Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

1. 2. 2021 16:43

Výsledky jednání vlády 1. února 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Jednání výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

Pro informaci

1. Hodnocení plnění priorit na vnitřním trhu EU za rok 2020
Předkládá: ministr průmyslu, obchodu a dopravy
Výsledek jednání: projednáno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o ochraně oznamovatelů
čj. 1135/20 – bod 1 schůze vlády 25. 1. 2020
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů
čj. 1136/20 – bod 2 schůze vlády 25. 1. 2021
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Průběžné výstupy a doporučení Uhelné komise
čj. 88/21
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a ministr životního prostředí

Výsledek jednání vlády: odloženo.

4. Harmonogram a technické způsoby provedení digitalizace služeb veřejné správy na období 2021–2025
čj. 70/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/34 „Zahraniční pohledávky České republiky ve správě Ministerstva financí“
čj. 1086/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/32 „Příjmy státního rozpočtu vybírané v oblasti zdaňování práce“
čj. 1153/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Materiál pro jednání vlády ve věci Kontrolního závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/14
čj. 1152/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Stanovisko Ministerstva dopravy a Správy železnic ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce NKÚ č. 19/16 „Rekonstrukce a  revitalizace osobních nádraží“
čj. 1193/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č.19/22 „Peněžní prostředky státu určené na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách“
čj. 1445/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/13 Obrněná technika Armády České republiky
čj. 1180/20
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Stanovisko Ministerstva zemědělství ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/33 „Vybraný majetek státu, s nímž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky“
čj. 1113/20
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/12 „Prostředky vybírané na základě zákona na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání“
čj. 1096/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/29 „Účetní závěrka České správy sociálního zabezpečení za rok 2019 a údaje, které jsou Českou správou sociálního zabezpečení předkládány jako podklad pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2019“
čj. 1402/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Vyhodnocení opatření přijatých ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/17 Majetek a peněžní prostředky státu vynakládané na pořizování a distribuci výstroje příslušníků Armády České republiky
čj. 1052/20
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

15. Informace Ministerstva pro místní rozvoj o plnění nápravných opatření ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu č. 18/24 „Podpora veřejné městské a regionální dopravy financovaná v rámci Integrovaného regionálního operačního programu“
čj. 1267/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

16. Informace o plnění opatření ze stanoviska Ministerstva kultury ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/19 "Peněžní prostředky vynaložené na kulturní aktivity z rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury"
čj. 1134/20
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

17. Zpráva o plnění opatření ke zjištěním z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 18/28 „Peněžní prostředky určené na realizaci opatření operačního programu Zaměstnanost 2014–2020 ke zvýšení zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“
čj. 1470/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

23. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o vstupu na území České republiky
(Celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví + seznam rizikových zemí)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Vydání rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2).
čj. 99/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Snížení dopadů krizové situace způsobené pandemií koronaviru prostřednictvím druhé výzvy dotačního programu „AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ“
čj. 100/21
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

18. Návrh na jmenování předsedkyně Akademie věd České republiky
čj. 68/21
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. O poskytnutí pomoci zdravotnickým pracovníkům z Běloruské republiky v rámci realizace Stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC v roce 2021
čj. 77/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Zpráva o průběhu projektu „Zajištění zvýšení bezpečnosti na mezinárodních letištích s pravidelným veřejným leteckým provozem s výjimkou letiště Václava Havla Praha“
čj. 84/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Další postup v přípravě České republiky jakožto hostitelského státu na transformaci Agentury pro evropský globální navigační družicový systém (GSA) na Agenturu Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) v České republice
čj. 74/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta Polské republiky Andrzeje Dudy v České republice dne 9. prosince 2020
čj. 72/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Makroekonomická predikce České republiky (leden 2021)
čj. 78/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

2. Fiskální výhled České republiky (leden 2021)
čj. 79/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

3. Vyhodnocení Akčního plánu Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025 pro rok 2020
čj. 85/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

4. Informace o možnostech koordinace využívání přímo řízených programů Evropské unie v podmínkách České republiky
čj. 71/21
Předkládají: ministryně pro místní rozvoj a státní tajemnice pro evropské záležitosti

5. Informace k veřejné zakázce "Zajištění provozu a rozvoje webových aplikací agentury CzechTourism" v návaznosti na usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86
čj. 63/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

6. Informace k veřejné zakázce "Zajištění služby elektronických formulářů, notifikaci a hromadné podatelny" v návaznosti na UV ze dne 27. 1. 2020 č. 86
čj. 76/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

7. Informace k veřejné zakázce „Digitalizace stavebního řízení a Národní geoportál územního plánování - pořízení, vývoj a implementace ICT“ v návaznosti na UV ze dne 27. 1. 2020 č. 86
čj. 75/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

8. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (32)
čj. 83/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

9. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít dílčí objednávku na úpravu rozhraní informačního systému Centrální registr řidičů. Předmětem úpravy je implementace možnosti podání žádosti o nový řidičský průkaz plně elektronickou cestou v případě uplynutí platnosti nebo blížícího se konce platnosti řidičského průkazu. Tento projekt navazuje na již realizované kroky v oblasti digitalizace agend řidičů, které umožnily použití digitalizovaných fotografií a rozvolnění místní příslušnosti nejen v oblasti podávání žádostí o řidičské průkazy.
čj. 81/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X