Aktuálně

11. 1. 2023 17:58

Výsledky jednání vlády 11. ledna 2023

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu
čj. 1247/21
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

2. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Marka Výborného, Martina Baxy a Kláry Kocmanové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 354)
čj. 16/23
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko.

3. Návrh poslankyň Kláry Dostálové a Aleny Schillerové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 355)
čj. 17/23
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno neutrální stanovisko.

4. Návrh změn Legislativních pravidel vlády, Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) a Jednacího řádu vlády
čj. 1508/22 – bod 32 schůze vlády 21. 12. 2022
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

5. Záměr migrace na jednotnou doménu a vytvoření jednotné vizuální identity ústředních orgánů státní správy
čj. 1526/22 – bod 4 schůze vlády 4. 1. 2023
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

6. Dodatečné prostředky na financování náhrad újmy za ztížené hospodaření
čj. 1469/22 – bod 9 schůze vlády 21. 12. 2022
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí a ministr životního prostředí

Výsledek jednání vlády: přerušeno.

7. Vyhodnocení vlivu Nařízení Komise o Taxonomii EU pro oblast jaderné energetiky do systému nakládání s radioaktivním odpadem v ČR
čj. 9/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Žádost o povolení výjimky z podmínky trvalé nepotřebnosti majetku pro stát podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováni v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (majetek, s nímž je příslušno hospodařit Technické muzeum v Brně)
čj. 11/23
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Vytvoření funkce a jmenování vládního zmocněnce pro rekonstrukci Ukrajiny
čj. 20/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Použití vládní rozpočtové rezervy v kapitole Všeobecná pokladní správa v roce 2023 na kompenzační příspěvek krajům za zajištění dočasného nouzového přístřeší či nouzového ubytování pro osoby přicházející z území Ukrajiny
čj. 25/23
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Návrh na prodloužení platnosti opatření v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
čj. 26/23
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Návrh na vyplacení mimořádných odměn pro zaměstnance, kteří se podíleli na výkonu předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022
čj. 28/23
Předkládá: ministr pro evropské záležitosti
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Informace o hospodaření s peněžními prostředky kapitoly 307 – Ministerstvo obrany v roce 2022
čj. 27/23
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: projednáno.

C. K projednání bez rozpravy:

9. Plán činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2023, tříletý plán a dlouhodobý plán
čj. 7/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Zpráva o plnění Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky za období 2017–2022
čj. 13/23
Předkládají: ministr zemědělství a místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Kosovské republiky v České republice ve dnech 14. a 15. prosince 2022
čj. 14/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o plnění programu Digitální Česko
čj. 1/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

2. Analýza dalšího směřování základních registrů
čj. 4/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

3. Informace k otázce řešení problému odpisu zásob hnědého uhlí v jednotlivých dobývacích prostorech a chráněných ložiskových územích tak, aby bylo uvolněno území pro rozvoj dotčených obcí a měst zejména v rámci stávajícího zastavěného území
čj. 15/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

4. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávky náhradních dílů, oprav, modifikací, modernizace a služeb pro vrtulníky lehké hmotnostní kategorie EC 135“ v jednacím řízení bez uveřejnění
čj. 2/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

5. Informace o veřejné zakázce „Nákup munice 2023/II – Ruční útočné granáty – RD“
čj. 3/23
Předkládá: ministryně obrany
Bod jednání byl stažen.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie