Aktuálně

11. 10. 2021 16:03

Výsledky jednání vlády 11. října 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 141/2013 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropské unie
čj. 1070/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách
čj. 1111/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1065/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh nařízení vlády o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
čj. 875/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 a 2024
čj. 1110/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Souhrnná zpráva k úkolům UV č. 713/2017 ke Zprávě o nutnosti zajištění ekonomických zájmů státu v oblasti využití kritických superstrategických surovin Evropské unie a některých dalších surovin
čj. 1119/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost AVICENTRA, s. r. o.
čj. 1103/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: neschváleno.

8. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost GSP-High Tech Saws, s. r. o.
čj. 1120/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: neschváleno.

9. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace (celek č. 87)
čj. 1114/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Rekonstrukce administrativní budovy nábř. Edvarda Beneše č. p. 627, Praha – Malá Strana, pro potřebu Úřadu vlády ČR
čj. 1121/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

27. Návrh na jmenování do hodnosti generálmajora
čj. 1150/21
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

28. Návrh na jmenování příslušníka do hodnosti generálporučík
čj. 1149/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

29. Návrh na jmenování do hodnosti generálů
čj. 1147/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

30. Návrh na jmenování vojáků z povolání do hodností generálů
čj. 1145/21
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

31. Návrh na jmenování do hodností brigádní generál ve výslužbě
čj. 1118/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

11. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2021
čj. 1107/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu České republiky na rok 2021 v rámci kapitoly 343 - Úřad pro ochranu osobních údajů
čj. 1098/21
Předkládají: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra a předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Úprava rozpočtu účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji v letech 2021 a 2022
čj. 1125/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Hodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2019
čj. 1072/21
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Návrh na jmenování člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace
čj. 1073/21
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Jmenování předsedy Krajského soudu v Brně
čj. 1074/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Jmenování soudců
čj. 1071/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Aktualizace Dokumentace programu 133 330 Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí
čj. 1088/21
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Návrh na sjednání Dodatku č. 1 k Hostitelské dohodě mezi vládou České republiky a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém (GNSS) týkající se umístění, podpory, výsad a imunit, podepsané v Praze dne 27. ledna 2012
čj. 1086/21
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Návrh na obeslání první části 15. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti, 10. zasedání smluvních stran Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti a 4. zasedání smluvních stran Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání (hybridní, 11.–15. října 2021)
čj. 1069/21
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Návrh na obeslání 16. zasedání Mezinárodní konference pro legální metrologii
čj. 1105/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Návrh na účast na 12. zasedání konference smluvních stran Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové vrstvy (II. část) a 33. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, prostřednictvím videokonference 23.–29. října 2021)
čj. 1102/21
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Návrh na obeslání 2. zasedání Schůze smluvních stran Protokolu o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, které se koná virtuálně v Ženevě ve dnech 15.–18. listopadu 2021
čj. 1124/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Zpráva o setkání předsedů vlád zemí Slavkovské spolupráce v Lednici dne 7. září 2021
čj. 1081/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Zpráva o oficiální návštěvě spolkového prezidenta Frank-Waltera Steinmeiera v České republice ve dnech 25. až 27. srpna 2021
čj. 1078/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

26. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí v Moldavské republice dne 10. září 2021
čj. 1112/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

32. Pořízení pohotovostních zásob pro Ministerstvo zdravotnictví - mrazicí boxy
čj. 1157/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

33. Návrh na obeslání 9. zasedání Konference smluvních stran Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, které se koná ve formě videokonference ve dnech 8. – 13. listopadu 2021
čj. 1141/21
Předkládají: ministr zdravotnictví a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

34. Pracovní cesta ministra zahraničních věcí do Švédského království na mezinárodní konferenci „Mezinárodní fórum k připomínce holocaustu a boji proti antisemitismu v Malmö“ ve dnech 12. a 13. října 2021
čj. 1130/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva Poslanecké sněmovně o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 1. září 2021 do 15. září 2021
čj. 1122/21
Předkládá: ministr zdravotnictví

2. Informace o plnění opatření Národního akčního plánu čisté mobility (NAP CM) za rok 2020
čj. 1104/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

3. Přehled investorské přípravy dopravních staveb, jejichž náklady přesahují 300 mil. Kč a jejichž předpoklad zahájení je v následujících 3 letech
čj. 1116/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

4. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti informačních a komunikačních technologií s názvem „Návrh rozvoje pro roky 2021 - 2024 ke Smlouvě o návrhu, vývoji, implementaci a správě informačního systému elektronické dálniční známky (EDAZ)“
čj. 1084/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

5. Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „D10 Výstavba telematických systémů“ realizované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
čj. 1097/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

6. Veřejná zakázka "Sběr dat o místech dobíjení energií“ realizované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
čj. 1115/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

7. Informace pro vládu České republiky k připravované vertikální spolupráci s názvem „Doplnění IS Czech POINT na verzi 3.0" podle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1082/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

8. Zajištění rozvoje Portálu veřejné správy 2021+
čj. 1085/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

9. Informace o uzavřených smluvních vztazích na základě výjimky udělené Národní agentuře pro informační a komunikační technologie v souladu s usnesením vlády ze dne 27. července 2020 č. 810
čj. 1076/21
Předkládá: ministr zdravotnictví

10. Informace k nadlimitní veřejné zakázce „Bezpečnostní infrastruktura MŠMT (NGFW)"
čj. 1090/21
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

11. Přechod Ministerstva spravedlnosti ČR na licencování ULA pro produkty Oracle
čj. 1099/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie