Aktuálně

1. 2. 2023 15:04

Výsledky jednání vlády 1. února 2023

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 1521/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Stanovisko Ministerstva vnitra ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/27 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo vnitra za rok 2021, účetnictví Ministerstva vnitra za rok 2021 a údaje předkládané Ministerstvem vnitra pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2021"
čj. 1522/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/09 „Peněžní prostředky vynakládané na projekty návštěvnické infrastruktury související s ochranou přírody“
čj. 1303/22
Předkládá: místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/22 „Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie poskytované na podporu sociálních podniků“
čj. 1473/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/07 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané organizace v resortu Ministerstva pro místní rozvoj“
čj. 1388/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke kontrolnímu závěru z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 21/24 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zdravotnictví za rok 2021, účetní závěrka Ministerstva zdravotnictví za rok 2021 a údaje předkládané Ministerstvem zdravotnictví pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2021“
čj. 1401/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/12 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo financí“
čj. 1361/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Stanovisko Ministerstva dopravy a Správy železnic ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/36 „Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na rekonstrukci vybraných mimokoridorových železničních tratí“
čj. 1441/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Stanovisko Ministerstva spravedlnosti ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/38 „Peněžní prostředky státu vynakládané na odškodňování“
čj. 10/23
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Změna právních poměrů u administrativní budovy Washingtonova 1569/21, Praha – Nové město
čj. 55/23
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
čj. 1117/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Návrh zákona o správě voleb
čj. 1118/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správě voleb
čj. 1119/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Návrh na propůjčení hodnosti generálmajora
čj. 93/23
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Návrh nařízení vlády o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů
čj. 90/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

26. Usnesení vlády "Pokrok v revitalizaci brownfieldu a přípravě a výstavbě strategického podnikatelského parku Plzeň - Líně"
čj. 94/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

C. K projednání bez rozpravy:

11. Návrh na uvolnění peněžních prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva ve prospěch kapitoly 364 – Digitální a informační agentura
čj. 54/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Implementace nařízení EU o Jednotné digitální bráně
čj. 41/23
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Aktualizovaná koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva životního prostředí na léta 2016 až 2035 s výhledem do roku 2050
čj. 63/23
Předkládá: místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2024–2032, ZEMĚ II
čj. 52/23
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. 7. aktualizace dokumentace programu 134 120 Péče o národní kulturní poklad
čj. 62/23
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Návrh na sjednání Memoranda o porozumění o revizi Memoranda o porozumění o provozu a zabezpečení sil vzdušného systému včasné výstrahy a řízení NATO v revidovaném znění z 27. března 2003
čj. 60/23
Předkládají: ministryně obrany a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc prosinec 2022
čj. 73/23
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky ve Slovenské republice dne 1. ledna 2023
čj. 56/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády ve Slovenské republice ve dnech 7. a 8. ledna 2023
čj. 57/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Pracovní cesta ministra zahraničních věcí do Severní Makedonie ve dnech 6. a 7. února 2023
čj. 61/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Vyhodnocení opatření Ministerstva obrany ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/02 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany v rámci plnění úkolů Vojenského historického ústavu Praha
čj. 1363/22
Předkládá: ministryně obrany

2. Informace o realizaci a vyhodnocení opatření ke kontrolní akci Nejvyššího kontrolního úřadu č. 20/27 – „Majetek a peněžní prostředky státu určené na zajištění činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů“
čj. 1367/22
Předkládají: předseda vláda a ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů

3. Informace o plnění opatření obsažených ve stanovisku Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/01 „Správa pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti“
čj. 1414/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

4. Informace o plnění opatření ze stanoviska Grantové agentury České republiky ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/33 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Grantová agentura České republiky za rok 2020, účetní závěrka Grantové agentury České republiky za rok 2020 a údaje předkládané Grantovou agenturou České republiky pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020“
čj. 1502/22
Předkládají: ministryně pro vědu‚ výzkum a inovace a předseda Grantové agentury České republiky

5. Zpráva o prováděcích smluvních dokumentech ke smlouvám z oblasti kultury, školství, vědy, mládeže, tělovýchovy a sportu, sjednaných v roce 2022 podle článku 14 Směrnice vlády ČR pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv, schválené jejím usnesením ze dne 11. února 2004 č. 131
čj. 53/23
Předkládají: ministři školství‚ mládeže a tělovýchovy a zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie