Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

10. 5. 2023 14:18

Výsledky jednání vlády 10. května 2023

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. 328. jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

Pro informaci

1. Aktualizace Národního plánu obnovy
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a ministr pro evropské záležitosti

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 374/23
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů
čj. 346/23
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Vyhodnocení individuálních systémových projektů a aktualizace činnosti a priorit dalšího fungování Agentury pro sociální začleňování
čj. 392/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace  (celek 105)
čj. 391/23
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Návrh na zrušení vybraných funkcí vládních zmocněnců
čj. 409/23
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Návrh na vytvoření funkcí vládních zmocněnců pro zastupování České republiky při mezinárodních vyjednáváních v oblasti změny klimatu a v oblasti ochrany biodiverzity
čj. 308/23
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

5. Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení  pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
čj. 398/23
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
čj. 351/23
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
čj. 390/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Návrh podpory vlády pro Český svaz ledního hokeje, z. s., na pořádání Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2024
čj. 366/23
Předkládají: předseda vlády a předseda Národní sportovní agentury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Návrh programu NPO – Program podpory a inovativnosti MSP
čj. 376/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Zpráva o plnění Schengenského implementačního plánu 2021, Schengenský implementační plán 2023 a Seznam orgánů s přístupem do vybraných informačních systémů spadajících do schengenské spolupráce
čj. 389/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Revize Koncepce vězeňství do roku 2025
čj. 384/23
Předkládá: ministr spravedlnosti 
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Usnesení vlády ke vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci dálnice D35 v celé délce trasy po území Pardubického kraje a souvisejících investic na silniční síti
čj. 382/23
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: odloženo.

13. Jmenování člena správní rady státní organizace Správa železnic
čj. 394/23
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Změna Statutu Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí
čj. 387/23
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Návrh na obeslání Diplomatické konference k projednání a přijetí textu Úmluvy o mezinárodní spolupráci při vyšetřování a stíhání zločinu genocidia, zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a jiných zločinů podle mezinárodního práva ve dnech 15. až 26. května 2023 v Lublani
čj. 401/23
Předkládají: ministři spravedlnosti a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Zpráva o oficiální návštěvě prezidenta republiky v Polské republice ve dnech 16. a 17. března 2023
čj. 378/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta České republiky Petra Pavla ve Spolkové republice Německo ve dnech 20. a 21. března 2023
čj. 377/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Zpráva o společném zasedání vlád České republiky a Slovenské republiky v Trenčíně dne 3. dubna 2023
čj. 379/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí v Lodži ve dnech 30. a 31. března 2023
čj. 380/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Účast ministra zahraničních věcí na neformálním zasedání ministrů zahraničních věcí členských zemí Evropské unie ve Stockholmu ve dnech 12. a 13. května 2023
čj. 381/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Žádost Ministerstva zdravotnictví o souhlas vlády ČR se stanovením nových podmínek úhrady ze zdravotního pojištění a ceny pro konečného spotřebitele léčivých přípravků PAXLOVID a LAGEVRIO mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví podle § 32c zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 412/23
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace k přistoupení České republiky k Rozšířené parciální dohodě o Registru škod způsobených agresí Ruska proti Ukrajině
čj. 388/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí

2. Informace o stavu programu Nová zelená úsporám za rok 2022, identifikační číslo programu 115 280 
čj. 383/23
Předkládá: ministr životního prostředí
Tento bod jednání byl stažen.

3. Záměr horizontální spolupráce mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a veřejnými vysokými školami v rámci implementace operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
čj. 375/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

4. Informace k přípravě nadlimitní veřejné zakázky podle § 29 písm. b) bod 3 ZZVZ – pořízení čipových karet pro průkazy zaměstnanců a služební průkazy CS ČR
čj. 371/23
Předkládá: ministr financí

5. Spolupráce v souvislosti se zřízením Digitální a informační agentury
čj. 399/23
Předkládají: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj a ředitel Digitální a informační agentury

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie