně právních poměrů u administrativní budovy na adrese Hybernská 1006/18, 111 21 Praha 1 – Nové Město
čj. 731/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů na profilující kapitálové výdaje v rámci kapitoly 375 – Státní úřad pro jadernou bezpečnost
čj. 735/21
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030
čj. 681/21
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Pozvání účastnických států Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě k pozorování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
čj. 692/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Změna ve složení členů řídícího výboru akciové společnosti České dráhy
čj. 697/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Výroční zpráva o kontrole vývozu vojenského materiálu, ručních zbraní pro civilní použití a zboží a technologií dvojího užití v České republice za rok 2020
čj. 663/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Návrh na změnu usnesení vlády ČR ze dne 7. července 2016 č. 613 o Koncepci letecké dopravy pro období let 2016 až 2020 ve znění bodu 40 usnesení vlády ČR ze dne 21. března 2018 č. 189
čj. 649/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2020
čj. 676/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Zásady správy a zajišťování návratnosti zahraničních pohledávek České republiky
čj. 700/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Hodnotící zpráva Společného nákupu za roky 2019 a 2020
čj. 704/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska dne 19. 7. 2021
čj. 742/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o zajištění administrativní kapacity implementační struktury Dohody o partnerství a Národního strategického referenčního rámce za rok 2020
čj. 675/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

2. Vyrozumění veřejného ochránce práv vládě České republiky o nedosažení nápravy pochybení zjištěného při systematické návštěvě zařízení Spolku pro seniory Mír Práče, z. s.
čj. 721/21
Předkládá: veřejný ochránce práv

3. Zpráva vládě České republiky o činnosti projektu Chytrá karanténa 2.0 – za období od 1. ledna do 31. května 2021
čj. 667/21
Předkládá: ministr zdravotnictví

4. Informace vládě ČR o záměru sloučení Palivového kombinátu Ústí, státní podnik, na straně jedné s DIAMO, státní podnik, na straně druhé, na základě kterého dojde k převzetí veškerého jmění PKU ze strany DIAMO, zániku PKU státního podniku a vytvoření odštěpného závodu PKU v rámci DIAMO, s.p.
čj. 746/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

5. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2020
čj. 651/21
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a předseda Rady Energetického regulačního úřadu

6. Souhrnná informace o plnění Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020
čj. 686/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

7. Výroční zpráva o stavu veřejné správy v České republice za rok 2020 a Informace o plnění Implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období let 2014–2020 za rok 2020
čj. 702/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

8. Zpráva o činnosti Pracovní skupiny Rady vlády pro informační společnost pro jednací řízení bez uveřejnění do 31. května 2021
čj. 716/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

9. Závěrečná zpráva o naplňování Akčního plánu Strategie digitální gramotnosti České republiky na období 2015 až 2020
čj. 722/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

10. Souhrnná informace o aktivitách realizovaných příslušnými resorty v oblasti potírání nelegálního zaměstnávání cizinců za rok 2020
čj. 730/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

11. Závěrečná zpráva o plnění Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017-2020
čj. 725/21
Předkládá: ministr kultury

12. Informace k realizaci Programu podpory české komunity v rumunském Banátu
čj. 691/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí

13. Informace o stavu realizace programu reprodukce majetku 107V08
čj. 650/21
Předkládá: ministr obrany

14. Informace pro členy vlády o průběhu a výsledcích 14. kongresu Organizace spojených národů o prevenci kriminality a trestní spravedlnosti (Kjóto, Japonsko, 7. – 12. března 2021)
čj. 685/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

15. Koprodukční smlouva mezi AOPK ČR a Českou televizí na cyklus Krajinou domova 3
čj. 661/21
Předkládá: ministr životního prostředí

16. Nákup vysílacího času k minipořadu „Do poslední kapky“ s tzv. sponzorskými vzkazy OPŽP
čj. 662/21
Předkládá: ministr životního prostředí

17. Informace o veřejné zakázce „Dodávky vybavení pro modernizace vrtulníků Mi-171Š - 2. část“
čj. 687/21
Předkládá: ministr obrany

18. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Room kit pro VVC - nákup“
čj. 718/21
Předkládá: ministr obrany

19. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Internet MO – navýšení bezpečnosti - nákup“
čj. 719/21
Předkládá: ministr obrany

20. Informace o záměru výdaje v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86 a o plnění povinností podle usnesení vlády ze dne 22. března 2017 č. 208
čj. 724/21
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu

21. Zajištění provozu a dostupnosti Portálu veřejné správy
čj. 717/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

22. Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
čj. 726/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

23. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (49)
čj. 682/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

24. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (50)
čj. 688/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

25. Informace pro vládu ČR o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií - Úpravy Systému jednotného
tarifu
čj. 680/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

26. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít dílčí objednávku na Řízení projektů souvisejících s digitalizací agend MD, s tím spojenou administrativní a konzultační podporu, směřující zejména ke vzniku Portálu dopravy
čj. 695/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

27. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít dílčí objednávku na řízení projektů informačních systémů odboru agend řidičů Ministerstva dopravy a s tím spojenou administrativní a konzultační podporu. Jedná se o řízení projektů k IS Digitální tachograf, IS Centrální registr řidičů, IS eTesty, a práce související s přípravou projektu digitalizace resortu MD ve vazbě napojení IS odboru agend řidičů
čj. 696/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

28. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č.86; Resort Ministerstva dopravy
čj. 727/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

29. Informace o veřejných zakázkách SPCSS v návaznosti na usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
čj. 747/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

30. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství k předložení informace vládě v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 720/21
Předkládá: ministr zemědělství

31. Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií na České správě sociálního zabezpečení
čj. 674/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

32. Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 1. června do 15. června 2021
čj. 755/21
Předkládá: ministr zdravotnictví

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie