Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

11. 1. 2021 17:38

Výsledky jednání vlády 11. ledna 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Aktualizace studie dopadu účasti či neúčasti České republiky v bankovní unii
čj. 2/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost Sklopísek Střeleč, a. s.
čj. 1411/20 – bod 12 schůze vlády 30. listopadu 2020
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

3. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost rPET InWaste, s. r. o.
čj. 1540/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko.

4. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost Wandera CZ, s. r. o.
čj. 1449/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko.

5. Stanovisko k instrumentům přijatým na 108. Mezinárodní konferenci práce v roce 2019
čj. 734/20 – bod 10 schůze vlády 4. ledna 2021
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: přerušeno.

6. Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050
čj. 1606/20
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Použití nároků z nespotřebovaných výdajů vzniklých k 1. lednu 2021 v kapitole 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí z nečerpaných výdajů v roce 2020 v programu Antivirus
čj. 23/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Vydání rozhodnutí o prominutí daně z příjmů v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2)
čj. 24/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Program podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 „COVID – SPORT III Lyžařská střediska“
čj. 25/21
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Krizové opatření v oblasti pohřebnictví
čj. 26/21 
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

7. Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí
čj. 1613/20
Předkládají: ministr životního prostředí a místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021–2022
čj. 1600/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Návrh na odvolání člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace
čj. 4/21
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Schválení změny způsobu vyplácení odměn za výkon veřejné funkce členům Rady Státního fondu kinematografie a schválení mimořádné odměny za výkon veřejné funkce členům Rady Státního fondu kinematografie
čj. 6/21
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Koncepce městské a aktivní mobility pro období 2021–2030
čj. 1605/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Implementační plány Strategického rámce rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030
čj. 1604/20
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Informace o implementaci Rámce ze Sendai pro snižování rizika katastrof 2015–2030
čj. 1607/20
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Návrh na přijetí změn příloh II, VIII a IX Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování přijatých v Ženevě dne 10. května 2019
čj. 7/21
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Vyrozumění veřejného ochránce práv vládě České republiky o nedosažení nápravy zjištěného pochybení Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky
čj. 1570/20
Předkládá: veřejný ochránce práv

2. Vyrozumění veřejného ochránce práv vládě České republiky o nedosažení nápravy zjištěného pochybení Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky
čj. 1573/20
Předkládá: veřejný ochránce práv

3. Vyhodnocení plnění Akčního plánu pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017–2020 za celé období jeho platnosti
čj. 1602/20
Předkládá: předseda vlády

4. Zpráva Ministerstva financí pro vládu ke Koncepci rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019–2023
čj. 1591/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

5. Informace o přípravě realizace výstavby nového výrobního závodu STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku
čj. 1609/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

6. Informace o postupu prací při vyhodnocování ložisek nerostných surovin podle usnesení vlády České republiky ze dne 11. října 2017 č. 713 za rok 2020
čj. 1611/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

7. Informace o záměrech MŽP učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení ze dne 27. ledna 2020, č. 86
čj. 1608/20
Předkládá: ministr životního prostředí

8. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií – Rozvoj knihovních systémů Národní technické knihovny
čj. 3/21
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X