Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

15. 6. 2022 17:17

Výsledky jednání vlády 15. června 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Program předsednictví České republiky v Radě EU 2022
čj. 689/22
Předkládá: ministr pro evropské záležitosti
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

2. Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích v roce 2022
čj. 620/22
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2022 kapitoly 329 - Ministerstvo Zemědělství podle § 24 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
čj. 716/22
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Návrh na schválení seznamu soudců ad hoc Evropského soudu pro lidská práva za Českou republiku
čj. 706/22
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

3. Jmenování vládního zmocněnce pro vyjednávání rozpočtu EU na rok 2023 během českého předsednictví v Radě EU
čj. 685/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

4. Jmenování vládních zmocněnců pro mezinárodní vyjednávání v oblasti životního prostředí během českého předsednictví v Radě EU
čj. 680/22
Předkládá: ministryně životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

5. Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování JUDr. Simeony Zikmundové, LL.M., na služební místo státní tajemnice v Ministerstvu životního prostředí
čj. 691/22
Předkládá: ministryně životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

6. Návrh na jmenování člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace
čj. 687/22
Předkládá: ministryně pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. Materiál „Akční plán boje proti terorismu 2022“
čj. 670/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Aktualizace Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)
čj. 668/22
Předkládají: ministr zemědělství a ministryně životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Národní zpráva České republiky pro účely Úmluvy o jaderné bezpečnosti
čj. 665/22
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Změna usnesení vlády č. 476 z 19. května 2003 ke zřízení meziresortní Komise pro přípravu Společného memoranda o sociálním začleňování a Národního akčního plánu sociálního začleňování
čj. 671/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Návrh na obeslání Konference vládních zmocněnců Mezinárodní telekomunikační unie (Bukurešť, Rumunsko, 26. 9. až 14. 10. 2022)
čj. 656/22
Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Návrh na jmenování do hodnosti generálmajora
703/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Návrh na propůjčení hodnosti brigádního generála
704/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o plnění cílů Plánu odpadového hospodářství České republiky za období 2019–2020
čj. 683/22
Předkládá: ministryně životního prostředí

2. Zpráva o naplňování Akčního plánu 2.0 k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací a o aktivitách směřujících k naplnění Národního plánu rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou
čj. 666/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

3. Informace o plnění bodu 2 písm. b) usnesení vlády České republiky č. 262 ze dne 30. března 2022, ke stavu provedení zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
čj. 684/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

4. Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií v souladu s usnesením vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 na Ministerstvu průmyslu a obchodu
čj. 663/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

5. Informace o veřejné zakázce „Servisní podpora vrtulníků W-3A“
čj. 669/22
Předkládá: ministryně obrany

6. Informace o veřejné zakázce „Architektura biometrických dat“
čj. 673/22
Předkládá: ministryně obrany

7. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, Resort Ministerstva vnitra (78)
čj. 686/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

8. Pořízení videokonferenčních setů pro využití při soudních jednáních
čj. 692/22
Předkládá: ministr spravedlnosti

9. Informace o veřejné zakázce „Zajištění dodatečných služeb souvisejících se schválenou nadlimitní veřejnou zakázkou s názvem „Zajištění pronájmu audiovizuální techniky pro přenos dat a signálu a navazujících služeb souvisejících s prostorem Kongresového centra Praha v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022“
711/22
Předkládá: ministr pro evropské záležitosti

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie